Nghiên cứu thực trạng nhiễm độc tố aflatoxin trong một số loại nông sản thực phẩm tại khu vực miền núi phía bắc và biện pháp xử lý

nghiên cứu thực trạng nhiễm độc tố aflatoxin trong một số loại nông sản thực phẩm tại khu vực miền núi phía bắc biện pháp xử

nghiên cứu thực trạng nhiễm độc tố aflatoxin trong một số loại nông sản thực phẩm tại khu vực miền núi phía bắc và biện pháp xử lý
... HC THI NGUYấN TRNG I HC KHOA HC O THY DNG Nghiên cứu thực trạng nhiễm độc tố Aflatoxin số loại nông sản thực phẩm khu vực miền núi phía bắc biện pháp xử Chuyờn ngnh: Cụng ngh sinh hc Mó s: 60.42.02.01 ... So sỏnh hiu qu x hm lng aflatoxin B1 sau x bng hai phng phỏp vt v húa hc 51 Bng 3.8 So sỏnh hiu qu x hm lng aflatoxin B2 sau x bng hai phng phỏp vt v húa hc ... hm lng aflatoxin nụng sn thc phm 51 3.3.1 So sỏnh hiu qu x hm lng aflatoxin B1 sau x bng hai phng phỏp vt v húa hc 51 3.3.2 So sỏnh hiu qu x hm lng aflatoxin...
 • 73
 • 489
 • 0

Nghiên cứu vai trò của E. Coli, Salmonella, Clostridium Perfringens gây tiêu chảy ở lợn tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc biện pháp phòng trị

Nghiên cứu vai trò của E. Coli, Salmonella, Clostridium Perfringens gây tiêu chảy ở lợn tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc và biện pháp phòng trị
... Clostridium Perfringens (Cl Perfringens) trong hội chứng tiêu chảy gia súc 28 1 .3 Biện pháp phòng trị hội chứng tiêu chảy lợn vi khuẩn gây 32 1 .3. 1 Biện pháp phòng 32 1 .3. 2 Điều trị tiêu ... tiêu chảy lợn 35 Chƣơng NỘI DUNG, NGUN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Nội dung nghiên cứu 36 2.1.1 Nghiên cứu tình hình tiêu chảy lợn tỉnh miền núi phía Bắc, ... 36 2.1.4 Nghiên cứu số biện pháp phòng trị hội chứng tiêu chảy lợn 36 2.2 Ngun liệu dùng nghiên cứu 36 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu 36 2.2 .3 Địa điểm nghiên cứu 37 ...
 • 158
 • 347
 • 1

Nghiên cứu sử dụng thiết bị sắc ký lỏng HPLC 1200 để phân tích hàm lượng aflatoxin trong một số loại nông sản thực phẩm

Nghiên cứu sử dụng thiết bị sắc ký lỏng HPLC 1200 để phân tích hàm lượng aflatoxin trong một số loại nông sản thực phẩm
... NÔNG LÂM BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THIẾT BỊ SẮC KÝ LỎNG HPLC 1200 ĐỂ PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG AFLATOXIN TRONG MỘT SỐ LOẠI NÔNG SẢN THỰC PHẨM Mã số: ... NÔNG LÂM BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THIẾT BỊ SẮC KÝ LỎNG HPLC 1200 ĐỂ PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG AFLATOXIN TRONG MỘT SỐ LOẠI NÔNG SẢN THỰC PHẨM Mã số: ... Nghiên cứu sử dụng thiết bị sắc lóng HPLC 1200 để phân tích hàm lượng aflatoxin số loại nông sản thực phẩm với mong muốn khai thác thêm ứng dụng thiết bị HPLC 1200 Viện Khoa học sống - Đại...
 • 47
 • 78
 • 0

nghiên cứu xây dựng quy trình bón phân cho một số giống bông lai phù hợp với vùng trồng bông đất dốc tại khu vực miền núi phía bắc

nghiên cứu xây dựng quy trình bón phân cho một số giống bông lai phù hợp với vùng trồng bông đất dốc tại khu vực miền núi phía bắc
... 109 110 BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH BÓN PHÂN CHO MỘT SỐ GIỐNG BÔNG LAI PHÙ HỢP VỚI VÙNG TRỒNG BÔNG ĐẤT DỐC TẠI KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC Chủ nhiệm đề tài: KS Vũ Văn ... đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình bón phân cho số giống lai phù hợp với vùng trồng đất dốc khu vực miền núi phía Bắc MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu khoa học – công nghệ - Đánh giá số tiêu ... NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN BÓN CHO BÔNG Viện nghiên cứu Bông phát triển Nông nghiệp Nha Hố có nhiều công trình nghiên cứu phân bón cho xây dựng quy trình bón phân phù hợp cho vùng sản xuất Tổng hợp...
 • 123
 • 206
 • 0

nghiên cứu tính đa dạng thực trạng phát triển một số loài lâm sản ngoài gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên tây yên tử - sơn động bắc giang

nghiên cứu tính đa dạng và thực trạng phát triển một số loài lâm sản ngoài gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên tây yên tử - sơn động bắc giang
... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN BÁ GIANG “NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN MỘT SỐ LOÀI LÂM SẢN NGOÀI GỖ TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÂY YÊN TỬ SƠN ĐỘNG BẮC GIANG Chuyên ... Nghiên cứu tính đa dạng thực trạng phát triển số loài lâm sản gỗ khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử - Sơn Động - Bắc Giang Mục tiêu nghiên cứu 2.1.Mục tiêu tổng quát Đánh giá tính đa dạng thực trạng ... thể - Đánh giá tính đa dạng thực trạng khai thác sử dụng, gây trồng nguồn lâm sản gỗ khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, - Xác định thực trạng phát triển số loài LSNG có giá trị khu vực nghiên cứu...
 • 107
 • 219
 • 1

Nghiên cứu tính đa dạng thực trạng phát triển một số loài lâm sản ngoài gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử Sơn Động Bắc Giang Nguyễn Bá Giang.

Nghiên cứu tính đa dạng và thực trạng phát triển một số loài lâm sản ngoài gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử Sơn Động Bắc Giang Nguyễn Bá Giang.
... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN BÁ GIANG “NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN MỘT SỐ LOÀI LÂM SẢN NGOÀI GỖ TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÂY YÊN TỬ SƠN ĐỘNG BẮC GIANG Chuyên ... Nghiên cứu tính đa dạng thực trạng phát triển số loài lâm sản gỗ khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử - Sơn Động - Bắc Giang Mục tiêu nghiên cứu 2.1.Mục tiêu tổng quát Đánh giá tính đa dạng thực trạng ... Đánh giá tính đa dạng thực trạng khai thác sử dụng, gây trồng nguồn lâm sản gỗ khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, - Xác định thực trạng phát triển số loài LSNG có giá trị khu vực nghiên cứu - Tìm...
 • 107
 • 197
 • 1

Nghiên Cứu Tính Đa Dạng Thực Trạng Phát Triển Một Số Loài Lâm Sản Ngoài Gỗ Tại Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Tây Yên Tử - Sơn Động Bắc Giang

Nghiên Cứu Tính Đa Dạng Và Thực Trạng Phát Triển Một Số Loài Lâm Sản Ngoài Gỗ Tại Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Tây Yên Tử - Sơn Động Bắc Giang
... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN BÁ GIANG “NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN MỘT SỐ LOÀI LÂM SẢN NGOÀI GỖ TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÂY YÊN TỬ SƠN ĐỘNG BẮC GIANG Chuyên ... Nghiên cứu tính đa dạng thực trạng phát triển số loài lâm sản gỗ khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử - Sơn Động - Bắc Giang Mục tiêu nghiên cứu 2.1.Mục tiêu tổng quát Đánh giá tính đa dạng thực trạng ... thể - Đánh giá tính đa dạng thực trạng khai thác sử dụng, gây trồng nguồn lâm sản gỗ khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, - Xác định thực trạng phát triển số loài LSNG có giá trị khu vực nghiên cứu...
 • 106
 • 252
 • 0

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC
... lòng người trồng rừng nói chung đạt 58,3%) 3.2 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu rừng trồng sản xuất 3.2.1 Cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu rừng trồng sản xuất Hiệu rừng trồng sản xuất mô qua ... tích trồng rừng sản xuất thành công; - Chất lượng rừng trồng sản xuất; - Thu nhập từ rừng trồng sản xuất; - Sự hài lòng người trồng rừng sản xuất Nội dung đề xuất giải pháp hiệu rừng trồng sản xuất ... thập người trồng rừng) từ rừng trồng sản xuất (chủ yếu keo, bạch đàn) hai tỉnh Phú Thọ Quảng Ninh thuộc khu vực miền núi phía Bắc Nội dung đánh giá thực trạng hiệu rừng trồng sản xuất gồm: -...
 • 14
 • 653
 • 0

Thực trạng tai nạn giao thông đường bộ một số yếu tố nguy cơ ở thanh thiếu niên nhóm tuổi 15- 24 tại 11 tỉnh khu vực miền núi phía bắc năm 2010

Thực trạng tai nạn giao thông đường bộ và một số yếu tố nguy cơ ở thanh thiếu niên nhóm tuổi 15- 24 tại 11 tỉnh khu vực miền núi phía bắc năm 2010
... thực trạng tai nạn giao thông đường thiếu niên nhóm tuổi 15-2 4 11 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc năm 2010 Phân tích số yếu tố nguy liên quan đến thương tích giao thông đường thiếu niên nhóm tuổi ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG THỰC TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY THANH THIẾU NIÊN NHÓM TUỔI 15-2 4 TẠI 11 TỈNH KHU VỰC MIỀN NÚI ... gia giao thông Nghiên cứu mô tả thực trạng tai nạn giao thông thiếu niên 15-2 4 tuổi 11 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc với thời gian năm nên chưa đánh giá mức độ yếu tố nguy chấn thương giao thông...
 • 140
 • 467
 • 0

Nghiên Cứu Kiến Thức Bản Địa Trong Sử Dụng Một Số Thực Vật Để Phòng Trừ Rệp Hại Rau Cải Ở Khu Vực Miền Núi Phía Bắc Việt Nam

Nghiên Cứu Kiến Thức Bản Địa Trong Sử Dụng Một Số Thực Vật Để Phòng Trừ Rệp Hại Rau Cải Ở Khu Vực Miền Núi Phía Bắc Việt Nam
... cứu khả phòng trừ rệp rau cải loài thực vật địa 1.5 Tình hình nghiên cứu rệp biện pháp phòng trừ rệp hại rau cải giới Việt Nam 1.5.1 Tình hình nghiên cứu rệp biện pháp phòng trừ rệp hại cải giới ... TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC BẢN ĐỊA TRONG PHÒNG TRỪ RỆP HẠI RAU CẢI KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM số : B2010-TN02-04 ... nói riêng, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu kiến thức địa việc sử dụng thực vật để phòng trừ rệp hại rau cải từ phát huy tích cực kiến thức địa có kết hợp với kiến thức khoa học góp phần...
 • 77
 • 226
 • 0

DOANH NGHIỆP NHỎ vừa vấn đề tài TRỢ tín DỤNG một NGHIÊN cứu THỰC NGHIỆM tại KHU vực TP HCM (2008 2009)

DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa và vấn đề tài TRỢ tín DỤNG một NGHIÊN cứu THỰC NGHIỆM tại KHU vực TP HCM (2008  2009)
... VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN BÁO CÁO KHOA HỌC: DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ VẤN ĐỀ TÀI TRỢ TÍN DỤNG - MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI KHU VỰC TP. HCM (2008 - 2009) Thực hiện: TS Trƣơng ... CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ VẤN ĐỀ TÀI TRỢ TÍN DỤNG – MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI KHU VỰC TP. HCM TỔNG QUAN VỀ CUỘC KHẢO SÁT TÀI TRỢ TÍN DỤNG CÁC DNNVV TẠI KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2008 ... TÍN DỤNG – MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI KHU VỰC TP. HCM TỔNG QUAN VỀ CUỘC KHẢO SÁT TÀI TRỢ TÍN DỤNG CÁC DNNVV TẠI KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2008 Cuộc khảo sát tài trợ tín dụng doanh nghiệp nhỏ...
 • 73
 • 51
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía thử nghiệm xử môi trường

Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thử nghiệm xử lý môi trường
... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ THANH TÚ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ METYL ĐỎ TRONG DUNG DỊCH NƯỚC CỦA CÁC VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ BÃ MÍA VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Chuyên ... liệu hấp phụ (VLHP) để xử lí ô nhiễm môi trường Xuất phát từ lí trên, luận văn thực đề tài: Nghiên cứu khả hấp phụ metyl đỏ dung dịch nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ mía thử nghiệm xử môi ... VLHP để hấp phụ metyl đỏ kinh tế Ngoài ra, nhận thấy so với hấp phụ than chế tạo từ hạt na [16] dưa chuột [15] hấp phụ metyl đỏ dung dịch nước hiệu suất hấp phụ VLHP tốt 2.6 Xử thử mẫu nước thải...
 • 55
 • 784
 • 5

Luận văn: Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mĩa thử nghiệm xử môi trường

Luận văn: Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mĩa và thử nghiệm xử lý môi trường
... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ THANH TÚ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ METYL ĐỎ TRONG DUNG DỊCH NƯỚC CỦA CÁC VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ BÃ MÍA VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Chuyên ... liệu hấp phụ (VLHP) để xử lí ô nhiễm môi trường Xuất phát từ lí trên, luận văn thực đề tài: Nghiên cứu khả hấp phụ metyl đỏ dung dịch nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ mía thử nghiệm xử môi ... VLHP để hấp phụ metyl đỏ kinh tế Ngoài ra, nhận thấy so với hấp phụ than chế tạo từ hạt na [16] dưa chuột [15] hấp phụ metyl đỏ dung dịch nước hiệu suất hấp phụ VLHP tốt 2.6 Xử thử mẫu nước thải...
 • 55
 • 407
 • 3

nghiên cứu xác định tổng hàm lượng sắt trong một số loại đất trồng rau trên địa bàn thành phố đà nẵng bằng phương pháp trắc quang phân tử uv - vis

nghiên cứu xác định tổng hàm lượng sắt trong một số loại đất trồng rau trên địa bàn thành phố đà nẵng bằng phương pháp trắc quang phân tử uv - vis
... dựng phương pháp phân tích tổng hàm lượng sắt đất phương pháp trắc quang phân tử UV - VIS • Áp dụng qui trình xây dựng để xác định tổng hàm lượng sắt số loại đất trồng rau thuộc địa bàn thành phố ... tụ loại đất trồng rau địa bàn thành phố Đà Nẵng khói kim loại, … nước tưới, phân bón, bụi phương pháp trắc quang  Với hàm lượng lớntử UVgây hại cho trồng phân - VIS gián tiếp gây nhiều loại bệnh ... Kết phân tích số mẫu đất trồng rau địa bàn Đà Nẵng cho thấy hàm lượng sắt đất thuộc vào loại nghèo đến trung bình Hàm lượng sắt giảm dần từ đất thịt đến đất thịt nhẹ đến đất cát Tuy nhiên đất...
 • 35
 • 2,726
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp phát hiện nhanh độc tố aflatoxin trong một số cơ sở chế biến thực phẩmnghiên cứu xác định hàm lượng vết selen trong một số loại nấm linh chi vùng bắc trung bộ bằng phương pháp von ampe hòa tan catot xung vi phânbồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên thực hành các trường dạy nghề khu vực miền núi phía bắcnghiên cứu tình trạng nhiễm độctình hình nhiểm độc tố aflatoxin trong thức ăn ở một số tỉnh miền nam việt namnghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ ngan bệnh và biện pháp phòng trị 2010khảo sát mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong các loại thực phẩm tại khu vực thành phố phan thiếtnghien cuu lien ket trong san xuat va tieu thu mot so loai nong san tai xa viet hungnghiên cứu đánh giá tai biến trượt lở khu vực các tỉnh miền núi phía bắc và các giải pháp phòng tránh docxnghiên cứu hình thái và giải phẫu lá của một số loài thuộc họ đước rhizophoraceae tại khu dự trữ sinh quyển cần giờ thành phố hồ chí minhgiao trinh o nhiem moi truong dat va bien phap xu lyô nhiễm môi trường đất và biện pháp xử lýô nhiễm nước và biện pháp xử lýđiều kiện vệ sinh lao động trong các nhà máy chế biến thực phẩm tại khu vực đà nẵnghành vi bạo lực giữa vợ chồng và biện pháp xử lý hành vi bạo lực nhằm thực hiện bình đẳng giới theo pháp luật hiện hànhTuần 8. Nghe-viết: Kì diệu rừng xanhBài giảng giải phẫu học tập 2Hướng dẫn đồ án tổ chức thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép toàn khối lập kế hoạch thời gian (tiến độ) và kế hoạch nguồn lựcTính toán lượng tử 123456Tuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩaTuần 7. Từ nhiều nghĩaTẬP TÀI LIỆU GIẢNG DẠY THỐNG KÊTuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luậnBài 11. Lâm nghiệp và thuỷ sảnBài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cưBài 20. Châu ÂuCông thức toán học 12345Nội dung giảng dạy lớp bồi dưỡng QLNN về nông nghiệp cho cán bộ xã việtChuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện đắk hà, tỉnh kon tum (tt)Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tínhĐề thi lớp 4Đề toán tiếng anh lớp 5 phần 2đề kiểm tra giữa kỳ 1 môn tiếng anh lớp 3 năm học 2017-2018ĐỀ KIỂM TRA LOP 3 CUOI NĂM MA TRẬN 2016-2017Bài tập cuối tuần 7 lớp 4