quá trình và thiết bị phản ứng

Quá trình thiết bị phân xưởng sản xuất Acetylen Gia Định - P1

Quá trình và thiết bị phân xưởng sản xuất Acetylen Gia Định - P1
... QT&TB II PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT ACETYLEN GIA ĐỊNH Phân xưởng trực thuộc xí nghiệp Hơi Kỹ Nghệ Khánh Hội Đòa : 153/1086 Nguyễn văn Đậu, P.11, Q Bình Thạnh, TPHCM II.1 Sơ đồ bố trí mặt phân xưởng : ... (C) - Que hàn điện C47 I.4 Năng lực sản xuất : (trong năm 2007) - Oxy khí : 7.000.000 m3 - Oxy lỏng : 6.800.000 m3 - Nitơ khí : 200.000 m - Nitơ lỏng : 7.500.000 Lít - Acetylen khí : 300.000 m - ... Các sản phẩm chủ yếu : - Oxy (O2) lỏng, khí - Nitơ (N2) lỏng, khí - Argon (Ar) lỏng, khí - Acetylen (C2H2) khí - Đất đèn (CaC2) - Hạt tracal, bột tẩm, loại bột nhẹ cao cấp, thông dụng - Muội acetylene...
 • 14
 • 509
 • 4

Quá trình thiết bị phân xưởng sản xuất Acetylen Gia Định - P2

Quá trình và thiết bị phân xưởng sản xuất Acetylen Gia Định - P2
... bảo đảm lượng nước vào pin sinh khí ổn đònh II NĂNG LƯNG SỬ DỤNG VÀ TIỆN NGHI HỖ TR SẢN X UẤT : - Các động sử dụng trình sản xuất động điện - Bên cạnh việc bơm nước từ bể vào pin sinh khí phải ... ổn đònh III SẢN PHẨM : III.1 Sản phẩm : khí nén Acetylen (C 2H2) Tính chất : - Acetylen chất hữu thuộc nhóm Ankin (chứa nối ba) - Acetylen chất khí không màu, có mùi tỏi đặc biệt - M = 26g/mol, ... 1,17 kg/m3 - Ở atm, Acetylen hỏa lỏng -8 3o C, hóa lỏng dễ gây nổ - Acetylen hòa tan dung môi : dầu hôi, rượu nguyên chất, aceton Sự hòa tan tăng tỷ lệ theo áp suất Điều kiện cháy nổ : - Acetylen...
 • 4
 • 214
 • 1

Quá trình thiết bị phân xưởng sản xuất Acetylen Gia Định - P3

Quá trình và thiết bị phân xưởng sản xuất Acetylen Gia Định - P3
... nén hệ thống truyền động - Kiểm tra độ kín đường ống, van - Kiểm tra nguồn điện, dây nối đất động - Chuẩn bò đất đèn vừa đủ cho ca sản xuất V.3 Nạp liệu vào pin tay : - Di chuyển thùng chứa đất ... thuộc vào nhiệt độ môi trường, tùy theo nhiệt độ mà ta có bảng tra tương ứng V.8 Ngừng sản xuất : - Trước ngừng máy nén pha ûi ngừng nhập liệu vào pin sinh khí - Ấn nút ngừng mô tơ kéo máy nén - ... lực - Đóng van dẫn nước vào pin, đóng van dẫn khí vào gazomet, mở van xả trời, thổi N vào pin để đuổi không khí với áp suất kg/cm - Đổ đất đèn lên máng dẫn gỗ dùng gỗ lùa đất đèn rơi từ từ vào...
 • 8
 • 440
 • 4

Quá trình thiết bị phân xưởng sản xuất Acetylen Gia Định - P4

Quá trình và thiết bị phân xưởng sản xuất Acetylen Gia Định - P4
... vận hành : - Công suất động : - Số vòng quay : - Hiệu điện sử dụng : 380V - Năng suất : - Đường kính xylanh : Trang 40 Báo cáo thực tập QT&TB - Nhiệt độ khí vào cấp : ~ 30 oC - Áp suất vào cấp : ... ạm đáy bồn có cố - Đường ống dẫn khí vào khí cao 3100mm (tính phần ngoài), thông với không gian bồn trên, đường kính 50mm - Cuối ống có van xả nước không khí trình sản xuất - Bồn gắn với hệ thống ... Aceton ngấm vào khe hẹp chất xốp đồng thời tăng trình hòa tan Acetylen, đảm bảo nạp đủ C 2H2 vào bình áp suất thấp, ức chế phân hủy C 2H2 bình - Nhưng đồng thời với phân hủy nổ C 2H2 xảy phân hủy...
 • 26
 • 247
 • 1

Các quá trình thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ PHÂN CHIA CÁC DUNG DỊCH CỦA CÁC CHẤT HOẠT HOÁ SINH HỌC BẰNG MÀNG MỎNG part 4 ppt

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ PHÂN CHIA CÁC DUNG DỊCH CỦA CÁC CHẤT HOẠT HOÁ SINH HỌC BẰNG MÀNG MỎNG part 4 ppt
... âãø lm dung dëch: 1- Bạnh xe; 2- Khung mạy; 3- Trủc ; 4- Khay; 5- ÄÚng mãưm; 6, 9,10,16, 20 - Cạc van; 7- Thanh ngang; 8- Van; 11- Khung hai lỉåïi; 12; Khung ba lỉåïi; 13- Bn tiãût trng; 14- Nàõp ... hồûc l âãø tiãût trng cháút lng Cạc bn cọ dảng hçnh trn (âỉåìng kênh 140 , 240 , 300 v 500 mm) v dảng hçnh vng (200×200, 40 0 40 0, 600×600 Kh nàng cho qua nỉåïc ca cạc bn våïi âỉåìng kênh 300 mm ... theo nỉåïc P = 45 kPa, Âỉåìng kênh trung bçnh ca läù, µm Lénh vỉûc ỉïng dủng ml/cm Nhn hiãûu 0,6 ÷1 ,4 1,5 ÷ 3,8 4, 0 ÷ 7,5 8,0 ÷ 12,0 13,0 ÷ 26,0 0,12 ± 0,02 0,2 ± 0,05 0,3 ± 0,05 0 ,4 ± 0,05 0,55...
 • 4
 • 201
 • 0

Các quá trình thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ PHÂN CHIA CÁC DUNG DỊCH CỦA CÁC CHẤT HOẠT HOÁ SINH HỌC BẰNG MÀNG MỎNG part 3 pdf

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ PHÂN CHIA CÁC DUNG DỊCH CỦA CÁC CHẤT HOẠT HOÁ SINH HỌC BẰNG MÀNG MỎNG part 3 pdf
... MP-20-200P MP-70-2000T 0,4 8,5 42 24 2,5 50 250 5 1,1 1 034 ×910× × 132 5 4 13 5,5 2 030 ×1 130 × × 138 5 138 5 47 31 20 30 60× ×2000 4 233 0 ,35 110 4900×4210× ×2500 5 230 lc, m / ngy Diãûn têch bãư màût ca mng, m Ạp ... ca täø mạy F35 - 1700 38 36 0 1 1,5 298 0, 83 1700 1 1,5 134 1 o,72 4900×1900×2000 11900 36 00×2000 4900×1900×2000 11900 36 00×2000 Täø håüp siãu lc ca Hng Romicon (H Lan) Täø håüp HL-1/3SL ca Hng ... lc A1 - OYB: Säú lỉåüng l : Säú lỉåüng mäâun: 25, 25,15 Bãư màût lm viãûc ca cạc mäâun, m : Nàng sút (tênh theo sỉỵa sỉí dủng cạc mng polysunfua) l/h: 38 00 ÷ 2500 Nàng sút âån vë, l/m 2: 46 Cäng...
 • 6
 • 250
 • 0

Các quá trình thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ PHÂN CHIA CÁC DUNG DỊCH CỦA CÁC CHẤT HOẠT HOÁ SINH HỌC BẰNG MÀNG MỎNG part 2 doc

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ PHÂN CHIA CÁC DUNG DỊCH CỦA CÁC CHẤT HOẠT HOÁ SINH HỌC BẰNG MÀNG MỎNG part 2 doc
... têch bãư màût mng, m 2: p sút lm viãûc, MPa: Cäng sút thiãút kãú, kW: Cäng sút âån vë , kW/m 2: Kêch thỉåïc cå bn: Khäúi lỉåüng, kg: 24 35 0,35 110 3,14 4900× 420 0 25 00 520 0 12. 2.3 Cạc täø håüp mäâun ... sút theo dung dëch ban âáưu, m3/h: Säúï láưn cä theo dung dëch: Diãûn têch bãư màût ca cạc mng, m 2: p sút lm viãûc, MPa: Lỉåüng dáùn âäüng âiãûn: Cäng sút âån vë ca âäüng cå âiãûn, kW/m 2: Kêch ... viãûc, MPa 0,45 2, 0 10 v hån 40 50 0,6 10 v hån 180 50 0,6 5÷8 15 0,37 21 50×900 28 00 1800 5÷8 122 0,68 1 020 0×5300 28 00 9700 (1) Phảm vi pH (2) Cäng sút, kW Cäng sút âån vë, kW/m2 Kêch thỉåïc cå...
 • 6
 • 185
 • 0

Các quá trình thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ PHÂN CHIA CÁC DUNG DỊCH CỦA CÁC CHẤT HOẠT HOÁ SINH HỌC BẰNG MÀNG MỎNG part 1 pps

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ PHÂN CHIA CÁC DUNG DỊCH CỦA CÁC CHẤT HOẠT HOÁ SINH HỌC BẰNG MÀNG MỎNG part 1 pps
... 12 .1 K THÛT PHÁN CHIA BÀỊNG MNG LC Sau hng triãûu nàm biãún hoạ, tãú bo sinh váût säúng â hçnh thnh phỉång phạp vản nàng v hon thiãûn âãø phán chia cạc dung dëch nhåì mng bạn ... Cháút lc 2 Dung dëch ban âáưu Dung dëch ban âáưu Hçnh 12 .2 Så âäư sàõp xãúp cạc mng lỉûa chn thiãút bë dảng cün Cháút cä Cháút lc Hçnh 12 .3 Så âäư thiãút bë dng mng lc dảng khung phàóng: 1- Bãû làõp; ... cạc dung dëch chỉïa enzim v cạc dung dëch hoảt hoạ sinh hc khạc, nàng sút ca chụng tháúp âạng kãø khäng låïn hån 30 ÷ 40 l/(m2.h) Trong quạ trçnh hoảt âäüng nàng sút ca mng gim xúng 249 12 .1. 3...
 • 6
 • 168
 • 0

Các quá trình thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ PHÂN CHIA PHA LỎNG PHA RẮN part 5 pot

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ PHÂN CHIA PHA LỎNG VÀ PHA RẮN part 5 pot
... di: räüng: cao: Khäúi lỉåüng, kg: mạy phán ly vi khøn: träúng quay: 1770 940 1800 155 0 460 11.2.4 Tênh toạn thiãút bë phán ly Hiãûu sút phán ... Cd Kc 10 40 0, 657 2 20 244 Kc 0,8694 50 0 ,57 12 30 0, 755 8 60 0,4966 Lỉûc ly tám l âäüng lỉûc ca quạ trçnh Täúc âäü làõng ca cạc hảt mạy phán ly (m/s ): v m = d 2ω R ( ρ rr − ρ l ) â : d - âỉåìng kênh ... 2 45 Nt v Nm - cäng sút tiãu hao khäng khê âãø thàõng sỉïc cn ca träúng v thàõng ma sạt gäúi trủc, kW Tiãu hao cäng sút âãø thạo cháút cä (kW ): ( N c = 1,7 85 ⋅ 10 −4 Q c ρ c v + 1 ,56 ω R − 2,5v...
 • 4
 • 143
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm tập 4 kỹ thuật phản ứngqua trinh và thiết bi chuyển khôi chương 1 phần e potquá trình và thiết bi chuyển khối chương 1 phần 5 potqua trinh va thiet bi chuyen chat chuong 1 phan 3 podphần i quá trình và thiết bị truyền nhiệtphần i quá trình và thiết bị truyền khốiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học