mạch phân tích tần số âm thanh hiển thị led

thiết kế mạch phân tích phổ tần âm thanh hiện thị led

thiết kế mạch phân tích phổ tần âm thanh hiện thị led
... th× c¸c LED lÇn lỵt s¸ng, b¾t ®Çu tõ LED ci cïng (LED7 ) Khi cã dßng ®iƯn tõ cùc C cđa Q th× dßng ®iƯn nµy hÇu nh hoµn toµn ®i qua R12 vµ LED7 vµ t¹o nªn sơt ¸p trªn ®o¹n nµy (t¹i anod LED so víi ... ®Õn viƯc t¨ng ®iƯn ¸p t¹i anod LED6 .Khi ®iƯn ¸p nµy ®¹t gi¸ trÞ b»ng tỉng ®iƯn ¸p sơt trªn LED7 vµ diode më D6 (0,7V) tøc lµ kho¶ng 2,5 ®Õn 2,7V th× LED6 ph¸t s¸ng LED5 sÏ s¸ng tiÕp theo dßng cùc ... c¸ch ®a vµo c¸c d÷ liƯu chun m¹ch thÝch hỵp 3.1.2 Khối mạch dao động, đếm, thúc với mạch ®iỊu khiĨn LED: Trong khèi nµy, m¹ch ®iỊu khiĨn LED lµ ®éc lËp víi nh÷ng phÇn kh¸c nhng ®Ĩ cho gän nªn...
 • 37
 • 1,197
 • 7

Nghiên cứu phương pháp chẩn đoán hư hỏng truyền động bánh răng bằng phân tích tín hiệu âm thanh

Nghiên cứu phương pháp chẩn đoán hư hỏng truyền động bánh răng bằng phân tích tín hiệu âm thanh
... tài nghiên cứu cho luận văn cao học Nghiên cứu phương pháp chẩn đoán hỏng truyền động bánh phân tích tín hiệu âm thanh II Mục đích nghiên cứu - Xây dựng phương pháp chẩn đoán hỏng cách ... phương pháp chẩn đoán hỏng âm với phương pháp chẩn đoán hỏng phân tích rung động III Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu phát triển hỏng cục hộp tốc độ, sử dụng tín hiệu âm tín hiệu rung động ... dự đoán, chẩn đoán hỏng nhiều tác dụng khác Một số phương pháp phân tích tín hiệu dao động thường dùng là: - Phương pháp Kurotsis - Phương pháp FFT - Phương pháp phân tích hình bao 2.2.1 Phương...
 • 91
 • 561
 • 0

Tài liệu Phân tíchsở hình thành của tư tưởng Hồ Chí Minh pdf

Tài liệu Phân tích cơ sở hình thành của tư tưởng Hồ Chí Minh pdf
... chủ yếu nhất, tưởng Hồ Chí Minh, phận hữu - phận sở, tảng tưởng Hồ Chí Minh Không thể đặt tưởng Hồ Chí Minh hệ tưởng Mác - Lê-nin, hay nói cách khác, tách tưởng Hồ Chí Minh khỏi tảng ... phẩm, viêt Hồ Chí Minh phản ánh chất tưởng cách mạng Người theo giới quan, phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin Là yếu tố quan trọng nhất, định việc hình thành tưởng Hồ Chí Minh d Những ... giương cao tưởng Hồ Chí Minh giương cao chủ nghĩa Mác - Lê-nin Muốn bảo vệ quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin cách có hiệu quả, phải bảo vệ, quán triệt giương cao tưởng Hồ Chí Minh Đó lịch...
 • 3
 • 9,713
 • 63

Luận văn:Nghiên cứu phương pháp chẩn đoán hư hỏng bộ truyền bánh răng bằng phân tích tín hiệu âm thanh docx

Luận văn:Nghiên cứu phương pháp chẩn đoán hư hỏng bộ truyền bánh răng bằng phân tích tín hiệu âm thanh docx
... phương pháp phân tích tín hi u dao ñ ng thư ng dùng nh t là: - Phương pháp Kurotsis - Phương pháp FFT - Phương pháp phân tích hình bao 2.2.1 Phương pháp Kurtosis Phương pháp Kurtosis phương pháp ... phía gi a Hình 1.6 Răng b bi n d ng ch y d o 1.3 Các phương pháp ch n ñoán h ng c a bánh b ng phân tích tín hi u rung ñ ng âm 1.3.1 Phương pháp ch n ñoán h ng b ng phân tích tín hi u rung ñ ... Các phương pháp ch n ñoán h ng c a bánh b ng phân tích tín hi u rung ñ ng âm 10 1.3.1 Phương pháp ch n ñoán h ng b ng phân tích tín hi u rung ñ ng .10 1.3.1.1 Nh n d ng h...
 • 91
 • 403
 • 2

PHÂN TÍCH TẦN SỐ CHO TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG

PHÂN TÍCH TẦN SỐ CHO TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG
... 3.3 PHÂN TÍCH TẦN SỐ CHO TÍN HIỆU LIÊN TỤC Việc phân tích dựa vào mô hình toán học biểu diễn tín hiệu miền tần số- phổ tần số 3.3.1 Giới thiệu phổ tần số Như trình bày phần trên, phổ tần số (hay ... trưng hệ thống hàm theo tần số 3.4.1 Định nghĩa đáp ứng tần số Đáp ứng tần số (frequency response) khái niệm phân tích tần số cho hệ thống, xác định đặc điểm hệ thống hàm theo tần số Ta ký hiệu ... sin với tần số, khác biên độ pha Điều gợi ý cho ta cách tính đáp ứng tần số hệ thống dựa vào đáp ứng hệ tín hiệu vào dạng sin có tần số f Bài toán liên quan đến hệ tuyến tính tín hiệu vào dạng...
 • 30
 • 321
 • 1

Phân tíchsở hình thành tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc

Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc
... xin chọn đề 15: Phân tích sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc NỘI DUNG tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc có nguồn gốc từ nhiều yếu tố hình thành sở kế thừa phát triển ... hiểu rõ sở hình thành nên tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc, ta cần phải tìm hiểu nhân tố cấu thành nên 1 Những giá trị truyền thống dân tộc Những giá trị truyền thống dân tộc bao gồm chủ ... quan sát, phân tích, tổng kết thực tiễn để từ suy nghĩ, xác định phương hướng, chủ trương để đưa hoạt động thực tiễn vào quỹ đạo đạt hiệu tốt tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc chủ yếu...
 • 10
 • 395
 • 0

Phân tíchsở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
... Lênin có vai trò vô quan trọng hình thành tưởng Hồ Chí Minh, hệ tưởng tưởng Hồ Chí Minh, bao chứa phạm trù tưởng Hồ Chí Minh • Con đường đưa Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác – Lênin? ... tưởng Hồ Chí Minh đặt với nhiệm vụ nghiên cứu sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh Tổng quát tiểu luận sở hình thành Bối cảnh lịch sử Khách quan Tiền đề tưởng lí luận Trí tuệ Hồ Chí Minh ... Tiền đề tưởng lí luận • • • tưởng văn hoá truyền thống dân tộc Việt Nam Tinh hoa văn hoá nhân loại Chủ nghĩa Mác – Lênin: sở giới quan phương pháp luận tưởng Hồ Chí Minh tưởng văn...
 • 26
 • 436
 • 0

Viết chương trình phân tích cú pháp, tạo và hiển thị cây cú pháp của một biểu thức chính quy

Viết chương trình phân tích cú pháp, tạo và hiển thị cây cú pháp của một biểu thức chính quy
... án Viết chương trình phân tích pháp, tạo hiển thị pháp biểu thức quy ta cần phải:  Thực xử lí chuỗi nhập vào.Xác định xem biểu thức có phải biểu thức qui không  Định dạng lại biểu thức ... L(ε)={ε} ∅ biểu thức quy L(∅)={∅} a∈∑, a biểu thức quy L(a)={a} Nếu r, s biểu thức quy thì:  ((r)) biểu thức quy L((r))=L(r);  r+s biểu thức quy L(r+s)=L(r)∪L(s);  r.s biểu thức quy L(r.s)=L(r).L(s); ...  Đưa biểu thức dạng hậu tố  Biểu diễn biểu thức qui dạng nhị phân Phần I.Cơ sở lí thuyết I.Định nghĩa biểu thức qui: Định nghĩa: Biểu thức quy định nghĩa cách đệ quy sau: ε biểu thức quy L(ε)={ε}...
 • 20
 • 432
 • 0

BÀI GIẢNG MẠCH ĐIỆN II - CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH MẠCH TRONG MIỀN TẦN SỐ ppt

BÀI GIẢNG MẠCH ĐIỆN II - CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH MẠCH TRONG MIỀN TẦN SỐ ppt
... đặc tuyến pha – tần số logarit Bài : Cho mạch điện hình vẽ : R = 9kΩ R = 1kΩ u (t ) u (t ) C1 = 0,1µ F Bài 5:Cho mạch điện hình vẽ : Tính hàm truyền W(P) Vẽ đặc tuyến biên độ – tần số logarit ( ... 20lgW(jω)≈ 0db - Khi ω >> Vậy 20lgW(jω)≈ - 20lgTω ( - 20db/dec ) Giải thích : • dec → decade (10 lần tần số ) • ( - 20db/dec ) → giảm 20db tần số tăng 10 lần • Tại ω0 - 20lgTω = - 20lgTω0 = - xdb • ... đó.) Ví dụ : Cho mạch điện hình vẽ : R u1 ( t ) u (t ) C u1(t) : tín hiệu vào mạch (x(t)) u2(t) : tín hiệu mạch (y(t)) Tính hàm truyền W(P) = Y( P ) X(P) Giải Bước 1: Đại số hóa mạch (đưa mạch sơ...
 • 13
 • 656
 • 3

BÀI GIẢNG MẠCH ĐIỆN II - CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH MẠCH TRONG MIỀN TẦN SỐ ppsx

BÀI GIẢNG MẠCH ĐIỆN II - CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH MẠCH TRONG MIỀN TẦN SỐ ppsx
... V c tuyn pha - tn s logarit: () - Khi T >> Tj +1 Tj T W(j) = K = Tj 45 Chuong II Chng II Phõn tớch mch tn s db () T 20lgK T - 20db/dec ng ... pk ns Li gii: vie u Ta cú: th w w /w p:/ K W(j) = Tj 20lgW(j) = 20lg tt - h M K = 20lgK.HC 20lgTj +1 Tj TP KT SP - Khi ... - tn s logarit (gin Bode) 20lgW(j) = 20lg104 (j) +1 - Khi T >> Tj +1 T T 20lgW(j) = 20lgT (dB) ( 20 dB/dec) 43 Chuong II Chng II...
 • 15
 • 511
 • 7

đồ án thiết kế mạch điện tử mạch phân tích phổ âm tần

đồ án thiết kế mạch điện tử mạch phân tích phổ âm tần
... sau: Sơ đồ nguyên lý ma trận LED Đồ án Thiết kế mạch III Thiết kế mạch in: Mạch lọc tần chuyển mạch: Mạch in Trang 30 Đồ án Thiết kế mạch đồ lắp linh kiện Trang 31 Đồ án Thiết kế mạch Mạch dao ... sơ đồ ứng dụng LM 3914: Sơ đồ ứng dụng LM3914 Đồ án Thiết kế mạch Trang 17 PHẦN IV: THIẾT KẾ MẠCH PHÂN TÍCH PHỔ ÂM TẦN I Sơ đồ khối, chọn lựa thông số: Trong đồ án này, mạch phân tích phổ âm tần ... Đồ án Thiết kế mạch Trang ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT oOo KHOA ĐIỆN ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ MẠCH PHÂN TÍCH PHỔ ÂM TẦN Đồ án Thiết kế mạch Trang...
 • 34
 • 451
 • 0

bài giải mạch điện 1 CHUONG 7:phân tích mạch trong miền tần số

bài giải mạch điện 1 CHUONG 7:phân tích mạch trong miền tần số
... jn103.0 ,1) 100 200 j100n + =-j + + jn n103 (5 .10 − ) 10 0 + jn103.0 ,1 n → Z1 = - j200 + j100 = 50 – j150 = 15 8 ,11 4∠- 71, 57o (Ω) 1+ j  2∠30o 1 = E1 = I → = 12 ,65 10 1,57o (mA) o Z1 15 8 ,11 4∠ − 71, 57 ... Điện áp R1: U = U ' + U ' ' = R1. 'R1 + R1. ' 'R1 I I I I I I I I = R1 ( 'R1o +  'R 11 +  'R12 ) + R1 ( ' 'R1o +  ' 'R 11 +  ' 'R12 ) = 10 3(0 + 7,0 71. 10-3∠45o + 1, 789 .10 -3∠- 63,43o) + 10 3(- ... nωo C n100π. 318 .10 − -3 Zn = jnωoL + = jn100π( 31, 8 .10 ) + 1 R−j 10 − j nωo C n100π. 318 .10 10 0 −j n → Z1 = j10 + − j100 = + j5 = ∠45o (Ω) = j10n + 10 10 − j10 10 − j n 200  E1 I → 1 = = = 9∠-...
 • 25
 • 239
 • 0

Phân tích một số hoạt động cung ứng vắc xin tại trung tâm y tế dự phòng quận tân bình thành phố hồ chí minh năm 2014

Phân tích một số hoạt động cung ứng vắc xin tại trung tâm y tế dự phòng quận tân bình thành phố hồ chí minh năm 2014
... tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện - Trạm Y tế phƣờng, xã Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện đƣợc lựa chọn cung ứng vắc xin sử dụng tiêm dịch vụ Trung tâm Lựa ... chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Do nhu cầu phát triển đến tháng 10 năm 2006, Trung tâm Y tế đƣợc tách thành: Trung tâm Y tế dự phòng quận Tân Bình Bệnh viện quận Tân Bình Trung ... thiết bị Trung tâm Y tế dự phòng cấp quận 19 1.3.2 Tổ chức nhân lực Trung tâm Tổ chức Trung tâm Y tế dự phòng quận Tân Bình Trung tâm Y tế dự phòng trực thuộc Sở Y tế Tp.HCM, bao gồm: 03 phòng chức...
 • 84
 • 314
 • 0

Phân tíchsở khoa học của việc thành lập, phân tích và điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế.doc

Phân tích cơ sở khoa học của việc thành lập, phân tích và điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế.doc
... pháp điều chỉnh cán cân toán Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: mặt lý thuyết phân tích sở khoa học việc xây dựng cán cân toán quốc tế chế điều chỉnh cán cân toán quốc tế; mặt thực tiễn, phân tích thực ... sót Do cán cân tổng thể điều chỉnh lại tổng cán cân vãng lai cán cân vốn hạng mục sai sót thống kê Ta có : Cán cân tổng thể = cán cân vãng lai +cán cân vốn + nhầm lẫn sai sót 2.2.5 Cán cân bù ... Trên sở phân tích đưa biện pháp điều chỉnh thích hợp cho cán cân toán quốc tế Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng vấn đề thực tiễn lý thuyết việc thành lập cán cân toán biện pháp điều...
 • 18
 • 784
 • 2

Phân tíchsở khoa học hình thành cơ cấu tổ chức quản lý. Trình bày nội dung các loại hình cơ cấu tổ chức. Liên hệ thực tiễn cơ cấu tổ chức bộ máy ở đơn vị đồng chí.doc

Phân tích cơ sở khoa học hình thành cơ cấu tổ chức quản lý. Trình bày nội dung các loại hình cơ cấu tổ chức. Liên hệ thực tiễn cơ cấu tổ chức bộ máy ở đơn vị đồng chí.doc
... dự án : - Tổ chức Ban Quản lý dự án theo hướng chuyên ngành dự án riêng, trình độ quản lý đa - Mổi Sở xây dựng chuyên ngành số không theo kịp yêu cầu Nhiều dự án nên thành lập Ban quản lý dự ... chủ đầu tư giao quản lý dự án thuộc vài năm gần chuẩn bị trước người chủ động tính toán, xếp máy nên phát sinh dự án đâu, tổ chức máy tới Việc phân, giao chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án ... vụ, Việc thành lập nhiều Ban quản lý nâng cao tính chuyên nghiệp, đơn vị dự án trình độ cán bất quản lý có khả tài tạo điều cập khiêng cưỡng lớn, không kiện làm việc cho cán bộ, viên chức, gây...
 • 2
 • 1,221
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: phần mềm đo tần số âm thanh iphonephần mềm đo tần số âm thanh trên điện thoạiphần mềm đo tần số âm thanh cho ipadphần mềm đo tần số âm thanh trên iphonephần mềm đo tần số âm thanh trên máy tínhphần mềm đo tần số âm thanhphân tích tần số tín hiệuđo tần số âm thanhmáy đo tần số âm thanhcách đo tần số âm thanhbộ điều chỉnh tần số âm thanhbộ điều chỉnh tần số âm thanh equalizerphân tích cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộcphân tích tần số của bộ khuyếch đạitần số âm thanhgiáo án bản thân 17+18giao án chu de ban thangiáo dục ngoài giờ lên lớp tiểu học lớp 1Chương II. Bài 5. Thực hành tổng hợpBài 9. Giới thiệu sơ lược về điêu khắc cổ Việt NamBài 8. Dân số nước taTuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luậnTuần 9. Đại từTuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩaGiáo án Thể dục lớp 6 mới kì I chuẩn KTKNGiáo án Thể dục lớp 7 kì I chuẩn KTKNGiáo án Thể dục lớp 8 kì I chuẩn KTKNGiáo án Thể dục lớp 9 kì I chuẩn KTKNBẢNG điểm THI ĐUA của TRƯỜNG THCSthang diem thi duaGVMau bao cao bdtx nam 2015Mau dang ky thi dua 17 18Chuẩn bị một giáo án cho tiết luyện tập đại số 7 theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinhĐiều dưỡng ngoại tập 2 BYTĐiều dưỡng sản phụ khoa BYT