Nhận dạng chữ số viết tay với mạng neuron nhân tạo

Tiểu luận môn Máy học và ứng dụng TÌM HIỂU MẠNG NEURAL VÀ ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG CHỮ SỐ VIẾT TAY BẰNG GIẢI THUẬT LAN TRUYỀN NGƯỢC

Tiểu luận môn Máy học và ứng dụng TÌM HIỂU MẠNG NEURAL VÀ ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG CHỮ SỐ VIẾT TAY BẰNG GIẢI THUẬT LAN TRUYỀN NGƯỢC
... toán Nhận dạng chữ số viết tay cần thiết đƣợc ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực nhƣ nhận dạng chữ số chi phiếu ngân hàng, mã số bì thƣ dịch vụ bƣu chính, hay chữ số biểu mẫu nói chung Hệ thống nhận ... CH1301068 – TRỊNH ĐỒNG THẠCH TRÚC BÀI THU HOẠCH MÔN MÁY HỌC CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN Vấn đề nhận dạng chữ viết tay nói chung nhận dạng chữ số viết tay nói riêng thách thức lớn nhà nghiên ... nghiên cứu ứng dụng mạng neural để giải toán thực tế đƣợc diễn khắp nơi Các ứng dụng mạng neural đời ngày nhiều ngày hoàn thiện Điển hình ứng dụng: xử lý ngôn ngữ (Language Processing), nhận dạng kí...
 • 29
 • 349
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng đường cong tham số b spline vào nhận dạng chữ số viết tay

Nghiên cứu ứng dụng đường cong tham số b spline vào nhận dạng chữ số viết tay
... toàn b ñư ng cong < /b> Đư ng cong < /b> B- spline b t bi n ñ i v i phép bi n ñ i affin ñ c bi t b t bi n v i phép bi n ñ i homogeneous (t c phép chi u ph i c nh) nghĩa ta mu n bi n ñ i ñư ng cong < /b> B- spline ta ... ng cong < /b> tham < /b> s B- spline Nghiên < /b> c u lý thuy t x lý nh, áp d ng vào b c ti n x lý nh ( nh Bitmap c a ký t ) Nghiên < /b> c u cho máy h c nh n d ng ký t b ng phương pháp s d ng ñư ng cong < /b> tham < /b> s B- spline ... Gi m s ñi m bi u di n ký t 1.3 Đư ng cong < /b> B- spline 1.3.1 Phương trình tính ch t c a ñư ng cong < /b> B- spline Đư ng cong < /b> B- Spline xác ñ nh b i công th c [10][11][12] n P(t) = ∑ Ni,k (t)Bi t ≤ t < t...
 • 26
 • 425
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu ứng dụng đường cong tham số B-Spline vào nhận dạng chữ số viết tay pptx

Luận văn:Nghiên cứu ứng dụng đường cong tham số B-Spline vào nhận dạng chữ số viết tay pptx
... “Nghiên c u ng d ng ñư ng cong tham s B-Spline vào nh n d ng ch s vi t tay r t c n thi t M c tiêu nhi m v c a ñ tài M c tiêu c a ñ tài nghiên c u ng d ng ñư ng cong tham s B-spline ñ máy h c ký ... ng cong tham s B-spline Nghiên c u lý thuy t x lý nh, áp d ng vào bư c ti n x lý nh ( nh Bitmap c a ký t ) Nghiên c u cho máy h c nh n d ng ký t b ng phương pháp s d ng ñư ng cong tham s B-spline ... ng cong tham s B-spline Lý thuy t x lý nh K thu t nh n d ng ký t vi t tay bao g m: nh n d ng ch s vi t tay Ngôn ng l p trình C# Ph m vi nghiên c u Nghiên c u lý thuy t toán h c c a ñư ng cong B-Spline...
 • 26
 • 267
 • 0

Tìm hiểu thuật toán Neural Network và Support Vector Machine Áp dụng nhận dạng chữ số viết tay

Tìm hiểu thuật toán Neural Network và Support Vector Machine Áp dụng nhận dạng chữ số viết tay
... Chấn Viễn Neural Network SVM Hình ảnh tự nhiên chữ số Hình ảnh tự nhiên chữ số Dùng hàm findContour để tìm hình chữ nhật nhỏ chứa chữ số cần nhận dạng Dùng hàm findContour để tìm hình chữ nhật ... nhiều số áp dụng vào thực tế nhiều lĩnh vực tự động hóa, hỗ trợ định, nhận dạng v.v… Với mục tiêu tiếp cận lĩnh vực này, nhóm chọn thuật toán máy học tiếng Neuron Network Support Vector Machine ... Cả thuật toán nhận dạng 100% kí tự số không nhiễu tạo từ font phổ biến máy tính khoảng 60% kí tự viết tay scan chụp thành hình ảnh đưa vào máy tính Tuy nhiên tốc độ “training” nhận dạng Neural...
 • 30
 • 580
 • 2

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP : Nghiên cứu nhận dạng chữ số viết tay sử dụng logic mờ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP : Nghiên cứu nhận dạng chữ số viết tay sử dụng logic mờ
... tổng quan hệ thống nhận dạng Để đánh giá chất lượng nhận dạng, ta sử dụng số nhận dạng τ đo tỷ số đối số đối tượng nhận dạng tổng số đối tượng quan sát thu nhận Các hệ thống nhận dạng có τ ≥ 90% ... công nghiệp ICR, (Intelligent Character Recognition - Nhận dạng Ký tự Thông minh) Nhận dạng chữ viết tay lĩnh vực nghiên cứu sôi nổi, với tỷ lệ nhận dạng chí thấp văn in tay Tỷ lệ nhận dạng cao viết ... Đề tài Nghiên cứu nhận dạng chữ số viết tay sử dụng logic mờ với tìm hiểu trình thực thành viên nhóm, với bảo hướng dẫn của thầy giáo Dù trình thực đề tài nhiều khó khăn tiếp cận với thực tiễn...
 • 62
 • 362
 • 0

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Xây dưng chương trình nhận dạng số viết tay dùng mạng noron

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Xây dưng chương trình nhận dạng số viết tay dùng mạng noron
... xỉ Chương II: Xây dưng toán nhận dạng số viết tay dùng mạng noron A.Xác định thành phần toán: 1.Đầu vào toán: Đầu vào toán ảnh chữ số viết tay Sau lượng tử hóa với kích thước 50x50, đầu vào mạng ... diện cho số … 1001 đại diện cho số Số noron kí hiệu k _noron_ out=4 noron 3.Xác định cấu trúc mạng sử dụng: Mạng noron lớp với đầu vào đầu xác định Lớp ẩn có số noron : (n_noronin + k _noron_ out)/2 ... huấn mạng cho số Với số, ta đưa toàn ảnh liệu số để huấn luyện cho trọng số, với trọng số lại dùng để làm trọng số huấn luyện cho mẫu Hệ số học sử dụng chương trình : n=0.14 Giá trị số sai số cho...
 • 21
 • 594
 • 2

nghiên cứu nhận dạng số và chữ số viết tay tiếng việt trên bảng điểm thi sử dụng mạng noron nhân tạo

nghiên cứu nhận dạng số và chữ số viết tay tiếng việt trên bảng điểm thi sử dụng mạng noron nhân tạo
... nhận dạng số và chữ số viết tay Tiếng Việt Cải tiến đề xuất thuật toán trình nghiên cứu Xây dựng hệ thống nhận dạng số và chữ số viết tay Tiếng Việt bảng điểm thi dựa vào mạng Neuron nhân ... nhập điểm, giúp đưa cách giải phù hợp có sai sót xảy Từ trạng đặc điểm nêu trên, xin đề xuất hướng nghiên cứu luận văn là: Nghiên cứu nhận dạng số và chữ số viết tay Tiếng Việt bảng điểm thi ... trung nghiên cứu và ứng dụng mạng Noron nhân tạo để xây dựng một ứng dụng nhận dạng số và chữ viết tay theo đúng qui định bảng điểm thi mẫu Các qui định về bảng điểm thi...
 • 13
 • 431
 • 3

Luận án tiến sỹ Các định lý giới hạn dạng luật số lớn đối với mảng biến ngẫu nhiên

Luận án tiến sỹ Các định lý giới hạn dạng luật số lớn đối với mảng biến ngẫu nhiên
... - NGUYễN vĂN Huấn CáC ĐịNH GiớI HạN DạNG LUậT Số LớN Đối với mảng biến ngẫu nhiên Luận án tiến sĩ toán học Chuyên ngành: thuyết xác suất Thống kê toán học Mã số: 62 46 15 01 Ngời hớng ... theo cho trng hp |n| Cỏc kt qu chớnh ca Chng l nh 3.2.4, nh 3.2.6, nh 3.2.8, nh 3.3.1, nh 3.3.6, nh 3.3.12, nh 3.3.16 v nh 3.3.18 9 CHNG MNG HIU MARTINGALE V MT S BT NG ... kin hỡnh hc ca khụng gian Banach Cỏc kt qu chớnh ca Chng l nh ngha 1.2.3, nh 1.3.1, nh 1.3.3, nh 1.3.4 v nh 1.3.6 Chng trỡnh by v lut yu s ln i vi mng phự hp v mng phự hp theo hng cho...
 • 91
 • 320
 • 0

Luận án Tiến sĩ Toán học ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán Các định lý giới hạn dạng luật số lớn đối với mảng các biến ngẫu nhiên

Luận án Tiến sĩ Toán học ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán Các định lý giới hạn dạng luật số lớn đối với mảng các biến ngẫu nhiên
... nghiên cứu sinh chuyên ngành thuyết xác suất Thống toán học Tổng quan cấu trúc luận án Trong luận án, nghiên cứu định giới hạn dạng luật số lớn mảng biến ngẫu nhiên nhận giá trị không ... chẽ với thuyết hình học Banach tạo giao thoa thuyết xác suất giải tích hàm Với nêu trên, chọn đề tài nghiên cứu cho luận án là: Các định giới hạn dạng luật số lớn mảng biến ngẫu nhiên ... MỞ ĐẦU chọn đề tài Luật số lớn nói riêng, định giới hạn thuyết xác suất nói chung nhiều nhà toán học quan tâm nghiên cứu Luật số lớn có nhiều ứng dụng thống kê, kinh tế, y học số ngành...
 • 25
 • 209
 • 1

Tìm hiểu quy tắc huấn luyện của hebb để huấn luyện mạng một lớp và cài đặt ứng dụng nhận dạng chữ số

Tìm hiểu quy tắc huấn luyện của hebb để huấn luyện mạng một lớp và cài đặt ứng dụng nhận dạng chữ số
... pháp khác để giải toán phương pháp áp dụng mạng neuron mang lại hiệu cao Nhận dạng ký tự số mạng neuron ” nội dung đề tài Để nhận dạng ký tự số nhóm lựa chọn “ huấn luyện Mạng neuron lớp ” Mặc ... AND, OR hàm có dạng n m đầu vào (n ≤ m) Nó phân loại đầu hàm XOR II .Tìm hiểu qui tắc Hebb: Chúng ta giải thích định lý toán học Hebb nào ,để mà sử dụng để huấn luyện ma trận trọng số liên kết tuyến ... hóa đầu vào chọn đầu mong muốn -1 1,chúng ta có : (7.20) Ma trận trọng số trở thành: 12 (7.21) Vì sử dụng mô hình nguyên mẫu: III .Cài đặt ứng dụng nhận dạng chữ số 1.Yờu cầu toán ứng dụng Bài...
 • 18
 • 2,981
 • 4

Tài liệu Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) docx

Tài liệu Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) docx
... công ty cổ phần /thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn) (Đối với đăng thay ... doanh thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, chủ sở hữu người ủy quyền công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, cổ đông sáng lập công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp thành ... vốn góp thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên cổ đông sáng lập công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu ủy quyền đại diện ủy quyền công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên theo mô...
 • 10
 • 206
 • 0

Tài liệu Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) pptx

Tài liệu Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) pptx
... công ty cổ phần /thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn) (Đối với đăng thay ... doanh thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, chủ sở hữu người ủy quyền công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, cổ đông sáng lập công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp thành ... vốn góp thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên cổ đông sáng lập công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu ủy quyền đại diện ủy quyền công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên theo mô...
 • 10
 • 192
 • 0

Mạng nơ ron và giải thuật di truyền ứng dụng cho nhận dạng ký tự viết tay. pot

Mạng nơ ron và giải thuật di truyền ứng dụng cho nhận dạng ký tự viết tay. pot
... be divided into sub-regions with sizes 16 X 16 to preserve directions of the image Then characteristic vectors for horizontal direction, vertical direction, right-diagonal direction, and left-diagonal ... classifier - a two layer neural network with T neurons in input layer, H neurons in hidden layer, and c neurons in output layer Here T is the dimension of characteristic vectors, c is the number ... belong to the class which has maximum neuron The above-mentioned network is trained on the set of experimental patterns and discovers relationships that help to distinguish the patterns However, a...
 • 9
 • 394
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nhận dạng kí tự viết tayđăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chủ sở hữu là tổ chứcđăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênnhận dạng ký tự viết taynhận dạng chữ tiếng việtphần mềm nhận dạng chữ tiếng việtcách tạo chữ viết tay với power pointcác kiểu chữ ký viết tay đẹpcác mẫu chữ ký viết tay đẹpnhững mẫu chữ ký viết tay đẹpcách đăng hồ sơ tìm việc trên mạngnhững mẫu chữ ký viết tay đẹp chữ ký đẹp nhất theo tênphần mềm tạo chữ ký viết tay onlinetạo chữ ký viet tay onlinetạo chữ ký viết tay trực tuyếnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấm