PHƢƠNG PHÁP PHÂN CỤM VÀ ỨNG DỤNG

Phương pháp phân cụm ứng dụng

Phương pháp phân cụm và ứng dụng
... đưa phương hướng nghiên cứu -7- CHƢƠNG I : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ PHÂN CỤM DỮ LIỆU Phân cụm liệu 1.1 Định nghĩa phân cụm liệu Phân cụm liệu(Data Clustering) hay phân cụm, gọi phân tích cụm, phân ... trước phân hoạch, sau tiến hành phân cụm phân hoạch, phân hoạch phần phân cụm, cụm thu hoạch, phân hoach phần phân cụm, cụm thu lại phân cụm lần thứ hai để thu cụm mong muốn, mẫu ngẫu nhiên không ... tự với đối tượng cụm khác Một cụm đối tượng liệu xem nhóm nhiều ứng dụng 1.2 Một số ví dụ phân cụm liệu 1.2.1 Phân cụm liệu phục vụ cho biểu diễn liệu gene Phân cụm phân tích sử dụng thường xuyên...
 • 100
 • 541
 • 3

LUẬN VĂN: Tìm hiểu một số phƣơng pháp phân cụm dữ liệu ứng dụng potx

LUẬN VĂN: Tìm hiểu một số phƣơng pháp phân cụm dữ liệu và ứng dụng potx
... cận phân cụm liệu 15 2.3.1 Phƣơng pháp phân cụm phân hoạch 15 2.3.2 Phƣơng pháp phân cụm phân cấp 15 2.3.3 Phƣơng pháp phân cụm dựa mật độ 16 2.3.4 Phƣơng pháp phân cụm ... 2.3.5 Phƣơng pháp phân cụm dựa mô hình 18 2.3.6 Phƣơng pháp phân cụm liệu ràng buộc 19 2.4 Các ứng dụng phân cụm liệu 20 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ THUẬT TOÁN CƠ BẢN TRONG PHÂN CỤM DỮ LIỆU ... dụng, có nhiều trƣờng hợp ngƣời ta kết hợp hai phƣơng pháp phân cụm phân hoạch phƣơng phân cụm phân cấp, nghĩa kết thu đƣợc phƣơng pháp phân cấp cải tiến thông quan bƣớc phân cụm phân hoạch Phân...
 • 43
 • 485
 • 0

Nghiên cứu phương pháp phân đoạn ảnh sử dụng phân cụm ứng dụng trong tra cứu ảnh dựa vào nội dung

Nghiên cứu phương pháp phân đoạn ảnh sử dụng phân cụm và ứng dụng trong tra cứu ảnh dựa vào nội dung
... áp dụng phƣơng pháp phâncụm HAC để phân cụm liệu trƣớc đƣa vào tra cứu ảnh Nội dung luận văn giới thiệu tổng quan tra cứu ảnh dựa vào nội dung sâu vào đề tài Nghiên cứu phƣơng pháp phân đoạn ảnh ... dựa vào nội dung số hệ thống tra cứu ảnh tiêu biểu CHƢƠNG 2: TRA CỨU ẢNH DỰA VÀO NỘI DUNG SỬ DỤNG PHÂN CỤM THEO MÀU, giới thiệu chi tiết thuật toán nhƣ phƣơng pháp tra cứu ảnh sử dụng phân cụm ... đề tài Nghiên cứu phƣơng pháp phân đoạn ảnh sử dụng phân cụm ứng dụng tra cứu ảnh dựa vào nội dung Trên sở phƣơng pháp tra cứu ảnh dựa vào phân cụm, tiến hành xây dựng chƣơng trình thử nghiệm...
 • 57
 • 276
 • 0

Các thuật toán phân tích phân cụm ứng dụng

Các thuật toán phân tích phân cụm và ứng dụng
... Chương Phân tích phân cụm thuật toán phân cụm 27 Chương Phân tích phân cụm thuật toán phân cụm 28 Chương Phân tích phân cụm thuật toán phân cụm 29 Chương Phân tích phân cụm thuật toán phân cụm Hình ... Phân tích phân cụm thuật toán phân cụm Hình 2.1: : Ví dụ minh họa cho thuật toán Batchelor Wilkins 24 Chương Phân tích phân cụm thuật toán phân cụm 2.4 Phân cụm trường hợp biết số lớp 2.4.1 Thuật ... 10 Chương Phân tích phân cụm thuật toán phân cụm 2.1 2.1.1 Phân tích phân cụm Khái niệm phân cụm Phân cụm phương pháp phân loại tập liệu (hay gọi tập luyện) trình tạo cụm không sử dụng kiến thức...
 • 64
 • 117
 • 0

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH MÔN TOÁN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC và ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH MÔN TOÁN
... Thiết bị Giáo dục Trung ƣơng Tài liệu tập huấn giáo viên ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH MƠN TỐN TRUNG HỌC PHỔ ... http://sites.google.com/site/ 45 Phần Ứng dụng CNTT góp phần đổi PPDH kiểm tra, đánh giá kết học tập mơn Tốn trường THPT I ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MƠN TỐN Ở ... đổi PPDH kiểm tra, đánh giá kết học tập mơn Tốn trường THPT I SỬ DỤNG PHẦN MỀM Maple HỖ TRỢ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MƠN TỐN Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG 1...
 • 64
 • 493
 • 1

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP PHÂN LỚP CẢI TIẾN, ỨNG DỤNG VÀO HỆ TRUY TÌM VĂN BẢN

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP PHÂN LỚP CẢI TIẾN, ỨNG DỤNG VÀO HỆ TRUY TÌM VĂN BẢN
... dựng hệ phân lớp truy tìm văn Kiến trúc hệ phân lớp truy tìm văn >> Xây dựng phân hệ phân lớp văn Kiến trúc phân hệ phân lớp văn >> Xây dựng phân hệ phân lớp văn Các modul phân hệ phân lớp văn ... tham số C 20, tham số d hàm nhân đa thức >> Xây dựng phân hệ phân lớp văn Kết thử nghiệm phân hệ phân lớp văn >> Xây dựng phân hệ truy tìm văn Kiến trúc phân hệ truy tìm văn >> Xây dựng phân hệ truy ... truy tìm văn cải tiến Kiến trúc cải tiến phân hệ truy tìm văn >> Xây dựng phân hệ truy tìm văn cải tiến Các modul phân hệ truy tìm văn Modul tạo ma trận từ đặc trưng -văn Modul xử lý truy tìm...
 • 40
 • 235
 • 0

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC: Phƣơng pháp phân tích định lƣợng vận dụng trong nghiên cứu lịch sử

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC: Phƣơng pháp phân tích định lƣợng và vận dụng trong nghiên cứu lịch sử
... khách quan rút từ kết phân tích định lượng Tóm tắt nội dung môn học: Môn học giới thiệu tổng quan phương pháp định lượng khả giới hạn phương pháp vận dụng nghiên cứu lịch sử Môn học trang bị cho ... dã nghiên 14 cứu: 10 2 1.1 Giới thiệu chung số phương pháp nghiên cứu 1.2 Phương pháp định lượng Chƣơng Phƣơng pháp Thống 10 1 kê 2.1 Một số khái niệm thống kê 2.2 Ứng dụng thống kê nghiên cứu ... viên phải nắm kiến thức phương pháp phân tích định lượng - Học viên biết cách vận dụng số phương pháp cụ thể khai thác xử lý nguồn tư liệu cho công trình nghiên cứu khoa học ĩ năng: - Học viên...
 • 4
 • 69
 • 0

PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO

PHÂN TÍCH VÀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO
... CƠ SỞ LÝ THUYẾT • PHẦN II: PHÂN TÍCH VÀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO • PHẦN III: HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PHẦN I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 15 nguyên tắc áp dụng việc xây dựng quản trị ... thủ thuật sáng tạo phương pháp để đưa vào nghiên cứu áp dụng vào vấn đề Bất ai, người lao động, sinh viên, hay người có học vị , địa vị cao , biết, hiểu rõ áp dụng 40 thủ thuật sáng tạo vào sống ... Hay nói chung, sử dụng các vật liệu mới 17 PHẦN II : PHÂN TÍCH VÀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO 17 Hình 1 Nguyên tắc phân nhỏ Một hệ thống mạng doanh nghiệp lớn hay vừa hay nhỏ...
 • 19
 • 616
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức màu của một số kim loại nặng với thuốc thử hữu cơ bằng phương pháp trắc quang ứng dụng phân tích đánh giá môi trường

Nghiên cứu sự tạo phức màu của một số kim loại nặng với thuốc thử hữu cơ bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng phân tích đánh giá môi trường
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG NGHIấN CỨU SỰ TẠO PHỨC MÀU CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG VỚI THUỐC THỬ HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ĐÁNH ... dụng thực tiễn Từ lí chọn đề tài: “ Nghiên cứu tạo phức màu số kim loại nặng với thuốc thử hữu phương pháp trắc quang ứng dụng phân tích đánh giá môi trường Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học ... sắt với thuốc thử Thuốc thử syn-fenyl-2-piridin-ketoxim [20] Thuốc thử tạo phức màu với vài kim loại chuyển tiếp môi trường trung tính môi trường kiềm Có thể chiết phức tạo thành dung môi hữu Phức...
 • 96
 • 1,469
 • 7

Luận văn: Nghiên cứu sự tạo phức màu của một số kim loại nặng với thuốc thử hữu cơ bằng phương pháp trắc quang ứng dụng phân tích đánh giá môi trường

Luận văn: Nghiên cứu sự tạo phức màu của một số kim loại nặng với thuốc thử hữu cơ bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng phân tích đánh giá môi trường
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG NGHIấN CỨU SỰ TẠO PHỨC MÀU CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG VỚI THUỐC THỬ HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ĐÁNH ... dụng thực tiễn Từ lí chọn đề tài: “ Nghiên cứu tạo phức màu số kim loại nặng với thuốc thử hữu phương pháp trắc quang ứng dụng phân tích đánh giá môi trường Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học ... sắt với thuốc thử Thuốc thử syn-fenyl-2-piridin-ketoxim [20] Thuốc thử tạo phức màu với vài kim loại chuyển tiếp môi trường trung tính môi trường kiềm Có thể chiết phức tạo thành dung môi hữu Phức...
 • 96
 • 836
 • 3

Các ph-ơng pháp phân tích chính sách đối với sản xuất, nhập khẩu tiêu thụ phân bón trong điều kiện hội nhập kinh tế

Các ph-ơng pháp phân tích chính sách đối với sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ phân bón trong điều kiện hội nhập kinh tế
... ngnh công nghiệp sản xuất phân bón tiến tới sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu phân bón cho sản xuất nông nghiệp Việc phân tích ảnh hởng sách ngnh công nghiệp sản xuất phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp ... xuất v sử dụng phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp KếT QUả NGHIÊN CứU 3.1 Phân tích sách sản xuất v sử dụng phân hóa học Việt Nam Chính sách sản xuất v sử dụng phân hóa học sản xuất nông nghiệp ... v hao hụt Điều ny lm thiệt hại cho ngời sản xuất v nhập phân bón m lm thiệt hại cho xã hội 3.2 Phân tích mô hình dự trữ đệm sản xuất v sử dụng phân hóa học Việt Nam Đối với loại nông sản phẩm...
 • 8
 • 295
 • 2

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ỨNG DỤNG ĐÁNH GIÁ CÁC SỐ LIỆU TRONG PHÂN TÍCH

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG ĐÁNH GIÁ CÁC SỐ LIỆU TRONG PHÂN TÍCH
... thức xử lí thống thông tin kiến thức thiết yếu người Tập tài liệu giáo trình "TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG ĐÁNH GIÁ CÁC SỐ LIỆU TRONG PHÂN TÍCH” trình bầy theo cách tiếp cận ... Các đặc trưng phân phối thống tập số liệu: Đặc trưng phân phối thống tập số liệu kết nghiên cứu qui luật phân bố ngẫu nhiên giá trị kết nghiên cứu trục số thực Đặc trưng phânphốithống ... số hệ thống Khi giá trị Xi tập trung phía giá trị thực trục số Sai số hệ thống tìm nguyên nhân gây sai số hệ thống để loại bỏ Trong phép đo, có hai loại sai số, có sai số hệ thống Sai số hệ thống...
 • 34
 • 479
 • 1

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan của Samari(III) với metylthymol xanh axit tricioaxetic bằng phương pháp trắc quang ứng dụng để phân tích

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan của Samari(III) với metylthymol xanh và axit tricioaxetic bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng để phân tích
... axetat + F- 3ữ4 Xanh xám Xanh vàng 4,5 ữ 6,5 Xanh vàng 12 6 ữ 6,5 Xanh vàng Xanh vàng Xanh vàng 5,5 ữ Xanh vàng Xanh vàng 1.4 Các bớc nghiên cứu phức màu dùng phân tích trắc quang [ 3, 6, 10, ... 1.6 Cơ chế tạo phức đơn ligan đa ligan[ 13, 30] 1.6.1 chế tạo phức đơn ligan Nghiên cứu chế tạo phức đơn ligan tìm dạng ion trung tâm dạng ligan tham gia phức Trên sở nghiên cứu chế tạo phức thực ... nớc ta Xuất phát từ lý chọn đề tài: Nghiên cứu tạo phức đaligan Sm(III) với metylthimol xanh axit tricloaxetic phơng pháp trắc quang ứng dụng để phân tích Để làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ ...
 • 66
 • 250
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan của titan (IV) với metylthymol xanh hiđropẽoit bằng phương pháp trắc quang ứng dụng để phân tích

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan của titan (IV) với metylthymol xanh và hiđropẽoit bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng để phân tích
... đào tạo Trờng Đại học Vinh === === Hoàng đình hùng Nghiên cứu tạo phức đa ligan titan( Iv) với metylthymol xanh hiđropeoxit Bằng phơng pháp trắc quang ứng dụng để phân tích Chuyên ngành: Hóa phân ... "Nghiên cứu tạo phức đa ligan Metylthymol xanh - Tian(IV) - Hiđropeoxit phơng pháp trắc quang ứng dụng để phân tích" để làm luận văn tốt nghiệp 9 Nhiệm vụ đề tài Khảo sát hiệu ứng tạo phức đaligan ... metylthymol xanh 1.3.1 Cấu tạo tính chất metylthymol xanh 1.3.2 ứng dụng metylthymol xanh 1.4 Các bớc nghiên cứu phức màu dùng phân tích trắc quang 1.4.1 Nghiên cứu hiệu ứng tạo phức...
 • 44
 • 474
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sự tạo phức màu của một số kim loại nặng với thuốc thử hữu cơ bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng phân tích đánh giá môi trườngnghiên cứu và mô phỏng các phƣơng pháp xử lý tín hiệu dùng trong hệ thống radar xuyên đấtphương pháp phân tích thành phần chính và ứng dụng trong phát hiện khoáng chất sét oxit sắtphƣơng pháp phản ứng màuphƣơng pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệuphân loại các chủng nấm nội sinh bằng phƣơng pháp hình thái và bằng phƣơng pháp sinh học phân tửphƣơng pháp phân lậpcông ty cổ phần phát triển phần mềm và ứng dụng cntt adsoft corpkinh tế lượng phân tích và ứng dụngtích phân kép và ứng dụngphần mềm và ứng dụng cho iphonephần mềm và ứng dụng cho s60v5nghiên cứu các hệ thống file phân tán và ứng dụngliên phân số và ứng dụnghàm phần nguyên và ứng dụngquy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạn650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2TÌM GTLN, GTNN của hàm sốTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anphương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoay1000 Quick Writing IdeasGiáo trình lý thuyết mầugián án xác suất thống kêTai liệu hay hay220 IELTS SPEAKING TOPICS_03li thuyet va bai tap tuong tac genQuy luat phan li doc lap