100 bài tập turbo pascal bài tập tin học lớp 8

100 bài tập Turbo Pascal - Bài tập tin học lớp 8 pot

100 bài tập Turbo Pascal - Bài tập tin học lớp 8 pot
... 100 tập Turbo Pascal BÀI TẬP TURBO PASCAL I Làm quen với chương trình Pascal – Khai báo, sử dụng biến – Các thủ tục vào Bài tập 1.1: Viết chương trình tính chu ... Trang 16 100 tập Turbo Pascal Bài tập 3.3: Viết chương trình in tổng số lẻ nhỏ n ( Với n nhập) a Hướng dẫn: - Cho S = - Cho biến i chạy từ đến n - Nếu i chẵn ( I chia dư 0) cộng thêm I vào S - In ... la:',Max:10:2); readln end Bài tập Viết chương trình xét xem tam giác có tam giác hay ba cạnh tam giác a Hướng dẫn: - Nhập ba cạnh tam giác vào ba biến a,b,c Trang 100 tập Turbo Pascal - Nếu a = b b = c...
 • 55
 • 29,880
 • 599

bài tập tin học lớp 8

bài tập tin học lớp 8
... quyền bổ sung trước nhóm khác nhận xét BÀI TẬP -Lưu ý : Trả lời tốt học sinh lấy điểm kiểm tra miệng hay điểm cộng * HS CHỌN CÂU HỎI BÀI TẬP BÀI TẬP 1.Làm tập sgk 2.Đố vui Câu (sgk trang 71) : ... Câu lệnh: Câu lệnh đơn câu lệnh ghép Đáp án BÀI TẬP 1.Làm tập sgk 2.Thi đố vui HOẠT ĐỘNG TIẾT HỌC 1.Làm tập sgk trang 71 Đố vui theo nhóm 1.LÀM BÀI TẬP *Lần lượt nhóm chọn câu hỏi ngẩu nhiên ... BÀI TẬP Câuu11 Câ Câuu22 Câ BÀI TẬP Em h·y vẽ sơ đồ khối lƯnh lỈp víi sè lÇn cha biÕt tríc? Câuu11 Câ Câuu22 Câ §iỊu kiƯn §óng C©u lƯnh Đáp án SAI BÀI TẬP ViÕt có ph¸p c©u...
 • 19
 • 3,686
 • 2

bài soạn tin học lớp 8 tiết 1 đến 20

bài soạn tin học lớp 8 tiết 1 đến 20
... Hớng dẫn nhà: - Học cũ - Trả lời câu hỏi 1, 2 - Đọc trớc phần Giáo án Tin Học Giáo viên: Lê Thị Tuyết Trờng PTDT Nội Trú _THCS Ngọc Lặc Ngày soạn: 18 / 09 /20 08 Ngày dạy: Tiết Bài 1: máy tính chơng ... nhà: - Học cũ theo tài liệu SGK Giáo án Tin Học Giáo viên: Lê Thị Tuyết Trờng PTDT Nội Trú _THCS Ngọc Lặc - Trả lời câu hỏi 5, SGK - Đọc đọc thêm Ngày soạn 05 /10 /20 08: Ngày dạy: Tiết Bài TH1: Làm ... dịch chạy chơng trình ? HS trả lời Hoạt động 6: Hớng dẫn nhà: - Học cũ - Đọc trớc tập Ngày soạn: 08/ 10 /20 08 Ngày dạy: Tiết 8: Bài TH1: Làm quen với turbo pascal A Mục tiêu: * Kiến thức: - HS bớc...
 • 22
 • 3,139
 • 7

100 bài toán Tin học pascalbài giải

100 bài toán Tin học pascal và bài giải
... BANCO.TXT ứng với bàn cờ trên: 0101 0100 100 11001 1 01000 11 0001 0100 0 01000 00 Tin học & Nhà trường 100 Đề Toán - Tin học 100 Problems & Solutions Page 11 01 01000 1 1001 1000 01000 110 Hãy viết chương trình ... GUEST.INP Tin học & Nhà trường GUEST.OUT 63 100 Đề Toán - Tin học 100 Problems & Solutions Page 41 01 11 12 50 21 31 31 (Đề bạn Lưu Văn Minh) Tin học & Nhà trường 100 Đề Toán - Tin học 100 Problems ... bốc viên cuối thua Bài toán tổng quát: cho số viên bi 5k+1 viên Tin học & Nhà trường 100 Đề Toán - Tin học 100 Problems & Solutions Page 47 Bài 5/1999 - 12 viên bi (Dành cho học sinh THCS) Ta...
 • 166
 • 3,475
 • 44

Bài tập ôn tập học kỳ I tin học lớp 8

Bài tập ôn tập học kỳ I tin học lớp 8
... 6,5 i m xếp lo i Trung bình + Nếu ĐTB từ 6,5 i m bé 8, 0 i m xếp lo i Khá + Nếu ĐTB từ 8, 0 i m trở lên xếp lo i Gi i 15.Hàng tháng hộ dân thành phố nhận hóa đơn tiền i n Tiền i n tiêu dùng ... ph i trả 1600 đồng; - Số tiền ph i trả l i tổng số tiền tính công thêm 10% thuế VAT Viết chương trình tính tiền i n ph i trả cho tháng hộ gia đình biết số lượng i n tiêu thụ tháng a (KW) ……………………………………………………………………………… ... 14.Viết chương trình nhập vào i m môn Toán, Văn, Anh In hình i m trung bình xếp lo i? Biết Văn, Toán hệ số 2, Anh hệ số Học lực xếp lo i sau: + Nếu ĐTB 5,0 i m xếp lo i Yếu + Nếu ĐTB từ 5,0 i m...
 • 5
 • 861
 • 12

phương pháp giải bài tập tin học lớp 11

phương pháp giải bài tập tin học lớp 11
... giải: - Trang - Lớp 11 Phương pháp giải tập Tin học – Upload by CodePascal.Blogspot.com Học Pascal online, tập Pascal nâng cao: Codepascal.blogspot.com - Trang - Lớp 11 Phương pháp giải tập Tin ... online, tập Pascal nâng cao: Codepascal.blogspot.com Sinh viên: Phan Thi Hoa Lớp: Tin 4B  Bài tập 3.29 trang 23 sách Bài tập tin học 11 Bài tập 7.37 trang 74 sách Bài tập tin học 11 I Bài 3.29: ... Codepascal.blogspot.com Sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Minh Lớp: Tin 4B Bài tập 3.41 trang 26 sách Bài tập tin học 11 Bài tập 5.14 trang 57 sách Bài tập tin học 11  I Bài 3.41: Tìm hiểu toán: - Input: Nhập thời...
 • 197
 • 16,417
 • 22

100 bai toan Tin hoc pascal va bai giai pdf

100 bai toan Tin hoc pascal va bai giai pdf
... BANCO.TXT ứng với bàn cờ trên: Tin học & Nhà trường 100 Đề Toán - Tin học 100 Problems & Solutions Page 11 0101 0100 100 11001 1 01000 11 0001 0100 0 01000 00 01 01000 1 1001 1000 01000 110 Hãy viết chương trình ... GUEST.INP Tin học & Nhà trường GUEST.OUT 63 100 Đề Toán - Tin học 100 Problems & Solutions Page 41 01 11 12 50 21 31 31 (Đề bạn Lưu Văn Minh) Tin học & Nhà trường 100 Đề Toán - Tin học 100 Problems ... L-sang trái, R-sang phải Ví dụ: MEET.INP 462 11 46 0 11000 000001 0 01001 01 0100 MEET.OUT DRRR LUUL Tin học & Nhà trường 100 Đề Toán - Tin học 100 Problems & Solutions Page 33 Bài 83/2001 - Các đường...
 • 166
 • 640
 • 6

Giáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 1 : ÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL pptx

Giáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 1 : ÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL pptx
... quan trọng C Bài HĐ Thầy HĐ Ghi bảng trò Bài Làm quen với 1: Làm quen việc khởi động - HS nghe việc khởi động khỏi Turbo thoát khỏi Turbo quan sát thoát Pascal GV cho HS làm tác thao Pascal Nhận ... Pascal Nhận biết thành phần quen với việc khởi GV hình Turbo Pascal động thoát khỏi a)Khởi Turbo Pascal Nhận Pascal động Turbo biết thành phần hai cách: hình Cách 1: Nháy đúp Turbo Pascal chuột biểu ... hình Turbo Pascal (hoặc bảng chọn so sánh với hình 11 Start); đây: Cách 2: Nháy đúp chuột tên tệp Turbo. exe thư mục chứa tệp (thường thư mục TP thư mục TP\BIN) + GV cho HS nhận biết thành phần:...
 • 15
 • 1,973
 • 7

Giáo án tin học lớp 8 - Bài tập : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU pot

Giáo án tin học lớp 8 - Bài tập : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU pot
... toán : ên - Cộng : + - Trừ : - G : Đưa mẫu - Nhân : * bảng : Tê H Kiể Ví Kí :Xem lại SGK, - Chia : / viết câu dụ hiệ u lệnh lên bảng - Chia lấy phần nguyên, phần dư : phé uphụ Div, mod p liệu ... Trong TP có kiểu liệu Kiểu liệu : ? G : Đưa mẫu - Interger : Số nguyên bảng tổng kết - Real : Số thực Kiểu Tên Ví dụ - Char : Kí tự H : Đọc ghi nhớ kiểu tự liệu Số - String : Xâu kí Inte 39 Các ... ? G : Viết tên lệnh Bài : nhập liệu ? Có thể nêu ví G : Yêu cầu H viết dụ sau đây: lệnh tạm dừng a) Dữ liệu kiểu số G : Nhận xét đưa liệu kiểu dạng toán áp xâu kí tự Phép dụng cộng định HĐ :Chữa...
 • 10
 • 2,631
 • 4

Giáo án tin học lớp 8 - Bài tập : SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH potx

Giáo án tin học lớp 8 - Bài tập : SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH potx
... - Làm tập sau : Chương trình máy tính liệu - SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : Ổn định tổ chức lớp : Kiểm tra sĩ số Ổn định trật tự : Kiểm tra cũ : ? Biến dùng ... báo biến Var tên biến : kiểu G : Có thể thực biến; thao tác với H : Các thao tác biến ? thực với biến G : Viết cấu trúc gán giá trị cho biến lệnh gán, lệnh nhập giá trị cho nhập giá trị cho biến ... tính toán với biến, lệnh in giá trị giá trị biến biến ? H: G : em lên bảng Lệnh gán có dạng :Tên em viết lệnh biến := biểu thức(gt); G: Nhận xét chốt Lệnh nhập giá trị cho kiến thức biến: Readln(tên...
 • 8
 • 2,692
 • 4

Giáo án tin học lớp 8 - Bài tập : TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG pdf

Giáo án tin học lớp 8 - Bài tập : TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG pdf
... quen với toán ? H : Nhắc lại toán G : Chốt lại kiến thức trọng tâm tiết học ghi nhớ Hướng dẫn nhà  ai), giữ nguyên SMAX chuyển bước 1 Học hiểu thuật toán toán tiết học Trả lời câu hỏi làm tập 4,5,6/SGK ... output hình H : Nghiên cứu SGK để hiểu thuật toán G : Chiếu thuật toán lên hình phân tích HOẠT ĐỘNG : Học sinh biết mô tả thuật toán để xếp giá trị số x,y,z G : Đưa ví dụ d Ví dụ : H : Đọc phân ... định toán : toán ? INPUT: Dãy A số a1, a2, H : Viết giấy , a (n  1) n G : Thu chiếu hình OUTPUT: Giá trị SMAX = , nhận xét max {a , a , , a } n H : Nghiên cứu SGK để * Mô tả thuật toán : hiểu...
 • 7
 • 663
 • 2

Giáo án tin học lớp 8 - Bài tập & Bài Thực hành 5 CÂU ĐIỀU KIỆN IF ...THEN potx

Giáo án tin học lớp 8 - Bài tập & Bài Thực hành 5 CÂU ĐIỀU KIỆN IF ...THEN potx
... giảm Hoạt động 2: Thực hành a) Mô tả thuật toán để giải - GV: Em xác định Input toán: Output toán? Mô tả -Input: a, b thuật toán để giải toán trên? -HS: Xác định Input, Output -Output: hai số a, ... (12, 53 ) in ra: (12 53 ) dịch sữa lỗi sau yêu cầu ( 65, 20) in ra: (20 65) HS tự thực lại máy - Nhấn F2 để lưu chương Và chạy chưong trình trình với tên Sap_xep.pas với liệu SGK - HS: Thực máy - GV: ... in -GV: Chia học sinh thành nhóm yêu cầu học sinh xác định input, output, mô tả thuật hình kết so sánh chiều cao hai bạn, chẳng hạn “bạn Long cao hơn” toán cho toán -HS: Hoạt động theo nhóm -...
 • 9
 • 1,503
 • 9

Giáo án tin học lớp 8 - bài tập doc

Giáo án tin học lớp 8 - bài tập doc
... duong = ',SoDuong) end else writeln('n phai > 0!'); end III Củng cố - Hướng dẫn nhà học làm bài: (3’) - Học - Làm lại cỏc tập Xem trước nội dung thực hành 5, sau thực hành phũng mỏy ... A:=A*X; writeln(x,' mu ',n,' bang ',A); end Bài (8 ) Thuật toán: Bước Nhập số n Bước A 327 68 (gán số nhỏ số kiểu nguyên cho A), i 1 Bước Nhập số thứ i gán giá trị vào biến A Bước Nếu Max < A, Max ... giá trị nhập vào đủ Một cách giải khác sử dụng biến mảng (xem tập 6, 9) Bài (7’): Lời giải tương tự lời giải (xem thuật toán lời giải tập 5a, 5) Chương trình Pascal sau: uses crt; var n,i,SoDuong,A:...
 • 8
 • 682
 • 2

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài tập : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU pps

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài tập : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU pps
... G : Viết tên lệnh nhập c) Chương trình tạm liệu ? ngừng G : Yêu cầu H viết lệnh tạm dừng G : Nhận xét đưa dạng toán áp dụng Bài : HĐ :Chữa tập Có thể nêu ví dụ SGK H : Đọc đề phần làm sau đây: ... đây: G : Yêu cầu H trình bày chuẩn bị kết làm tập nhà G : Chốt ,và hướng dẫn H câu trả lời nhà a) Dữ liệu kiểu số liệu kiểu xâu kí tự Phép cộng định nghĩa liệu số, nghĩa liệu kiểu xâu b) Dữ liệu ... kiểu liệu ? Kiểu liệu G : Đưa mẫu bảng : tổng kết - Kiểu : Số nguyên Ví dụ Tên Interger kiểu - Real : Số thực - Char : tự liệu Số Intege nguyê 39 H : Đọc ghi nhớ - String : Xâu kí tự r n...
 • 6
 • 233
 • 0

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài tập : SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH pdf

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài tập : SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH pdf
... thức H : Lên bảng làm tập HĐ :Câu hỏi Bài tập G : Gọi học sinh lên bảng làm câu hỏi H ; làm việc nhóm 1,2,3,4 G : Nhận xét Bài : cho điểm Program tinhtoan; Var a,h : interger; S : real; G : Cho ... báo biến Ghi bảng ? Var tên biến : kiểu biến; H : Các thao tác thực G : Có thể thực hiện với biến gán giá trị thao tác với biến ? cho biến nhập giá trị G : Viết cấu trúc cho biến tính toán với ... toán với giá lệnh gán, lệnh nhập giá trị biến trị cho biến, lệnh in giá H : trị biến ? G : em lên bảng em viết lệnh G: Nhận xét chốt kiến thức biến Lệnh gán có dạng :Tên biến := biểu thức(gt);...
 • 7
 • 410
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập tin học lớp 8 sgkgiải bài tập tin học lớp 8 bài 4giải bài tập tin học lớp 8 bài 5giải bài tập tin học lớp 8 bài 3giải bài tập tin học lớp 8giải bài tập tin học lớp 8 bài 1bai tap tin hoc lop 8 bai 9bai tap tin hoc lop 8 bai 7giai bai tap tin hoc lop 8 bai 7giải bài tập tin học lớp 8 bài 6giai bai tap tin hoc lop 8 bai 7 cau lenh lapgiải bài tập tin học lớp 8 sgk bai 5giao an giai bai tap tin hoc lop 8 hoc ki ii bai 7 cau lenh lapgiải bái tập tin hoc lớp 8 bài 8 lăp vói số lần chưa biết trướcbai tap tin hoc lop 8 hk2 cau lenh while doPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây