Thông tin khoa học với công tác nghiên cứu lý luận chính trị ở hệ thống học viện chính trị QG HCM

Báo cáo khoa học:Công tác nghiên cứu luận của Đảng trong thời kỷ đổi mới pptx

Báo cáo khoa học:Công tác nghiên cứu lý luận của Đảng trong thời kỷ đổi mới pptx
... khai hang loat cac chuong trinh, du an, dd tai khoa hgc ly luan Dd la eae chuong trinh khoa hge cap nha nudc, Uong dd dac bidt la Chuong trinh khoa hgc cap nha nudc giai doan 1991 - 1995 "Nghidn ... vidn Chinh tri - Hanh chinh qudc gia Ho Chi Minh va Vidn Khoa hgc Xa hdi Viet Nam, dugc kidn toan lai va diy manh hon cdng tac nghien cim Trong nhung nam ddi mdi, thuc td bidn ddi mdt each mau ... Dang Hdi nghi Ban Chap hanh Trung uong Dang Cdng san da cdng hidn nhidu van dd ly luan lan thir (Khoa VI) da ndu Idn nhung nguydn khdng nhiing cd tac dung bao vd sir Uong sang tac cua ddi mdi dd...
 • 8
 • 287
 • 1

Công tác nghiên cứu luận phê bình Nhiếp ảnh hiện nay pot

Công tác nghiên cứu lý luận phê bình Nhiếp ảnh hiện nay pot
... bình nhiếp ảnh phải có kiến thức hệ thống, kiến thức rộng nhiếp ảnh, có nhạy cảm nghệ thuật, có tư khái quát luận phê bình nhiếp ảnh bao hàm công tác luận nhiếp ảnh công tác phê bình nhiếp ... nhận xét mảng công tác nghiên cứu luận phê bình nhiếp ảnh Hội Gần đây, viết luận phê bình nhiếp ảnh bị tê liệt?” đăng Website CLB Ảnh Báo chí (Hội Nhà báo VN), nhà NCLLPB nhiếp ảnh Vũ Huyến ... thuật nhiếp ảnh Vì vậy, nhiệm vụ người làm luận phê bình nhiếp ảnh phải tìm đường tiếp nhận nghệ thuật nhiếp ảnh cách khoa học nhất, chất nhiếp ảnh Trên sở yêu cầu người làm công tác luận phê...
 • 7
 • 304
 • 0

VỀ đổi mới CÔNG tác đào tạo, NGHIÊN cứu LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG điều KIỆN HIỆN NAY

VỀ đổi mới CÔNG tác đào tạo, NGHIÊN cứu lý LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG điều KIỆN HIỆN NAY
... dành cho đội ngũ giảng viên luận trị nhà nghiên cứu luận nhu cầu cấp bách thực tế Đó điều kiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu luận trị Thay lời kết C Mác nhấn mạnh: ... tâm nghiên cứu dịch vụ, ĐHQG-HCM chiếm vị trí dẫn đầu hệ thống trường đại học phía Nam việc nghiên cứu luận nói chung, nghiên cứu đào tạo luận trị nói riêng Đội ngũ người làm cơng tác đào ... Giáo dục Đào tạo tổ chức, đề cập đến cơng tác luận, liên quan trực tiếp đến cơng tác luận đào tạo luận trị Nổi bật số Hội thảo khoa học tổng kết 20 năm thực Nghị 01 Bộ Chính trị vấn đề...
 • 11
 • 451
 • 0

Đảng bộ tỉnh Bến Tre lãnh đạo công tác giáo dục luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cơ sở từ năm 1996 đến 2006

Đảng bộ tỉnh Bến Tre lãnh đạo công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cơ sở từ năm 1996 đến 2006
... lãnh đạo Đảng tỉnh Bến Tre công tác giáo dục luận trị cho đội ngũ cán sở Vì vậy, việc thực đề tài Đảng tỉnh Bến Tre lãnh đạo công tác giáo dục luận trị cho đội ngũ cán sở từ năm 1996 đến 2006 ... kinh nghiệm Đảng tỉnh Bến Tre lãnh đạo công tác giáo dục luận trị cho cán sở (1996 2006) 2.1 Kết trình lãnh đạo công tác giáo dục luận trị cho cán sở Đảng tỉnh Bến Tre (1996 2006) 2.1.1 ... độ luận trị cho đội ngũ cán sở Bến Tre có ý nghĩa quan trọng mặt luận thực tiễn Chính thế, chọn đề tài: "Đảng tỉnh Bến Tre lãnh đạo công tác giáo dục luận trị cho đội ngũ cán sở từ năm...
 • 81
 • 349
 • 2

Đổi mới công tác giáo dục luận chính trị trong khối trường cao đẳng quân sự trước tình hình mới

Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị trong khối trường cao đẳng quân sự trước tình hình mới
... giáo dục luận trị Và ngƣợc lại, nói tới công tác giáo dục luận trị nghĩa nói tới mặt thực tiễn hoạt động giáo dục luận trị Công tác giáo dục luận trị đƣợc định nghĩa rõ ràng, xác giáo ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Nguyễn Đăng Hoàng ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG KHỐI TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUÂN SỰ TRƯỚC TÌNH HÌNH MỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ ... tƣợng tác động có công tác giáo dục luận trị giảm hiệu 1.3 Đặc điểm khối trƣờng cao đẳng quân yêu cầu đặt công tác giáo dục luận trị 1.3.1 Đặc điểm tổ chức nhiệm vụ Khối trƣờng cao đẳng quân...
 • 84
 • 123
 • 1

Đảng bộ tỉnh hưng yên lãnh đạo công tác giáo dục luận chính trị cho đội ngũ cán bộ sở từ năm 2000 đến năm 2014

Đảng bộ tỉnh hưng yên lãnh đạo công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ sở từ năm 2000 đến năm 2014
... Chương ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠ SỞ TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2001 1.1 Tỉnh Hưng Yên công tác giáo dục luận trị cho đội ngũ cán CT ... công tác giáo dục luận cho đội ngũ cán sở từ năm 1997 đến năm 2001 Chương 2: Đảng tỉnh Hưng Yên tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục luận cho đội ngũ cán sở từ năm 2001 đến năm 2006 Chương ... vụ trị mà Đại hội Đảng tỉnh đề 1.2.Sự lãnh đạo Đảng tỉnh Hưng Yên công tác giáo dục luận trị cho đội ngũ cán sở từ năm 1997 đến năm 2001 1.2.1 Đặc điểm tình hình yêu cầu đặt công tác giáo dục...
 • 22
 • 290
 • 0

Đảng bộ tỉnh hưng yên lãnh đạo công tác giáo dục luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cơ sở từ năm 1997 đến năm 2006

Đảng bộ tỉnh hưng yên lãnh đạo công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cơ sở từ năm 1997 đến năm 2006
... Chương ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠ SỞ TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2001 1.1 Tỉnh Hưng Yên công tác giáo dục luận trị cho đội ngũ cán sở tỉnh Hưng ... TÁC 11 GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ 11 CƠ SỞ TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2001 11 1.1 Tỉnh Hưng Yên công tác giáo dục luận trị cho đội ngũ cán sở tỉnh Hưng Yên trước năm 1997 ... đạo công tác giáo dục luận cho đội ngũ cán sở từ năm 1997 đến năm 2001 Chương 2: Đảng tỉnh Hưng Yên tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục luận cho đội ngũ cán sở từ năm 2001 đến năm 2006 Chương...
 • 112
 • 103
 • 0

Đảng bộ tỉnh vĩnh phúc lãnh đạo công tác giáo dục luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở từ năm 1997 đến năm 2010

Đảng bộ tỉnh vĩnh phúc lãnh đạo công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở từ năm 1997 đến năm 2010
... quát công tác giáo dục luận trị cho đội ngũ cán sở tỉnh Vĩnh Phúc trước năm 1997 18 1.3 Sự lãnh đạo Đảng tỉnh Vĩnh Phúc công tác giáo dục luận trị cho đội ngũ cán sở từ năm 1997 đến năm ... trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp sở từ năm 1997 đến năm 2005 Chương 2: Sự lãnh đạo Đảng tỉnh Vĩnh Phúc công tác giáo dục luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp sở từ năm 2005 đến năm 2010 Chƣơng ... đặt công tác giáo dục luận trị cho đội ngũ cán sở tỉnh Vĩnh Phúc 24 1.3.2 Chủ trương Đảng tỉnh Vĩnh Phúc 29 1.3.3 Đảng tỉnh Vĩnh Phúc đạo công tác giáo dục luận trị cho đội ngũ cán...
 • 121
 • 187
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN: GIẢI PHÁP QUẢN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG LUẬN CHÍNH TRỊ

TÓM TẮT LUẬN VĂN: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
... giải pháp quản công tác bồi dưỡng LLCT TTBDCT huyện miền núi, tỉnh Thanh Hoá Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN ... 1.2.1 Quản 1.2.2 Bồi dưỡng luận trị 1.2.3 Quản công tác bồi dưỡng LLCT 1.2.4 TTBDCT cấp huyện 1.3 Một số vấn đề quản công tác bồi dưỡng LLCT TTBDCT cấp huyện 1.3.1 Về Trung tâm bồi dưỡng ... đến quản công tác bồi dưỡng LLCT TTBDCT huyện 1.4.1 Khách quan 1.4.2 Chủ quan Kết luận chương CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ...
 • 14
 • 69
 • 0

nghiên cứu luận giá trị thặng dư

nghiên cứu lý luận giá trị thặng dư
... 28.000 đơn vị Nếu trình lao động ngừng nhà tư chưa có giá trị thặng Thời gian lao động (5 giờ) mà người công nhân tạo lượng giá trị ngang với giá trị sức lao động gọi thời gian lao động tất yếu ... ngày (trong 10 giờ, tính theo giá trị sức lao động) = 5.000 đơn vị Tổng cộng = 51.000 đơn vị Tổng giá trị kg sợi là: kg x 28000 = 56.000 đơn vị vậy, lượng giá trị thặng thu là: 56.000 – 51.000 ... 51.000 = 5.000 đơn vị Thời gian lao động (5 giờ) để tạo giá trị thặng gọi thời gian lao động thặng dư, lao động thời gian gọi lao động thặng Bất trình lao động kết hợp ba nhân tố chủ yếu: lao...
 • 5
 • 259
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công tác nghiên cứu lý luậngiáo dục đạo đức cách mạng gắn với công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyêncông tác nghiên cứu dư luận xã hộicông tác giáo dục lý luận chính trị là gìcông tác giáo dục lý luận chính trị năm 2013công tác giáo dục lý luận chính trịcông tác đào tạo lý luận chính trịđổi mới công tác giáo dục lý luận chính trịthực trạng công tác giáo dục lý luận chính trịvai trò công tác giáo dục lý luận chính trịgiao ban công tác giáo dục lý luận chính trịbáo cáo công tác giáo dục lý luận chính trịcông tác giáo dục lý luận chính trị năm 2014công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởngbáo cáo công tác đào tạo lý luận chính trị2. Chuong trinh lam viec DHCD 2013 - final3.Giay uy quy-Xacnhan DHDCD TN20137..Mau To trinh_DTW2 20138.Mau To trinh_DTW2 2012Đại hội cổ đông 1.danh muc tai lieu6.Giay xac nhan-uy quyen tham du_DTW2Đại hội cổ đông danh muc tai lieuSO 7- co dong ung cu HDQT3.Bao cao HDQT 2014_SHI6.TT_BCTC kiem toan_2013_SHI7 TT_ThulaoHDQT-BKS_2013_SHI9.TTluachontochuckiemtoan2014 SHI13.Quy che dai hoi 2014_SHICổ đông và nhà đầu tư 14.Quychebaucu 2014Giaymoihop _DHCD_SHIchuongtrinhdaihoi2010 SHIchuongtrinhdaihoi2010 SHIGiay uy quyen du hopGiay xac nhan tham gia DHCDTăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI trên địa bàn tỉnh Bình Định