GT duoc lieu danh cho he TCCN

Giáo trình lập trình căn bản dành cho hệ TCCN

Giáo trình lập trình căn bản dành cho hệ TCCN
... chương trình gọi Khác với ngôn ngữ lập trình khác, thủ tục tham số VB phải khai báo có cặp ngoặc () Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 43 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn  Khoa Công Nghệ ... với thủ tục PhucHoi khai báo đây, gọi thực sau: PhucHoi Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 46 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Hay: Khoa Công Nghệ Thông Tin Call PhucHoi() Tuỳ theo ... Fuction Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 49 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông Tin Hàm hàm “công cộng” cho thủ tục, hàm khác; Hàm thực tính thứ Date cho chuỗi cho...
 • 65
 • 482
 • 3

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P1 doc

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P1 doc
... Windows  16 MB RAM cho Microsoft Windows 95 32MB RAM cho Microsoft Windows NT Workstation Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông Tin Cài ... 2.9 Image 64 2.10 Shape 65 Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông Tin Chương Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic ... hình hiển thị hình đây: Hình 1-1 Màn hình khởi động Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông Tin Cửa sổ làm việc chọn Standard.exe Hình...
 • 5
 • 194
 • 0

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P2 potx

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P2 potx
... xuất cho phép nhập vào tên tập tin thực thi (chỉ cần gõ tên tập tin, VB tự động thêm phần mở rộng EXE) Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ ... tiêu đề phiên cho ứng dụng  Cuối cùng, nhấn OK để trở hộp thoại Make Project nhấn OK để tạo file *.exe cho ứng dụng Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn ... code cho thành phần Hình 1-6 Cửa sổ Project Explorer Các lệnh menu File   New Project: Mở đề án Open Project: Mở đề án tồn Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang Trường Đại học Công Nghệ...
 • 5
 • 167
 • 0

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P3 potx

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P3 potx
... phát sinh nút lệnh nhấn Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 13 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông Tin Tạo chạy chương trình Để tạo chương trình ứng dụng VB, cần bước ... Bước 4: Cải tiến Đây bước hoàn thiện chương trình mức độ cao Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 12 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông Tin Một số điều khiển thông dụng ... nút Thoát thoát khỏi ứng dụng Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 14 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông Tin Hình 2-2 Giao diện chương trình tính tổng số thiết kế Bước...
 • 5
 • 172
 • 0

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P4 pptx

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P4 pptx
... gán “Visual Basic 1” Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 18 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn 1.6 Khoa Công Nghệ Thông Tin Phép like So sánh giống chuỗi với Mẫu cho kết True False Kết ... tượng hộp văn bản, nhãn, nút lệnh,… Khởi tạo giá trị cho biến Control (tương tự với Object) phải dùng lệnh Set Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 19 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa ... diện cho nhóm ký tự ?: đại diện cho ký tự Các kiểu liệu Tuỳ theo loại ứng dụng, người lập trình dùng kiểu liệu khác có sẵn VB Ngoài kiểu liệu đặc thù cho loại ứng dụng, giống ngôn ngữ lập trình...
 • 5
 • 163
 • 0

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P5 docx

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P5 docx
... (Form), lớp (Class) hay thư viện (Module) Cách 2: Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 23 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông Tin Chọn Tools\Options\Editor sau chọn Require ... báo biến với từ khóa Public chương trình Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 22 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn 3.3 Khoa Công Nghệ Thông Tin Khai báo biến Có hai chế độ khai báo sử ... hành  Phần mảng đề cập chi tiết môn Lập trình nâng cao Cú pháp lập trình Ngoài cú pháp lệnh, hàm, phép toán, viết chương trình cần tôn trọng cú pháp lập trình sau:    Mỗi lệnh phải viết dòng...
 • 5
 • 132
 • 0

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P6 pps

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P6 pps
... CLng(i) Next txtgt.Text = gt Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 29 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông Tin End Sub Lưu dự án chạy chương trình ta kết hình 2.1.2 For ... Ví dụ: Đoạn lệnh sau hiển thị kiểu chữ có máy bạn Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 28 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông Tin Private Sub Form_Click( ) Dim i As Integer ... are an average person" End Select Toán tử Is & To Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 27 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông Tin Toán tử Is: Được dùng để so sánh ...
 • 5
 • 176
 • 0

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P7 pptx

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P7 pptx
... gây lỗi> chương trình thực thi đến câu lệnh đó, chương trình tự động bỏ qua câu lệnh bị lỗi thực thi câu lệnh Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 34 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn 3.7 ... chương trình trở (lệnh rẽ nhánh trở về) Cú pháp: GoSub Nhãn …………………… …………………… Nhãn: Các lệnh nhãn ……………………… Return Trong đó: Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 33 Trường Đại học Công Nghệ ... báo Các số liên quan đến hình ảnh hiển thị gồm: Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 32 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông Tin vbQuestion vbCritical vbInformation...
 • 5
 • 149
 • 0

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P8 potx

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P8 potx
... thong tin") n = InputBox("Nhap n", "Nhap thong tin") Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 38 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông Tin d = CDate(s) d1 = DateAdd("yyyy", n, ... hàm có giá trị Cú pháp sử dụng hàm có dạng sau: Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 39 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông Tin Dim tim As Integer tim = InStr([vt = ... tạo giá trị cho d lệnh sau: Dim d As Date 'Khoi tao d bang gio hien tai: d = Now 'Khoi tao d bang hien tai: d = Date 'Khoi tao d bang gia tri thang: Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang...
 • 5
 • 151
 • 0

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P9 pptx

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P9 pptx
... chương trình gọi Khác với ngôn ngữ lập trình khác, thủ tục tham số VB phải khai báo có cặp ngoặc () Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 43 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn  Khoa Công Nghệ ... nhập giá trị cho biến n chương trình lệnh n = InputBox(“Nhap gia tri so n”,”Nhap lieu””) Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 42 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông Tin ... menu Project\chọn Add Module, xuất hộp thoại sau: Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 44 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông Tin Hình 5-2 Hộp thoại Add Module Chọn New...
 • 5
 • 151
 • 0

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P10 ppsx

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P10 ppsx
... Fuction Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 49 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông Tin Hàm hàm “công cộng” cho thủ tục, hàm khác; Hàm thực tính thứ Date cho chuỗi cho ... biểu thức tính toán Biến = Biểu thức có chứa hàm Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 48 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường hợp cần gọi thực hàm không cần ... trị|biến|biểu thức End Fuction Giải thích từ khóa: Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 47 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông Tin As Kiểu: giá trị hàm trả ra, kiểu sau:...
 • 5
 • 190
 • 0

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P11 pot

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P11 pot
... dụng cho: ComboBox, DirListBox, DriveListBox, Hscrollbar, Vscrollbar, Label, PictureBox, TextBox Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 52 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn  Khoa Công Nghệ ... Function Songuyento(ByVal m As Long) As Boolean Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 53 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông Tin Dim i As Integer, n As Integer If m ... neu m am 'Kiem tra xem m>0 co phai la so nguyen to Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 54 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông Tin If m = Then Songuyento = False Else...
 • 5
 • 120
 • 0

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P12 doc

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P12 doc
... thiết lập hiển thị theo nhiều cột Nếu số lượng lựa chọn nhiều hiển thị hết danh sách trượt Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 57 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông ... List1_DblClick () Command1_Click Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 59 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông Tin End Sub Hoặc ta thiết đặt giá trị True cho thuộc tính Value nút ... minh họa cho List Box tương ứng với đoạn mã Thêm đề mục vị trí xác định: để thực công việc ta cần vị trí cần xen đề mục vào Ví dụ: List1.AddItem "Japan", Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN...
 • 5
 • 137
 • 0

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P13 potx

Giáo trình Lập trình căn bản dành cho hệ TCCN- P13 potx
... Picture Box cho phép người dùng hiển thị hình ảnh lên biểu mẫu Biểu tượng (Shortcut) hộp công cụ Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 63 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Công Nghệ Thông ... thiết lập 500 (tức 0.5 giây) Điều khiển Timer hữu ích việc tính toán thời gian cho công việc đó, đến thời điểm ta khởi tạo công việc ngưng công việc không cần Giáo trình Lập trình dành cho hệ ... thuộc tính cho phép xác định hình ảnh hiển thị bên điều khiển Image Bao gồm tên tập tin hình ảnh đường dẫn có Giáo trình Lập trình dành cho hệ TCCN Trang 64 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn...
 • 5
 • 134
 • 0

Phân tích chính sách sản phẩm và chính sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh đối với một số sản phẩm từ dược liệu dành cho phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh từ 2009 - 2012

Phân tích chính sách sản phẩm và chính sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh đối với một số sản phẩm từ dược liệu dành cho phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh từ 2009 - 2012
... sản phẩm từ dược liệu dành cho phụ nữ mãn kinh tiền mãn kinh, thực đề tài: Phân tích sách sản phẩm sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh dối với số sản phẩm từ dược liệu dành cho phụ nữ tiền mãn kinh ... Nhất từ 2009 - 2012 Phân tích sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh số sản phẩm từ dược liệu dành cho phụ nữ tiền mãn kinh mãn kinh: Spacaps, Estrolife, Bảo Xuân, Sâm Angela Tố Nữ Nhất Nhất từ 2009 - 2012 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI ĐINH HẢI YẾN PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM VÀ CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN HỖ TRỢ KINH DOANH ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM TỪ DƢỢC LIỆU DÀNH CHO PHỤ NỮ TIỀN MÃN...
 • 89
 • 163
 • 0

Xem thêm