Chương 1 ,2 CÁC QUÁ TRÌNH THỦY lực

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 2 pot

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 2 pot
... trình 23 Chế độ chảy gọi chảy dòng hay chảy tầng khi: a Re < 23 20 b Re > 23 20 c Re > 10000 d Re < 24 Chế độ chảy gọi chảy chuyển tiếp hay độ khi: a Re23 20 d .23 20 Re 10000 c.Re>10000 25 ... g w2 2g p g w2 2g z h m p 2 g const w2 2g h m (10. 32) (10.33) Trong đó: hm – lƣợng tiêu tốn để thắng lại trở lực 10.6 ỨNG DỤNG PHƢƠNG TRÌNH BERNULLI 10.6.1.Ống pitô b a Hình 10.14: Ống pitô 20 ... độ nhớt không đổi d tất sai 20 Đơn vị độ nhớt động học hệ SI gì? a kg/cm2 b Pa.s c m2/s d kg.m/s 27 21 Đơn vị độ nhớt động lực gì? a N.s/m2 c m2/s b Pa/s d kg.m/s 22 Chuẩn số Reynold chuẩn số...
 • 15
 • 552
 • 3

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 1 potx

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 1 potx
... 11 1 15 .4 CÂU HỎI 11 3 15 .5 THỰC HÀNH 11 3 Bài 16 ĐẬP – NGHIỀN – SÀNG VẬT RẮN 11 4 16 .1 ĐẬP NGHIỀN 11 4 16 .2 PHÂN LOẠI VẬT LIỆU 12 9 16 .3 THỰC ... p2=S2/f2 Nhƣ vậy, p1=p2 tức S f2 S1 f1 (10 .10 ) (10 .11 ) 10 Qua (10 .11 ) ta thấy tỷ lệ f2/f1 lớn lực S2 lớn Điều có nghĩa tiết diện f2 lớn f1 lần lực S2 lớn S1 nhiêu lần Hình 10 .4: Máy ép thủy lực ... 98 14 .3 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 10 0 14 .4 THỰC HÀNH 10 3 Bài 15 KHUẤY TRỘN CHẤT LỎNG 10 5 15 .1 KHUẤY TRỘN BẰNG CƠ KHÍ 10 5 15 .2 CẤU TẠO CÁNH KHUẤY 10 8 15 .3...
 • 15
 • 282
 • 1

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 10 pdf

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 10 pdf
... liệu độ cứng cao b làm việc với vật liệu kích thƣớc nhỏ 137 c rung động mạnh d cấu tạo phức tạp 10 Bộ phận lắp trục lệch tâm máy nghiền má đập a tay biên b truyền c má cố định d má chuyển động...
 • 6
 • 318
 • 1

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 9 ppt

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 9 ppt
... 6,2) Công suất tiêu hao máy nghiền búa: N=(0,1 + 0,15) i Q, kW 125 Máy say (đêzintegrato) Hình 16 .9 Máy nghiền đĩa Hình16.8 Máy say 1,2 đĩa; 3,4 trục; 3,6 băng đai; 7.thanh; 8.phễu nạp niệu Cấu ... đƣợc nhờ có phận điều chỉnh (hình vẽ không chỉ) nhờ ngƣời ta điều chỉnh đƣợc độ nghiền (hình 16 .9) Tốc độ vòng đĩa vào khoảng – m/s nghiền loại hạt c Máy nghiền mịn Trong máy nghiền mịn vật liệu ... so với trục quay Thân máy đặt bệ gỗ hay bệ lắp động hệ thống lò xo 7, bi vật liệu chứa khoảng 80 90 % thể tích máy Trục nối với môtơ qua ổ trục đàn hồi 128 1.động cơ; 2.trục đàn hồi; 3.thân thùng;...
 • 15
 • 299
 • 2

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 8 doc

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 8 doc
... I2 C.I C.I (16.9) Phƣơng trình (16-8a) cho ta thấy lực tác dụng để đập nghiền tỷ lệ bậc hai với chiều dài hay tỷ lệ với bề mặt vật thể, công đập nghiền tỷ lệ 1 18 với thể tích Ta thấy hai giả thuyết ... cánh khuấy, khuấy trộn chất lỏng lớp khác Khi khuấy trộn mạnh xuất dòng chuyển động phụ, chất 1 08 lỏng chuyển động xoáy Dòng chuyển động phụ xuất lực li tâm gây nên làm cho chất lỏng văng từ tâm ... thộn dung dịch So sánh công suất hai lọai tốc độ quay So sánh hai trƣờng hợp có chặn chặn Hình 15 .8 Khuấy cánh chân vịt 113 Bài 16 ĐẬP – NGHIỀN – SÀNG VẬT RẮN Mã số: QTTB 16 Giới thiệu Vận tốc phản...
 • 15
 • 278
 • 5

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 7 pps

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 7 pps
... X q2 + 2.C.q=K (14 .7) Đây làphƣơng trình lọc với áp suất không đổi Trong đó: C Rv r0 X ;K p số lọc, đặc trƣng cho r0 X trình lọc xác định Vi phân hai vế phƣơng trình (14 .7) theo dq ta đƣợc: ... chuẩn Hiệu suất máy nén 0 ,7 Quá trình nén đoạn nhiệt Xác định công suất tiêu hao máy nén Một máy nén pittông cấp có đƣờng kính pittông 250 mm, quãng đƣờng đƣợc pittông 275 mm, thể tích khoảng hại ... nên biến thiên thể tích nƣớc lọc đơn vị thời gian số Do phƣơng trình (14.4) đƣợc viết dƣới dạng 97 W V F p V r0 X F (14.9) Rv Biến đổi tƣơng tự ta đƣợc phƣơng trình lọc với tốc độ lọc không đổi:...
 • 15
 • 480
 • 0

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 6 ppsx

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 6 ppsx
... kì Ngƣời ta đƣa huyền phù vào thiết bị, bên thiết bị có đặt tầm ngăn nằm nghiêng góc khoảng 45 – 60 0 nhằm làm giảm chiều cao lắng, tăng thời gian lƣu, tạo lực qn tính, đồng thời giúp việc tháo ... thiết bị chiếm nhiều diện tích 77 Hình 13.5: Tấm nghiêng thiết bị lắng bán liên tục Thiết bị hình 3 .6 có ƣu điểm suất lớn, thiết bị gọn hơn, chiếm diện tích Bề mặt lắng đƣợc tạo cách xếp nghiêng hình ... lắng giảm đáng kể pha phân tán lắng bề mặt chóp trƣợt xuống dƣới Nƣớc theo ống tâm ngồi Hình 13 .6: Thiết bị lắng huyền phù loại đứng Hình 13.7 thiết bị lắng bán liên tục nhƣng việc tháo cặn đƣợc...
 • 15
 • 409
 • 2

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 5 pptx

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 5 pptx
... 18 , m/s (13 .5) Đối với chế độ lắng độ: 0,2 < Re < 50 0, 18 ,5 , ta có phƣơng Re 0,6 trình Alen: w0 d 1,14 0, 152 0, 43 0, 28 g 0, 71 h (13.6) Đối với chế độ chảy rối: 50 0 < Re < 150 .000, =0,44=const, ... 1, 15 pn p1 hệ số tổn thất áp suất bậc; Pn, p1 – áp suất cuối áp suất đầu Khi cho trƣớc giá trị x n từ phƣơng trình ta tìm đƣợc số cấp bằng: lg p n lg p1 lg x lg 65 Có thể chấp nhận x=2 ,5 3 ,5 Trong ... với lƣợng lớn áp suất tƣơng đối nhỏ (5 7at) cấu tạo loại tác dụng đơn hay kép đặt nằm ngang hay thẳng đứng 1, van hút ; 2,4 van đẩy ; 3,8 cửa đẩy cửa hút bơm ;5 cán pittong; 6.hộp chèn Hình 12.4...
 • 15
 • 249
 • 2

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 4 ppt

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 4 ppt
... tổng trở lực đƣờng ống hf, độ chênh lệch áp suất hai đầu ống hút ống đẩy (p2–p1)/ g 47 Vậy H Với w z p2 g (11.10) 4Q phƣơng trình (11.10) trở thành D2 H Đặt: C Ltd w2 D 2g p1 z p2 z Ltd D p1 g p2 ... lƣợng tăng cột áp Trong trƣờng hợp suất chung bơm giống nhƣ suất bơm 49 áp suất tăng gấp đôi tổng áp suất bơm tạo Hình 11. 14: Đồ thị ghép bơm nối tiếp Kết hợp đặc tuyến bơm mắc nối tiếp với đặc ... lƣợng tăng từ Q1 lên Q nhiên không đáng kể cột áp tăng từ H1 lên H nhƣng H1 < 2H 50 11 .4 CÁC LOẠI BƠM KHÁC 11 .4. 1 Bơm sục khí Loại bơm làm việc theo nguyên tắc bình thông Khí nén qua ống thổi vào...
 • 15
 • 238
 • 1

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 3 pdf

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 3 pdf
... ứng, Hb Nếu nƣớc phụ thuộc nhiệt độ nhƣ sau: t, 0C 10 20 30 40 50 75 100 Hb, m 0.05 0.12 0.24 0. 43 0.75 1.25 10 .33 - Do lực ỳ chất lỏng 33 b Chiều cao đẩy Là đại lƣợng đặc trƣng cho lƣợng riêng ... cung cấp đơn vị thời gian 32 Kí hiệu Q, đơn vị: m3/s 11.1.2 Hiệu suất bơm Là đại lƣợng đặc trƣng cho độ sử dụng hữu ích lƣợng đƣợc truyền từ động đến bơm Kí hiệu 11.1 .3 Cơng suất bơm Đƣợc tính ... riêng dòng lƣu chất, kg/m3 H – chiều cao cột áp tồn phần, m hf= hms + hcb – tổng trở lực đƣờng ống hút đẩy, m H ( z2 z1 ) p2 p1 w2 g w2 hf 2g (11 .3) Trong phƣơng trình (2 .3) thì: (z2 – z1)=z – lƣợng...
 • 15
 • 256
 • 1

Mô hình tổ chức, quản lý và giải pháp nâng cao chất lượng khảo sát địa hình các công trình thủy lợi

Mô hình tổ chức, quản lý và giải pháp nâng cao chất lượng khảo sát địa hình các công trình thủy lợi
... thi t k , thi công công trình góp ph n nâng cao ch t l ng công trình, thúc đ y kinh t phát tri n Vì v y, đ tài "Mô hình t ch c, qu n lý gi i pháp nâng cao ch t l ng kh o sát đ a hình công trình ... 2.3 hình t ch c, qu n lý c a Công ty đ thu t (Công ty t v n i KS2 i KS… c y nhi m qu n lý k a k thu t) N i dung hình t ch c s n xu t c a công ty TV KT Ban Giám đ c công ty Ban Giám đ c công ... đ a hình công trình c a T ng Công ty Công ty Phòng làm CN H công trình khác đ c yêu c u - Ki m tra, đôn đ c vi c th c hi n công tác an toàn lao đ ng v sinh môi tr ng trình th c hi n công vi c...
 • 113
 • 111
 • 0

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng các công trình thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại ban quản lý dự án NNPTNT hà nam

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng các công trình thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại ban quản lý dự án NNPTNT hà nam
... 69 NG 3: NGHIÊN C U XU T GI I PHÁP NÂNG CAO CH T NG XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH TH Y L I TRONG GIAI TH C HI N 3.1 Ph ng h UT O N T I BAN QU N LÝ D ÁN NN&PTNT HÀ NAM 71 ng đ u t xây d ng công trình ... t l ng xây d ng công trình th y l i t i ban qu n lý d án NN&PTNT Hà Nam xu t bi n pháp đ nâng cao công tác qu n lý ch t l ng xây d ng công trình th y l i mà ban qu n lý d án NN&PTNT Hà Nam làm ... p d toán giai đo n thi t k b n v thi công 82 3.2.4 Bi n pháp nâng cao công tác kh o sát ph c v thi t k b n v thi công 83 3.2.5 Bi n pháp nâng cao ch t l 3.2.6 Bi n pháp nâng cao ch t l...
 • 127
 • 98
 • 0

Một số biện pháp nâng cao quản lý chất lượng thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công các công trình thủy lợi

Một số biện pháp nâng cao quản lý chất lượng thiết kế kỹ thuật  bản vẽ thi công các công trình thủy lợi
... h p c thi t kê ban ve thi công đ c c goi la thi t kê ban ve thi công - Thi t kê hai b c bao gôm b c thi t kê c s va thi t kê ban ve công ap dung v i công trinh quy đinh phai lâp d an thi t kê ... thi t kê ban ve thi công đ c thi t k b n v thi công “còn đ - Thi t kê ba b Tr thi ng h p b c gôp môt b c c c g i t t TKKT-BVTC” c bao gôm thi t kê c s , thi t kê ky thuât va thi t kê b n v thi ... ch t l ng công trình, ng i ta th ng ch quan ng thi công qu n lý v n hành công trình, mà xem nh v trí c a công tác thi t k xây d ng, đ c bi t giai đo n thi t k k thu t - b n v thi công Thi t k b...
 • 87
 • 76
 • 0

Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý khai thác các công trình thủy lợi vùng nam đuống tỉnh bắc ninh

Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý khai thác các công trình thủy lợi vùng nam đuống tỉnh bắc ninh
... c a Công ty TNHH MTV khai thác công trình th y l i Nam u ng 40 Hình 2.2 S đ t ch c công ty khai thác CTTL Nam u ng 2.4.2 Quy đ nh pháp lý v qu n lý khai thác h th ng công trình th y l i Nam u ... Qu c h i v khai thác b o v công trình th y l i 2.4.3 Th c tr ng qu n lý khai thác h th ng công trình th y l i Nam u ng 2.4.3.1 Công ty TNHH MTV khai thác công trình th y l i Nam u ng Công ty th ... pháp ng công tác qu n lý khai thác công trình th y l i vùng Nam u ng t nh B c Ninh tài đ c th c hi n nh m đánh giá th c tr ng công tác qu n lý khai thác b o v h th ng công trình th y l i Nam u...
 • 102
 • 74
 • 0

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý để nâng cao chất lượng xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh ninh thuận

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý để nâng cao chất lượng xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh ninh thuận
... ng xây d ng công trình th y n 3.5 Công tác qu n lý ch t l Ninh Thu n………….47 Ninh Thu n…………………61 ng xây d ng công trình th y n Ninh Thu n…65 3.5.1 Qu n lý Nhà n c v qu n lý ch t l ng xây d ng công ... trình thi công xây d ng công trình t công đo n mua s m, s n xu t, ch t o s n ph m xây d ng, v t li u xây d ng, c u ki n thi t b đ cs d ng vào công trình cho t i công đo n thi công xây d ng, ch ... sau: S Xây d ng qu n lý ch t l ng công trình dân d ng; công trình công nghi p v t li u xây d ng, công trình công nghi p nh ; công trình h t ng k thu t; công trình giao thông đô th tr công trình...
 • 124
 • 113
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoangBài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốtVận dụng kết hợp kĩ thuật khăn phủ bàn và kĩ thuật x y z trong dạy học một số bài lịch sử việt nam giai đoạn 1919 1945 lớp 12 ở trườMột số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức, kĩ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tMột số phương pháp dạy học tích cực giúp học sinh nâng cao hứng thú học tập trong giờ đọc hiểu văn bản văn họcMột vài kinh nghiệm giúp học sinh làm tốt phần đọc hiểu trong đề thi THPT quốc gia môn ngữ vănNâng cao hiệu quả trong dạy học môn ngữ văn bằng phương pháp dạy học theo nhóm và phương pháp dạy học vấn đápBài 13. Cấu tạo ngoài của thânBài 10. Cấu tạo miền hút của rễVận dụng hiệu quả sơ đồ tư duy trong dạy học ngữ văn THPTNghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây Bát Giác Liên (Podophyllum tonkinense Gagnep) làm cơ sở cho việc bảo tồn loài thực vật quý hiếm tại xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang”.nghiêm cứu một số đặc điểm cây bình vôiVũ quang duy KS royal ha longKhu vực châu á thái bình dương đang được nâng tầm là động cơ cho sự tăng trưởng mạnh của nền kinh tế toàn cầuPhân tích chiến lược kinh doanh của công ty xăng dầu khu vực III – petrolimex hải phòngPhân tích điểm hòa vốn quyết định đưa sản phẩm ra thị trườngHoàn thiện hoạt động quản trị lợi nhuận tại khách sạn Phương AnhTuyển tập 50 bài toán câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn toánTuyệt phẩm công phá giải nhanh chủ đề vật lý tập 3 phiên bản mới nhấtTài liệu ôn thi vật lí + phương pháp giải phần 2