Nhân tố địa chính trong chiến lược toàn cầu mới của mỹ đối với khu vực đông nam á

Chính sách an ninh của mỹ đối với khu vực đông nam á dưới thời tổng thống barack obama (2009 2012)

Chính sách an ninh của mỹ đối với khu vực đông nam á dưới thời tổng thống barack obama (2009  2012)
... truyền thống thời hậu thuộc địa tách Đông Á khỏi Nam Á không hợp thời2 7 1.1.2 Đông Nam Á sách an ninh châu Á- Thái Bình Dương Mỹ 1.1.2.1 Tầm quan trọng an ninh khu vực Đông Nam Á Mỹ Tên gọi Đông Nam ... Myanmar 84 2.3.6.3 Các vấn đề an ninh cấp tiểu khu vực 88 CHƢƠNG 3: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH AN NINH ĐÔNG NAM Á CỦA MỸ TRONG NHIỆM KỲ CỦA TỔNG THỐNG OBAMA ĐỐI VỚI KHU VỰC ... lớn khu vực châu Á- Thái Bình Dương tạo nên thay đổi địa trị Đông Nam Á 34 CHƢƠNG 2: NỘI DUNG CHÍNH SÁCH AN NINH CỦA MỸ ĐỐI VỚI KHU VỰC ĐÔNG NAM Á DƢỚI THỜI TỔNG THỐNG BARACK OBAMA (2009- 2012)...
 • 132
 • 217
 • 1

Chính sách an ninh của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á dưới thời Tổng thống Barack Obama (2009 2012)

Chính sách an ninh của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á dưới thời Tổng thống Barack Obama (2009 2012)
... chỉnh sách quyền Obama khu vực Đông Nam Á Chương 2: Phân tích nội dung sách an ninh Mỹ khu vực Đông Nam Á thời Tổng thống Barack Obama (2009 - 2012) khía cạnh: Mục tiêu sách; Các công cụ thực sách; ... 3: Đánh giá tác động sách an ninh Mỹ khu vực Đông Nam Á nhiệm kỳ đầu Tổng thống Obama Việc quyền Obama điều chỉnh sách khu vực Đông Nam Á, cho thấy tăng cường mức độ hợp tác Mỹ quốc gia khu vực, ... lực lượng sang khu vực khác Các nguyên nhân khách quan gồm có thay đổi khu vực châu Á- Thái Bình Dương, trỗi dậy Trung Quốc, vai trò ASEAN, tầm quan trọng an ninh khu vực Đông Nam Á Mỹ sở cho điều...
 • 14
 • 164
 • 0

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA MỸ ĐỐI VỚI KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG GEOGRE WALKER BUSH (2001 2009)

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA MỸ ĐỐI VỚI KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG GEOGRE WALKER BUSH (2001 2009)
... xét sách đối ngoại Mỹ đối với khu vực Đông Bắc Á thời Tổng thống Geogre Walker Bush (2001 - 2009) CHƯƠNG 1.CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA MỸ ĐỐI VỚI KHU VỰCĐÔNG BẮC Á TRƯỚC NĂM 2001 1.1.Khái quát ... Chương 1 .Chính sách đối ngoại Mỹ đối với khu vực Đông Bắc Á trước năm 2001 Chương 2 .Chính sách đối ngoại Mỹ đối với khu vực Đông Bắc Á thời Tổng thống Geogre Walker Bush (2001 - 2009) Chương ... tài Chính sách đối ngoại Mỹ khu vực Đông Bắc Á thời Tổng thống Geogre Walker Bush (2001 - 2009) nhằm trình bày cách khách quan khoa học, logic sách đối ngoại Mỹ thời Tổng 11 thống G.Bush...
 • 123
 • 380
 • 0

Chiến lược triển khai quyền lực mềm của Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn hiện nay

Chiến lược triển khai quyền lực mềm của Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn hiện nay
... tài “ Chiến lược triển khai quyền lực mềm Trung Quốc khu vực Đông Nam Á giai đoạn nay , nhằm tập trung phân tích đánh giá chiến lược quyền lực mềm Trung Quốc 10 năm trở lại khu vực Đông Nam Á, cụ ... tế Chương II: Trung Quốc với chiến lược triển khai quyền lực mềm Đông Nam Á Chương III: tác động chiến lược triển khai quyền lực mềm Trung Quốc Đông Nam Á kiến nghị ứng xử với Việt Nam Phần II- ... luận quyền lực mềm, đối chiếu so sánh với việc triển khai quyền mềm Trung Quốc thực tế, để có nhìn cụ thể xác kết mà chiến lược triển khai quyền lực mềm khu vực Đông Nam Á đem lại cho Trung Quốc...
 • 91
 • 962
 • 6

Tìm hiểu chính sách của mỹ đối với khu vực châu á thái bình dương từ sau chiến tranh lạnh đến nay

Tìm hiểu chính sách của mỹ đối với khu vực châu á thái bình dương từ sau chiến tranh lạnh đến nay
... năm 1998, vị tổng thống đáng kính bị trích lâu cách chỉđạo cứng rắn ông thời kỳ Chiến tranh vùng vịnh Là tổng thống hay tiếp xúc với giới Báo chí, Bush tỏ ráit không máy móc nh ngời tiền nhiệm ... số giáo viên cũ cho ông khong có đặc sắc Bush định thi vào trờng Đại học tổng hợp Yale, nhng chiến tranh giới cản ý định ông Sau chiến tranh lúc Bush lập gia đình, dăng ký dự thi vào khoá cấp ... dãan đâu phong trào phản đối mạnh mẽ tham gia chiến tranh Mỹ Việt Nam Chủ tịch Uỷ ban đối ngoại Thợng Nghị Viện, Năm 1968, Clinton tốtnghiệp cử nhân bang giao quốc tế Tháng 10 năm Clinton sang...
 • 5
 • 1,033
 • 21

Chính sách đối ngoại của liên minh châu âu đối với khu vực Đông Bắc Á từ năm 1990 đến năm 2005

Chính sách đối ngoại của liên minh châu âu đối với khu vực Đông Bắc Á từ năm 1990 đến năm 2005
... Liên minh châu Âu thực Đông Bắc Á  Phương pháp so sánh: khác việc thực sách Liên minh châu Âu Đông Bắc Á thời kỳ; khác biệt sách Liên minh châu Âu Đông Bắc Á Đông Nam Á khu vực khác  Phương pháp ... quan Liên minh châu Âu khu vực Đông Bắc Á Chương Chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu nước Đông Bắc Á Chương Những nhận xét, đánh giá bước đầu triển vọng quan hệ Liên minh châu Âu nước Đông Bắc ... tế liên tục lĩnh vực 2.2 Chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu nước Đông Bắc Á: 2.2.1 Mục tiêu Liên minh châu Âu nước Đông Bắc Á: Đối với khu vực Đông Bắc Á, EU xác định mục tiêu cụ thể với...
 • 85
 • 465
 • 3

Báo cáo khoa học:Chính sách đối ngoại của Đảng với khu vực Đông Nam Á những năm đầu thế kỷ 21 pot

Báo cáo khoa học:Chính sách đối ngoại của Đảng với khu vực Đông Nam Á những năm đầu thế kỷ 21 pot
... hgi nhdp khu vyc Nam A vd chau A - Thdi Binh Duong, vd quoc te cua Viet Nam Su tham gia va nhflng tiem ndng cflng nhu nhflng thdch ddng gdp cfla Viet Nam doi vdi qua trinh thuc ndy sinh khu vyc ... tien te trdm trgng nam 1997, nhieu nudc roi vdo khd khdn, khflng hodng bj cdc nudc chi phoi, sy gan ket gifla cdc nudc khu vyc long leo han"^ Hgi nghj khdng djnh: Khu vyc Ddng Nam A vdn tiem dn ... nudc ASEAN"'-' Viec thflc day mdi lien ket khu vyc Trong qud trinh hgi nhdp, quan he vdi cdc nudc khu vyc Viet Nam ludn "gdp phdn quan trgng vdo Ddng Nam A mgt each toan dien se gdp viec gifl...
 • 6
 • 336
 • 1

Chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực châu Á - Thái bình dương giai đoạn 2000 - 2004

Chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực châu Á - Thái bình dương giai đoạn 2000 - 2004
... CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA MỸ ĐỐI VỚI KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƢƠNG 1.1 Cơ sở lý luận sách kinh tế Mỹ khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng Việc nghiên cứu quan hệ kinh tế Mỹ với khu vực châu Á - Thái ... Một số nội dung sách kinh tế Mỹ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giai đoạn 200 0-2 004 Chƣơng 3: Những tác động từ sách kinh tế Mỹ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giai đoạn 200 0-2 004 7 Chƣơng ... việc thực sách kinh tế Mỹ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giai đoạn 200 0-2 004 Thứ ba, phân tích số nội dung trình thực sách kinh tế Mỹ khu vực châu Á - Thái Bình Dương Mỹ giai đoạn 200 0-2 004 Thứ...
 • 117
 • 365
 • 0

Sự điều chỉnh chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương những năm đầu thế kỷ 21 và tác động của nó đến Việt Nam

Sự điều chỉnh chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương những năm đầu thế kỷ 21 và tác động của nó đến Việt Nam
... tế Mỹ khu vực CA – TBD năm đầu kỷ 21 Chƣơng – Sự điều chỉnh sách kinh tế Mỹ khu vực CA – TBD năm đầu kỷ 21 Chƣơng – Tác động điều chỉnh sách kinh tế Mỹ Việt Nam số khuyến nghị đối sách kinh tế ... ích Việt Nam quan hệ kinh tế Việt - Mỹ nói riêng quan hệ kinh tế quốc tế nói chung Bởi vậy, đề tài Sự điều chỉnh sách kinh tế Mỹ khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng năm đầu kỷ 21 tác động đến Việt ... HỌC KINH TẾ Trần Đăng Quỳnh SỰ ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA MỸ ĐỐI VỚI KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƢƠNG NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ 21 VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh...
 • 121
 • 431
 • 1

Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh (2001 – 2008)

Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh (2001 – 2008)
... Chương 2: Chính sách đối ngoại Mỹ với khu vực Mỹ Latinh lĩnh vực an ninh, trị, xã hội (2001 2008) nghiên cứu sách quyền Tổng thống Bush vấn đề an ninh, trị, xã hội khu vực Mỹ Latinh thành ... khu vực Mỹ Latinh thành tựu, hạn chế vai trò Mỹ việc giải vấn đề Chương 3: Chính sách đối ngoại Mỹ với khu vực Mỹ Latinh lĩnh vực kinh tế (2001 2008) tập trung vào vấn đề kinh tế thương mại, ... nhiệm kỳ Tổng thống Bush 11 Khả ứng dụng thực tiễn: Bổ sung nguồn tài liệu nghiên cứu sách Mỹ với khu vực Mỹ Latinh 12 Những hướng nghiên cứu (nếu có) 13 Các công trình công bố có liên quan đến...
 • 4
 • 1,756
 • 2

tác động các yếu tố kinh tế đến cán cân thương mại của các quốc gia khu vực đông nam á giai đoạn 2000 2014

tác động các yếu tố kinh tế đến cán cân thương mại của các quốc gia khu vực đông nam á giai đoạn 2000  2014
... khái niệm yếu tố tác động đến cán cân thương mại; tác động yếu tố kinh tế đến cán cân thương mại số nghiên cứu trước có liên quan 2.1 Cán cân thương mại 2.1.1 Các khái niệm cán cân thương mại ... Xác định mức độ tác động yếu tố kinh tế đến cán cân thương mại quốc gia khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2000 2014 Gợi ý sách liên quan đến kinh tế để ổn định cán cân thương mại quốc gia 1.4 Câu hỏi ... cán cân thương mại 2.1.2 Đo lường cán cân thương mại 2.1.3 Các yếu tố tác động đến cán cân thương mại 2.2 Tác động yếu tố kinh tế đến cán cân thương mại 2.2.1 Tỷ giá...
 • 65
 • 79
 • 0

Yếu tố địa chính trị trong chiến lược toàn cầu của mỹ từ sau chiến tranh lạnh đến nay

Yếu tố địa  chính trị trong chiến lược toàn cầu của mỹ từ sau chiến tranh lạnh đến nay
... chương sau: Chương 1: Khái quát địa- chính trị yếu tố địa- chính trị lịch sử nước Mỹ giai đoạn trước Chiến tranh lạnh Chương 2: Yếu tố địa- chính trị chiến lược toàn cầu Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh đến ... lược toàn cầu Mỹ thời kỳ Chiến tranh lạnh địa- chính trị mới” giai đoạn sau Chiến tranh lạnh “đã di chuyển từ vùng đến phạm vi toàn cầu Mục tiêu địa- chính trị xuyên suốt chiến lược toàn cầu Mỹ ... vấn đề địa trị nói chung yếu tố địa- chính trị chiến lược toàn cầu Mỹ nói riêng từ sau Chiến tranh lạnh đến nay, góp phần lấp đầy khoảng trống nghiên cứu lĩnh vực địa trị - Phục dụng tranh toàn...
 • 20
 • 387
 • 2

Xây dựng chiến lược phát triển mới trong thời đại toàn cầu hóa của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Xây dựng chiến lược phát triển mới trong thời đại toàn cầu hóa của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).
... nước , chọn đề tài Xây dựng chiến lược phát triển thời đại toàn cầu hóa Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)” với mong muốn xây dựng chiến lược nhằm tạo lợi cạnh tranh cho Vinamilk thông qua ... Công ty cổ phần vào tháng 12 năm 2003 đổi tên thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam cho phù hợp với hình thức hoạt động Công ty 2004 : Mua thâu tóm Công ty Cổ phần sữa Sài Gòn Tăng vốn điều lệ Công ... gia công sản phẩm sữa 1994 : Nhà máy sữa Hà Nội xây dựng Hà Nội Việc xây dựng nhà máy nằm chiến lược mở rộng, phát triển đáp ứng nhu cầu thị trường Miền Bắc Việt Nam 1996 : Liên doanh với Công ty...
 • 88
 • 266
 • 0

Châu âu trong chiến lược toàn cầu của mỹ thập kỷ đầu thế kỷ XXI

Châu âu trong chiến lược toàn cầu của mỹ thập kỷ đầu thế kỷ XXI
... định chiến lƣợc châu Âu Mỹ; Thứ hai, đánh giá điều chỉnh chiến lƣợc Mỹ chuyển biến châu Âu có tác động nhƣ vị trí châu Âu chiến lƣợc toàn cầu Mỹ quan hệ Mỹ -châu Âu; Thứ ba, phân tích sách Mỹ châu ... trí châu Âu chiến lƣợc toàn cầu Mỹ thập niên đầu kỷ XXI Mỹ châu Âu hai trung tâm quyền lực hàng đầu giới kinh tế trị Luận án góp phần làm rõ điều chỉnh chiến lƣợc Mỹ thập kỷ đầu kỷ XXI, vị trí châu ... CHƢƠNG 2: ĐỊNH VỊ CHÂU ÂU TRONG CHIẾN LƢỢC TOÀN CẦU CỦA MỸ THẬP KỶ ĐẦU THẾ KỶ XXI Chƣơng tập trung phân tích cách hệ thống nội dung chiến lƣợc toàn cầu quyền Mỹ thập kỷ đầu kỷ XXI, xác định vị...
 • 198
 • 210
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu chính sách của mỹ đối với khu vực châu á thái bình dương từ sau chiến tranh lạnh đến naychính sách đối ngoại của mỹ đối với khu vực mỹ latinhchính sách của mỹ đối với khu vực mỹ latinhchiến lược toàn cầu hóa của fptchiến lược toàn cầu hóa của ikeachiến lược toàn cầu hóa của công ty hondachiến lược toàn cầu hóa của pgchiến lược toàn cầu hóa của toyotachiến lược toàn cầu hóa của viettelchiến lược toàn cầu hóa của ikea ppsxchiến lược toàn cầu hóa của ikea nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namđịa lý 11 bài 11 trả lời câu hỏi nêu những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển của khu vực đông nam áloi giai bai thuc hanh ve khu vuc dong nam a trong chuong trinh dia li 11nêu một số dẫn chứng về mối quan hệ kinh tế chính trị văn hoá giữa các nước trong khu vực đông nam áchính sách của mỹ đối với trung cận đông sau chiến tranh lạnhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm