Quản trị doanh nghiệp 246 câu trắc nghiệm có đáp án

120 cau trac nghiem - co dap an (khac nhau).doc

120 cau trac nghiem - co dap an (khac nhau).doc
... nối WAN 91 Điều giao thức dạng connectionless (không kết nối)? a Hoạt động chậm giao thức dạng connection-oriented b Các gói liệu có phần header phức tạp so với giao thức dạng connection-oriented ... Simplex b Half - duplex c Full - duplex d Phương thức khác 89 Địa Subnet IP nằm từ bit thứ tới bit thứ 23 Vậy địa IP thuộc lớp nào: a Lớp A b Lớp C c Lớp B d Lớp D 90 Cáp sợi quang (Fibre Optic) ... c Ipconfig d Tracert 82 Tầng hai mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành: a Segment b Frame c Packet d PSU 83 Phương pháp dùng để ngăn chặn thâm nhập trái phép (theo danh sách...
 • 13
 • 1,653
 • 8

120 cau trac nghiem - co dap an.doc

120 cau trac nghiem - co dap an.doc
... Điều giao thức dạng connectionless (không kết nối)? a Hoạt động chậm giao thức dạng connection-oriented b Các gói liệu có phần header phức tạp so với giao thức dạng connection-oriented c Cung cấp ... với ta dùng: a Cáp chéo (Cross - Cable) 15 b Cáp thẳng (Straight Cable) c Rollover Cable d Tất sai 120 Để kết nối Router với Router ta dùng: a Cáp chéo (Cross - Cable) b Cáp thẳng (Straight Cable) ... 255.255.255.240 81 Lệnh dùng để xác định đường truyền hệ điều hành Windows: a Nslookup b Route c Ipconfig d Tracert 82 Tầng hai mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành: a Segment b...
 • 16
 • 1,689
 • 27

Đề kiểm tra học kì môn tin học 11(35 câu trắc nghiệm), đáp án

Đề kiểm tra học kì môn tin học 11(35 câu trắc nghiệm), có đáp án
... bảng mã ASCII Câu số: 24 Câu số: 25 Câu số: 26 Câu số: 27 Câu số: 28 Câu hỏi số: - B Câu hỏi số: 19 - D Câu hỏi số: 20 - C Câu hỏi số: - B Câu hỏi số: 21 - D 'C ' Câu hỏi số: - B "C" Câu hỏi số: ... báo Câu số: 23 S := ‘Ha Không số Trong Pascal, ta coi xâu kí tự là? Một dãy kí tự số bảng mã ASCII Một dãy kí tự chữ thường bảng mã ASCII Học sinh không ghi vào đề - | ĐÁP ÁN CHO MÃ ĐỀ SỐ:dãy ... thu Câu số: 21 Mua thu Ha Noi mua thu Mua thu Ha Noi Ha Noi Trong Pascal, làm việc với kiểu xâu ta thể? So sánh hai xâu với Ghép hai xâu thành Gán kí tự cho biến xâu? Câu số: 22 Cả đáp án Trong...
 • 3
 • 39,815
 • 1,376

Đề kiểm tra học kì môn tin học 11(35 câu trắc nghiệm), đáp án Đề 265

Đề kiểm tra học kì môn tin học 11(35 câu trắc nghiệm), có đáp án Đề 265
... readln(a[i]); ĐÁP ÁN CHO MÃ ĐỀ SỐ: 265 Câu hỏi số: - D Câu hỏi số: - C Câu hỏi số: - D Câu hỏi số: - C Câu hỏi số: - C Câu hỏi số: - B Câu hỏi số: - C Câu hỏi số: - A Câu hỏi số: - D Câu hỏi số: 10 - B Câu ... Câu hỏi số: 12 - D Câu hỏi số: 13 - C Câu hỏi số: 14 - C Câu hỏi số: 15 - B Câu hỏi số: 16 - D Câu hỏi số: 17 - A Câu hỏi số: 18 - A Câu hỏi số: 19 - C Câu hỏi số: 20 - D Câu hỏi số: 21 - B Câu ... Câu hỏi số: 23 - A Câu hỏi số: 24 - B Câu hỏi số: 25 - B Câu hỏi số: 26 - B Câu hỏi số: 27 - C Câu hỏi số: 28 - D Câu hỏi số: 29 - D Câu hỏi số: 30 - A Câu hỏi số: 31 - A Câu hỏi số: 32 - B Câu...
 • 4
 • 10,129
 • 300

440 câu trắc nghiệm đáp án Hóa 9 HKI - 2010

440 câu trắc nghiệm có đáp án Hóa 9 HKI - 2010
... dịch KNO3 Đáp án: D Câu 190 (Mức 2) NaOH làm khô chất khí ẩm sau: A CO2 B SO2 C N2 D HCl Đáp án: C Câu 191 (Mức 2) Dung dịch NaOH phản ứng với kim loại: A Mg B Al C Fe D Cu Đáp án: B Câu 192 : (Mức ... dư Khối lượng chất kết tủa thu : A 19, 7 g B 19, 5 g C 19, 3 g D 19 g Đáp án : A Câu 62 (mức 2) : Khí tỉ khối hiđro 32 là: A N2O B SO2 C SO3 D CO2 Đáp án : B Câu 63 (mức 3): Hòa tan 12,6 gam natrisunfit ... 4,17(g) Đáp án: C Câu 293 : (Mức 3) Cho 17,1 g Ba(OH)2 vào 200 g dung dịch H2SO4 loãng dư Khối lượng dung dịch sau phản ứng lọc bỏ kết tủa là: A 193 ,8 g C 18,3 g B 19, 3 g D 183 ,9 g Đáp án: A Câu 294 :...
 • 51
 • 531
 • 9

418 câu trắc nghiệm đáp án Sinh 9 HKI-2010

418 câu trắc nghiệm có đáp án Sinh 9 HKI-2010
... Đáp án: B Câu 196 : (mức 3) Ở gà, 2n = 78 Một gà mái đẻ 18 trứng, 15 trứng thụ tinh, Vậy trứng khơng thụ tinh NST bao nhiêu? A 39 NST B 78 NST C 156 NST D 117 NST Đáp án: a Câu 197 : (mức ... xám, cánh dài: thân đen, cánh cụt B thân xám, cánh dài: thân đen cánh cụt C thân xám, cánh dài: thân đen cánh cụt D thân xám, cánh dài: thân đen, cánh cụt Đáp án : C Tiết : 15 § Bài 15 ADN (22 câu) ... bào Đáp án : B Câu 1 19: Ngun phân xảy loại tế bào nào? (Mức 1) A) Tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục B) Tế bào sinh dục sơ khai (tế bào mầm), tế bào sinh dưỡng C) Tế bào sinh dục D) Tế bào sinh...
 • 63
 • 903
 • 29

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ACCESS(101 câu trắc nghiệm đáp án)

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ACCESS(101 câu trắc nghiệm có đáp án)
... muốn thiết lập quan hệ (Relationship) hai bảng bảng phải A) mẫu tin B) ba trường C) chung trường D) Cả ba câu (A), (B), (C) Câu 39 Muốn thiết lập quan hệ bảng, ta thực lệnh A) Edit\Tool… ... Câu 67 Khẳng định sau sai A) Tên trường (Field) tối đa 64 ký tự B) Trong Table trường trùng C) Tên trường ký tự & D) Tên trường ký tự ( Câu 68 Khẳng định sau A) Trường kiểu Byte chứa ... Không khóa bảng hết D) Cả ba câu (A), (B), (C) Câu 37 Khi chọn trường bảng làm khóa thuộc tính REQUIRED trường phải chọn A) YES B) NO C) Tùy ý D) Cả ba câu (A), (B), (C) Câu 38 Khi muốn thiết lập...
 • 11
 • 10,238
 • 24

292 câu trắc nghiệm đáp án marketing

292 câu trắc nghiệm có đáp án marketing
... C Trung gian marketing D Không câu 232/Tất hoạt động nhằm bán hàng hoá dịch vụ cho người mua để bán lại để kinh doanh định nghĩa của: A Marketing bán buôn B Marketing bán lẻ C Marketing hỗn ... C 217/Trung gian marketing là: A Các đại lý B Các nhà bán buôn C Các nhà bán lẻ D Tất câu 218/Trung gian marketing là: A Khách hàng B Nhà sản xuất C Các nhà bán lẻ D Không câu 219/Kênh phân ... gian marketing B Hai trung gian marketing C Ba trung gian marketing D Không sử dụng trung gian 230/Kênh phân phối cấp loại kênh gồm: A Đại lý, bán buôn bán lẻ B Đại lý, bán buôn C Bán buôn bán...
 • 47
 • 768
 • 21

40 câu trắc nghiệm đáp án môn Pháp luật đại cương

40 câu trắc nghiệm có đáp án môn Pháp luật đại cương
... Tất sai Câu 27: Các hình thức thực pháp luật bao gồm: a Tuân thủ pháp luật thực thi pháp luật b Tuân thủ pháp luật áp dụng pháp luật c Tuân thủ pháp luật, thực pháp luật, sử dụng pháp luật áp ... thức pháp luật, đó là a – tập quán pháp, tiền lệ pháp, điều lệ pháp Văn quy phạm pháp luật b – tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn quy phạm pháp luật c – tập quán pháp văn quy phạm pháp luật d ... dụng pháp luật d Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật, sử dụng pháp luật áp dụng pháp luật Câu 28 Quyền nào sau của Chủ tịch nước là quyền lĩnh vực tư pháp: a Công bố Luật, Pháp lệnh...
 • 5
 • 8,303
 • 190

500 câu trắc nghiệm đáp án phần 5 pot

500 câu trắc nghiệm có đáp án phần 5 pot
... rộng 10mm (hai mép đối xứng qua vân sáng trung tâm) vân sáng màu giống màu vân sáng trung tâm ? A vân sáng B vân sáng C vân sáng D vân sáng 479 Năng lượng liên kết hạt nhân ... động phần chu kì 471 Mômen lực độ lớn 30Nm tác dụng vào bánh xe mômen quán tính trục bánh xe 2kgm2 Nếu bánh xe quanh nhanh dần từ trạng thái nghỉ động bánh xe thời điểm t=10s A Eđ = 22,5kJ ... 4cm C 5cm D 11cm 462 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng không khí, hai khe cách 3mm chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,60m, quang cách hai khe 2m Sau đặt toàn thí nghiệm vào nước chiết...
 • 9
 • 277
 • 0

500 câu trắc nghiệm đáp án phần 4 potx

500 câu trắc nghiệm có đáp án phần 4 potx
... Book.Key.To – E4u.Hot.To 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 C hai sóng phát từ hai nguồn đan xen vào D hai sóng thỏa mãn điều kiện pha Phát biểu sau không ? Hai nguyên tố khác đặc điểm ... sau không ? A Giả thuyết sóng ánh sáng không giải thích định luật quang điện B Ánh sáng chất sóng điện từ C Ánh sáng tính chất hạt, hạt phôtôn D Vì ánh sáng tính chất hạt nên gây tượng ... thí nghiệm Iâng giao thoa ánh áng, vân sáng bậc xạ bước sóng 0,6 m trùng với vân sáng bậc xạ bước sóng A 0,75 m B 0 ,4 m C 0,68 m D 0 ,48 m Trong giao thoa khe Iâng bước sóng dùng thí nghiệm...
 • 10
 • 238
 • 0

500 câu trắc nghiệm đáp án phần 3 potx

500 câu trắc nghiệm có đáp án phần 3 potx
... E4u.Hot.To 30 2 30 3 30 4 30 5 30 6 30 7 30 8 30 9 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 Để thực thông tin vũ trụ, người ta sử dụng A sóng cực ngắn không bị tầng điện li phản xạ hấp thụ khả truyền xa theo đường ... với biên độ 3cm chu kì 1,8s Sau 3s chuyển động truyền 15m dọc theo dây Tìm bước sóng sóng tạo thành truyền dây HD: =vT = 5.1,8=9m 233 234 235 236 Book.Key.To – E4u.Hot.To 237 238 Trong đoạn ... phát ánh sáng màu đỏ B Tia X bước sóng lớn tia tử ngoại C Ánh sáng nhìn thấy bước sóng khoảng 0,4 m đến 0,76 m D Chiết suất môi trường ánh sáng bước sóng lớn nhỏ Chiếu tia sáng trắng...
 • 10
 • 209
 • 0

500 câu trắc nghiệm đáp án phần 2 potx

500 câu trắc nghiệm có đáp án phần 2 potx
... định chu kì dao động thước 0 ,2. 0, 52  0 ,2. 0,1 52 I0 IG  md 12 HD: Áp dụng: T  2 2 2  ??? 0 ,2. 10.0,15 mgd mgd 151 1 52 Một lắc lò xo gồm vật khối lượng m lò xo độ cứng k không đổi, dao ... lượng m2 HD: T1  2 1 32 133 2 2 đó: x=10cos(10t+ ) cm 3 m1 m2 T m2 ; T2  2    ?? k k T1 m1 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  cos(10t   )cm a Vào thời điểm t=1 ,25 s, vật ...  x m  x  10 21 cm/s c Eđ=Et E=Eđ+Et=2Et hay 0,5k x =kx2 suy x = m 121 xm  cm 2 Một chất điểm dao động điều hòa vận tốc qua VTCB +20  cm/s gia tốc biên độ âm m/s2 a Xác định biên...
 • 10
 • 274
 • 0

500 câu trắc nghiệm đáp án phần 1 pptx

500 câu trắc nghiệm có đáp án phần 1 pptx
... Ia  0,5m1a R2 m  m  0,5m1  15  2,5 suy a    0,225 m/s2 (m  m1 )g 10 0 m2g – m2a – m1 a – m1g = T1 = m1(a+g)=5 .1, 225 = 6 ,12 5N T2 = m2 (g – a) = 15 .9,775= 14 6,625N Kim đồng hồ chiều ... cung cấp cho bánh đà công suất trung bình bánh đà HD: L  Mt  M  L   0,4 Nm t 10 L1=I 1 1= 1rad/s; L2=I2  2= 5rad/s 2= 1+ t    42 2  1  0,4 rad/s2 t  =1. 10+0,4 .10 2=50 rad b ...  I1 0 I2 B   I2 0 I1 C   I2 0 I1  I2 HD: Ad định luật bảo toàn momen động lượng: I10 + 0= (I1+I2);   20 21 22 23 24 26 27 I1 0 I1  I2 I1 0 I1  I2 Momen lực độ lớn 10 Nm...
 • 10
 • 275
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 40 câu trắc nghiệm có đáp án môn pháp luật đại cươngđề kiểm tra học kì môn tin học 1235 câu trắc nghiệm có đáp án300 câu trắc nghiệm có đáp án môn tư tưởng hồ chí minhđề kiểm tra học kì môn tin học 1135 câu trắc nghiệm có đáp án đề 265120 cau trac nghiem co dap annhung cau trac nghiem co dap an mon tin hoc thk2 11câu trắc nghiệm có đáp án những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac lên nin phần 1diễn đàn quản trị doanh nghiệp toàn cầutổng hợp câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về vai trò quản trị nguồn nhân lựccâu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn quản trị họctổng hợp câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về quản trị nguồn nhân lựctổng hợp câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn quản trị nhân lựcmột số nghiên cứu về tác động của quản trị doanh nghiệp đến cấu trúc vốntrắc nghiệm có đáp án quản trị họctrắc nghiệm có đáp án môn quản trị họcKế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần PYMEPHARCO.Kiểm soát nội bộ đối với doanh thu và nợ phải thu tại công ty TNHH MTV điện lực Đà Nẵng - Điện lực Liên Chiểu.Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NH TMCP đầu tư và phát triển VN, CN Đà Nẵng.Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hoà.Mở rộng huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP ngoại thương CN Quảng Nam.Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Nghiên cứu ứng dụng mô hình Markowitz trong xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam.Nghiên cứu vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng NgãiPhân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.Bài 22. p-ph, nhBài 21. Ôn tậpSố 7Phát triển cây cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Gia LaiGiây, thế kỉPhát triển cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển VN - Chi nhánh Khánh Hoà.PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ - MINH GIẢI DVLGK - XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG VÀ ĐỘ BÃO HÒAtả người thân trong gia đình emCông nghệ sản xuất vangBài 11. Sán lá gan