Chương 4 sự vận CHUYỂN CHẤT KHÍ

bản chất của quản trị chiến lược và sự phát triển của các tư tưởng về quản trị chiến lược

bản chất của quản trị chiến lược và sự phát triển của các tư tưởng về quản trị chiến lược
... lược Sự phát triển các tưởng Quản trị chiến lược Giai đoạn đầu: phát triển nội Giai đoạn giữa: hướng tổ chức ngành Hiện nay: hướng nguồn lực doanh nghiệp Giai đoạn đầu: phát triển ... chiến lược Sự phát triển tưởng Quản trị chiến lược Bản chất Quản trị chiến lược Khái niệm Vai trò Xây dựng chiến lược Mơ hình chiến lược Khái niệm Quản trị chiến lược  Cách tiếp cận ... cứu ng lai, mơi trường  Hoạch định mục tiêu tổ chức  Hoạch định, thực kiểm tra việc thực định để đạt mục tiêu mơi trường ng lai => tăng lực cho doanh nghiệp” Vai trò Quản trị chiến lược...
 • 41
 • 1,726
 • 0

Môi trương sống và sự vận động di chuyển

Môi trương sống và sự vận động di chuyển
... c im ca c quan di chuyn c im c quan di chuyn Cha cú c quan di chuyn, cú i sng bỏm, sng c nh Tờn ng vt Hi qu, san hụ Cha cú c quan di chuyn, di chuyn chm, kiu sõu o Thy tc C quan di chuyn rt n ... xỏc nh hỡnh thc di chuyn ca tng nhúm i din cú hỡnh v ?Vy ng vt cú nhng hỡnh thc di chuyn no? Nhng hỡnh thc di chuyn ú nh th no vi i sng ca chỳng? Kờt luõn: ng vt cú nhiu hỡnh thc di chuyn: bi, ... S tin húa c quan di chuyn Hóy quan sỏt s phc húa v chuyờn húa cỏc c quan di chuyn mt s ng vt hỡnh 53.2 Hot ng cỏ nhõn Sau ó quan sỏt hỡnh em hóy in vo bng di õy tờn nhng i din ng vt tng ng vi...
 • 23
 • 209
 • 0

Bản chất và sự so sánh của các thì trong tiếng anh

Bản chất và sự so sánh của các thì trong tiếng anh
... Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương B n ch t s so sánh Ti ng Anh 37 I used to walk to school when I (be) _ in primary school ... T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương B n ch t s so sánh Ti ng Anh 18 Vietnamese women _ very proud of their “ao dai” A are ... T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương B n ch t s so sánh Ti ng Anh A will see B have seen C saw D see 41 What were you doing when...
 • 5
 • 136
 • 0

Tổng hợp và thử tác dụng kháng khuẩn,kháng nấm của một số dẫn chất acid 2 amino 4 (1h benzod imidazol 2 YL)Butyric

Tổng hợp và thử tác dụng kháng khuẩn,kháng nấm của một số dẫn chất acid 2  amino  4 (1h benzod imidazol 2 YL)Butyric
... 3b 12, 5 12, 5 12, 5 12, 5 3c 12, 5 12, 5 12, 5 12, 5 3d K K K K 3e K K K K 3f 12, 5 12, 5 12, 5 12, 5 3g K K K K 3h K K K K 3i 12, 5 12, 5 12, 5 12, 5 3j 12, 5 12, 5 12, 5 12, 5 Fluconazol 6 ,25 6 ,25 6 ,25 6 ,25 Chất ... -COOCH2(CH2 )2CH3 2b R = -C2H5 2g R = -COC6H5 2c R = -C3H7 2h R = -SO2CF3 2d R = -CH2(CH2 )2CH3 2i R = -SO2-C6H5 2e R = COOC2H5 2j R = -SO2C6H4-CH3-p Hình 1 .4: Dẫn chất 2- (6-fluorochroman -2- yl)-1H-benzimidazol ... Quốc 18 2. 2 Nội dung nghiên cứu 2. 2.1 Sơ đồ tổng hợp acid 2- amino- 4- (1H- benzo[d ]imidazol -2- yl)butyric dẫn chất: Hình 2. 1: Sơ đồ giai đoạn tổng hợp acid 2- amino- 4- (1H- benzo[d ]imidazol- 2yl)butyric...
 • 86
 • 144
 • 0

Tổng hợp và thử tác dụng sinh học của một số dẫn chất 52 (1h benzodmidazol 2 YL) ethyl11,3,4 oxydiazol 2 thiol

Tổng hợp và thử tác dụng sinh học của một số dẫn chất 52 (1h benzodmidazol 2 YL) ethyl11,3,4 oxydiazol 2 thiol
... 3114 VIb 3447 3044 VIc 329 0 3107 ʋCHankan ʋC=Oamid ʋasNO2 ʋsNO2 1550 13 32 1514 1339 1 522 1340 1 520 13 42 2930 29 23 28 59 1659 2 8 52 29 31 28 54 Nhận xét: phổ IR xuất đỉnh hấp thụ đặc trưng nhóm chức, ... 3 .2: Kết giá trị Rf T0nc chất tổng hợp Rf T0nc (0C) 0,64 22 9 -23 0 0,75 143-146 CH2Cl2: MeOH= 20 : 0,55 121 - 124 IV BuOH: AcOH: H2O= 9: 2: 2, 5 0,48 118- 121 V BuOH: MeOH: H2O= 10:1 :3 0,76 27 1 -27 4 ... -S-CH2-CH2-CH2O-) 1,98 (3H; s; CH3-CO-) 3 ,23 (2H; t; -CH2-CH2-CO=N-) 3, 42 (2H; t; -CH2-CH2-CO=N-) 3,91 (2H; t; -CH2-O-) 6, 82- 7,44 (4H; d; CHAr) 7,66-8,39(3H; d; C7-H) 8,06 (1H; d; C6-H) 8,39 (1H; ...
 • 77
 • 172
 • 0

Tổng hợp và thử tác dụng sinh học của một số dẫn chất 2 (4 phenoxybutyl)thio 1h benzo dimidazol

Tổng hợp và thử tác dụng sinh học của một số dẫn chất 2  (4 phenoxybutyl)thio  1h benzo dimidazol
... C 11H1 2N2S 20 5,03: [M+H]+; 22 7,01: [M+Na]+ H-NMR (500 MHz, MeOD), δ (ppm): 1, 92 (2H, m, O-CH2-CH2-CH2-CH2Br), 2, 05 (2H, m, O-CH2-CH2CH2-CH2-Br), 2, 10 (3H, s, -CH3), 3,53 (2H, t, J = 6,5 Hz, CH2-Br), ... (2H, t, J = 6,0 Hz, OCH2-), 6,88 (2H, ddd, H-3’, H5’thơm), 7,43 (2H, ddd, H -2 , H6’thơm) H-NMR (500 MHz, MeOD), δ (ppm): 1, 92 (2H, m, N-CH2-CH2-CH2-CH2-S), 2, 23 (2H, m, N-CH2-CH2CH2-CH2-S), 2, 93 ... (ppm): 1,89 (4H, m, S-CH2-CH2-CH2-CH2-O-), 3,61 (2H; t; -S-CH2-), 4,01 (2H; t; -CH2-O-), 7,00-7,67 (8H; m; CHAr) 33 400 ( 327 ) IV-b 328 ,25 : [M+H]+; 326 ,05: [M-H]- C18H23Cl2N3OS.2HCl (M.2HCl) H-NMR...
 • 98
 • 101
 • 1

Tổng hợp và thử tác dụng sinh học của một số dẫn chất 1 (2 mercapto 1,2,2,4 oxadiazol 5 YL) methyl 1h benzodimidazol

Tổng hợp và thử tác dụng sinh học của một số dẫn chất 1 (2 mercapto 1,2,2,4 oxadiazol 5 YL) methyl 1h benzodimidazol
... 3 350 ,33 05 3 050 2 916 ,2 850 16 60 15 24 14 67 3000 2 950 ,28 65 2600- 250 0 17 03 ,14 85 16 17 , 15 71 13 21 114 6 3 058 29 25, 2 855 4a 4b 16 13, 15 85 15 23, 14 73 11 58 3303 3070 2948, 2870 16 55 16 03, 14 65 15 34 12 43 Nhóm ... 50 50 5e -3-CH3 50 0 250 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 5f -4-CH3 10 0 50 0 250 250 50 0 250 250 5g -3-NO2 10 0 50 50 25 50 10 0 10 0 5h -4-NO2 12 ,5 25 6, 25 25 25 50 12 ,5 5i -3-OH 50 0 50 0 250 250 50 0 250 50 0 5j ... 5j -4-OH 10 0 250 50 0 250 12 5 250 10 0 5k -3-OCH3 50 0 250 10 00 50 0 >10 00 50 0 10 00 5l -4-OCH3 50 0 250 250 50 0 10 00 50 0 50 0 5m -3-Br 250 10 0 10 0 250 250 10 0 250 5n -4-Br 10 0 10 0 50 10 0 10 0 250 200...
 • 78
 • 106
 • 0

Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của 5 (4 clorobenzyliden) 2 thiohydantoin và một số dẫn chất base mannich

Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của 5  (4 clorobenzyliden) 2 thiohydantoin và một số dẫn chất base mannich
... 4,6 82 5" 2" 3" Ib 1" H2C N 4" 6" 2" Ic 3" 4" 1" 5" H2C N N CH3 6" 5" 7,796 (d,2H,H2,6, J=8 ,5) ; 7,4 82 (d,2H,H3 ,5, J=8 ,5) ; 3 , 52 4 (t,4H,H3 ,5, J=4 ,5) ; 2, 604 (t,4H,H2,6, J=4 ,5) 7, 828 (d,2H,H2,6, J=8 ,5) ; ... CH2 Giỏ tr khỏc (s) (s) 7,748 (d,2H,H2,6, J=8 ,5) ; 7, 453 (d,2H,H3 ,5, J=8 ,5) 6,4 62 3" 4" 1" H2C N O 6" 2 954 1 728 1 6 52 1467 1090 6 ,59 5 4,693 29 31 1733 1648 1 458 10 92 6 ,55 4 4,681 29 39 1734 1 651 1 457 ... 180 ,2 25 1 65, 068 126 ,50 3 62, 071 110,630 180, 626 1 65, 519 128 ,684 62, 786 110 ,20 3 180,790 166 ,26 2 128 ,676 61,469 5" 3" 4" 1" Ic C-NMR (DMSO-d6, ppm) 3" H2C N 2" 179,387 S 5" 2" N H 4" 1" Ib CH 6' C2=S...
 • 97
 • 174
 • 0

Tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của 5 (4 bromobenzyliden) hydantoin và một số dẫn chất base mannich

Tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của 5 (4 bromobenzyliden) hydantoin và một số dẫn chất base mannich
... hai dòng tế bào ung thư người (tế bào ung thư biểu mô (KB) tế bào ung thư màng tử cung (FL)) dãy chất 5- (5 -nitro-2’-furfurliden )hydantoin dẫn chất base Mannich Kết tìm hai chất 5- (5- nitro-2’furfuryliden)imidazolidin-2,4-dion ... (s;1H;N3-H); 6,377 17 35 Giá trị khác 10 ,58 6 (s;1H;N1H); 7 ,56 7 (m;4H;H2’,3’ ,5 ,6’) N CH2 N O 1768 1713 2 950 6 ,51 1 4, 355 2940 6,487 4,344 7 ,59 7 (m;4H;H2’,3’ ,5 ,6’); 3 ,54 1 (m,4H;H3’’ ,5 ’); 2 ,50 (m;4H;H2’’,6’’) ... (C3’’ ,5 ’); 113,7 75 (C2’’,6’’); 55 ,2 05 (OCH3); 48 ,54 7 (NCH2N) 106,43 1 65, 369 155 ,693 1 35, 139(C1’); 133,648(C4’); 129,017(C5); 128, 25( C2’,6’); 61,469(NCH2N); 54 ,2 05 (C3’’ ,5 ’); 49,970 (C2’’,6’’); 40,090...
 • 106
 • 113
 • 0

SKKN lựa chọn và phối hợp một số phương pháp dạy học giúp học sinh học tích cực một số bài trong chương động lực học chất điểm

SKKN lựa chọn và phối hợp một số phương pháp dạy học giúp học sinh học tích cực một số bài trong chương động lực học chất điểm
... là thay đổi lối dạy học truyền thụ một chiều sang dạy học theo phương pháp dạy học tích cực nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, ... Năm học 2009-2010 đạt tỉ lệ 82% Năm học 2011-2012 đạt tỉ lệ 92% III NỘI DUNG ĐỀ TÀI A CƠ SỞ LÍ LUẬN Vấn đề đổi phương pháp dạy học va vấn đề lựa chọn phối hợp phương pháp dạy ... Một số học sinh chưa xác định động học tập đúng đắn nên lười, ham chơi, chưa xem trọng việc học Thiết bị dạy học thiếu và độ chính xác chưa cao Thống kê số liệu Trong...
 • 12
 • 78
 • 0

Nghiên cứu hoàn thiện một số quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế xây dựng công trình tại trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ thủy lợi, tổng cục thủy lợi

Nghiên cứu hoàn thiện một số quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế xây dựng công trình tại trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ thủy lợi, tổng cục thủy lợi
... t k xây d ng công trình t i Trung tâm t v n Chuy n giao công ngh Th y l i - Nghiên c u hoàn thi n m t s quy trình ki m soát ch t l ng s n ph m t v n thi t k xây d ng công trình t i Trung tâm ... Ch ng 2: C s nghiên c u quy trình ki m soát ch t l ng công trình xây d ng ng s n ph m t v n thi t k xây d ng công trình t i Trung tâm t v n Chuy n giao công ngh Th y l i Ch ng 3: Nghiên c u hoàn ... ng nghiên c u đ tài công tác t v n thi t k nhân ng đ n quy trình ki m soát ch t l ng s n ph m t v n thi t k xây d ng công trình t i Trung tâm t v n Chuy n giao công ngh Th y l i 4.2 Ph m vi nghiên...
 • 129
 • 69
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm lựa chọn và phối hợp một số phương pháp dạy học giúp học sinh học tích cực một số bài trong chương động lực học chất điểm

sáng kiến kinh nghiệm lựa chọn và phối hợp một số phương pháp dạy học giúp học sinh học tích cực một số bài trong chương động lực học chất điểm
... ậ ị ợ ậ ầ y ó ợ B ò ị ậ H :Đ ò ó ễ ế ợ : ầ ặ GV y ặ ò ễ sinh quan ó ễ ế ợ ớ : C y ò ò ) C ò ế ị ậ III ò C q e ị , ò C ) C q y? e trong) y ợ ò C H ầ ị ế ò Đ ế ậ … ó …………… g g ặ ó y ỉ ò y ế ... ………………………………………………………… hiếu học t p số ậ q ậ q ậ 2q N = P(N) Fmst(N) Fmst N Đ ợ ế ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………… ọc sinh: Đ ò ó ổ ài Có ễ : ợ y e ầ ... Fmst=F =250N t  oạt động ậ Fmst Fmst 250    0,5 N mg 50.10 ủng cố d n d C ế - ? ế ợ ị ? t kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………...
 • 12
 • 194
 • 0

Tiểu luận cấu trúc quần xã động vật phù du trong vịnh bình cang nha trang và sự vận chuyển cacbon và nito từ thực vật sang động vật phù du

Tiểu luận cấu trúc quần xã động vật phù du trong vịnh bình cang  nha trang và sự vận chuyển cacbon và nito từ thực vật sang động vật phù du
... 2011) Vùng sông Nha Phu – Vịnh Nha Trang bao gồm Nha Phu thuộc huyện Ninh Hòa, nằm phía Bắc cách thành phố Nha Trang khoảng 15km 32 khu vực Vịnh Nha Trang Vịnh Nha Trang – Đầm Nha Phu có tổng ... tài luận án thuộc vùng cửa sông Nha Phu, Vịnh Bình Cang Nha Trang Đây hệ sinh thái đặc biệt với kết nối đầm nước lợ bên (Đầm Nha Phu) vùng vịnh ven bờ bên (Vịnh Bình Cang Nha Trang) Vịnh Nha ... thể Chân mái chèo Nội dung nghiên cứu:  Cấu trúc quần xã Động vật phù du Nha Phu - Bình Cang Nha Trang  Sự vận chuyển Cacbon Nitơ từ thực vật phù du sang động vật phù du  Sinh học sức sinh...
 • 162
 • 265
 • 0

Chương 4: Sự hình thành dòng sông và nguồn gốc bùn cát.

Chương 4: Sự hình thành dòng sông và nguồn gốc bùn cát.
... Chương 4: Sự hình thành dòng sông nguồn gốc bùn cát - Sông lớn có chiều dài từ 1000 dến 2000 km; - Sông lớn có chiều dài lớn 2000 km 4.1.1.2 Phân loại theo diện tích lưu vực: - Sông hoàn ... lớn 1mm gọi bùn cát lớn; - Các hạt có kích thước từ đến 0,5 mm gọi bùn cát thô; 4-3 Chương 4: Sự hình thành dòng sông nguồn gốc bùn cát - Các hạt có kích thước từ 0,5 đến 0,2 mm gọi bùn cát trung ... gd ⎠ ⎝ C1 ≈ 1,2 C2 (4- 7) Chương 4: Sự hình thành dòng sông nguồn gốc bùn cát Chương 4-1 4.1 Phân loại sông: 4-1 4.2 Những khái niệm chung bùn cát: 4-3 4-7 ...
 • 7
 • 6,293
 • 25

Lí luận về Công ty CP và thị trường chứng khoán. Ý nghĩa và sự vận dụng lí luận này ở nước ta..DOC

Lí luận về Công ty CP và thị trường chứng khoán. Ý nghĩa và sự vận dụng lí luận này ở nước ta..DOC
... sau: cụng ty đầu tư, công ty bảo hiểm, Quỹ lương hưu, công ty tài chính, ngân hàng thương mại công ty chứng khoán (mảng Tự doanh) Các tập đoàn hàng đầu giới AIG, Prudential… công ty chứng khoỏn ... năm 2007 nhiều công ty chứng khoán tốt, điển hỡnh cỏccụng ty chứng khoỏn cú thời gian hoạt động lâu công ty chứng khoán Sài Gũn - lợi nhuận sau thuế đạt 668,5 tỷ đồng, công ty chứng khoán ACB ... cụng ty quản lý quỹ nước thành lập bao gồm: Công ty quản lý quỹ đầu tư Việt Nam, Công ty quản lý quỹ Thành Việt, Cụng ty quản lý quỹ Manulife Cụng ty quản lý quỹ Frudential Bờn cạnh đó, công ty...
 • 24
 • 215
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở vận chất trang thiết bị kỹ thuậtđánh giá ảnh hưởng của nước thải chế biến mủ cao su đến chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh bình phướcđiều khiển sự chín chậm thông qua ức chế sự tổng hợp ethylene qua chuyển genchất lượng tín dụng và sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụngbản chất của keo dán là có thể tạo ra màng hết sức mỏng bền vững kết dính nội và bám chắc vào 2 mảnh vật liệu được dán kết dính ngoạibản chất của quản trị chiến lược và sự phát triển của các tư tưởng về quản trị chiến lượclịch sử công nghệ sinh học và vấn đề bản chất của sự sốngkhám phá bản chất của sự sống và vai trò chủ đạo của genbài 3 sự vận động phát triển của thế giới vật chấttín dụng và sự cần thiết của tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo 4đảm bảo sự phù hợp theo các tiêu chuẩn chất lượngđề trắc nghiêm chương 1 sự điẹn lybản chất và thực trạng fdibản chất và thực trạngquan điểm chũ nghĩa máclenin và sự vận dũng vào việt namC c gi i ph p v ki n ngh nh m t ng s c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t Nam khi tham gia h i nh p kinh t qu c tM t s gi i ph p nh m t ng c ng huy ng v n t i Ng n H ng C ng Th ng Ho n Ki mPh n t ch t i ch nh v n ng cao hi u qu t i ch nh c a T ng c ng ty H ng kh ng Vi t NamM t s gi i ph p marketing nh m ho n thi n v n ng cao m c th a m n kh ch h ng c a C ng ty th ng m i d ch v Tr ng ThiNghi n c u nh n th c c a kh ch h ng v th ng hi u b nh kem x p v th ng hi u H i Ch uTh c tr ng d ch v qu ng c o v t ch c s ki n trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n qu ng c o th ng m i v c ng nghi p H N iM t s gi i ph p nh m ho n thi n v ph t tri n c c c ng ty ch ng kho n Vi t Nam giai o n hi n nayTh c tr ng v n d ng c c ch nh s ch Marketing trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n Vi t An Trung Ph ng ng a H N iBài 30. Trời nắng, trời mưaHo t ng c a c c Ng n h ng th ng m i tr n th tr ng ch ng kho n Vi t Namnh gi c phi u m h nh chi t kh u d ng ti nHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh pL i Su t v vai tr c a L i Su t trong vi c huy ng v nPh n t ch nh h ng c a thu v tr c p i v i th tr ngX c nh gi tr doanh nghi p Nh n c trong c ph n h a C ng ty c ph n D ng c c kh xu t kh uCong van so 4926 ve lay y kien mau Bieu trung nganh tu phap520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)Chuong trinh ngay hoi doc sach30 b i t p PH P V T File word c l i gi i chi ti tQuyet dinh cap dot 1 thang 9 11092012