hinh thuc trinh bay chuyen de

quy định hình thức trình bày đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học và báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học

quy định hình thức trình bày đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học và báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học
... BỘ MÔN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP _ TÊN ĐỀ TÀI TÊN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI BẠC LIÊU, THÁNG / NĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU TÊN KHOA TỔ BỘ MÔN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP ... Phụ lục 1, Phụ lục … B ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học gồm phần chính: Phần Giới thiệu, phần Thuyết minh, phần Tài liệu tham khảo phần ... THIỆU Tên đề tài Loại đề tài (nghiên cứu bản, nghiên cứu ứng dụng hay nghiên cứu triển khai) Lĩnh vực khoa học (Khoa học tự nhiên kỹ thuật, Khoa học xã hội nhân văn, Khoa học công nghệ, Khoa học giáo...
 • 10
 • 1,707
 • 0

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
... QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHƢƠNG TRÌNH CHẤT LƢỢNG CAO I-BỐ CỤC CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP Kết cấu chuyên đề thực tập trình bày sau: Các trang bìa ... sở thực tập (xem mẫu 6) 14 Xác nhận Giáo viên hƣớng dẫn (xem mẫu 7) 15 Nhật ký thực tập (xem mẫu 8) II-MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP Hình thức trình bày: - Chuyên đề thực tập ... 1b Mẫu bìa Chuyên đề thực tập tiếng Việt NGUYỄN VĂN A TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CHƢƠNG TRÌNH CHẤT LƢỢNG CAO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP Chuyên ngành CHUYÊN NGÀNH ĐỀ TÀI:………… Họ tên sinh viên 2011-2015...
 • 20
 • 1,713
 • 0

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
... Viettechs-www.viettechs.com Page HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Chương :Hình th c trình bày lu n văn th c I H C Qu c Gia TP.HCM Trư ng H Khoa h c T nhiên Lu n văn ph i c trình bày ng n g n, rõ ràng, ... Page HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Hình 3.5 : Thêm label Hình 3.6 : t option l y s chương Hình 3.7 : H p th thêm b ng th ng kê hình v , b ng bi u .9 Hình 3.8 ... Viettechs-www.viettechs.com Page HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Ví d : Thêm tham kh o (Hình 3.6 : sau t option l y s chương) làm theo hình Hình 3.8 : Ch n tham kh o t i hình 3.7 Chú ý - Có th nh...
 • 26
 • 1,522
 • 3

Hình thức trình bày luận văn thạc sĩ

Hình thức trình bày luận văn thạc sĩ
... mỗi phương trình nhóm phương trình (5.1) đánh số (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3) 1.4 Viết tắt Không lạm dụng việc viết tắt luận văn Chỉ viết tắt từ, cụm từ thuật ngữ sử dụng nhiều lần luận văn Không ... [41], [42] 1.6 Phụ lục luận văn Phần bao gồm nội dung cần thiết nhằm minh họa hỗ trợ cho nội dung luận văn số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh … Phụ lục không dày phần luận văn ... đầu luận văn 1.5 Tài liệu tham khảo cách trích dẫn Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý riêng tác giả tham khảo khác phải trích dẫn rõ nguồn danh mục Tài liệu tham khảo luận văn...
 • 2
 • 1,409
 • 4

HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY CUỐN BÁO CÁO LUẬN VĂN/TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY CUỐN BÁO CÁO LUẬN VĂN/TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
... Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp hướng dẫn cần thiết sử dụng đĩa CD Thư mục Word : chứa file định dạng doc Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp Thư mục Pdf: chứa file định dạng pdf Luận văn/Tiểu luận tốt ... … 3.2 … • Luận văn/Tiểu luận phải đóng bìa (bìa cứng màu xanh chữ nhũ vàng) sau chỉnh sửa theo ý kiến góp ý hội đồng bảo vệ Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp Gáy Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp ghi ... văn/Tiểu luận tốt nghiệp Thư mục Resource: tài liệu tham khảo, phần mềm sử dụng cho Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp Thư mục Source: kết chương trình, vẽ thực Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp (Mẫu trang...
 • 7
 • 2,493
 • 6

Tài liệu QUI ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP docx

Tài liệu QUI ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP docx
... thường đứng sau Tài liệu tham khảo Thứ tự phần phụ lục phải thích ứng với thứ tự phần mà chúng bổ sung hay minh họa MỘT SỐ QUI ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY: Luận văn phải trình bày rõ ràng, sẽ, ... ngoặc đơn đặt theo sau tựa hình Nếu hình trình bày theo khổ giấy nằm ngang, đầu hình phải quay vào chỗ đóng bìa Thường hình trình bày gọn trang riêng Nếu hình nhỏ trình bày chung với viết 2.8 Bảng ... bày rõ ràng, sẽ, khơng tẩy xóa Tùy theo hình thức đề tài, đề tài trình bày theo thứ tự sau: bìa chính, bìa phụ, lời cam đoan, lời cảm tạ, nhận xét quan thực tập, nhận xét giáo viên hướng dẫn, nhận...
 • 17
 • 456
 • 0

Tài liệu Mẫu hình thức trình bày, quy cách các tài liệu của báo cáo thăm dò khoáng sản pptx

Tài liệu Mẫu hình thức trình bày, quy cách các tài liệu của báo cáo thăm dò khoáng sản pptx
... GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN BÁO CÁO THĂM DÒ KHOÁNG SẢN .(1) (trữ lượng tính đến ngày tháng năm ) Địa danh, tháng năm (1) Tên khoáng sản địa danh khu vực cấp giấy phép thăm khoáng sản Mẫu số ... (1) Tên khoáng sản địa danh khu vực cấp giấy phép thăm khoáng sản Mẫu số 2b TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN Tác giả: Chủ biên: BÁO CÁO THĂM DÒ KHOÁNG SẢN .(1) ... NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN Tác giả: - BÁO CÁO THĂM DÒ KHOÁNG SẢN .(1) (trữ lượng tính đến ngày tháng năm ) TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN ký, đóng dấu CHỦ...
 • 4
 • 311
 • 0

hình thức của một chuyên đề tốt nghiệp

hình thức của một chuyên đề tốt nghiệp
... số) - Mỗi bảng phải có tiêu đề đặt (không ởi dưới) bảng - Nếu có nhiều bảng khoá luận, bảng phải đánh số thứ tự Sau bảng trình bày quy cách: Bảng 2.1*: Phân tích tình hình kinh doanh Công ty A...
 • 3
 • 487
 • 0

qui định về hình thức trình bày đồ án tốt nghiệp CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP

qui định về hình thức trình bày đồ án tốt nghiệp CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP
... xuất phương án phát triển đề tài TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HẢI PHÒNG – 2012 KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ BỘ MÔN - ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÊN ... ví dụ: công thức chương đánh số (2.1), công thức đánh số (2.2) Chú ý: không thiết phải đánh số tất công thức, mà nên đánh số công thức chủ đạo, công thức sử dụng nhắc lại nhiều lần đồ án - Những ... vào đồ án phải đánh số đặt tên (căn center) Nếu cần thiết hình vẽ, bảng biểu trình bày khổ giấy A3 đóng kèm theo đồ án Số hình vẽ bảng đánh theo chương, ví dụ: hình vẽ bảng chương đánh số 3.1, hình...
 • 7
 • 426
 • 2

Nâng cao chất lượng học tập môn Toán lớp 10 và 11 thông qua hình thức Seminar “Các chuyên đề Toán 10, 11 trong đề thi Đại học, Cao đẳng”

Nâng cao chất lượng học tập môn Toán lớp 10 và 11 thông qua hình thức Seminar “Các chuyên đề Toán 10, 11 trong đề thi Đại học, Cao đẳng”
... 2008-2009, 20092 010, 2 010- 2 011, 2 011- 2012 trng THPT Bm Sn ó tin hnh lm vi HS lp cỏc lp 10, 11 v hiu qu rt kh quan, gúp phn giỳp Trng THPT Bm Sn liờn tc vo 100 ton quc v im thi i hc, cao ng Trong nm ... khoa học nhà tr ờng 20 MC LC Stt 10 11 Nội dung Phần I: Mở đầu Phần II: Nội dung Chuyên đề : Phơng trình, bất phơng trình vô tỉ Chuyên đề : Hệ phơng trình Chuyên đề : Phơng trình lợng giác Chuyên ... a15 d) Tỡm a17 VD2 Khai trin (x-2 )100 =a0+a1x+a2x2++a100x100 a) Tỡm a97 b) T= a0+a1++a100 c) S=a0-a1+a2-a3+.+a100 P=a1+2a2+3a3+ +100 a100 VD3 Khai trin: (1+2x+3x2 )10= a0+a1x+.+a20x20 a) Tỡm a1, a20...
 • 21
 • 473
 • 3

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÀI VĂN

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÀI VĂN
... ") 4/ Củng cố luyện tập: - Trình bày yêu cầu cần thiết trình bày văn? 5/ Hướng dẫn H tự học nha: ♦ Học bài, làm BT lại Chuẩn bị bài: Tổng kết phương pháp đọc, hiểu văn văn học + Đọc VB, tóm gọn ... - H trình bày nhận xét G đúc kết Bài tập sai quy cách trích dẫn thiếu quán (trong ngoặc đơn) cần đặt cụm từ tiếng...
 • 2
 • 248
 • 0

Quy định hình thức báo cáo chuyên đề pot

Quy định hình thức báo cáo chuyên đề pot
... có) Tài liệu tham khảo Bìa báo cáo chuyên đề KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BỘ MÔN MÔI TRƯỜNG & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (FONT 13, IN ĐẬM) 2.5cm BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ (FONT 14, IN ĐẬM) CÁC PHƯƠNG ... viết bình thường, đậm) Bìa phụ báo cáo chuyên đề KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BỘ MÔN MÔI TRƯỜNG & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (FONT 13, IN ĐẬM) 2.5cm BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ (FONT 14, IN ĐẬM) CÁC PHƯƠNG ... Oxford: Oxford University Press II Cấu trúc báo cáo chuyên đề Trang bìa Trang bìa phụ Trang mục lục Trang danh sách bảng (nếu có) Trang danh sách hình (nếu có) Trang danh sách ký hiệu từ viết...
 • 5
 • 190
 • 0

MỘT SỐ QUI ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC docx

MỘT SỐ QUI ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC docx
... • Số thứ tự chương, mục đánh số hệ thống số Ả-rập, không dùng số La mã Các mục tiểu mục đánh số nhóm hai ba chữ số, cách dấu chấm: số thứ số chương, số thứ hai số mục, số thứ ba số tiểu ... - - TRẦN MINH THÁI - 0000201 BÙI ĐỨC TOÀN - 0000341 XÂY DỰNG BẢN ĐỒ 3D VỚI THƯ VIỆN ĐỒ HỌA OPENGL BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC I GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TRẦN VĂN A NIÊN KHÓA 2010 - 2011 ... luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ thông tin sau: • Tên tác giả quan ban hành (không có dấu ngăn cách) • (năm xuất bản), (đặt ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) • tên sách, luận văn, luận án báo cáo, ...
 • 4
 • 619
 • 3

Xem thêm