sức KHỎE môi TRƯƠNG và độc học

y học gia đình - Chương 5: Sức khỏe môi trường sức khỏe nghề nghiệp doc

y học gia đình - Chương 5: Sức khỏe môi trường và sức khỏe nghề nghiệp doc
... trường Các th y thuốc gia đình cần có hiểu biết sức khoẻ nghề nghiệp sức khoẻ môi trường họ gặp bệnh liên quan đến nghề nghiệp môi trường hành nghề Hơn nữa, nhiều th y thuốc gia đình mời cung ... cùng, th y thuốc gia đình thường coi người tham vấn vấn đề sức khỏe cộng đồng, có vấn đề sức khoẻ môi trường L Y MộT BệNH Sử TIếP XúC NGHề NGHIệP/ MÔI TRƯờNG Kỹ nǎng cần có người th y thuốc biết ... vấn gay gắt vấn đề sức khoẻ, vấn đề n y sinh từ nơi làm việc ĐạO ĐứC TRONG Y HọC LAO ĐộNG Các th y thuốc gia đình nhận cung ứng dịch vụ sức khoẻ nghề nghiệp dạng hợp đồng hay nhiều công ty Trong...
 • 27
 • 214
 • 1

DỊCH TỄ HỌC ÁP DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP pdf

DỊCH TỄ HỌC ÁP DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP pdf
... DỊCH TỄ HỌC ÁP DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau học xong học viên có khả năng: Mô tả phương pháp dịch tễ học nghiên cứu sức khoẻ môi trường ... áp dụng lĩnh vực khác Dịch tễ học sử dụng công cụ đắc lực nghiên cứu sức khoẻ môi trường Tuy nhiên không người lạm dụng từ "dịch tễ học" liệt kê số liệu nghiên cứu, có người áp dụng dịch tễ học ... ứng dụng dịch tễ học sức khoẻ môi trường sức khoẻ nghề nghiệp xác định sau: · Phát yếu tố nguy sức khỏe từ môi trường xung quanh, môi trường lao động, môi trường thực phẩm Cung cấp sở dịch tễ học...
 • 33
 • 466
 • 4

Địa chất môi trường -SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG CÁC KHÍA CẠNH

Địa chất môi trường -SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC KHÍA CẠNH
... Địa chất môi trường 1.2 Nhóm Các khía cạnh sức khỏe môi trường cần quan tâm Hình 2: Cấu tạo vật chất Xác định loại bệnh từ môi trường tác động môi trường đến sức khỏe • • Hiểu số vấn đề địa chất ... phòng tránh GVHD: Hà Quang Hải Địa chất môi trường Nhóm GIỚI THIỆU SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ĐỊA CHẤT CỦA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG: 2.1Giới thiệu sức khỏe môi trường Một thành viên sinh giới ... GVHD: Hà Quang Hải 19 Địa chất môi trường Nhóm NHỮNG CHỨNG BỆNH TIỀM ẨN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT Thể chất xem trạng thái thể sinh vật điều chỉnh môi trường nội chất ngoại chất Quan sát qua nhiều...
 • 39
 • 118
 • 0

Báo cáo hội thảo về công tác an toàn, sức khỏe, môi trường PCCC ở nhà máy lọc dầu dung quất

Báo cáo  hội thảo về công tác an toàn, sức khỏe, môi trường và PCCC ở nhà máy lọc dầu dung quất
... VẬN HÀNH NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT AN TOÀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Người trình bày Trần Ngọc Nguyên Trưởng phòng Sản Xuất Công ty TNHH MTV LHD Bình Sơn NỘI DUNG CẤU HÌNH NHÀ MÁY LỌC DẦU SƠ ĐỒ TỔ ... MÁY LỌC DẦU SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG SẢN XUẤT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO OJT CHUẨN HÓA CÔNG TÁC VẬN HÀNH PHONG TRÀO THI ĐUA TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT FG PRU Unit Offspec FG LTU Unit LPG ... C 3/C 4Splitter Gas Plant Propy lene RFCC Naphtha FG LCO Residue RFCC Unit LCO-HDT Wild Naphtha H2 HDT-LCO NNF Refinery FO Fuel Oil SƠ ĐỒ MẶT BẰNG NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG...
 • 19
 • 159
 • 0

Bài giảng khoa học môi trường sức khỏe môi trường part 8 doc

Bài giảng khoa học môi trường và sức khỏe môi trường part 8 doc
... nư c ta, vào nh ng năm cu i th p k 80 s lư ng HCBVTV c s d ng 10.000 t n/năm, sang nh ng năm u th p k 90 s lư ng ã tăng lên g p ôi 21400 t n/năm vào năm 1995 tăng lên g p l n vào năm 19 98 30.000 ... n d a vào kho d tr m t s t ch c quan khác chì, bari, fuor t p trung xương, b c, vàng vào da ho c l ng ng gan th n dư i d ng ph c ch t n m t lúc ó, dư i nh hư ng c a i u ki n n i ngo i môi thay ... nhân ngh ngơi 5.3 Bi n pháp quy nh gi i h n t i a cho phép T n s cao > 80 0 Hz → 75 − 80 dB T n s trung bình 300 − 80 0 Hz → 85 − 90 dB 1 144 T n s th p < 300 Hz → 90 − 100 dB d a quy inh không...
 • 20
 • 324
 • 1

Bài giảng khoa học môi trường sức khỏe môi trường part 10 pdf

Bài giảng khoa học môi trường và sức khỏe môi trường part 10 pdf
... th dựng tham kh o cho nh ng ngnh no : 2.2 Cú th dựng cho cỏc tr ng no : i h c y khoa, H D c khoa, Khoa mụi tr ng H khoa h c v cỏc i t ng nghiờn c u v Mụi tr ng 2.3 Cỏc t khoỏ : Mụi tr ng, ễ nhi ... n i 16 Nhi u tỏc gi (2001) , C s khoa h c mụi tr ng, Nh xu t b n hoỏ thụng tin, 467 trang 17 Lu c H i, (2001), C s khoa h c Mụi tr ng, Nh xu t b n gia H n i 18 Khoa V sinh sinh h c chung v V sinh ... i 61 . , , ,(1993), , , 51 52 M CL C Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 N i dung M cl c Mụi tr ng v s c kho ng i Khoa h c Mụi tr ng v s c kho Mụi tr ng Sinh v t v ng i...
 • 14
 • 391
 • 1

Bài giảng khoa học môi trường sức khỏe môi trường part 9 pot

Bài giảng khoa học môi trường và sức khỏe môi trường part 9 pot
... t d phòng ( 199 8), “Bi n pháp i u tr phòng ng a ng b o v th c v t (gramoxone), Hư ng d n th c hành 199 8 Lê Văn Khoa, Nguy n c Lương, Nguy n Th Truy n ( 199 9), HCBVTV nông nghi p & môi trư ng, Nxb ... d c Lê Trung ( 199 9), B nh ngh nghi p, Nhà Xu t b n Y h c Heemstra, E A H & Tordoir, W F (2002), Education and safe handling in pesticide application, Elsevier, Am sterdam WHO 199 0), The Public ... Bá (2002), c h c Môi trư ng, Nhà xu t b n i h c Qu c Gia TP H Chí Minh Ng c Phong, Lê Quang Hoành cs (2001), V sinh môi trư ng nguy t i s c kho , NXB Y h c, Hà N i Lê Trung ( 199 9), B nh ngh nghi...
 • 20
 • 230
 • 2

Bài giảng khoa học môi trường sức khỏe môi trường part 7 pot

Bài giảng khoa học môi trường và sức khỏe môi trường part 7 pot
... b nh vi n vào tr m x lý trư c c th i vào h th ng c ng thành ph Không c xây gi ng th m x lý nư c th i b nh vi n IV Yêu c u v sinh m t s khoa phòng c bi t Khoa truy n nhi m (Khoa lây) Khoa lây ... Gi a ơn nguyên khoa bu ng ch nhi m khoa, bu ng i u dư ng trư ng ho c i u dư ng hành chánh; ch b o qu n máy móc xách tay; ch xe y, cáng; bu ng hành khoa; bu ng riêng theo chuyên khoa; phòng h p ... tham kh o B môn V sinh - D ch t , (19 97) , V sinh Môi trư ng - D ch t , T p 1, Nhà xu t b n Y h c, Hà n i B môn V sinh - d ch t , trư ng i h c Y khoa Hà n i, (1 978 ), V sinh D ch t , t p I, Nhà xu...
 • 20
 • 232
 • 1

Bài giảng khoa học môi trường sức khỏe môi trường part 6 ppt

Bài giảng khoa học môi trường và sức khỏe môi trường part 6 ppt
... of Environmental Health, Jones and Barlett publishers, USA ISBN 10: 0- 763 7-4 762 -9 ISBN-13: 978-0- 763 7-4 762 -6 105 V SINH NHÀ VÀ QUY HO CH I V sinh nhà Nhi m v c a nhà - B o v th kh i b tác d ng ... 46 27 19 (+) (-) úng kích thư c không gian n u trư ng c trang b c chia thành nhóm cho h c sinh ph thông VN 119 129 139 149 159 169 110 120 130 140 150 160 II III IV V VI VII 50 55 61 69 74 76 ... t ph n vào t n s biên hô h p ph thu c vào n ng tương i c a ch t hít vào S h p th nh ng ph n t r n t ph nang vào máu tùy thu c vào tính hòa tan c a chúng vào d ch th t ch c b m t c a nhu mô ph...
 • 20
 • 257
 • 0

Bài giảng khoa học môi trường sức khỏe môi trường part 5 ppsx

Bài giảng khoa học môi trường và sức khỏe môi trường part 5 ppsx
... l p t dy 15 - 25m - Kớch thúc ng rỏc tựy theo yờu c u, th ng cao t -1,5m v di 20 - 25m - a vo ng nh ng lo i vi khu n giỳp phõn h y rỏc Cú th phun vụi clorua lờn ng T l n c rỏc t > 50 % - Th i ... d i ( ng nhi t) t i lu h n cho t i 30 - 35km nhi t l p ny kho ng -55 C - ỏng chỳ ý l l p trung bỡnh (núng) nhi t b t u tng v lờn t i 60km t t i 65C - 75C, lý l vỡ c u t o l p ny t p trung ch y ... 20,9 15, 4 - 16 0,03 - 0,04 3,4 - 4,7 Thay i B o hũa 93 T l O2 khớ th c a ng i gi m g n 25% , t l c a CO2 tng 50 - 100 l n, v hi n c tng t i b o hũa Lỳc ngh ngi, ng i bỡnh th ng tiờu th 25 lit...
 • 20
 • 278
 • 1

Bài giảng khoa học môi trường sức khỏe môi trường part 4 ppsx

Bài giảng khoa học môi trường và sức khỏe môi trường part 4 ppsx
... nghi p ch bi n d u c x lý 76% vào năm 1978, 96% vào năm 1980 99% vào năm 1982 Tuy nhiên nhi u qu c gia ang phát tri n, t i lư ng BOD ưa vào ngu n nư c ngày tăng 4. 2 Vi sinh v t gây b nh Do dòng ... Trình (1997), Quan tr c ki m soát ô nhi m môi trư ng nư c, NXB khoa h c k thu t Trung tâm tiêu chu n - ch t lư ng (20 04) Các tiêu chu n Nhà nư c Vi t Nam v môi trư ng, T p 1, Ch t lư ng nư c Hà N ... công nghi p ưa vào sông 600.000 t n năm 1950 tăng n 700.000 t n vào năm 1960, ch 300.000 t n vào năm 1980 T i m t s qu c gia ang phát tri n, nh quan tâm x lý ô nhi m, t i lư ng BOD ưa vào ngu n nư...
 • 20
 • 235
 • 0

Bài giảng khoa học môi trường sức khỏe môi trường part 3 pot

Bài giảng khoa học môi trường và sức khỏe môi trường part 3 pot
... t c l ng c n, c n thêm vào nư c m t lư ng Ca(OH)2 thích h p Lúc ó s có ph n ng sau ây x y nư c: 2H2CO3 + 2Ca(OH)2→ 2Ca(HCO3)2 + 2H2O Al2(SO4 )3 + 3Ca(HCO3)2 → 2Al(OH )3 + 3CaSO4 + 6CO2 - Như th ... 9- 13 m3 nư c v i m c tiêu th 900- 130 0 lít /ngày êm Cách thi t k m t b l c nư c lo i ch t s t Cát vàng 30 cm B l c B l c ph Nư c l c ã lo i ch t s t S i l hay vôi sư ng 30 cm S i l hay răm 30 ... t sang hydrat s t: Fe(HCO3)2 + 2H2O → Fe(OH)2 + 2H2CO3 H2CO3 → CO2 + H2 O - Chuy n Hydrat s t II n hydrat s t III 4Fe(OH)2 + H2O + O2 → 4Fe(OH )3 → Fe2O3 + 3H2O 2Fe(OH )3 Trong trình x lý, nư c...
 • 20
 • 256
 • 0

Bài giảng khoa học môi trường sức khỏe môi trường part 2 pptx

Bài giảng khoa học môi trường và sức khỏe môi trường part 2 pptx
... c H i ( 20 01), Cơ s khoa h c môi trư ng, NXB HQG Hà N i Mai Tr ng Nhu n, 20 02 a hóa môi trư ng NXB HQG Hà N i Vũ Trung T ng (20 00), C sinh thái h c, Nhà xu t b n giáo d c Mai ình Yên (20 00), Cơ ... NXB Hà n i Mai Tr ng Nhu n, 20 02 a hóa môi trư ng NXB HQG Hà N i Hoàng Tr ng Sĩ, Hoàng ình Hu (20 08), Khoa h c Môi trư ng sinh thái-Dân s , Giáo trình Sau i h c, Khoa Y t công c ng, Trư ng i ... ch tham gia vào t ng công o n r i l i tách vào môi trư ng hay l ng ng i vào ngu n d tr (than á, d u m ) Chu trình c a ch t khí 1.1 Chu trình toàn c u c a CO2 H2O 37 1.1.1 Chu trình CO2 c hình thành...
 • 20
 • 315
 • 0

Bài giảng khoa học môi trường sức khỏe môi trường part 1 pot

Bài giảng khoa học môi trường và sức khỏe môi trường part 1 pot
... trình i n t , Giaotrinh.khoahocmoitruong http://ebook.edu.net.vn, Lê Th c Cán (19 95), Cơ s khoa h c môi trư ng, Vi n i h c M Hà N i 1 16 Cao Liêm, Ph m Văn Khê, Nguy n Th Lan (19 98), Sinh thái h ... ã tăng t 10 3 tri u lên n 14 4 tri u Thêm vào ó s khai hóa Tây bán c u Năm 15 00 t l t canh tác châu Âu 10 t canh tác ngư i/1km2, n m mang s n xu t c Tây bán c u tính g p chung t l ngư i/1km2 Không ... sinh thái h c ng d ng b o v môi trư ng s ng th ? Tài li u tham kh o Lưu c H i, (20 01) , Cơ s khoa h c Môi trư ng, Nhà xu t b n i h c Qu c gia Hà n i Ng c Phong, (19 86), Môi trư ng S c kho ng i, B...
 • 20
 • 270
 • 2

Xem thêm