Bai giang ly thuyet vi xu ly 1

Bài giảng Kỹ thuật Vi xử P1

Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý P1
... Integration): Vi mạch tích hợp cỡ nhỏ MSI (Medium Scale Integration): Vi mạch tích hợp cỡ trung LSI (Large Scale Integration): Vi mạch tích hợp cỡ lớn VLSI (Very Large Scale Integration) :Vi mạch tích ... cực lớn SSI: Các cổng logic and, or, xor, not MSI: Các giải mã, Các chốt, đệm LSI,VLSI: Các vi xử lý, vi điều khiển, DSPs Cổng logic AND A B A AND B 1 1 0 0 0 A A AND B B Cổng AND có nhiều đầu ... 0110 0111 Thập phân BCD 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 Mã BCD Đừng nhầm mã hoá BCD với vi c chuyển đổi thập phân sang nhị phân: Ví dụ 1.9: Cho số thập phân 15 Mã BCD là: 00010101 Số nhị...
 • 50
 • 623
 • 2

Bài giảng kỹ thuật vi xử

Bài giảng kỹ thuật vi xử lý
... Integration): Vi mạch tích hợp cỡ nhỏ MSI (Medium Scale Integration): Vi mạch tích hợp cỡ trung LSI (Large Scale Integration): Vi mạch tích hợp cỡ lớn VLSI (Very Large Scale Integration) :Vi mạch tích ...    SSI: Các cổng logic and, or, xor, not MSI: Các giải mã, Các chốt, đệm LSI,VLSI: Các vi xử lý, vi điều khiển, DSPs (Digital Signal Processors) Cổng logic AND A B A AND B 1 1 0 0 0 A A AND ... giải mã 74138 Chip giải mã 74138 Tóm tắt Chương Kỹ chuyển đổi H B  Phân biệt B không dấu với B có dấu  Qui luật xếp ASCII  Không nhầm BCD với vi c chuyển sang B  74138, 74373,74244,74245 ...
 • 49
 • 338
 • 3

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT VI XỬ " CHƯƠNG 3 VI XỬ 8088- INTEL"

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
... Chương Vi x 8088-Intel 3. 1 Ki n trúc ho t ng c a 8088 - Nguyên ho t ng - Sơ kh i ch c 3. 2 C u trúc ghi c a 8088 3. 3 Phương pháp qu n b nh 3. 4 Mô t t p l nh Assembly Nguyên ho ... 80286 8 038 6, 80486DX 80486SX 3. 3 Phương pháp qu n b nh - B nh c xem m t t p h p ô nh - M i ô nh c nh n d ng b ng m t a ch v t nh t 20-bit - Trong ho t ng truy c p m t ô nh , a ch v t c ... 01 OP MODE MOV AX, [BX + DI + 1 234 h] Move word in memory location DS:BX + DI + 1 234 h to AX register Base Rel Plus Index 8B 81 34 12 OP MODE MOV word [BX + DI + 1 234 h], 5678h Move immediate value...
 • 122
 • 522
 • 4

Bài Bài giảng Kỹ thuật Vi xử - Chương 2

Bài Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý - Chương 2
... 13 14 15 16 17 30 29 EA RST VCC VSS 8051 Hình 2. 4 http://www.ebook.edu.vn 21 22 23 24 25 26 27 28 20 Bài giảng VI XỬ LÝ Chương 2: Phần cứng họ MCS-51 Sơ đồ khối 8051: Hình 2. 5 Port Port (P0.0 ... (tên) FF F0 30 2F 2E 2D 2C 2B 2A 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 1F 18 17 10 0F 08 07 00 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0 ACC D0 RAM đa dụng F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0 B E0 7F D7 D6 D5 D4 D3 D2 - D0 PSW B8 7F ... sau: Hình 2. 13 Hình 2. 14 http://www.ebook.edu.vn 12 Bài giảng VI XỬ LÝ Chương 2: Phần cứng họ MCS-51 Giải mã đòa Bus đòa Bus liệu /PSEN A0-A 12 D0-D7 27 64 EPROM A0-A 12 (8KB) D0-D7 /RD 626 4 /WR OE...
 • 16
 • 339
 • 5

Bài Bài giảng Kỹ thuật Vi xử - Chương 3

Bài Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý - Chương 3
... 05 80 20 43 2042 2041 2040 203F 203E 203D 203C 203B 203A 2 039 2 038 SJMP 0107H Code memory (a) Nhảy ngắn tới F6 80 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -1 0 SJMP 2 038 H Offset tương đối từ đòa 2042H -1 0” Code ... ngàn đến đơn vò là: 34 H _33 H _32 H _31 H _30 H 3. 27 Vi t chương trình đổi ký tự chữ hoa ô nhớ 30 H → 3FH RAM nội sang chữ thường 3. 28 Vi t chương trình đổi ký tự chữ hoa ô nhớ 30 H → 3FH RAM nội sang chữ ... dương - Ô nhớ 32 H: chứa số byte âm 3. 32 Vi t chương trình tên DELAY_500 tạo trễ 500μs, biết fOSC = 12 MHz 3. 33 Vi t chương trình tên DELAY_20ms tạo trễ 20ms, biết fOSC = 12 MHz 3. 34 Vi t chương...
 • 22
 • 331
 • 1

Bài Bài giảng Kỹ thuật Vi xử - Chương 4

Bài Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý - Chương 4
... 10 Bài giảng VI XỬ LÝ Chương 4: Các chức họ MCS-51 Ví dụ 2.3: Vi t chương trình gởi liên tục ký tự chữ thường port nối tiếp Giải: - Phần khởi động port nối tiếp vi t chương trình - Sử dụng chương ... chế độ UART bit, tốc độ baud 240 0, fOSC = 8MHz bit SMOD = http://www.ebook.edu.vn 19 Bài giảng VI XỬ LÝ Chương 4: Các chức họ MCS-51 Phần ngắt (interrupt) 4. 14 Vi t chương trình dùng ngắt tạo sóng ... http://www.ebook.edu.vn 11 Bài giảng VI XỬ LÝ Chương 4: Các chức họ MCS-51 III INTERRUPT (NGẮT) Giới thiệu - Interrupt (Ngắt): vi c ngưng thực chương trình hành tác động bên hay bên để nhảy tới thực chương trình...
 • 20
 • 446
 • 2

Bài Bài giảng Kỹ thuật Vi xử - Chương 5

Bài Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý - Chương 5
... http://www.ebook.edu.vn 38 Bài giảng VI XỬ LÝ Chương 5: Giao tiếp Góc θ (độ) 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 Sinθ 0 .5 0.866 1.0 0.866 0 .5 -0 .5 -0 .866 -1 .0 -0 .866 -0 .5 Vout 7 .5 9.33 10 9.33 7 .5 2 .5 0.669 ... D3 D4 D5 D6 D7 10 25 24 21 23 22 27 20 26 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 OE WE CS1 CS2 6264 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Bài giảng VI XỬ LÝ Chương 5: Giao tiếp Giải: - Do 8031/8 051 cung ... http://www.ebook.edu.vn 34 17 14 15 18 19 20 21 Bài giảng VI XỬ LÝ Chương 5: Giao tiếp - Khả năng: + Giao tiếp dễ dàng với tất vi xử + Hoạt động với thang đo tỷ lệ với 5VDC điện áp chuẩn điều chỉnh...
 • 39
 • 724
 • 4

Bài giảng kỹ thuật vi xử

Bài giảng kỹ thuật vi xử lý
... CẤU TRÚC CỦA VI XỬ LÍ 3.1 Cấu trúc Như trình bày phần trên, vi xử đơn vị xử trung tâm CPU máy vi tính Như sức mạnh xử máy vi tính định lực vi xử Trên nguyên tắc, vi xử chia thành ... hãng sản xuất vi xử phát triển dòng vi xử nhúng cho thiết bị tính toán cá nhân Ưu vi xử nhúng so với vi xử kể mức tiêu thụ điện năng, lực xử chi phí Intel cung cấp vi xử nhúng Atom ... QUAN VỀ VI XỬ LÍ VÀ HỆ VI XỬ LÍ 4.3 Giai đoạn 1978-1982 Các vi xử hệ có đại diện vi xử 16 bít 8086/80186/80286 Intel 86000/86010 Motorola Ưu điểm hẳn so với vi xử bít hệ trước vi xử 16...
 • 161
 • 387
 • 0

Bài giảng kỹ thuật vi xử

Bài giảng kỹ thuật vi xử lý
... CẤU TRÚC CỦA VI XỬ LÍ 3.1 Cấu trúc Như trình bày phần trên, vi xử đơn vị xử trung tâm CPU máy vi tính Như sức mạnh xử máy vi tính định lực vi xử Trên nguyên tắc, vi xử chia thành ... hãng sản xuất vi xử phát triển dòng vi xử nhúng cho thiết bị tính toán cá nhân Ưu vi xử nhúng so với vi xử kể mức tiêu thụ điện năng, lực xử chi phí Intel cung cấp vi xử nhúng Atom ... QUAN VỀ VI XỬ LÍ VÀ HỆ VI XỬ LÍ 4.3 Giai đoạn 1978-1982 Các vi xử hệ có đại diện vi xử 16 bít 8086/80186/80286 Intel 86000/86010 Motorola Ưu điểm hẳn so với vi xử bít hệ trước vi xử 16...
 • 161
 • 265
 • 0

Bài giảng Kỹ thuật Vi xử -

Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý -
... CNTT-ĐTVT Tài liệu tham khảo [1] Kỹ thuật vi xử lý, Văn Thế Minh, NXB Giáo dục, 1997 [2] Kỹ thuật vi xử Lập trình Assembly cho hệ vi xử lý, Đỗ Xuân Tiến, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001 ... Chốt 8-bit 74373 Chốt 8-bit 74573 IC 74244 IC 74244 Đệm chiều 74245 Đệm chiều 74245 Bài giảng Kỹ thuật Vi xử Ngành Điện tử -Vi n thông Đại học Bách khoa Đà Nẵng Hồ Vi t Vi t, Khoa CNTT-ĐTVT ... 0101 0110 0111 1000 -8 1001 -7 1010 -6 1011 -5 1100 -4 1101 -3 1110 -2 1111 -1 Số nhị phân có dấu Dải giá tri số có dấu 8-bit [-1 28,+127] (char C) Dải giá tri số có dấu 16-bit [-3 2768,+32767] (int...
 • 329
 • 234
 • 0

Tài liệu Bài giảng Kỹ thuật Vi xử P6 doc

Tài liệu Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý P6 doc
... A A A A A A A A A IOR 1111119876543210 543210 LE AAAAAAAAAAAAAAAAIOW 1111119876543210 543210 OE Bài toán • Chương trình t o hi u ng “LED ch y”: - Ban u LED ch y t xu ng - Khi nh n phím th p nh ... already full so that I can transfer the content of the bucket to the drum µP POLLING Input Memory Device Polling vs Interrupt instruction I’ll just study When the speaker starts playing music it means ... then transfer the content of the bucket to the drum Interrupt request µP INTERRUPT Input Memory Device ...
 • 11
 • 360
 • 0

Tài liệu Bài giảng Kỹ thuật Vi xử P5 docx

Tài liệu Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý P5 docx
... c c a 8255 Các mode làm vi c • Mode - PA, PB, PCH (CU) PCL (CL) - Có th Input ho c Output - Vi c Nh p ho c Xu t d li u c l p • Mode - PA, PB - Có th Input ho c Output - Vi c Nh p ho c Xu t d li ... Input v a Output - Vi c Nh p/Xu t d li u v i PA ph thu c vào m t s bít c a PC (các tín hi u handshaking) Nhóm làm vi c • Nhóm A: PA PCH • Nhóm B: PB PCL • nh c u hình làm vi c cho chip 8255: ... connected to the STROBE of the receiving equipment • ACKa (acknowledge for port A) – through ACK, 8255 knows that data at port A has been picked up by the receiving device – 8255 then makes OBFa high...
 • 33
 • 221
 • 1

Tài liệu Bài giảng Kỹ thuật Vi xử P4 doc

Tài liệu Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý P4 doc
... SRAM Bus h th ng c a h vi x 8088 Bài toán thi t k b nh M c tiêu bi n pháp thi t k Ghép n i chip nh EPROM SRAM v i Bus h th ng cho không x y xung t: Các chip nh b c m vi x truy c p c ng I/O ... ng cho không x y xung t: Các chip nh b c m vi x truy c p c ng I/O Ch có m t chip nh ho t ng vi x truy c p b nh Th c hi n m t m ch gi i mã a ch b nh dùng chip gi i mã ho c c ng logic ho c ... trình) ưa vào chân PGM Ho t ng c d li u t m t chip EPROM c d li u t ô nh ó c a chip EPROM ó, B vi x c n ph i: Ch n chip ó: -> CE Áp tín hi u a ch c a ô nh c n chân a ch Ap-1 – A0 c: >...
 • 102
 • 342
 • 0

Tài liệu Bài giảng Kỹ thuật Vi xử P3 pdf

Tài liệu Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý P3 pdf
... Chương Vi x 8088-Intel 3.1 Ki n trúc ho t ng c a 8088 - Nguyên ho t ng - Sơ kh i ch c 3.2 C u trúc ghi c a 8088 3.3 Phương pháp qu n b nh 3.4 Mô t t p l nh Assembly Nguyên ho t ng ... registers ALU BIU Control Control Address Data General purpose registers Status Registers X l nh c a vi x trư c 8086/8088 • M t th t c ơn gi n g m bư c: – L y l nh t b nh – Gi i mã l nh – Th ... 80486SX 3.3 Phương pháp qu n b nh - B nh c xem m t t p h p ô nh - M i ô nh c nh n d ng b ng m t a ch v t nh t 20-bit - Trong ho t ng truy c p m t ô nh , a ch v t c a c t o t hai giá tr...
 • 122
 • 384
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng kỹ thuật vi xử lýbài giảng kỹ thuật vi xử lý chương 5 thiết kế các cổng iobài giảng kỹ thuật vi xử lý chương 6 các kiểu iobài giảng kỹ thuật vi xử lý chương 3 vi xử lý 8088 intelbài giảng kỹ thuật vi xử lý ngô công thắngbài giảng kỹ thuật vi xử lý phạm hoàng duybài giảng thực hành vi xử lýbài giảng kĩ thuật vi xử lý phạm hoàng duybài giảng kĩ thuật vi xử lý phạm hoàng d uybài bài giảng kỹ thuật vi xử lý chương 5bài giảng kỹ thuật vi xử lý ngành điện tử viễn thôngđại học bách khoa đà nẵngcủa hồ viết việt khoa cntt đtvttrường đại học khoa học huế khoa công nghệ thông tin bài giảng kỹ thuật vi xử lýbài giảng kỹ thuật vi xử lý ngành điện tử viễn thông đại học bách khoa đà nẵng của hồ viết việt khoa cntt đtvtbài giảng kỹ thuật vi xử lý ngành điện tử viễn thông đại học bách khoa đà nẵng của hồ viết việt khoa đtvtbải giảng lý 12Luân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU43 ThongTinTiengAnh HoangTheTuan 2012.pdfLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU48 ThongTinTiengAnh NguyenMinhThuy 2012.pdfMBB_CBTT Nghi quyet 24 - thong qua giao dich sap nhapLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNUTài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2015Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2015To trinh 914.TTr-MB-HDQTTo trinh 916.TTr-MB-HDQTTìm số chiaGiảm đi một số lầnTìm số chiaTìm số chiaLuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNUGấp một số lên nhiều lần