bai 2 thí nghiệm polimer

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 2

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 2
... : 100 x 100 x 100 mm - 0,91 20 0 x 20 0 x 20 0 - 1,05 300 x 300 x 300 - 1,10 - Máùu trủ ( D x H ) : 71,5 x 143 v 100 x 20 0 mm - 1,16 150 x 300 - 1 ,20 20 0 x 400 - 1 ,24 2/ Thê nghiãûm xạc âënh cỉåìng ... cỉïng, 9- nàõp giỉỵ åí âáưu, 1 0- vng cäú âënh, 1 1- nàõp sau, 1 2- l xo nẹn, 1 3- c sụng, 1 4- qu bụa, 1 5- l xo gim cháún, 1 6- l xo kẹo âáûp, 1 7- äúng âënh hỉåïng, 1 8- âãûm chàõn bủi, 1 9- bng chia ... gamma.(h 2. 14) Hçnh 2. 14 Så âäư chủp tia gamma âãø d khuút táût 1-váût liãûu, 2- khuút táût, 3- bn phim, 4- chm tia, 5- chøn Hçnh 2. 15 Cạc lai khuút táût chøn a-thanh chøn qúc tãú , b- chøn Nga, c-...
 • 20
 • 697
 • 4

Bài soạn thi nghiem ao VL dien tu 2

Bài soạn thi nghiem ao VL dien tu 2
... nghiệm: Bài 26 -Tiết 28 : ứng dụng nam châm - Hình 26 .2 (2) Côn loa Vì màng loa gắn chặt với ống dây nên ống dây dao động, màng loa dao động theo phát âm mà nhận từ micro Loa điện: Biến dao động ... K 12 22 Thí nghiệm: Bài 27 -Tiết 29 : Lực điện từ - Hình 27 .1 (2) Kết luận Từ trường tác dụng lực lên đoạn dây dẫn AB có dòng điện chạy qua đặt từ trường N B Lực gọi lực điện từ A S A + K 13 23 ... S 10 20 Thí nghiệm: Bài 26 -Tiết 28 : ứng dụng nam châm - Hình 26 .5 (2) C3 M ng c N L S Sau sắt S bị hút, nam châm điện bị từ tính, cố không nghiêm trọng lò xo L kéo lại đóng tiếp điểm 1 -2, động...
 • 20
 • 198
 • 1

BÀI THÍ NGHIỆM SỐ 2.THÍ NGHIỆM DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP CHỊU UỐN pptx

BÀI THÍ NGHIỆM SỐ 2.THÍ NGHIỆM DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP CHỊU UỐN pptx
... Hình 1: Sơ đồ thí nghiệm dầm tông cốt thép chịu uốn Dầm tông cốt thép có tiết diện chữ nhật h = 16 cm, b = 10 cm tông mác 200, cốt thép CT3 Hình 2: Cấu tạo dầm thí nghiệm Dầm có cấu tạo ... theo sơ đồ hình Hình 3: Bố trí hệ gia tải dầm thí nghiệm • Gối tựa dầm kích • Dầm tông cốt thép • Hệ dầm quang truyền lực • Kích thuỷ lực Trong thí nghiệm dùng kích thuỷ lực 10 tấn, đồng hồ ... KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Nội dung công tác chỉnh lý kết thí nghiệm bao gồm: Tính ứng suất tông vùng chịu kéo nén: λi E b = kG/cm2 (K = 1000) K L Bảng 3: Tính toán ứng suất tông theo thực nghiệm: ...
 • 4
 • 824
 • 12

bài giảng thí nghiệm đường ô tô, chương 2 potx

bài giảng thí nghiệm đường ô tô, chương 2 potx
... Thực chất 22 TCN 333 :20 06 việc Việt hóa AASHTO T99 & AASHTO T180 b Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm (theo 22 TCN 333 :20 06 ): - Các dụng cụ thí nghiệm độ ẩm đất - Sàng 4,75mm 19mm ( lỗ vuông ) - Cối ... điện tử c Trình tự thí nghiệm : c1 Phương pháp sấy : - Rút gọn mẫu đến cỡ mẫu thí nghiệm ( 100÷500g tùy theo đường kính hạt lớn Dmax ) - Đánh số hộp nhôm, cân khối lượng hộp nhôm đựng mẫu ( Gh ... nhôm, cân khối lượng ( G1 ) - Sấy mẫu đến khối lượng không đổi ( 105oC 110oC tùy theo phương pháp thí nghiệm VN AASHTO) - Làm nguội mẫu bình hút ẩm - Cân lại khối lượng mẫu khô & hộp nhôm ( G2...
 • 125
 • 188
 • 0

Bài giảng thí nghiệm đường ôtô 2 potx

Bài giảng thí nghiệm đường ôtô 2 potx
... bị rút gọn mẫu đến cỡ mẫu thí nghiệm (máng chia mẫu) Hộp nhôm thí nghiệm độ ẩm Bay .và dụng cụ vệ sinh Dao Chảo Tủ sấy Bình hút ẩm Các loại cân điện tử c Trình tự thí nghiệm : c1 Phương pháp sấy ... tùy theo phương pháp thí nghiệm VN AASHTO) - Làm nguội mẫu bình hút ẩm - Cân lại khối lượng mẫu khô & hộp nhôm ( G2 ) c2 Phương pháp đốt cồn : - Rút gọn mẫu đến cỡ mẫu thí nghiệm - Cân khối lượng ... kết (PP sấy đốt cồn): G1 − G Gn W= 100 = 100 G2 − Gh Gk Các lưu ý : - Phần đất thí nghiệm phải đại diện cho mẫu đất & đủ khối lượng theo quy trình thí nghiệm - Phải sấy khô mẫu đốt cồn đến khối...
 • 19
 • 179
 • 2

Bài giảng thí nghiệm phân tích môi trường phần 2

Bài giảng thí nghiệm phân tích môi trường phần 2
... pHH2O 3,80 8, 12 5,13 pHKCl 3 ,20 7 ,24 4,18 pH 0,30 2, 00 0,94 pHH2O 4,11 7,57 5,47 pHKCl 3,57 6,84 4,59 pH 0 ,28 1,80 0,89 pHH2O 3,84 8, 02 5,11 pHKCl 3,60 7,66 4 ,29 pH 0,01 1, 32 0,89 pHH2O ... 08: 20 09/BTNMT, H Ni B Y t (20 02) , Tiờu chun v sinh nc n ung - 1 329 /20 02/ BYT/Qé, H Ni B Y t (20 09), Qui chun k thut quc gia v cht lng nc sinh hot - QCVN 02: 20 09/BYT, H Ni Hach Company (20 02) , ... mui Mo ( cụng thc (NH4)2Fe(SO4 )2) Cn c vo lng kali bicromat tiờu tn, tớnh giỏ tr COD Phn ng gia mui Mo v bicromat nh sau: 6Fe2+ + Cr2O 72- + 14H+ 6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O 1 .2. 2 Phng phỏp s 8000 ca...
 • 45
 • 251
 • 0

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 1

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 1
... : Trong thỉûc tãú cọ nhiãưu loải VL cọ trảng thại ỈSBD khạc : - Tuún - hon ton phi tuún - Khäng âäưng nháút sút quạ trçnh chëu ti - Tuún åí giai âoản váût liãûu chëu ti trng nh sau âọ qua mäüt ... : - Kãút cáúu cọ hçnh dảng âån gin, ỈSBD thỉåìng phán bäú khạ âäưng âãưu kãút cáúu, trë säú khäng låïn v thỉåìng dao âäüng miãưn ân häưi ca VL, nãn phẹp âo thỉåìng khäng cọ sai säú âạng kãø - ... ca trảng thại ỈS-BD nghiãn cỉïu KCCT : • Hiãûn viãûc tiãún hnh nghiãn cỉïu thỉûc nghiãûm cå hc váût liãûu v cäng trçnh thỉûc cháút l kho sạt sỉû thay âäøi ca trảng thại ỉïng sút - biãún dảng (ỈSBD)...
 • 6
 • 674
 • 22

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 3

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 3
... wheatstone: Trãn hçnh 3. 12 thãø hiãûn så âäư cáưu gäưm âiãûn tråí R1, R2, R3, R4 näúi våïi thnh bäún nhạnh cáưu 1-2 , 2 -3 , 3- 4 , 4-1 Cạc âiãøm 1 -3 näúi våïi ngưn cung cáúp ; trãn âỉåìng chẹo 2-4 âàût trãn ... rung :(h .3. 9) Hçnh 3. 9 Tenzomet dáy rung a-så âäư ngun l b-cáúu tảo kiãøu âo màût ngoi:1-thán giạ, 2chán cäú âënh, 3- chán di âäüng, 4-dáy thẹp càng, 5-nam chám âiãûn nh tảo xung rung dáy c-cáúu ... tảo: (h 3. 8 a,b) Hçnh 3. 8 Tenzomet quang hc 1- v, 2-chán cäú âënh, 3- váût kênh cọ tiãu cỉû f, 4gỉång phàóng, 5-chán di âäüng, 6-táúm kênh måì cọ chia vảch, 7-làng kênh láúy ạnh sạng, 8-thë kênh...
 • 14
 • 573
 • 4

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 4

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 4
... phi kãø âãún hai u cáưu trại ngỉåüc : - Cáưn phi gáưn sạt våïi âiãưu kiãûn lm viãûc thỉûc tãú ca CT v kãø âãún âáưy â cạc úu täú tạc dủng lãn âäúi tỉåüng; - Tênh toạn cng âån gin cng täút Phỉång ... mäüt phỉång phạp toạn no âãø thỉûc hiãûn, lải ty thüc vo úu täú ch quan ca ngỉåìi thiãút kãú 2 .4 Xem xẹt cạc cáúu tảo liãn kãút v kãút cáúu CT Trong quạ trçnh toạn KCCT, âãø âm bo âäü bãưn v ... cạch cạc bỉåïc khung v nhỉỵng kêch thỉåïc khạc cọ nh hỉåíng trỉûc tiãúp âãún trảng thại ỉïng sút - biãún dảng ca âäúi tỉåüng; sau âọ, tiãún hnh bỉåïc kiãøm tra chi tiãút âäúi våïi kãút cáúu âi...
 • 8
 • 482
 • 8

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 5

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 5
... nọ.(h .5. 1; 5. 2) Hçnh 5. 1 Cáúu tảo liãn kãút : 1, 2- kãút cáúu, 3-gäúi cäú âënh, 4-gäúi di âäüng, 5- dáy neo, 6-gäúi tỉûa, 7- âáưu neo Hçnh 5. 2 Cáúu tảo liãn kãút thê nghiãûm táúm : 1-bi cáưu làn, 2-trủ ... kãút cáúu (h .5. 3 ; 5. 4) Hçnh 5. 3 Cạc biãûn phạp äøn âënh kãút cáúu: 1-giạ tỉûa, 2-kãút cáúu thê nghiãûm, 3-thanh chäúng, 4-gäúi tỉûa, 5- giạ giỉỵ äøn âënh, 6-dáy càng, 7tàngâå Hçnh 5. 4 Giỉỵ äøn ... báøy khúch âải 1-kãút cáúu thê nghiãûm, 2- n báøy, 3-trủ neo hay quang treo, 4-váût nàûng 1-kãút cáúu thê nghiãûm, 2- n báøy, 3-trủ neo hay quang treo, 4-váût nàng 4.3.2 Gáy ti trng bàòng cạc thiãút...
 • 20
 • 402
 • 4

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 6

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 6
... ghi loải RTP-50A (4 kãnh âo), -3 50A ( 16 kãnh âo), -5 50A (7kãnh âo), -6 70A, -7 70A (1 4-2 1 kãnh âo) v sau âọ chuøn âãún cạc mạy phán têch v xỉí l chuøn âäøi : DAA-100A, ADC-150a, -1 60 A, hồûc mạy ... Hçnh 6. 1 1- Cáúu tảo cạc thiãút bë âo dao âäüng âỉïng a-con làõc quạn tênh, b-thiãút bë âo qua ân báøy, c- thiãút bë âo qua l xo lạ 1- làõc quạn tênh, 2- l xo, 3- ân báøy, 4- âäưng häư âo , 5- giạ ... pháưn cọ táưn säú dao âäüng ráút gáưn ( h 6. 14) Hçnh 6. 14 Phán têch dao âäüng biãn a- cạc biãn âäü thnh pháưn khäng bàòng b- cạc biãn âäü thnh pháưn bàòng 6. 5 Phỉång phạp chuøn âäøi tỉì chuøn vë...
 • 18
 • 386
 • 3

Nghiên cứu xây dựng và sử dụng bài tập thí nghiệm nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông

Nghiên cứu xây dựng và sử dụng bài tập thí nghiệm nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông
... nghiên cứu thức việc sử dụng BTTN vào dạy học trường THPT Trên tinh thần đó, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu xây dựng sử dụng tập thí nghiệm nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh dạy ... học sinh dạy học vật trường trung học phổ thông 2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng sử dụng BTTN vật với phương pháp dạy học mới, nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức HS, nâng ... động nhận thức HS với góp phần quan trọng thí nghiệm nói chung tập thí nghiệm vật (BTTN) nói riêng Vật học khoa học thực nghiệm, sử dụng BTTN nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức HS nhà trường...
 • 8
 • 2,080
 • 45

BAI GIANG THI NGHIEM CONG NGHE LEN MEN HOAN CHINH

BAI GIANG THI NGHIEM CONG NGHE LEN MEN HOAN CHINH
... rượu 1.1.2 Men để làm cơm rượu Ở VN, sử dụng hai loại men dạng viên - Làm cơm rượu người ta dùng loại men gọi men - Nấu rượu đế (rượu trắng) dùng loại men đắng II Yêu cầu nguyên vật liệu, thi t bị ... lên men kết thí nghiệm Câu hỏi: Trình bày chế trình lên men rượu? Tại phải bổ sung rượu lên men rượu nếp than? Các vi sinh vật tham gia chủ yếu lên men cơm rượu? Bản chất sinh hóa trình lên men ... 3.1 Tạo viên men  20g men +40 ml nước vô trùng  khuấy tạo thành dịch huyền phù nấm men Saccharomyces cerevisiae  Cho vào dd huyền phù men Alginat natri 20% + CaCl2 2% (cố định men) Tỉ lệ dịch...
 • 23
 • 856
 • 6

BAI 2. KHAO NGHIEM GIONG CAY TRONG

BAI 2. KHAO NGHIEM GIONG CAY TRONG
... đích TN kiểm tra kỹ thuật? - Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật thực phạm vi nào? - Cho HS quan sát H 2.2 / 10 SGK tìm quy trình bón phân thích hợp Hoạt động Học sinh Nội dung - Thảo luận nhóm qua việc ... thí nghiệm khảo nghiệm giống SGK + trả lời câu hỏi trồng: Thí nghiệm so sánh giống: - Xem tranh H2.1 / 10 SGK - giống chọn tạo / nhập nội đem so sánh với + giống mới: KN1 giống phổ biến đại trà...
 • 6
 • 4,576
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: bài 2 thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi của vật liệu đất vật liệu gia cố bê tông xi mănggiải trong bài toán này có 2 thí nghiệmbài giảng thí nghiệm mô hình công trình thủybài giảng thí nghiệm đường ô tôbài giảng thí nghiệm điện tửbài tập thí nghiệm cầubài tập thí nghiệmbài giảng thí nghiệm cơ học đấtbài giảng thí nghiệm vật liệu xây dựngtiến hành 2 thí nghiệmtiến hành 2 thí nghiệm saubài tập thí nghiệm quang họcbài tập thí nghiệm vật lý thptbài tập thí nghiệm vật lý thcsbài tập thí nghiệm công trìnhthấu kính mỏng VATư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng cộng sản việt nam trong sạch, vững mạnhTiểu luận môn mạng NGN IPv6tổ chức sửa chữa hệ thống máy tuyển lắng thuộc phân xưởng tuyển 2 công ty tuyển than cửa ông tkvtriển khai hệ thống diskless workstation dùng open sourceQuy trình mua hàng của FPTQuy trình quản lý kho tổng fpttrình bày phân bổ chi phí tại ngân hàng, mô hình phân bổ chi phí tính giá thành và vận dụng tại ngân hàngQuan hê công chúng (PR)báo cáo thực tập công ty TNHH việt thái TP vũng tàubáo cáo thực tập tại TỔNG CÔNG TY CP BIA rượu nước GIẢI KHÁT hà nộithiết kế môn học xây dựng mặt đườngNguyên lý và sửa chữa radio casseteQui trình sản xuất lúa giống tại trại sản xuất trà đảnhtâm lý hành vi người tiêu dùnglý thuyết đồng dưcác chỉ tiêu và ý nghĩa các chỉ tiêu đánh giá khí hóa lỏng lpgThiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết tay biêncông trình nhà khung bê tông cốt thép toàn khốithông tin trong quản lý hành chính nhà nước