chuong 4 hóa tính của cao su

Hóa tính của cao su

Hóa tính của cao su
... cng cố thïí cố àûúåc cao 128 CAO SU THIÏN NHIÏN su sulfonic hốa cố phên tûã khưëi cao, tan nûúác bùçng cấch cho thïm vâo dung dõch cao su- ether (d.d àêåm àùåc) acid chlorosulfonic VI.2 Thiocyanogen: ... àêy: Cao su Kiểu Polymer Kiểu 132 CAO SU THIÏN NHIÏN Kiểu Kiïíu lâ mưåt hưỵn húåp àún giẫn cao su vâ polymer ÚÃ kiïíu 2, cao su cẫn trúã polymer hốa vâ chêët àún phên tûã gùỉn vâo cao su theo ... vâo cao su qua phẫn ûáng cưång, nhûng ta chó cố thïí àïì cêåp túái mưåt sưë thđ d mâ thưi VI.1 Anhydride sulfurous (Anhydrit sulfurú; sulfur dioxide): SO2 Anhydride sulfurous hốa húåp vúái cao su...
 • 32
 • 100
 • 1

Chương 4. Hóa tính của đất

Chương 4. Hóa tính của đất
... phản ứng khác nh sau: Độ pH Cấp đất          < 4,5 4,6-5,5 5,6-6,5 6,6-7,5 7,6-8,0: 8,0-8,5 > 8,5 đất đất đất đất đất đất đất chua chua vừa chua trung tính kiềm yếu kiềm vừa kiềm nhiều ... sâu pH đất Các dạng độ chua đất Độ chua hoạt tính (active acidity) – phụ thuộc vào hoạt động ion H+ dung dịch đất thời điểm xác định Thường pH đất biến thiên từ 3-9 Dựa vào pH có th ể chia đất ... Thêm vào đó, tượng mưa acid góp phần làm tăng acid hóa đất Ion nhôm hòa tan đất pH thấp Đây độc chất sinh trưởng Đất chua chứa Acid Sulfate (Đất Đất chua chứa Acid phèn) Màu đỏ nước  sulfate...
 • 39
 • 82
 • 0

tính của cao su

Lý tính của cao su
... tó trổng ca hưỵn húåp lûu hốa X hay cao su lûu hốa X lâ : 110 D= = 0,98 111,78 E TÍNH CHẤT ĐIỆN CỦA CAO SU Cấc tđnh chêët àiïån hổc ca cao su (cao su thư, cao su lûu hốa cố chûáa hóåc khưng chûáa ... cao su sưëng C Hònh V.4: àûúâng biïíu diïỵn kếo dận ca cao su lûu hốa “thìn ty cao su B A Độ dãn(%) Nhû vêåy àêy lâ khấc biïåt thûá hai thêëy rộ giûäa tđnh chêët cao su sưëng vâ tđnh chêët cao ... nïëu nêng cao nhiïåt àưå lïn, sûác chõu kếo àûát cao su lûu hốa hẩ xëng đt nhanh hún trûúâng húåp ca cao su sưëng, àưìng thúâi àưå dận ca cao su lûu hốa tùng lïn ëu hún trûúâng húåp cao su sưëng...
 • 33
 • 77
 • 0

giáo trình địa chất thủy văn đại cương chương 4 thủy tính của vật liệu

giáo trình địa chất thủy văn đại cương chương 4 thủy tính của vật liệu
... trọng lực Độ lỗ hổng thuộc tính loại đá macma, trầm tích biến chất Chỉ có nguồn gốc lỗ hổng khác II- THỦY TÍNH CỦA ĐẤT ĐÁ • 1- Tính thấm nước : • Tính thấm nước tính chất đất đá cho nước thấm ... đến độ lỗ hổng thủy tính đất đá Thành phần độ hạt (số lượng kích thước hạt) có ảnh hưởng lớn đến độ lỗ hổng thủy tính đất đá 2- • Độ khe nứt Độ lỗ hổng độ khe nứt : Độ lổ hỗng 47 ,6% 26,2% trung ... I• CẤU TRÚC CỦA ĐẤT ĐÁ Ở ta xét cấu trúc đất đá theo quan điểm địa chất thủy văn, nghĩa xét khía cạnh cấu trúc đất, đá, tạo nên điều kiện tàng...
 • 14
 • 557
 • 0

Thiết kế bài giảng phần Động học chất điểm chương trình vật lí nâng cao sử dụng các phần mềm hỗ trợ nhằm phát huy tính tích cực của người học

Thiết kế bài giảng phần Động học chất điểm chương trình vật lí nâng cao sử dụng các phần mềm hỗ trợ nhằm phát huy tính tích cực của người học
... CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG PHẦN “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM” CHƢƠNG TRÌNH VẬT LÝ 10 NÂNG CAO SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA NGƢỜI HỌC 33 2.1 Tìm hiểu tình hình dạy học chƣơng ... đƣợc trình bày ba chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở luận đề tài Chƣơng 2: Thiết kế giảng phần Động học chất điểm chƣơng trình Vật 10 Nâng cao sử dụng phần mềm hỗ trợ nhằm phát huy tính tích cực ... hƣớng phát huy tính tích cực ngƣời học làm đề tài nghiên cứu luận văn Ngoài mục đích thiết kế giảng điện tử hỗ trợ dạy học phần Động học chất điểm – chƣơng trình Vật lý 10 nhằm phát huy tính tích...
 • 142
 • 302
 • 0

Tăng tỉ lệ nội địa hóa nhằm nâng cao sức cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô ở việt nam

Tăng tỉ lệ nội địa hóa nhằm nâng cao sức cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô ở việt nam
... hóa sức cạnh tranh ngành công nghiệp Phần II: Thực trạng nội địa hóa ngành công nghiệp ô Việt Nam .7 2.1 Sơ lợc ngành công nghiệp ô Việt Nam 2.2 Tình hình nội địa hóa Việt Nam ... pháp tăng tỷ lệ nội địa hóa nhằm nâng cao sức cạnh tranh ngành công nghiệp ô Việt Nam Việt Nam có 11 công ty liên doanh lắp ráp, sản xuất ô Năm liên doanh dự kiến đa thị trờng 25000 ô tô, tăng ... phần tranh tổng thể ngành công nghiệp ô Việt Nam Một ngành công nghiệp non trẻ, giai đoạn định hình Vớng mắc Việt Nam để ngành công nghiệp ô trở thành ngành công nghiệp sản xuất thực ngành...
 • 28
 • 416
 • 2

Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống

Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống
... tiu Chng 4: c tớnh cỏc thnh phn c bn ca h thng â 2006 - HMS 18 100 Đầu [%] Đầu [%] 100 Tuyến tính hóa độc lập 50 Tuyến tính hóa theo điểm đầu-cuối 50 Tuyến tính hóa theo điểm không Tuyến tính hóa ... sensor + transmitter Chng 4: c tớnh cỏc thnh phn c bn ca h thng â 2006 - HMS Lu lng k B chuyn i o chun (transmitter) â 2004, HONG MINH SN Thit b o ỏp sut Cm bin bờn Chng 4: c tớnh cỏc thnh phn c ... 16m Chng 4: c tớnh cỏc thnh phn c bn ca h thng â 2006 - HMS 10 4.1.2 c tớnh tnh â 2004, HONG MINH SN Sai s v chớnh xỏc Di cht v tr Tớnh trung thc v kh nng tỏi to tuyn tớnh nhy Chng 4: c tớnh...
 • 81
 • 578
 • 4

Nghiên cứu phản ứng của cao su thiên nhiên epoxy hoá với ancol isoamylic

Nghiên cứu phản ứng của cao su thiên nhiên epoxy hoá với ancol isoamylic
... tài Nghiên cứu phản ứng cao su thiên nhiên epoxy hoá với ancol isoamylic Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu - Epoxy hoá cao su thiên nhiên axit pefomic xác định cấu trúc cao su thiên nhiên epoxy hoá ... khả phản ứng cao, biến đổi theo nhiều hớng tạo nên nhiều tính kỹ thuật quý Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu cao su thiên nhiên cao su thiên nhiên epoxy hoá Chơng 1: Tổng Quan 1.1 Cao su thiên ... tích công cụ lớn 1.2.3 ứng dụng cao su epoxy hoá Epoxy hoá cao su thiên nhiên cao su thiên nhiên lỏng phơng pháp đợc sử dụng từ lâu nhằm cải tiến tính chất cao su thiên nhiên nh độ bền dung môi,...
 • 37
 • 633
 • 2

Tài liệu Chương 4: Chất lượng của hệ tuyến tính liên tục ppt

Tài liệu Chương 4: Chất lượng của hệ tuyến tính liên tục ppt
... 12 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục Đáp ứng bước theo thời gian hệ bậc δ=0 δ 1 Điều khiển tự động δ=∞ δ=0 δ =0 13 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục Các tiêu chất ... Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục δ < 0.707 δ = 0.707 δ > 0.707 Điều khiển tự động 17 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục V Cặp nghiệm khống chế Là cặp nghiệm phức liên hợp PTĐT hệ ... xảy đỉnh cộng hưởng + Biên dự trữ Pha dự trữ (chương 3) Điều khiển tự động ωc Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục IV Chất lượng độ hệ bậc Cho hệ thống hồi tiếp âm đơn vị R Hàm truyền kín...
 • 22
 • 229
 • 0

Tài liệu Chương 4: Chất lượng của hệ tuyến tính liên tục pptx

Tài liệu Chương 4: Chất lượng của hệ tuyến tính liên tục pptx
... 12 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục Đáp ứng bước theo thời gian hệ bậc δ=0 δ 1 Điều khiển tự động δ=∞ δ=0 δ =0 13 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục Các tiêu chất ... Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục δ < 0.707 δ = 0.707 δ > 0.707 Điều khiển tự động 17 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục V Cặp nghiệm khống chế Là cặp nghiệm phức liên hợp PTĐT hệ ... xảy đỉnh cộng hưởng + Biên dự trữ Pha dự trữ (chương 3) Điều khiển tự động ωc Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục IV Chất lượng độ hệ bậc Cho hệ thống hồi tiếp âm đơn vị R Hàm truyền kín...
 • 22
 • 224
 • 0

Tài liệu Điều khiển quá trình - Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống doc

Tài liệu Điều khiển quá trình - Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống doc
... (PM) Chng 4: c tớnh cỏc thnh phn c bn ca h thng â 2006 - HMS Chun tớn hiu Tớn hiu tng t: in: 0-2 0mA, 4-2 0mA, 1 0-5 0mA, 0-5 V, 1-5 V, Khớ nộn: 0. 2-1 bar ( 3-1 5 psig) Tớn hiu logic: 0-5 VDC, 0-2 4 VDC, ... hnh trỡnh a) M s c (FO, AC) (Fail-Open hay Air-to-Close) b) úng s c (FC, AO) (Fail-Closed hay Air-to-Open) Chng 4: c tớnh cỏc thnh phn c bn ca h thng â 2006 - HMS 39 Tỏc ng khớ nộn: C ch piston ... quỏ trỡnh - Cu trỳc c bn - Cỏc c tớnh ca thit b o Thit b chp hnh v van iu khin - Cu trỳc c bn - Cỏc c tớnh ca van iu khin - B nh v van Thit b iu khin - S lc cỏc thit b iu khin cụng nghip - B iu...
 • 81
 • 652
 • 2

Báo cáo "Nghiên cứu lên men lượng lớn chủng Escherichia coli BL21 tái tổ hợp mang gen mã hoá Lipase của Bacillus subtilis FS2 " doc

Báo cáo
... Idn chiing E coli tai td hgp mang gen ma hda lipase 3.2 Tdi u-u hda qua trinh len men chung E coli BL21- Lip dat sinh khdi cao Da sd cac protein tai td hgp dugc tdng hgp te bao E coli BL21 deu dugc ... gen ma hoa lipase (LipA) tir chiing Bacillus subtilis FS2, Tap chi Cdng nghe Sinh hgc 5(1) (2007) -6 SUMMARY STUDY ON THE LARGE-SCALE FERMENTATION OF THE RECOMBINANT STRAIN ESCHERICHIA COLI BL21 ... OF THE RECOMBINANT STRAIN ESCHERICHIA COLI BL21 HARBORING GENE ENCODING LIPASE OF BACILLUS SUBTILIS FS2 The lipase of Bacillus subtilis FS2 is an extracellular enzyme which consists of 181 amino...
 • 8
 • 361
 • 0

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng dòng chảy mặt trên đất dốc đến thay đổi lý hoá tính của đất lúa nước dưới chân đồi tại tân minh đà bắc - hoà bình pptx

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng dòng chảy mặt trên đất dốc đến thay đổi lý hoá tính của đất lúa nước dưới chân đồi tại tân minh đà bắc - hoà bình pptx
... Tạp chí KHKT Nông nghiệp, Tập 1, số 4/2003 ảnh hởng dòng chảy mặt đất dốc đến thay đổi hoá tính đất lúa nớc dới chân đồi tân minh đà bắc - hoà bình Impact of slopping surface runoff on chemical ... mục tiêu b i báo n y nhằm tìm hiểu sau thời gian canh tác nơng rẫy ngời dân địa phơng vùng Tân Minh - Đ Bắc- Ho Bình đ ảnh hởng nh n o đến tính chất hoá tính đất lúa nớc dới chân đồi Nội dung ... nớc chảy v o ruộng lúa, mẫu nớc đợc lấy sau kết thúc ma ng y liên tục (hình 2) Xác định lợng dinh dỡng chảy khỏi ruộng lúa ảnh hởng dòng chảy đến thay đổi tính chất hoá tính đất ruộng lúa...
 • 7
 • 123
 • 0

Kiến trúc máy tính chương 2 : vai trò của hiệu suất docx

Kiến trúc máy tính chương 2 : vai trò của hiệu suất docx
... INC 20 02 Kiến trúc Máy tính - Chap 02 Chương Kiến trúc Máy tính - Chap 02 2.1 Dẫn nhập Làm để đo đạc, đánh giá hiệu suất (performance) định yếu tố định đến hiệu suất máy tính ? Lý để khảo sát hiệu ... d : máy tính A thực thi chương trình 10s máy tính B thực thi chương trình 15s, A nhanh B lần ? Kiến trúc Máy tính - Chap 02 2 .2 Đo đạc hiệu suất Thời gian sử dụng làm thước đo cho hiệu suất máy ... chúng đến hiệu suất • Trong ứng dụng cụ thể, xác định phương pháp đánh giá hiệu suất phù hợp Kiến trúc Máy tính - Chap 02 Định nghĩa hiệu suất • Khi ta nói máy tính hiệu suất cao máy tính kia”,...
 • 19
 • 715
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: tính chất hóa học của cao su bunatính chất hóa học của cao su tự nhiêntính chất hóa học của cao su tổng hợptính chất hóa học của cao su thiên nhiênluyện tập chương 4 hóa 10 nâng caobai tap chuong 4 hoa 11 nang caohóa tính cua amikacin sulfatcác điều kiện tàng trữ của nước dưới đất chương 4 thủy tính của vật liệucác chỉ tiêu hoá lý của cao su svr3 1 các chỉ tiêu hoá lý của cao su svr được chế biến của xí nghiệptính chất của cao su lưu hóatính chất đặc trưng của cao sutính chất hóa học của muối sunfuatính chất hóa học của axit sunfuric đặc nóngtính chất hóa học của axit sunfuric đặc nguộihttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anU0lONEJxeFdHd1kTh c tr ng v gi i ph p Ho t ng ti u th s n ph m t i c ng ty C i n v Ph t tri n n ng th nhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMGw5SjlWUEQzQkkGiáo án bồi dưỡng HSGĐề Cương Hóa 11dan xuat halogen-ancol-phenolĐề Cương Hóa 8Đề thi giữa HKI (THPT Tam Hiệp)THI HKI SU 771 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 8 TPHCM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTNKH nhờ thầy cô và các bạn giúpnhờ thầy minh Sang và mọi người nhéĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 LỚP 11Luyện tập Trang 52Ôn tập Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trìnhPhép cộng trong phạm vi 4Tài liệu hỗ trợ giáo viên khá chi tiết và hayTẬP ĐỀ KT CHƯƠNG I ĐẠI 7DE KIEM TRA ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG 1Đề Kiểm tra Hình 7 chương 1