Chương 6 7CÁC QUÁ TRÌNH CHUYỂN KHỐI

Nghiên cứu động lực học quá trình chuyển số của máy kéo có hộp số với cơ cấu sang số dưới tãi luận văn thạc sĩ kỉ thuật

Nghiên cứu động lực học quá trình chuyển số của máy kéo có hộp số với cơ cấu sang số dưới tãi luận văn thạc sĩ kỉ thuật
... Quá trình sang số hộp số học 15 1.2.2 Quá trình sang số hộp số có cấu sang số dới tải 16 1.3 Mục đích v nhiệm vụ nghiên cứu đề t i 17 sở lý luận đề t i 19 2.1 Đặt vấn đề 19 2.2 sở lý thuyết ... số liệu v kết nghiên cứu luận văn n y l trung thực v cha sử dụng để bảo vệ học vị n o Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn n y đ đợc cám ơn v thông tin trích dẫn luận văn n y đ đợc ... rằng, HTTL có hộp số học động lực học trình sang số khác hẳn so với trình sang số hộp số có cấu sang số dới tải Quá trình chuyển số hộp số có cấu sang số dới tải đợc diễn nhờ áp lực dòng dầu...
 • 92
 • 473
 • 1

giáo trình điện hóa học - chương 2 động học quá trình điện cực

giáo trình điện hóa học - chương 2 động học quá trình điện cực
... D⎞ ≈⎜ ⎟ δ ⎝v⎠ p 1/ Trong dung dëch nỉåïc: D ≈ 1 0-5 cm2/s v v ≈ 1 0 -2 cm2/s ⇒ δ = (2. 22) p 10 Tỉì (2. 21) v (2. 22) ta cọ: − δ = D1 / v1 / x1 / u / (2. 23) Nhỉ váûy chiãưu dy ca låïp khuúch tạn phủ ... cong vän-ampe cọ dảng hçnh 2. 11 I (µA) H = Igh ϕ1 /2 - (V) Hçnh 2. 11 Sọng cỉûc phäø Âiãûn thãú âiãûn cỉûc tải máût âäü dng âiãûn bàòng 1 /2 máût âäü dng giåïi hản (igh) gi l thãú bạn sọng ϕ1 /2 Nãúu ... αnf (2. 10) 40 η= Ta cọ: i nfi0 (2. 11) Phỉång trçnh (2. 11) âụng våïi ⏐η⏐≤ 15 20 mV Tỉì phỉång trçnh trãn rụt ra: ⎡ ∂η ⎤ = : âỉåüc gi l âiãûn tråí chuøn âiãûn têch ⎢ ∂i ⎥ ⎣ ⎦ i →0 nfi0 (2. 12) •...
 • 33
 • 101
 • 0

giáo trình điện hóa học - chương 7 động học các quá trình điện hóa

giáo trình điện hóa học - chương 7 động học các quá trình điện hóa
... iL iL = nFDCi0/ (7. 16) Chia (7. 15) cho (7. 16) ta đợc: C iS i = 1- K o iL Ci (7. 17) Thay (7. 17) vào (7. 14) ta đợc: k = ik = iL ( 1- enF RT ln(1 - ik/iL) nF /RT (7. 18) ) (7. 19) -Tơng tự ta xét cho ... 7. 1: Quá hydro số điện cực Điện cực Pt (phủ muội Pt) Pt (trơn) Fe Cu C(graphit) Ni Ag Pb Hg Quá (V) Tại i = 1 0-1 A/cm2 Tại i = 10 -2 A/cm2 -0 ,03 -0 ,05 -0 ,10 -0 ,40 -0 ,56 -0 ,64 -0 ,58 -0 ,82 -0 ,70 ... Coxy.e-.n.F /RT - k0 Ckh e ( 1-) n.F /RT ] (7. 10) Vì = - c.b , nên: ik = i0 { e-.n.F /RT - e ( 1-) n.F /RT } (7. 11) Phơng trình (7. 11) phơng trình Volmer-Butler tốc độ phản ứng điện cực 7. 3.2...
 • 10
 • 462
 • 10

Báo cáo " Khảo Sát Quá Trình Chuyền Động Lấy Đà Của Máy Bay " doc

Báo cáo
... máy bay ��n m�t ���ng b�ng - m kh�i l��ng c�t cánh c�a máy bay - JC momen quán tính c�a máy bay ��i v�i tr�c quay kh�i tâm vuông góc v�i m�t ph�ng ch�a ph�ơng tr�ng tr��ng tr�c d�c thân máy bay ... o!n Giai �o�n máy bay chúc ngóc, bánh tr��c r�i m�t ��t, máy bay ch�y ���ng b�ng v�i hai bánh sau Nh� v�y ph�n l�c ���ng b�ng lên máy bay ch� ph�n l�c N1 Trong giai �o�n này, máy bay chuy�n ��ng ... nâng c�a máy bay - D l�c c�n khí ��ng - N1, N2 l�n l��t ph�n l�c pháp tuy�n � bánh sau bánh tr��c máy bay ��i v�i m�t ���ng III KH O SÁT T NG GIAI O N Giai o!n ch!y � giai �o�n này, máy bay kh�i...
 • 8
 • 218
 • 0

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 6: Thiết Bị Tiệt Trùng Các Môi Trường Dinh Dưỡng] ppsx

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 6: Thiết Bị Tiệt Trùng Các Môi Trường Dinh Dưỡng] ppsx
... loải trỉì vi sinh váût 6.2 CẠC THIÃÚT Bë TIÃÛT TRNG MÄI TRỈÅÌNG DINH DỈÅỴNG RÀÕN 6.2.1 Thiãút bë tiãût trng dảng nàòm ngang Trong cäng nhiãûp vi sinh âãø tiãût trng cạc mäi trỉåìng dinh dỉåỵng ... l quạ trçnh hiãûn âải âãø tiãût trng cạc cáúu tỉí ca mäi trỉåìng dinh dỉåỵng cäng nghiãûp Gia cäng cạc cáúu tỉí ca mäi trỉåìng dinh dỉåỵng bàòng bỉïc xả ion hoạ våïi liãưu lỉåüng tỉì 0,5 âãún ... 1300 4300 1820 760 1000 2400 1300 110 6.3 THIÃÚT BË TIÃÛT TRNG MÄI TRỈÅÌNG DINH DỈÅỴNG DẢNG LNG Tiãût trng mäi trỉåìng dinh dỉåỵng cọ thãø tiãún hnh cạc thiãút bë tiãût trng tạc âäüng tưn hon v...
 • 19
 • 84
 • 0

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 5: Máy Và Thiết Bị Vận Chuyển Môi Trường Dinh Dưỡng] pot

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 5: Máy Và Thiết Bị Vận Chuyển Môi Trường Dinh Dưỡng] pot
... ca mäi trỉåìng dinh dỉåỵng v dung dëch múi, giai âoản lm làõng cạc cháút lng canh trỉåìng, giai âoản cä sinh khäúi vi sinh váût Chøn bë cạc mäi trỉåìng dinh dỉåỵng âãø ni cáúy vi sinh váût thỉåìng ... trỉåìng dinh dỉåỵng v cạc loải múi, trung ho cạc sn pháøm thu phán ca ngun liãûu thỉûc váût, cáúy vi sinh váût v tạch cạc sn pháøm täøng håüp vi sinh, hçnh thnh v lm sảch nỉåïc thi Tãú bo sinh váût, ... hon, bạn liãn tủc v liãn tủc) Trong cäng nghiãûp vi sinh sỉí dủng räüng ri cạc bãø làõng cọ tạc âäüng bạn liãn tủc v liãn tủc âãø lm cạc dung dëch ca mäi trỉåìng dinh dỉåỵng v ca cạc loải múi,...
 • 10
 • 129
 • 0

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 3: Thiết Bị Vận Chuyển] pptx

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 3: Thiết Bị Vận Chuyển] pptx
... ngun liãûu chuøn âäüng (trong mạy nẹn) lãn trãn thç láúy dáúu +, xúng dỉåïi láúy dáúu − ;trong mạy hụt thç ngỉåüc lải]; , ρ kk - t trng ca khäng khê âỉåìng äúng, kg/m3 (trong cạc thiãút bë nẹn ... trng lỉûc, ) v mạy váûn chuøn täøng håüp (váûn chuøn bàòng khê âäüng hc) 3.3.1 Bàng ti Trong sn xút vi sinh, bàng ti âỉåüc ỉïng dủng räüng ri âãø chuøn dåìi hng họa dảng hảt, dảng lạt v dảng ... bàòng cạc táúm kim loải, âỉåüc cún thnh hçnh mạng, cọ dảng hçnh thang hay nỉía vng trn Trong cäng nghiãûp vi sinh âãø váûn chuøn ngun liãûu cạc dảng bủi, bäüt, hảt v cạc máùu nh theo cạc tuún âỉåìng...
 • 20
 • 100
 • 0

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 6 ppsx

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 6 ppsx
... kì Ngƣời ta đƣa huyền phù vào thiết bị, bên thiết bị có đặt tầm ngăn nằm nghiêng góc khoảng 45 – 60 0 nhằm làm giảm chiều cao lắng, tăng thời gian lƣu, tạo lực qn tính, đồng thời giúp việc tháo ... thiết bị chiếm nhiều diện tích 77 Hình 13.5: Tấm nghiêng thiết bị lắng bán liên tục Thiết bị hình 3 .6 có ƣu điểm suất lớn, thiết bị gọn hơn, chiếm diện tích Bề mặt lắng đƣợc tạo cách xếp nghiêng hình ... lắng giảm đáng kể pha phân tán lắng bề mặt chóp trƣợt xuống dƣới Nƣớc theo ống tâm ngồi Hình 13 .6: Thiết bị lắng huyền phù loại đứng Hình 13.7 thiết bị lắng bán liên tục nhƣng việc tháo cặn đƣợc...
 • 15
 • 423
 • 2

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 16: An Toàn Lao Động Và Bảo Vệ Môi Trường Trong Nhà Máy Công Nghiệp Vi Sinh] pdf

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 16: An Toàn Lao Động Và Bảo Vệ Môi Trường Trong Nhà Máy Công Nghiệp Vi Sinh] pdf
... cạc van chuøn Cạc van ny âỉåüc måí bàòng khê âäüng nhåì xilanh chỉïa khäng khê nẹn Trong quạ trçnh tảo hảt, khäng khê xám nháûp vo bãn cạc tụi lc âãø lm sảch v hçnh âạy âáưu tiãn qua van Van hçnh ... tỉì ADN bäú mẻ sang ADN cại, chuøn âäøi m di truưn tỉì ADN sang ARN - quạ trçnh phiãn m (transcription) v dëch m di truưn (translation) - thäng tin di truưn tỉì mARN âỉåüc chuøn sang trçnh tỉû ... lỉåïi âỉåüc trãn cạc tang Mäùi bäü chuøn ti gäưm cọ cạc bàng ti âỉåüc trãn hai tang âọ cọ tang ch âäüng Cạc tang chuøn âäüng âỉûåc nhåì âäüng cå chung qua häüp gim täúc Trong hçnh 13.9 l mạy...
 • 85
 • 265
 • 0

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 14: Thiết Bị Để Nghiền, Tiêu Chuẩn Hóa, Tạo Viên Và Tạo Màng Bao Siêu Mỏng] ppsx

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 14: Thiết Bị Để Nghiền, Tiêu Chuẩn Hóa, Tạo Viên Và Tạo Màng Bao Siêu Mỏng] ppsx
... hoạ cạc cháút hoảt hoạ sinh hc ngỉåìi ta sỉí dủng cạc mạy träün khạc Theo ngun tàõc tạc âäüng ca cạc loải mạy träün, cọ thãø l tưn hon hay giạn âoản Trong cäng nghiãûp vi sinh thỉåìng sỉí dủng ... 14.3.8 Tênh mạy sáúy - tảo hảt cho cạc sn pháøm vi sinh täøng håüp Tênh toạn cạc thiãút bë âãø tảo hảt v sáúy cạc sn pháøm vi sinh täøng håüp bao gäưm: cäng nghãû, nhiãût , thu lỉûc, khê âäüng ... or n 14.4 THIÃÚT BË TẢO MNG BAO SIÃU MNG Phỉång phạp tảo mng siãu mng nhàòm âãø ph cạc hảt chãú pháøm enzim bàòng mäüt låïp cạc cháút khäng sinh ion Quạ trçnh tảo mng bao âỉåüc tiãún hnh theo chè...
 • 25
 • 241
 • 0

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 13: Thiết Bị Sấy] doc

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 13: Thiết Bị Sấy] doc
... kẹo theo nhỉỵng cháút trêch ly v nhỉỵng vi sinh váût Trong sn xút vi sinh, sáúy thàng hoa âỉåüc ỉïng dủng cho cạc vi sinh váût, náúm men, vitamin, khạng sinh, cạc enzim khäng bãưn åí nhiãût âäü ... xục, thàng hoa, bỉïc xả nhiãût 13.2 CẠC SN PHÁØM TRONG SN XÚT BÀỊNG PHỈÅNG PHẠP VI SINH L NHỈỴNG ÂÄÚI TỈÅÜNG ÂÃØ SÁÚY Khi sáúy, cạc cháút hoảt hoạ sinh hc bë nhỉỵng biãún âäøi, gáy tàng näưng âäü ... âäüng säúng ca vi sinh váût v âäü hoảt hoạ ca cạc chãú pháøm sinh hc, vç lm lảnh nhanh cạc sn pháøm tảo nãn âạ åí bãn tãú bo, xy biãún âäøi nhanh chọng thnh pháưn cạc dung dëch sinh l bãn v bãn...
 • 27
 • 190
 • 0

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 12: Thiết Bị Phân Chia Các Dung Dịch Của Các Hoạt Chất Hóa Sinh Học Bằng Màng Mỏng] pps

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 12: Thiết Bị Phân Chia Các Dung Dịch Của Các Hoạt Chất Hóa Sinh Học Bằng Màng Mỏng] pps
... âoản âãø phán chia cạc dung dëch bàòng phỉång phạp siãu lc dảng cün v dảng äúng Täø mạy dảng cün dng âãø phán chia cạc dung dëch tỉång âäúi ngun cháút, cn dảng äúng - âäúi våïi cạc dung dëch chỉïa ... lng âem phán chia tỉì dung lỉåüng qua bäü têch thu lỉûc vo cạc khoang bãn ca cạc bäü phán chia âãún bãư màût ca mng bạn tháúm Dỉåïi tạc âäüng ca ạp sút tàng âỉåüc tảo bäü phán chia, dung mäi chy ... 12.1 K THÛT PHÁN CHIA BÀỊNG MNG LC Sau hng triãûu nàm biãún hoạ, tãú bo sinh váût säúng â hçnh thnh phỉång phạp vản nàng v hon thiãûn âãø phán chia cạc dung dëch nhåì mng bạn tháúm...
 • 22
 • 131
 • 0

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 11: Thiết Bị Phân Chia Pha Lỏng Và Pha Rắn] pot

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 11: Thiết Bị Phân Chia Pha Lỏng Và Pha Rắn] pot
... täúc trng lỉûc úu täú phán chia âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc: f p = Ω2R ω 2R ≅ g 900 úu täú phán chia cng cao thç kh nàng phán chia ca mạy cng låïn úu täú phán chia s tàng âạng kãø tàng säú ... l hc ca váût liãûu âem gia cäng (âäü phán tạn ca pha ràõn, âäü nhåït ca pha lng v näưng âäü ca nọ) Näưng âäü huưn ph bàòng t säú giỉỵa lỉåüng pha ràõn v täøng lỉåüng huưn ph Näưng âäü huưn ph ... ngang âỉåüc ỉïng dủng âãø phán chia huưn ph cọ hm lỉåüng thãø têch pha ràõn tỉì âãún 40%, cọ kêch thỉåïc cạc tiãøu pháưn låïn hån ÷ µm v sai khạc 227 giỉỵa t trng pha ràõn v lng låïn hån 200 kg/m3...
 • 24
 • 167
 • 0

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 10: Các Thiết Bị Lên Men Nuôi Cấy Chìm Vi Sinh Vật Trong Các Môi Trường Dinh Dưỡng Lỏng] docx

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 10: Các Thiết Bị Lên Men Nuôi Cấy Chìm Vi Sinh Vật Trong Các Môi Trường Dinh Dưỡng Lỏng] docx
... bë lãn men ny âỉåüc sỉí dủng räüng ri cho cạc quạ trçnh tiãût trng âãø ni cáúy vi sinh váût - sn sinh cạc cháút hoảt hoạ sinh hc Thiãút bë lãn men cọ thãø têch 63 m3 Dảng thiãút bë lãn men ny ... 4600×2600×12000 10.2 CẠC THIÃÚT BË LÃN MEN KHÄNG ÂI HI TIÃÛT TRNG CẠC QUẠ TRÇNH NI CÁÚY VI SINH VÁÛT Cạc quạ trçnh ni cáúy sn sinh cạc náúm men gia sục thüc cạc quạ trçnh ni cáúy vi sinh váût khäng tiãût trng ... Âãø sn xút låïn cạc cháút hoảt hoạ sinh hc bàòng täøng håüp vi sinh, vi ûc ỉïng dủng cạc thiãút bë lãn men cọ thãø têch 63 m3 l khäng kinh tãú Thiãút bë lãn men cọ thãø têch 100 m3 âỉåüc sn xút...
 • 28
 • 235
 • 0

Xem thêm