Báo cáo XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỊA CHẤT BA CHIỀU CHO TẦNG ĐÁ MÓNG MỎ X, BỒN TRŨNG CỬU LONG

Đặc điểm Thạch học - vật lý, các hình Vật lý đánh giá độ rỗng, độ nứt nẻ, độ rỗng khối của đá móng chứa dầu bồn trũng Cửu Long

Đặc điểm Thạch học - vật lý, các mô hình Vật lý đánh giá độ rỗng, độ nứt nẻ, độ rỗng khối của đá móng chứa dầu bồn trũng Cửu Long
... tầng đất đá khác đặc biệt đá móng phong hoá nứt nẻ Với đề tài :” Đặc điểm Thạch học _ vật lý, hình Vật đánh giá độ rỗng, độ nứt nẻ, độ rỗng khối đá móng chứa dầu bồn trũng Cửu Long không ... CỦA ĐÁ CHỨA MÓNG A/ Đặc tính không gian lỗ rỗng 29 I/ Nguyên nhân tạo độ rỗng đá móng II/ Đặc tính thấm chứa đá móng phong hoá nứt nẻ B/ Các hình vật đánh giá độ rỗng nứt nẻ 38 độ rỗng khối ... bố đá móng 19 II/ Đặc điểm thạch học – khoáng vật đá móng Cửu Long 20 III/ Nguồn gốc phát triển điều kiện thành tạo 26 CHƯƠNG 3: CÁC MÔ HÌNH VẬT LÝ ĐÁNH GIÁ ĐỘ RỖNG 28 NỨT NẺ VÀ ĐỘ RỖNG KHỐI CỦA...
 • 63
 • 332
 • 2

Một số đặc điểm đia hóa tầng đá mẹ Olugocene hạ - bồn trũng Cửu Long

Một số đặc điểm đia hóa tầng đá mẹ Olugocene hạ - bồn trũng Cửu Long
... tài: “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA TẦNG ĐÁ MẸ OLIGOCENE H - BỒN TRŨNG CỬU LONG cho khóa luận tốt nghiệp Khóa luận gồm hai phần: Phần A: khái quát đặc điểm đòa chất bồn trũng cửu long sở đòa hóa đánh ... hóa tập đòa chấn E giếng khoan: 01-A-1X, 01-B-2X, 01-F-1X, 15.2-RD-3X, 17-C-1X, 09.1-BH-15X, 09-R-6X, 09-R-11X, 09.2-COD-1X kết sau: I.1 Lô 01:  Giếng khoan 01-A-1X: Độ sâu phân tích từ 3250m đến ... giữa, bồn trũng Cửu Long bồn trũng đơn giản Nhưng từ Miocene muộn đến nay, bồn trũng Cửu Long hoàn toàn nối với bồn trũng Nam Côn Sơn tạo thành bồn trũng khơi Việt Nam IV ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG VÀ THẠCH...
 • 66
 • 298
 • 0

Báo cáo xây dựng hình vật lý chứng minh ánh sáng có tính chất sóng với sự trợ giúp của máy vi tính

Báo cáo xây dựng mô hình vật lý chứng minh ánh sáng có tính chất sóng với sự trợ giúp của máy vi tính
... 1800, chứng hình Charles Wheatstone đề xuất, chứng minh ête mang sóng ánh sáng cách dao động theo hướng vuông góc với hướng truyền sóng, hình chi tiết James Clerk Maxwell tả vi c xây dựng ... dựng chất hình Huygens tin ête dao động hướng với ánh sáng, tự hình thành sóng thể mang sóng ánh sáng Trong tập sách xuất sau, nguyên Huygens, ông tả tài tình cách mà điểm sóng tạo mặt sóng ... cực ánh sáng hiệu ứng quang điện Hai đặc trưng ánh sáng sống hòa thuận cho phép khám phá nét đẹp vũ trụ 1.2 thuyết sóng ánh sáng thuyết sóng ánh sáng dựa nguyên Huygens Fresnel, xem hình...
 • 31
 • 398
 • 1

BÁO CÁO XÂY DỰNG HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI DÊ LAI TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG NÚI HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI

BÁO CÁO XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI DÊ LAI TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG NÚI HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI
... hình trồng thức ăn, kết lai thuộc dự án phát triển chăn nuôi lai địa bàn vùng núi huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi 2- UBND tỉnh Quảng Ngãi ban ngành liên quan tỉnh nghiên cứu ban hành chế, sách hổ ... Thông tin chung dự án: 1- Tên dự án: “ Xây dựng hình phát triển chăn nuôi lai địa bàn vùng núi huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi ” 2-Mã số: 3- Cấp quản lý: Cấp tỉnh 4- Thời gian thực hiện: 24 tháng ... mạnh vùng đồi núi, hình chăn nuôi ê huyện miền núi huyện Ba Tơ thể rõ tính phù hợp với điều kiện khí hậu tập quán chăn nuôi có khả nhân rộng, phát triển địa bàn huyện nói riêng tỉnh Quảng Ngãi...
 • 21
 • 961
 • 4

Tài liệu Báo cáo " XÂY DỰNG HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH VÀ GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN ORACLE " doc

Tài liệu Báo cáo
... tra cứu thông tin đất đai qua hệ thống CSDL cấp tỉnh đặt Sở Tài nguyên Môi trường Hình 4: hình CSDL phân tán hệ thống thông tin đất đai GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ CSDL PHÂN TÁN Hệ CSDL phân tán có nhiều ... 3.3 Xây dựng hình CSDL phân tán cho hệ thống thông tin đất đai CSDL đất đai chứa thông tin chi tiết đến đất (bao gồm liệu thuộc tính liệu không gian), thông tin sử dụng phục vụ quản lý đất đai ... độ tin cậy tính sẵn sàng: Nếu có thành phần hệ thống bị hỏng, hệ thống trì hoạt động XÂY MÔ HÌNH CSDL PHÂN TÁN CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI 3.1 Lựa chọn hình kiến trúc hệ quản trị CSDL phân...
 • 8
 • 966
 • 8

Tài liệu Báo cáo " Xây dựng hình tư vấn học đường - một tổ chức hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập, lập nghiệp " doc

Tài liệu Báo cáo
... xa hoi dich vu ngan hang To chirc tu van hpc dudng Co so GD-DT Co so GD-DT Co so GD-DT Co so GD-DT V.V Cdc trudng hoc, ca sd gido due - ddo tgo d ca sd To chiic tu van hpc dudng tren bao gdm cac ... cho sinh vien, tham gia gilng day, tao dieu kien thuan lpi cho sinh vicMi tham gia thuc hanh tai doanh nghiep, - Td ehiie eae boat dpng tu van vl hpc tap, tim hilu nganh nghl, tu van tuyIn sinh, ... thich Chi thi sd 9971 / BGD&DT - HSSV cua Bp Gilo due va Dao tao, 'Trien khai cdng tdc tic vdn cho hoc sinh, sinh vien\ 28/10/2005 22 TAP CHI' T M Ly HOC, Sd 11(128) 11 - 2009 A ...
 • 8
 • 447
 • 5

Báo cáo "Xây dựng hình mưa – dòng chảy để khôi phục số liệu dòng chảy tại An Khê trên lưu vực sông Ba " pdf

Báo cáo
... thức hình toán hai hình giống chuyển sang hình số có khác trình tự tính toán thành phần dòng chảy hai hình NAM FORTRAN MIKE NAM khác Hình 13 Kết khôi phục số liệu dòng chảy trạm An ... trạm An Khê năm 2006 Áp dụng hình NAM để khôi phục số liệu dòng chảy cho trạm An Khê lưu vực sông Ba Đối với tiểu lưu vực tính đến trạm An Khê kết hiệu chỉnh kiểm định cho hệ số tương quan theo ... thông số đủ độ tin cậy để khôi phục số liệu dòng chảy tiểu lưu vực năm 2006 Thảo luận kết luận Bài báo trình bày hình NAM xây dựng ngôn ngữ lập trình FORTRAN tiến hành khôi phục số liệu dòng chảy...
 • 9
 • 262
 • 2

Báo cáo " Xây dựng hình phát triển kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đến năm 2020" pptx

Báo cáo
... trUdng cao, binh quan khoang 10% /nam (co nhu'ng vung tdi 20% /nam) keo dai lien tue, da cho phep nhu'ng nen kinh te trd t h a n h cac "nen kinh te CNH mdi" (NIEs), va nen kinh te Trung Qudc da nhanh ... kinh te - xa hgi da't nUde Tinh chat "phat trien" eua thdi ky chien lugtc n a y trd nen r a t ro rang, k h a c h a n vdi chien luge "vUdt qua khung hoang", van d a m n e t tinh the "cdu nguy" ... XAY DUNG MO HiNH PHAT TRI^N KINH l l VIET NAM TRONG THdl KY D^N 2020 mang tinh "dugc - thua" cugc tranh dua p h a t t r i e n cung thdi dai, eung cac "cUdng qudc chau" de quyet dinh rut ngan khoang...
 • 9
 • 434
 • 1

BÁO CÁO " XÂY DỰNG HÌNH ARIMA CHO DỰ BÁO KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM " doc

BÁO CÁO
... Xây dựng hình arima cho dự báo khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tế mũi nhọn Quyết định Số 97/2002/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 2001-2010, ... báo ngắn hạn lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam dựa hình ARIMA (12, 1,12) trình bày Bảng Bảng cho thấy số liệu dự báo lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1/2011 bám sát với thực tế ... Nguồn: Tổng hợp từ website Tổng cục Du lịch www.vietnamtourism.gov.vn/index.php?cat=202035 366 Xây dựng hình arima cho dự báo khách du lịch quốc tế đến Việt Nam KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kiểm...
 • 7
 • 439
 • 2

BÁO CÁO XÂY DỰNG HÌNH 3 LỚP HỆ THỐNG HỌC PHÍ potx

BÁO CÁO XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3 LỚP HỆ THỐNG HỌC PHÍ potx
... viên Trên form thông báo tình trạng nợ học phí sinh viên lần đóng khác học kỳ Trong tab tình trạng nợ học phí, cho biết sinh viên nợ học phí học kỳ nào, năm học nào, học phí bao nhiêu, đóng nợ ... nợ học phí học kỳ tương ứng, cho phép nhận dử liệu đóng học phí sinh viên… Thống kê lượng tiền thu đợt: Sau đợt nộp học phí, hệ thống tổng hợp thông tin đóng học phí đợt đóng đó, thống kê xem ... lần toán học phí học kỳ Khi click vào link toán, bên tab “các lân đóng học kỳ” sẻ thêm mẩu tin, số tiền đóng số tiền nợ, học kỳ đóng học kỳ nợ, năm học năm học mà sinh viên nợ học phí H 13 Lịch...
 • 13
 • 363
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 2015thiết kế giếng khoan khai thác cho cấu tạo đông bắc mỏ rồng bồn trũng cửu longbáo cáo xây dựngbáo cáo thực tập sản xuất địa chất công trìnhbáo cáo thực tập tốt nghiệp địa chất công trìnhbáo cáo xây dựng làng văn hóabáo cáo xây dựng đội ngũ trí thứcmẫu báo cáo xây dựng làng văn hóabáo cáo xây dựng phần mềm quản lý thư việnbáo cáo xây dựng chính quyền cơ sởbao cao xay dung thuc donbáo cáo xây dựng trường học an toànbáo cáo xây dựng chương trình quản lý thư việnbáo cáo thực tập khảo sát địa chất công trìnhbao cao thuc tap san xuat dia chat cong trinh khoan phutchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Sách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm