TUYEN TAP HOA DH 2008 TOI 2012 (1)

2020 câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh CD-ĐH 2008 môn Tiếng Anh

2020 câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh CD-ĐH 2008 môn Tiếng Anh
... damage Câu 246 The religious wedding _ takes place in a church Trang 10 2020 câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh CĐ-ĐH2008 – Môn Tiếng Anh A performance B marriage C ceremony D engagement Câu 247 ... in Câu 288 Trang 12 2020 câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh CĐ-ĐH2008 – Môn Tiếng Anh The boy decided to go out _ it was raining very heavily outside A because B despite C even if D although Câu ... shouldn"t think about your weight, OK? Trang 2020 câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh CĐ-ĐH2008 – Môn Tiếng Anh D Don"t you think weight is something you have gained? Câu 174 We can"t put up with the noise...
 • 18
 • 528
 • 11

TANG BAN DE THI KEM DAP AN HOA DH-2008 MA DE 804 (CON TIEP)

TANG BAN DE THI KEM DAP AN HOA DH-2008 MA DE 804 (CON TIEP)
... với chất xúc tác thích hợp nhiệt độ t Áp suất ban đầu bình p1 Câu 38 Giữ nguyên nhiệt độ t1 thời gian hệ thống đạt cân áp suất bình p So sánh thời gian p1 p2 A.p1 > p2 *B.p2 > p1 C.p1 = p2 D.Câu ... đựng P2O5 nặng thêm 9g bình CaO nặng thêm 13,2g Các hidrocacbon thuộc dãy đồng đẳng ? *A.ankan B.anken C.ankin D aren Câu 49 Cho 10,5 gam hỗn hợp kim loại gồm Al kim loại kiềm M vào nước Sau phản ... (2) < (3) < (4) < (7) D (5) < (1) < (2) < (6) < (3) < (7) < (4) Câu 44 Cho chất metanol (A) , nước (B) , etanol (C) , axit axetic (D) , phenol (E) Độ linh động nguyên tử H nhóm (-OH) phân tử...
 • 4
 • 274
 • 0

SKKN-DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG BÀI LUYỆN TẬP HÓA HỌC8-2008

SKKN-DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG BÀI LUYỆN TẬP HÓA HỌC8-2008
... Dạy học tích cực luyện tập Hóa học năm học 2007-2008 DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG BÀI LUYỆN TẬP HĨA HỌC A PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong nghiệp đổi đất nước, giáo ... Khoa học Tự nhiên- Trường THCS Trường Sơn Trang Dạy học tích cực luyện tập Hóa học năm học 2007-2008 V KẾT QUẢ : Áp dụng dạy học tích cực cho luyện tập hóa 8, với hỗ trợ phương tiện dạy học đại ... cực luyện tập Hóa học năm học 2007-2008 Một số hình thức tổ chức dạy học tích cực áp dụng luyện tập hóa học : Bài luyện tập dạng mang tính ơn tập, củng cố, đào sâu kiến thức thực tập. Vì thuận...
 • 42
 • 272
 • 3

TUYEN DE THI DH.2008 - 2009(DA)

TUYEN DE THI DH.2008 - 2009(DA)
... Anốt Catốt 15kV Biết e =-1 ,6.10 -1 9C, h=6,625.1 0-3 4Js, c=3.108m/s Bức xạ có bớc sóng ngắn mà ống tia Rơnghen phát là: A 3,68.1 0-1 0m B 0,3.1 0-1 0m C 0,83.1 0-1 0m D 1,45.1 0-1 0m Câu 24 Một mạch dao ... từ đến C ánh sáng đơn sắc có bớc sóng lớn D hai ánh sáng đơn sắc -Hết - THI TH H CA B - Đáp án mã đề: 888 B B C C B C D A B 10 D 11 C 12 A 13 C 14 B 15 A 16 B 17 D 18 ... điện 0,8% e=1,6.1 0-1 9C Số phôtôn chiếu tới catốt bốn giây A 6,25.1015 hạt B 1,28.1015 hạt C 1,56.1015 hạt D 6,625.1015 hạt Câu 16 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng Các khe S 1,...
 • 5
 • 162
 • 0

SKKN-DAY HOC TICH CUC TRONG BAI LUYEN TAP HOA HOC8-2008

SKKN-DAY HOC TICH CUC TRONG BAI LUYEN TAP HOA HOC8-2008
... thảo luận nhóm) GV: Thái thị Hoa - Tổ Khoa học Tự nhiên- Trường THCS Trường Sơn Trang Dạy học tích cực luyện tập Hóa học năm học 2007-2008 ĐÁP ÁN GV: Thái thị Hoa - Tổ Khoa học Tự nhiên- Trường THCS ... III II GV: Thái thị Hoa - Tổ Khoa học Tự nhiên- Trường THCS Trường Sơn Trang Dạy học tích cực luyện tập Hóa học năm học 2007-2008 ngun tử hay nhóm ngun tử Với hợp chất AxBy Trong : A B C D Hóa ... dễ tạo nhàm chán) GV: Thái thị Hoa - Tổ Khoa học Tự nhiên- Trường THCS Trường Sơn Trang Dạy học tích cực luyện tập Hóa học năm học 2007-2008 Đối với học sinh:  Trong q trình thảo luận có số học...
 • 42
 • 205
 • 0

tuyen tap thi DH hay

tuyen tap thi DH hay
... sinh k thi sp ti, ng thi cng cung cp nhng gi ý nho nh cho cỏc bn giỏo viờn cụng tỏc thi trc nghim thi gian ti cú nhiu ci thin tớch cc hn I.Lý chn ngu nhiờn 1, Th nht l v mt thi gian Thi gian ... hp cú to kt ta l A B C D Cõu 9: Thi t t n d khớ X vo dung dch Ba(OH)2 thy cú kt ta, sau ú kt ta tan Khớ X cú th l: A SO2 hay H2S B H2S hay NO2 C CO2 hay SO2 D CO2 hay NO2 Cõu 10: Vi cỏc cht: butan, ... bi luụn l mt cõu hi khin cỏc bn hc sinh phi trn tr i mt vi bi thi trc nghim Thc t l biờn son thi, chc chn hi ng thi ó cõn nhc n thi gian, 90 cho 50 cõu hi khụng phi l quỏ eo hp v nu nh thc...
 • 67
 • 159
 • 0

tuyển tập hóa vô cơ

tuyển tập hóa vô cơ
... chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol HCO 3- Nếu dùng nớc vôi trong, nồng độ Ca(OH)2 pM để làm giảm độ cứng cốc ngời ta thấy thêm V lít nớc vôi vào cốc, độ cứng cốc nhỏ Biểu thức tính V theo a, b, ... dịch axit HCl D A, B, C Cõu 58/Loại đá khoáng chất sau không chứa canxi cacbonat? A Đá vôi B Thạch cao C Đá hoa cơng D Đá phấn Cõu 59/ Chất sau đợc sử dụng y học, bó bột xơng bị gãy? A CaSO4.2H2O ... sánh m n ta có: A m = n B m < n C m > n D Không xác định Cõu 55/ Sự tạo thạch nhũ hang động đá vôi trình hoá học Quá trình kéo dài hàng triệu năm Phản ứng hoá học sau biểu diễn trình hoá học...
 • 11
 • 202
 • 0

Tuyển tập hóa Hữu Cơ 12

Tuyển tập hóa Hữu Cơ 12
... gam) Chn ỏp ỏn B DNG 3: Phn ng thy phõn saccaroz (C12H22O11) C12H22O11 (saccaroz) C6H12O6 (glucoz) + C6H12O6 (fructoz) C12H22O11 (mantoz) 2C6H12O6 (glucoz) VD 3: Mun cú 162 gam glucoz thỡ lng ... ng lờn men: C6H12O6 enzim ,30 C2H5OH + 2CO2 35 0 Húa tớnh ca saccaroz: Dung dch saccaroz + Cu(OH)2 dung dch ng saccarat mu xanh lam C12H22O11 + H2O H C6H12O6 (glucoz) + C6H12O6 (fructoz) ... Saccaroz C12H22O11 C6H11O5 O C6H11O5 - Cú nhiu nhúm OH k - Hai nhúm C6H12O5 Khụng(ng phõn mantoz cú p/) [C6H7O2(OH)3]n - Mchxon -Nhiunhúm C6H12O5 -Mch thng - Cú nhúm OH k - Nhiu nhúm C6H12O5 Khụng...
 • 35
 • 289
 • 3

Tuyển tập Hóa TN_2010 số 1

Tuyển tập Hóa TN_2010 số 1
... ĐỀ 01: B C 11 D 16 A 21 D 26 D 31 B 36 C 41 A 46 A C A 12 B 17 D 22 B 27 D 32 A 37 A 42 D 47 C A D 13 D 18 D 23 B 28 C 33 C 38 A 43 C 48 B A C 14 C 19 B 24 A 29 A 34 A 39 A 44 B 49 B B 10 D 15 ... số đơn vị điện tích hạt nhân A B 18 C D 10 30 Nguyên tử nguyên tố hóa học có cấu hình electron sau: 1s22s22p63s23p64s1 A Na B Ca C K D Ba 31 Nguyen tố X có tổng số hạt (p + n + e) = 24 Biết số ... A 72,09% 27, 91% B 62,79% 37, 21% C 27, 91% 72,09% D 37, 21% 62,79% 11 Dung dịch sau không dẫn điện: A muối ăn B axit axetic C axit sunfuric D rượu etylic 12 Tổng nồng độ mol (CM) ion...
 • 6
 • 108
 • 0

Tuyển tập Hóa TN_2010 số 3

Tuyển tập Hóa TN_2010 số 3
... với CH3COOH/H2SO4 D Cả phản ứng ĐÁP ÁN ĐỀ 03: D Không mầu 1 A A 11 D 16 A 21 A 26 C 31 C 36 C 41 B 46 C D A 12 B 17 A 22 D 27 A 32 C 37 C 42 B 47 A D D 13 A 18 B 23 B 28 C 33 C 38 D 43 D 48 ... sau phản ứng oxi hoá khử? o t A (NH4)2CO3  2NH3 + CO2 + H2O → B 4NH3 + Zn(OH)2 → [Zn(NH3)4](OH)2 C 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 D 2NH3 + 3CuO → N2 + 3Cu + 3H2O 25 Đun nóng 4,6 gam Na với 1,55 gam ... HgSO4? A CH3CHO B CH3COCH3 C CH3CH2CHO D Cả A, B 46 CTCT tổng quát anken biểu diễn sau: R 1R2C=CR3R4 Điều kiện để xuất đồng phân hình học A R1 ≠ R2 ≠ R3 ≠ R4 B R1 ≠ R2 R3 ≠ R4 C R1 ≠ R2 R3 ≠ R4 D...
 • 6
 • 55
 • 0

Tuyển tập Hóa TN_2010 số 4

Tuyển tập Hóa TN_2010 số 4
... xanh.ĐÁP ÁN ĐỀ 04: B C 11 D 16 A 21 D 26 B 31 C 36 C 41 D 46 C B C 12 C 17 A 22 D 27 D 32 D 37 A 42 C 47 B C A 13 C 18 C 23 D 28 A 33 B 38 D 43 D 48 A D D 14 C 19 C 24 C 29 B 34 D 39 A 44 B 49 B A 10 ... 2atm) 5 ,4 gam H2O Công thức phân tử X A C3H4O2 B C3H6O2 C C2H2O4 C2H4O2 34 Cho chất CH3COOH, C2H5OH, HCOOCH3, CH3COOCH3 Chất tan nước A CH3COOH B C2H5OH C HCOOCH3 D CH3COOCH3 35 Để trung hoà 7 ,4 gam ... 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 Trong hai phản ứng CH3CHO đóng vai trò chất gì? A Chất oxi hóa B Chất khử C Chất tự oxi hóa tự khử D Tất sai 48 Tỉ khối đimetylamin so với heli...
 • 5
 • 104
 • 0

Tuyển tập Hóa TN_2010 số 5

Tuyển tập Hóa TN_2010 số 5
... ứng A [Na+] = 3,5M, [SO42− ] = 1,5M, [AlO2− ] = 0,5M B [Na+] = 0,5M, [SO42− ] = 0,3M C [Na+] = 0,7M, [SO42− ] = 1,5M, [Al3+] = 0,1M D [Na+] = 3,5M, [SO42− ] = 0,3M, [AlO2− ] = 0,5M 20 Trong công ... khí NO O2 25 Cho hai phản ứng: (1) 2P + 5Cl2 → 2PCl5 (2) 6P + 5KClO3 → 3P2O5 + 5KCl Trong hai phản ứng trên, P đóng vai trò A chất oxi hoá B chất khử C tự oxi hoá khử D chất oxi hóa (1), chất ... B 28 D 33 A 38 B 43 B 48 A A B 14 C 19 A 24 B 29 D 34 A 39 C 44 B 49 B A 10 D 15 A 20 A 25 B 30 D 35 D 40 B 45 C 50 D ...
 • 6
 • 127
 • 0

Tuyển tập Hóa TN_2010 số 6

Tuyển tập Hóa TN_2010 số 6
... p-CH3-C6H4Br, p-CH2Br-C6H4Br, p-CH2OH-C6H4Br, p-CH2OH-C6H4OH B p-CH2Br-C6H5, p-CH2Br-C6H4Br, p-CH2OH-C6H4Br, p-CH2OH-C6H4OH C p-CH2Br-C6H5, p-CH2Br-C6H4Br, p-CH3-C6H4OH, p-CH2OH-C6H4OH D p-CH3-C6H4Br, ... lực bazơ: NaOH, NH3, CH3NH2, C6H5NH2 A C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < NaOH B NH3 < C6H5NH2 < CH3NH2 < NaOH C CH3NH2 < C6H5NH2 < NH3 < NaOH D NaOH < C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 46 Thủy phân dẫn xuất halogen ... L, M ta thu lượng CO tỉ lệ số mol H2O CO2 K, L, M tương ứng 0,5 : : 1,5 CTPT K, L, M A C3H8, C3H4, C2H4 B C2H2, C2H4, C2H6 C C12H12, C3H6, C2H6 D C C2H2, C2H4, C3H6 45 Sắp xếp chất sau theo thứ...
 • 6
 • 108
 • 0

Tuyển tập Hóa TN_2010 số 8

Tuyển tập Hóa TN_2010 số 8
... CuSO4, NaNO3 B Na2SO4, CuCl2, Cu(NO3)2 C Na2SO4, NaCl, Cu(NO3)2 D A, B, C 30 Số nguyên tố chu kì A 18 B D 18 18 D 18 31 Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X, dẫn toàn sản phẩm cháy vào bình đựng dung ... C 26 D 31 B 36 C 41 D 46 B B B 12 B 17 C 22 B 27 C 32 A 37 D 42 B 47 A C B 13 C 18 A 23 A 28 A 33 D 38 B 43 D 48 C B D 14 D 19 B 24 D 29 D 34 D 39 B 44 C 49 D C 10 C 15 A 20 A 25 B 30 A 35 D 40 ... không cho Al bị oxi hóa D Cả A, B C 27 Cho dung dịch có chứa ion: Na +, NH4+, CO32−, PO43−, NO3−, SO42− Dùng hóa chất để loại nhiều anion nhất? A BaCl2 B MgCl2 C Ba(NO3)2 D NaOH 28 Cho 0,1 mol Na...
 • 5
 • 86
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập các đề thi vào lớp 10 môn hóatuyển tập các đề thi vào lớp 10 chuyên hóa thpt chuyên lam son thanh hóatuyển tập hóa hũu cơ 11 trong các đề thi đại học cao đẳngtuyen tap cac de thi vao lop 10 cua ha noi tu nam 1998 toi naytuyển tập các đề thi vào lớp 10 chuyên hóa co da antuyển tập đề thi đại học 2012tuyển tập bộ đề thi môn toán 10tuyển tập những bài văn hay lớp 12tuyển tập các bài văn hay lớp 11tuyển tập các bài văn hay lớp 12tuyển tập những bài văn mẫu lớp 12tuyển tập các bài văn mẫu lớp 12bài tập hóa hay và khó lớp 10bài tập hóa học vô cơ lớp 11ôn tập hóa học thi vào lớp 1008. TTphanpholoinhuan 2012_SHA10. TTr Bo sung nganh nghe KD_SHA 2013. Bao cao HDQT 2012 SHA04. Bao cao HDQT SHA_r04. Bao cao HDQT 2012 SHAgiờ cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh ThầnLời nguyện tín hữu Lễ Thánh Thomas BM Cộng Đoàn Làng Tám06. TTluachontochuckiemtoan2014_SHA_r%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 3bao cao rieng 6.201712. Thu xac nhan tham du DHCD 2014_r14. Quy che dai hoi 2014_SHA_rSonHa Corporation 14.Quychebaucu 20146.TT_BCTC kiem toan 2015-SHABao cao HDQT 2015-SHANgh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 2012Ngh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 2011Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 06 thang dau nam 2015 CBTTĐiều lệ công ty (bản sửa đổi 2012)4.Bao cao BTGop DHCD SHA.2015 moi