Báo cáo về phương pháp tính toán các thông số đặc trưng làm cơ sở thiết kế đê bao bờ bao đất có cốt liệu thảm xơ dừa

Ứng dụng một số phương pháp tính toán các chỉ số về biến đổi khí hậu tại Việt Nam pdf

Ứng dụng một số phương pháp tính toán các chỉ số về biến đổi khí hậu tại Việt Nam pdf
... áp dụng giải pháp thích ứng; khả thích ứng mức độ mà hệ thống làm giảm thiệt hại tác động tiêu cực BĐKH Xij − Sau số hóa, tiêu đặt trọng số không để tính số DBTT Thể qua cách tính sau: o Phương ... chung, với cách tính số DBTT cho kết khác Các số DBTT không sát với số thiệt hại có tương đồng dao động đồ thị Trên biểu đồ, đường đồ thị số DBTT tính theo cách cách có tương đồng với đường số thiệt ... để ứng phó giảm thiểu tác động từ BĐKH tới đời sống, kinh tế - xã hội tỉnh nói riêng nước nói chung Trong trình tính toán cho thấy, với cách tính dùng để tính số thiệt hại Còn tính số DBTT sử dụng...
 • 7
 • 621
 • 2

Một số suy nghĩ về phương pháp hạch toán các khoản dự phòng ở các doanh nghiệp hiện nay.DOC

Một số suy nghĩ về phương pháp hạch toán các khoản dự phòng ở các doanh nghiệp hiện nay.DOC
... kế toán 39A Một số suy nghĩ phơng pháp hạch toán khoản dự phòng doanh nghiệp 1.4.4 Tài khoản hạch toán Để hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho, kế toán sử dụng tài khoản sau: TK 159: "Dự phòng ... Hà- Lớp kế toán 39A Phùng Lê Hà Lớp kế toán 39A Một số suy nghĩ phơng pháp hạch toán khoản dự phòng doanh nghiệp Phần Những lý luận dự phòng hạch toán khoản dự phòng theo chế độ kế toán tài hành ... kế toán quản lý 27 Phùng Lê Hà Lớp kế toán 39A Một số suy nghĩ phơng pháp hạch toán khoản dự phòng doanh nghiệp Kết luận Hạch toán khoản dự phòng nội dung hạch toán bản, quan nhằm giúp cho doanh...
 • 29
 • 321
 • 0

Một số suy nghĩ về phương pháp hạch toán các khoản dự phòng ở các doanh nghiệp hiện nay

Một số suy nghĩ về phương pháp hạch toán các khoản dự phòng ở các doanh nghiệp hiện nay
... kế toán 39A Một số suy nghĩ phơng pháp hạch toán khoản dự phòng doanh nghiệp 1.4.4 Tài khoản hạch toán Để hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho, kế toán sử dụng tài khoản sau: TK 159: "Dự phòng ... Hà- Lớp kế toán 39A Phùng Lê Hà Lớp kế toán 39A Một số suy nghĩ phơng pháp hạch toán khoản dự phòng doanh nghiệp Phần Những lý luận dự phòng hạch toán khoản dự phòng theo chế độ kế toán tài hành ... kế toán 39A Một số suy nghĩ phơng pháp hạch toán khoản dự phòng doanh nghiệp 1.4 Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1.4.1 Đối tợng điều kiện kiên lập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dự phòng...
 • 29
 • 234
 • 0

Báo cáo khoa học: Mô hình tính toán các thông số giới hạn trong hệ thống băng tải ống potx

Báo cáo khoa học: Mô hình tính toán các thông số giới hạn trong hệ thống băng tải ống potx
... 2000) nên hạn chế khả tính toán thiết kế hệ thống băng tải ống thực tế Thông qua công trình n y tác giả đề xuất số hình tính toán đơn giản thông số giới hạn băng tải ống đợc kiểm chứng thông qua ... LUậN hình tính toán thông số giới hạn băng tải ống đợc kiểm chứng thông qua so sánh với kết thực nghiệm đ khẳng định khả ứng dụng công thức xác định thông số giới hạn tính toán thiết kế hệ thống ... trình tính toán thiết kế hệ thống băng tải ống HìNH TíNH TOáN CáC THÔNG Số GIớI HạN Chiều d i đoạn chuyển tiếp: Tại đoạn chuyển tiếp đầu nạp liệu, băng tải thay đổi từ dạng phẳng sang dạng ống, ...
 • 10
 • 259
 • 0

Khảo sát kết cấu và phương pháp tính toán các bộ phận dẫn động phanh thủy lực

Khảo sát kết cấu và phương pháp tính toán các bộ phận dẫn động phanh thủy lực
... : Phanh cán bàòng Phanh khäng cán bàòng Phanh di Theo âàûc âiãøm hçnh thỉïc dáùn âäüng, truưn âäüng phanh thç chia : Phanh cå khê Phanh thy lỉûc ( phanh dáưu ) Phanh khê nẹn ( phanh håi ) Phanh ... Loải phanh tay ny cn l phanh truưn lỉûc vç cå cáúu phanh nàòm trãn hãû thäúng truưn lỉûc Phanh truưn lỉûc cọ thãø l loải phanh âéa hồûc phanh di Trãn mäüt säú ä tä du lëch v váûn ti cọ cå cáúu phanh ... g phanh phủ : Mủc âêch ca hãû thäúng phanh phủ l gim âỉåüc täúc âäü ä tä phanh trãn âỉåìng di v liãn tủc Båíi thãú hãû thäúng phanh ny cn gi l phanh cháûm dáưn Hãû thäúng phanh phủ phi âm bo phanh...
 • 81
 • 112
 • 0

KHẢO SÁT KẾT CẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CÁC BỘ PHẬN DẪN ĐỘNG PHANH THỦY LỰC CHUNG NHẤT TRANG BỊ TRÊN Ô TÔ

KHẢO SÁT KẾT CẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CÁC BỘ PHẬN DẪN ĐỘNG PHANH THỦY LỰC CHUNG NHẤT TRANG BỊ TRÊN Ô TÔ
... : Phanh cán bàòng Phanh khäng cán bàòng Phanh di Theo âàûc âiãøm hçnh thỉïc dáùn âäüng, truưn âäüng phanh thç chia : Phanh cå khê Phanh thy lỉûc ( phanh dáưu ) Phanh khê nẹn ( phanh håi ) Phanh ... âäüng v dáùn âäüng phanh l loải cå khê Loải phanh tay ny cn l phanh truưn lỉûc vç cå cáúu phanh nàòm trãn hãû thäúng truưn lỉûc Phanh truưn lỉûc cọ thãø l loải phanh âéa hồûc phanh di Trãn mäüt ... lëch v váûn ti cọ cå cáúu phanh ca hãû thäúng phanh tay lm chung våïi cå cáúu phanh ca hãû thäúng phanh chênh Lục âọ cå cáúu phanh âỉåüc âàût åí bạnh xe, cn truưn âäüng ca phanh tay âỉåüc lm riãng...
 • 74
 • 176
 • 0

Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh tế và phương pháp tính toán các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế

Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh tế và phương pháp tính toán các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế
... Hệ thống tiêu hiệu kinh tế phương pháp tính toán tiêu hiệu kinh tế Như vậy, việc nghiên cứu để đưa tiêu chuẩn cho tiêu đánh giá hiệu kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh việc ... lương (19) 9/11 Hệ thống tiêu hiệu kinh tế phương pháp tính toán tiêu hiệu kinh tế Chỉ tiêu phản ánh lao động tạo đồng doanh thu kỳ + Chỉ tiêu tỷ lệ lao động gián tiếp LGT (20) Chỉ tiêu cho biết ... phần bình quân kỳ tính toán 7/11 Hệ thống tiêu hiệu kinh tế phương pháp tính toán tiêu hiệu kinh tế Chỉ tiêu cho biết bỏ đồng vốn cổ phần bình quân thời kỳ thu đồng lợi nhuận Hiệu sử dụng lao...
 • 11
 • 162
 • 0

Quyết định 2729/QĐ-BGTVT về phương pháp tính toán công suất bến xe khách

Quyết định 2729/QĐ-BGTVT về phương pháp tính toán công suất bến xe khách
... tính toán công suất bến xe khách 3.1 Công suất tính toán bến xe hoạt động Btính toán = Giá trị nhỏ {Bcv, Btk, Bct, Bđk, Bcr} Trong đó: + Bcv: công suất tối đa cổng vào bến xe; + Btk: công suất tối ... trả khách; + Bct: công suất tối đa khu vực chờ tài; + Bđk: công suất tối đa khu vực đón khách; + Bcr: công suất tối đa cổng bến xe 3.2 Công suất khai thác bến xe a) Công suất khai thác bến xe tính ... quan đến công tác quản lý, khai thác bến xe khách phạm vi nước Thuật ngữ định nghĩa 2.1 Công suất bến xe số lượng phương tiện thông qua bến xe đơn vị thời gian 2.2 Công suất tính toán công suất lớn...
 • 15
 • 197
 • 0

Tài liệu Làm rõ hơn phương pháp hạch toán các nghiệp vụ đặc thù của TSCĐ pptx

Tài liệu Làm rõ hơn phương pháp hạch toán các nghiệp vụ đặc thù của TSCĐ pptx
... TSCĐ không tương tự, nghiệp vụ kế toán xem hoạt động bán TSCĐ sau mua lại TSCĐ không tương tự liên quan đến đối tác, kế toán ghi: Phản ánh nghiệp vụ giảm TSCĐ: Nợ TK 811 GTCL TSCĐ đưa trao đổi Nợ ... tiền, kế toán ghi: Nợ TK 111, 112/ Có TK 131; Nếu phải trả thêm tiền, kế toán ghi: Nợ TK 131/ Có TK 111, 112 Giao dịch nhận TSCĐ tài trợ biếu tặng Khi nhận TSCĐ tài trợ, biếu tặng, kế toán ghi: ... TSCĐ đưa trao đổi Có TK 211, 213 Nguyên giá TSCĐ đưa trao đổi Đồng thời phản ánh thu nhập: Nợ TK 131- Tổng giá toán Có TK 711 GTHL TSCĐ đưa trao đổi GB Có TK 3331 Đồng thời, phản ánh nghiệp vụ...
 • 10
 • 194
 • 0

Báo cáo khoa học: Tự động hóa vẽ & xây dựng mô hình chân vịt tàu từ các thông số thiết kế trong các chương trình CAD/CAM ppt

Báo cáo khoa học: Tự động hóa vẽ & xây dựng mô hình chân vịt tàu từ các thông số thiết kế trong các chương trình CAD/CAM ppt
... cánh chân vịt tất bán kính r 2.2 Sơ đồ giải thuật toán lập trình vẽ tự động chân vịt từ thông số thiết kế [3] Hình sơ đồ giải thuật chương trình vẽ tự động 3D cánh chân vịt từ thông số thiết kế ... thiết kế chân vịt giới thiệu [2], giới thiệu chương trình vẽ tự động chân vịt, gồm hai un chính: 1 .Mô un vẽ vẽ chân vịt dạng 2D Bản vẽ chân vịt 2D thể đầy đủ kích thước hình học yếu chân vịt ... tra chân vịt chế tạo 2 .Mô un vẽ hình chân vịt 3D Bản vẽ chân vịt 3D đề tài xây dựng sở số liệu thực nghiệm hình chân vịt thuộc nhóm B bể thử NMSB Wageningen (Netherland) công bố hình...
 • 10
 • 338
 • 3

Tìm hiểu về khí đốt và tính toán các thông số bản của tháp hấp thụ làm khô khí mỏ tây nam bằng triethylene glycol (TEG) công suất 5,7 triệu m3 tiêu chuẩn ngày

Tìm hiểu về khí đốt và tính toán các thông số cơ bản của tháp hấp thụ làm khô khí mỏ tây nam bằng triethylene glycol (TEG) công suất 5,7 triệu m3 tiêu chuẩn ngày
... Mục đích: Tính toán thông số tháp hấp thụ làm khô khí triEtylenglycol (TEG) khí mỏ PM3 Tây Nam công suất 5,7 triệu m tiêu chuẩn/ ngày Bước Xác định thông số khí ẩm vào tháp   Tỷ khối khí nguyên ... Việt Nam - Tìm hiểu phương pháp làm khô khí chất làm khô khí sử dụng - Tính toán thông số tháp làm khô khí TEG với nguồn nguyên liệu từ mỏ PM3 Tây Nam công suất 5,7 triệu m tiêu chuẩn/ ngày với ... 2: Tính toán nhiệt độ áp suất làm việc tháp hấp thụ   - Nhiệt độ làm việc dòng khí nhiệt độ dòng vào tháp T : Tlv = T1 = 50 C - Áp suất làm việc xem giá trị trung bình áp suất khí vào khỏi tháp: ...
 • 21
 • 296
 • 0

phương pháp tính toán lựa chọn tàu lai là dây lai phù hợp nhất với nhiệm vụ lai dắt trên biển

phương pháp tính toán lựa chọn tàu lai là dây lai phù hợp nhất với nhiệm vụ lai dắt trên biển
... lai dắt việc lựa chọn tàu lai dây lai kéo không phù hợp với trình lai dắt biển Trong chuyên đề nghiên cứu vấn đề Tính toán lựa chọn tàu lai, dây lai phục vụ trình lai kéo biển để lựa chọn tàu ... gian lai kéo  Chọn tàu kéo lựa chọn trang thiết bị lai kéo phù hợp • So sánh sức căng dây lai dự tính với khả lai kéo đội tàu kéo để lựa chọn tàu kéo phù hợp cho công việc • Sau tàu kéo chọn, lựa ... pháp tính toán lựa chọn tàu lai dây lai phù hợp với nhiệm vụ lai dắt biển 3.Đối tượng nghiêm cứu phạm vi áp dụng đề tài   Đối tượng nghiên cứu đề tài: Các tàu lai dắt Trang thiết bị lai dắt...
 • 55
 • 328
 • 0

Trình bày lý thuyết thực hiện tính toán các thông số của MFĐB, ứng dụng tính toán các thông số và viết phương trình của máy phát đồng bộ ở hệ trục d, q

Trình bày lý thuyết thực hiện tính toán các thông số của MFĐB, ứng dụng tính toán các thông số và viết phương trình của máy phát đồng bộ ở hệ trục d, q
... Trình bày thuyết thực tính toán thông số Động không đồng bộ, ứng dụng tính toán thông số viết phương trình Động không đồng hệ trục (d,q) theo giá trị tương thông số sau: ;;;; 2.1 Phần thuyết ... sử dụng phương trình (3.24) → (3.33) với ý : - Vế trái phương trình (3.24) , (3.25) ta nhân lên nguyên - Các phương trình lại giữ nguyên - lần, vế phải giữ thuyết thực tính toán thông số ĐCKĐB ... đồng cần phải tính toán thông số: Trở kháng siêu độ xác định tỉ số gia số từ thông tăng với gia số dòng điện ứng với trục Còn trở kháng độ định nghĩa trở kháng siêu độ không tính cuộn ổn định:...
 • 23
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phụ lục 1 ý nghĩa và phương pháp tính toán các biến trong nghiên cứuphương pháp phân tích và tính toán các thông số cơ bản trongtổng quan về phương pháp tính toánphương pháp tính toán các chỉ tiêutổng quan về phương pháp tính toán chu kỳ đèn tín hiệuphương pháp tính toán theo chỉ sốtính toán các thông số hình học của bơm để đảm bảo lưu lượngmột số phương pháp tính toán trong đại số tuyến tínhphương pháp tính toán xử lý số liệucâu6 phương pháp tính toán hệ thống róttìm hiểu khái quát giàn nén khí trung tâm mỏ bạch hổ và tính toán các thông số cơ bản của tháp làm khô khí bằng trietylenglycoltìm hiểu và tính toán các thông số kỹ thuật của tháp ổn định condensat c 02 tương ứng với lưu lượng khí đầu vào 5 9 triệu m 3 ngày của nhà máy gpp dinh cốtính toán các thông số cơ bản của tháp làm ngọt khí bằng meatính toán các thông số kĩ thuât cơ bản của tháp làm ngọt khí với nguồn nguyên liệu khí từ bể nam côn sơntính toán các thông số làm việc của turbo rhf5Tiểu luân: thực phẩm chức năng dạng viên nénTiểu luận: Thực phẩm chức năng dạng viên nangTiểu luận về men tiêu hóa (PREBIOTIC)bai giang ky thuat dien tu chuong2 + 3CHÂU PHI và KHU vực mĩ LA TINHGIAO TRINH ky thuat dienTUẦN HOÀN và cân BẰNG nội môiSINH sản ở ĐỘNG vậtXác định nitrit trong không khíPhát triển năng lực dạy đọc hiểu văn bản cho sinh viên sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Tây Bắc ttỨng dụng CNSH để khai thác các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh họcChương 3 môi trường quản trịnghiên cứu biến tính bentonit ứng dụng cho quá trình xử lý phenol trong nướcbài báo cáo về dầu dừaphân tích phụ gia trong chất tẩy rửaODDSOC2 là một gene MADS box ức chế ra hoa được điều hòa kìm hãm (down regulated) bởi sự thọ hàn ở các loại ngũ cốc ôn đớixây dựng hệ thống bảo mật tmg 2010 cho doanh nghiệplời giải bài tập phân tích thiết kế hệ thốngTổng hợp và nghiên cứu một số phức chất kim loại chuyển tiếp của phối tử benzamiđin thiosemicacbazon ba càngTỔ CHỨC QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY cổ PHẦN