Chương 9 sấy VÀ THIẾT BỊ sấy

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 5: Máy Và Thiết Bị Vận Chuyển Môi Trường Dinh Dưỡng] pot

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 5: Máy Và Thiết Bị Vận Chuyển Môi Trường Dinh Dưỡng] pot
... ca mäi trỉåìng dinh dỉåỵng v dung dëch múi, giai âoản lm làõng cạc cháút lng canh trỉåìng, giai âoản cä sinh khäúi vi sinh váût Chøn bë cạc mäi trỉåìng dinh dỉåỵng âãø ni cáúy vi sinh váût thỉåìng ... trỉåìng dinh dỉåỵng v cạc loải múi, trung ho cạc sn pháøm thu phán ca ngun liãûu thỉûc váût, cáúy vi sinh váût v tạch cạc sn pháøm täøng håüp vi sinh, hçnh thnh v lm sảch nỉåïc thi Tãú bo sinh váût, ... hon, bạn liãn tủc v liãn tủc) Trong cäng nghiãûp vi sinh sỉí dủng räüng ri cạc bãø làõng cọ tạc âäüng bạn liãn tủc v liãn tủc âãø lm cạc dung dëch ca mäi trỉåìng dinh dỉåỵng v ca cạc loải múi,...
 • 10
 • 111
 • 0

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 4: Máy Và Thiết Bị Chuẩn Bị Nguyên Liệu] docx

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 4: Máy Và Thiết Bị Chuẩn Bị Nguyên Liệu] docx
... âäưng thåìi cng âỉåüc sỉí dủng åí cạc cäng âoản sn xút cúi cng Trong trỉåìng håüp âáưu chụng âỉåüc gi l bäü nảp liãûu Trong sn xút vi sinh, cạc bäü âënh lỉåüng mäi trỉåìng dảng hảt cọ ngun tàõc ... bn thỉåìng âỉåüc cho phẹp sỉí dủng cạc nh mạy vi sinh Mạy nghiãưn tạc âäüng theo phỉång phạp càõt Loải ny âỉåüc sỉí dủng räüng ri cäng nghiãûp vi sinh nghiãưn âéa, nghiãưn trủc bàm Cạc loải mạy ... âãø sn xút cạc chãú pháøm enzim, khạng sinh âäüng váût, cạc premik Mạy nghiãưn bụa âỉåüc sỉí dủng âãø nghiãưn cạc chng náúm mäúc, cạc hảt chãú pháøm khạng sinh, cạc cháút bäø sung v nhỉỵng dảng...
 • 25
 • 108
 • 0

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 13: Thiết Bị Sấy] doc

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 13: Thiết Bị Sấy] doc
... kẹo theo nhỉỵng cháút trêch ly v nhỉỵng vi sinh váût Trong sn xút vi sinh, sáúy thàng hoa âỉåüc ỉïng dủng cho cạc vi sinh váût, náúm men, vitamin, khạng sinh, cạc enzim khäng bãưn åí nhiãût âäü ... xục, thàng hoa, bỉïc xả nhiãût 13.2 CẠC SN PHÁØM TRONG SN XÚT BÀỊNG PHỈÅNG PHẠP VI SINH L NHỈỴNG ÂÄÚI TỈÅÜNG ÂÃØ SÁÚY Khi sáúy, cạc cháút hoảt hoạ sinh hc bë nhỉỵng biãún âäøi, gáy tàng näưng âäü ... âäüng säúng ca vi sinh váût v âäü hoảt hoạ ca cạc chãú pháøm sinh hc, vç lm lảnh nhanh cạc sn pháøm tảo nãn âạ åí bãn tãú bo, xy biãún âäøi nhanh chọng thnh pháưn cạc dung dëch sinh l bãn v bãn...
 • 27
 • 188
 • 0

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 9: Thiết Bị Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Trên Môi Trường Dinh Dưỡng Rắn] potx

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 9: Thiết Bị Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Trên Môi Trường Dinh Dưỡng Rắn] potx
... cạch liãn tủc Trong tiãún trçnh ni cáúy, khäng khê âỉåüc âỉa vo thiãút bë âãø vi sinh váût hä háúp Dng nỉåïc rüt xồõn v cạc ạo nỉåïc 17 âãø thi nhiãût sinh hc vi sinh 186 váût thi Vi ûc nảp nhiãût ... âãø thi nhiãût sinh l Vi ûc ni cáúy cạc giäúng vi sinh váût bàòng phỉång phạp ténh - âäüng cọ kh nàng tiãún hnh cạc thiãút bë dảng bàng ti v cạc dảng khạc Thiãút bë ni cáúy vi sinh váût trãn ... cáúy vi sinh váût cọ thãø thỉûc hiãûn trêch ly cạc cháút hoảt hoạ sinh hc tỉì canh trỉåìng ni cáúy 9.2 CẠC THIÃÚT BË NI CÁÚY VI SINH VÁÛT TRÃN MÄI TRỈÅÌNG RÀÕN CỌ CẠC KHAY ÂÄÜT LÄÙ NÀỊM NGANG Trong...
 • 23
 • 202
 • 0

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 9

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 9
... Hình 9. 1 Cơ cấu để tháo dỡ tự động canh trường nấm mốc hộp khỏi phòng: 1- Đường ray; 2- Chốt định vị; 3- Khung; 4- Trụ đứng; 5- Chốt; 6- Tấm kim loại phẳng; 7- Thanh nối; 8- Đế cột; 9- Sàng; 1 0- ... trục; 7- Ống góp để tháo không khí thải; 8- Nắp ; 9- Khớp nối để cắm áp kế; 1 0- Khớp nối; 1 1- Ống thoát khí; 1 2- Bánh dẫn động trục; 1 3- Trục; 1 4- Cửa nạp liệu; 15-Vỏ; 1 6- Các đột lỗ ; 1 7- Ao nước ... 191 Hình 9. 10 Thiết bị để nuôi cấy chủng nấm mốc dạng thùng quay Hãng Valerschein: 1- Vỏ; 2- Cửa ; 3- Ống góp; 4- Bánh răng; 5- Đai tựa; 6- Bộ làm tơi; 7Xyclon; 8- Đường ống thải không khí; 9- ...
 • 23
 • 516
 • 1

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 16: An Toàn Lao Động Và Bảo Vệ Môi Trường Trong Nhà Máy Công Nghiệp Vi Sinh] pdf

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 16: An Toàn Lao Động Và Bảo Vệ Môi Trường Trong Nhà Máy Công Nghiệp Vi Sinh] pdf
... cạc van chuøn Cạc van ny âỉåüc måí bàòng khê âäüng nhåì xilanh chỉïa khäng khê nẹn Trong quạ trçnh tảo hảt, khäng khê xám nháûp vo bãn cạc tụi lc âãø lm sảch v hçnh âạy âáưu tiãn qua van Van hçnh ... tỉì ADN bäú mẻ sang ADN cại, chuøn âäøi m di truưn tỉì ADN sang ARN - quạ trçnh phiãn m (transcription) v dëch m di truưn (translation) - thäng tin di truưn tỉì mARN âỉåüc chuøn sang trçnh tỉû ... lỉåïi âỉåüc trãn cạc tang Mäùi bäü chuøn ti gäưm cọ cạc bàng ti âỉåüc trãn hai tang âọ cọ tang ch âäüng Cạc tang chuøn âäüng âỉûåc nhåì âäüng cå chung qua häüp gim täúc Trong hçnh 13.9 l mạy...
 • 85
 • 252
 • 0

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 10: Các Thiết Bị Lên Men Nuôi Cấy Chìm Vi Sinh Vật Trong Các Môi Trường Dinh Dưỡng Lỏng] docx

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 10: Các Thiết Bị Lên Men Nuôi Cấy Chìm Vi Sinh Vật Trong Các Môi Trường Dinh Dưỡng Lỏng] docx
... bë lãn men ny âỉåüc sỉí dủng räüng ri cho cạc quạ trçnh tiãût trng âãø ni cáúy vi sinh váût - sn sinh cạc cháút hoảt hoạ sinh hc Thiãút bë lãn men cọ thãø têch 63 m3 Dảng thiãút bë lãn men ny ... 4600×2600×12000 10.2 CẠC THIÃÚT BË LÃN MEN KHÄNG ÂI HI TIÃÛT TRNG CẠC QUẠ TRÇNH NI CÁÚY VI SINH VÁÛT Cạc quạ trçnh ni cáúy sn sinh cạc náúm men gia sục thüc cạc quạ trçnh ni cáúy vi sinh váût khäng tiãût trng ... Âãø sn xút låïn cạc cháút hoảt hoạ sinh hc bàòng täøng håüp vi sinh, vi ûc ỉïng dủng cạc thiãút bë lãn men cọ thãø têch 63 m3 l khäng kinh tãú Thiãút bë lãn men cọ thãø têch 100 m3 âỉåüc sn xút...
 • 28
 • 213
 • 0

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 8: Thiết Bị Vắt, Trích Ly, Tinh Chế Các Sản Phẩm Thu Nhận Từ Phương Pháp Tổng Hợp Vi Sinh] pdf

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 8: Thiết Bị Vắt, Trích Ly, Tinh Chế Các Sản Phẩm Thu Nhận Từ Phương Pháp Tổng Hợp Vi Sinh] pdf
... vo sn xút, cn pháưn khạc âỉåüc âỉa âi tinh luûn bàòng phỉång phạp sinh hc âãø thu nháûn sinh khäúi hay âem âi cä âàûc v sáúy Trong cäng nghiãûp vi sinh â thu nháûn mäüt säú chãú pháøm m ngun cạc ... bàòng phỉång phạp vi sinh Thu nháûn âỉåüc huưn 141 ph náúm men cọ näưng âäü sinh khäúi âãún 150 g/l quạ trçnh ni cáúy náúm men sỉỵa huút tỉång Sau gia cäng âàûc biãût (lm giu vitamin v cạc cáúu ... v tinh chãú: cä chán khäng, lc tháøm tháúu ngỉåüc, siãu lc, lảnh âäng, tảo tinh thãø, sáúy, tinh luûn Trêch ly Cháút cä lng Cháút cä khä Cháút bẹo sinh hc Cháút cä, sn pháøm täøng håüp vê sinh...
 • 33
 • 260
 • 0

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 2: Các Sơ Đồ Thiết Bị - Dụng Cụ Sản Xuất Các Sản Phẩm Tổng Hợp Từ Phương Pháp Vi Sinh Vật] pot

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 2: Các Sơ Đồ Thiết Bị - Dụng Cụ Sản Xuất Các Sản Phẩm Tổng Hợp Từ Phương Pháp Vi Sinh Vật] pot
... ca vitamin B 12: 1- Thng chỉïa b; 2- Bäü gản b; 3- Thng chỉïa b âàûc; 4- Thng chỉïa cháút âỉåüc gản b; 5- Mạy lảnh âãø lm lảnh cháút gản; 6- Bäü âo metanol; 7- Bäü âo dung dëch CoCl2.6H2O; 8- Näưi ... dỉåỵng; 1 0- Thiãút bë âäưng họa; 1 1- Näưi trng mäi trỉåìng; 1 2- Mạy lc âãø lm sảch khäng khê; 1 3- Thiãút bë tạn nh; 1 4- Lc thä; 1 5- Lc vi khøn; 1 6- Calorife; 1 7- Lm áøm khäng khê; 1 8- Thng chỉïa ... 36 - Sáúy sinh khäúi - Sáúy thng quay - Bao gọi b thi - Mạy tỉû âäüng âãø chia v gọi - Tạch cháút lc dung dëch canh trỉåìng - Li tám 50 - Cä cháút â âỉåüc li tám - Thiãút bë cä chán khäng 42 -...
 • 16
 • 235
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm –SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀO BÀI 5 “TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI”- LỚP 9

Sáng kiến kinh nghiệm –SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀO BÀI 5 “TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI”- LỚP 9
... trình SGK lớp Trong đó có 5: “Tình hữu nghị dân tộc giới” II SƯ DỤNG PHƯƠNG TIỆN VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀO BÀI 5: TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI 1) Vài nét tiếp ... vào Bài : “Tình hữu nghị dân tộc giới” Bài kiểm tra HKI Lớp 9A 9B 9C 9D 9E 9G TSHS 31 36 34 35 36 34 Khá - Giỏi SL 22 28 23 24 22 19 % 70 ,9 77,8 67,6 68 ,5 61,1 55 ,9 Trung bình trở lên SL ... 28,6 10 27,8 13 38,2 Yếu - Kém SL 0 % 6 ,5 0 2 ,9 11,1 5, 9 Bài học kinh nghiệm Là GV giảng dạy môn GDCD THCS, dù tuổi nghề non trẻ rút được nhiều kinh nghiệm trình sử dụng PTDH Có điều mà cảm...
 • 17
 • 131
 • 0

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 1

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 1
... dị hình; 1 1- Dạng sợi có bào tử; 1 2- Sợi dính với bào tử; 13 -Sợi cách xa bào tử; 14 -Tế bào dị hình bên cạnh sợi; 1 5- Nhánh giả đơn độc; 1 6- Nhánh giả đôi một; 1 7- Sợi phân nhánh thực ;1 8- Phân nhánh ... Hình 1. 5 Cấu trúc tế bào nấm: 1- Thể biên; 2- Thành tế bào; 3- Màng tế bào; 4- Nhân tế bào; 5- Hạt nhân; 6- Màng nhân ; 7- Không bào; 8- Mạng lưới nội chất; 9- Hạt dự trữ; 1 0- Ti thể; 1 1- Tế ... vi sinh vật phân lập khiết Năm 19 79 nhà sinh vật học Trung Quốc Trần Thế Tương đưa hệ thống phân loại giới nhóm giới sinh vật sau: I- Nhóm giới sinh vật phi bào: 1- Giới virut II- Nhóm giới sinh...
 • 22
 • 361
 • 0

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 2

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 2
... Thiãút bë sinh khäúi; 17 Cå cáúu dáûp bt;1 8- Bäü tạch bt; 1 9- Cạc thiãút bë lc huưn ph men; 2 0- Nh họa huưn ph; 2 1- Ngưn nhiãût; 2 2- Sáúy phun; 2 3- Xyclon tạch bủi; 2 4- Båm hụt bủi; 2 5- Cán ;2 6- Phãùu ... träün 20 - Thanh trng v lm lảnh mäi trỉåìng dinh dỉåỵng - Thạp âun 23 , giỉỵ nhiãût 24 , bäü trao âäøi nhiãût 25 , 26 - Chøn bë váût liãûu cáúy - Bäü cáúy 22 - Ni cáúy - Näưi lãn men 33 - Tạch sinh ... (hçnh 2. 2) - Näưi trung säú - Mạy lc säú - Näưi phn ỉïng säú - Lc bàng ti chán khäng säú - Näưi chán khäng 13 - Båm 17, lc ẹp 18 - Näưi cä chán khäng 20 - Näưi tinh thãø 19 - Ly tám 20 - Sáúy...
 • 16
 • 360
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn về dụng cụ và thiết bị đo phần 1dây chuyền công nghệ và thiết bị trong ngành dệt nhuộmbài tập đo lường điện và thiết bị đo co loi giaibộ bài tập đo lường điện và thiết bị đo fullbộ giải bài tập đo lường điện và thiết bị đođề thi lại môn đo lường điện và thiết bị đo khối k hk2 20062007các phương pháp và thiết bị nghiên cứubảng 1 7 danh mục máy móc thiết bị chủ yếu năm 2009qúa trình và thiết bị cơ họcbảng 3 10 mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi côngbáo cáo kết quả chuyển giao công nghệ thiết bị sấy và bảo quản nhãntính và chọn calorife cho thiết bị sấytiêu chí 6 thiết bị dạy học đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị đồ dùng dạy họcthiết bị để nuôi cấy vi sinh vật dạng bản mỏngtính toán thiết bị sấyĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnBai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloquy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2TÌM GTLN, GTNN của hàm sốTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121giáo án tháng 9 2017 (1) (2)93 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKhảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi kép1000 Quick Writing IdeasTổng hợp trắc nghiệm số phức