Báo cáo xây dựng mô hình trưởng thành của vật liệu hữu cơ theo mặt cắt AB bồn trũng cửu long bằng phân mềm PETROMOD

XÁC ĐỊNH ĐỘ TRƯỞNG THÀNH CỦA VẬT LIỆU HỮU TẦNG ĐÁ MẸ OLIGOCENE – BỒN TRŨNG CỬU LONG

XÁC ĐỊNH ĐỘ TRƯỞNG THÀNH CỦA VẬT LIỆU HỮU CƠ TẦNG ĐÁ MẸ OLIGOCENE – BỒN TRŨNG CỬU LONG
... Độ trưởng thành đá mẹ theo bảng 2.1: RO (%) < 0,6 0,6 0,8 0,8 1,35 > 1,35 Độ trưởng thành đá mẹ Chưa trưởng thành Trưởng thành sớm Trưởng thành muộn Quá trưởng thành Bảng 2.1 Đánh giá độ ... tiềm tàng: đá mẹ che đậy chưa khám phá - Đá mẹ tiềm năng: đá mẹ có khả sinh dầu khí chưa đủ trưởng thành nhiệt độ - Đá mẹ hoạt động: đá mẹ có khả sinh dầu khí - Đá mẹ không hoạt động: đá mẹ lý không ... Thò Luận Tmax (OC) Độ trưởng thành < 440 Chưa trưởng thành 440 446 Trưởng thành 446 470 Trưởng thành muộn > 470 Sinh khí hay phá hủy Bảng 2.2 Đánh giá độ trưởng thành đá mẹ dựa vào Tmax 2.3.3...
 • 100
 • 361
 • 0

Báo cáo xây dựng hình vật lý chứng minh ánh sáng tính chất sóng với sự trợ giúp của máy vi tính

Báo cáo xây dựng mô hình vật lý chứng minh ánh sáng có tính chất sóng với sự trợ giúp của máy vi tính
... 1800, chứng hình Charles Wheatstone đề xuất, chứng minh ête mang sóng ánh sáng cách dao động theo hướng vuông góc với hướng truyền sóng, hình chi tiết James Clerk Maxwell tả vi c xây dựng ... dựng chất hình Huygens tin ête dao động hướng với ánh sáng, tự hình thành sóng thể mang sóng ánh sáng Trong tập sách xuất sau, nguyên Huygens, ông tả tài tình cách mà điểm sóng tạo mặt sóng ... cực ánh sáng hiệu ứng quang điện Hai đặc trưng ánh sáng sống hòa thuận cho phép khám phá nét đẹp vũ trụ 1.2 thuyết sóng ánh sáng thuyết sóng ánh sáng dựa nguyên Huygens Fresnel, xem hình...
 • 31
 • 381
 • 1

Tài liệu Báo cáo " XÂY DỰNG HÌNH SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH VÀ GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ HÓA SỞ DỮ LIỆU TRÊN ORACLE " doc

Tài liệu Báo cáo
... tra cứu thông tin đất đai qua hệ thống CSDL cấp tỉnh đặt Sở Tài nguyên Môi trường Hình 4: hình CSDL phân tán hệ thống thông tin đất đai GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ CSDL PHÂN TÁN Hệ CSDL phân tán có nhiều ... 3.3 Xây dựng hình CSDL phân tán cho hệ thống thông tin đất đai CSDL đất đai chứa thông tin chi tiết đến đất (bao gồm liệu thuộc tính liệu không gian), thông tin sử dụng phục vụ quản lý đất đai ... độ tin cậy tính sẵn sàng: Nếu có thành phần hệ thống bị hỏng, hệ thống trì hoạt động XÂY MÔ HÌNH CSDL PHÂN TÁN CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI 3.1 Lựa chọn hình kiến trúc hệ quản trị CSDL phân...
 • 8
 • 937
 • 8

Tài liệu Báo cáo " Xây dựng hình tư vấn học đường - một tổ chức hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập, lập nghiệp " doc

Tài liệu Báo cáo
... xa hoi dich vu ngan hang To chirc tu van hpc dudng Co so GD-DT Co so GD-DT Co so GD-DT Co so GD-DT V.V Cdc trudng hoc, ca sd gido due - ddo tgo d ca sd To chiic tu van hpc dudng tren bao gdm cac ... cho sinh vien, tham gia gilng day, tao dieu kien thuan lpi cho sinh vicMi tham gia thuc hanh tai doanh nghiep, - Td ehiie eae boat dpng tu van vl hpc tap, tim hilu nganh nghl, tu van tuyIn sinh, ... thich Chi thi sd 9971 / BGD&DT - HSSV cua Bp Gilo due va Dao tao, 'Trien khai cdng tdc tic vdn cho hoc sinh, sinh vien\ 28/10/2005 22 TAP CHI' T M Ly HOC, Sd 11(128) 11 - 2009 A ...
 • 8
 • 429
 • 5

Báo cáo "Xây dựng hình mưa – dòng chảy để khôi phục số liệu dòng chảy tại An Khê trên lưu vực sông Ba " pdf

Báo cáo
... thức hình toán hai hình giống chuyển sang hình số có khác trình tự tính toán thành phần dòng chảy hai hình NAM FORTRAN MIKE NAM khác Hình 13 Kết khôi phục số liệu dòng chảy trạm An ... trạm An Khê năm 2006 Áp dụng hình NAM để khôi phục số liệu dòng chảy cho trạm An Khê lưu vực sông Ba Đối với tiểu lưu vực tính đến trạm An Khê kết hiệu chỉnh kiểm định cho hệ số tương quan theo ... thông số đủ độ tin cậy để khôi phục số liệu dòng chảy tiểu lưu vực năm 2006 Thảo luận kết luận Bài báo trình bày hình NAM xây dựng ngôn ngữ lập trình FORTRAN tiến hành khôi phục số liệu dòng chảy...
 • 9
 • 238
 • 2

Báo cáo " Xây dựng hình phát triển kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đến năm 2020" pptx

Báo cáo
... trUdng cao, binh quan khoang 10% /nam (co nhu'ng vung tdi 20% /nam) keo dai lien tue, da cho phep nhu'ng nen kinh te trd t h a n h cac "nen kinh te CNH mdi" (NIEs), va nen kinh te Trung Qudc da nhanh ... kinh te - xa hgi da't nUde Tinh chat "phat trien" eua thdi ky chien lugtc n a y trd nen r a t ro rang, k h a c h a n vdi chien luge "vUdt qua khung hoang", van d a m n e t tinh the "cdu nguy" ... XAY DUNG MO HiNH PHAT TRI^N KINH l l VIET NAM TRONG THdl KY D^N 2020 mang tinh "dugc - thua" cugc tranh dua p h a t t r i e n cung thdi dai, eung cac "cUdng qudc chau" de quyet dinh rut ngan khoang...
 • 9
 • 419
 • 1

BÁO CÁO " XÂY DỰNG HÌNH ARIMA CHO DỰ BÁO KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM " doc

BÁO CÁO
... Xây dựng hình arima cho dự báo khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tế mũi nhọn Quyết định Số 97/2002/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 2001-2010, ... báo ngắn hạn lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam dựa hình ARIMA (12, 1,12) trình bày Bảng Bảng cho thấy số liệu dự báo lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1/2011 bám sát với thực tế ... Nguồn: Tổng hợp từ website Tổng cục Du lịch www.vietnamtourism.gov.vn/index.php?cat=202035 366 Xây dựng hình arima cho dự báo khách du lịch quốc tế đến Việt Nam KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kiểm...
 • 7
 • 412
 • 2

BÁO CÁO XÂY DỰNG HÌNH 3 LỚP HỆ THỐNG HỌC PHÍ potx

BÁO CÁO XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3 LỚP HỆ THỐNG HỌC PHÍ potx
... viên Trên form thông báo tình trạng nợ học phí sinh viên lần đóng khác học kỳ Trong tab tình trạng nợ học phí, cho biết sinh viên nợ học phí học kỳ nào, năm học nào, học phí bao nhiêu, đóng nợ ... nợ học phí học kỳ tương ứng, cho phép nhận dử liệu đóng học phí sinh viên… Thống kê lượng tiền thu đợt: Sau đợt nộp học phí, hệ thống tổng hợp thông tin đóng học phí đợt đóng đó, thống kê xem ... lần toán học phí học kỳ Khi click vào link toán, bên tab “các lân đóng học kỳ” sẻ thêm mẩu tin, số tiền đóng số tiền nợ, học kỳ đóng học kỳ nợ, năm học năm học mà sinh viên nợ học phí H 13 Lịch...
 • 13
 • 350
 • 2

BÁO CÁO XÂY DỰNG HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI DÊ LAI TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG NÚI HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI

BÁO CÁO XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI DÊ LAI TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG NÚI HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI
... hình trồng thức ăn, kết lai thuộc dự án phát triển chăn nuôi lai địa bàn vùng núi huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi 2- UBND tỉnh Quảng Ngãi ban ngành liên quan tỉnh nghiên cứu ban hành chế, sách hổ ... Thông tin chung dự án: 1- Tên dự án: “ Xây dựng hình phát triển chăn nuôi lai địa bàn vùng núi huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi ” 2-Mã số: 3- Cấp quản lý: Cấp tỉnh 4- Thời gian thực hiện: 24 tháng ... mạnh vùng đồi núi, hình chăn nuôi ê huyện miền núi huyện Ba Tơ thể rõ tính phù hợp với điều kiện khí hậu tập quán chăn nuôi có khả nhân rộng, phát triển địa bàn huyện nói riêng tỉnh Quảng Ngãi...
 • 21
 • 896
 • 4

BÁO cáo xây DỰNG HÌNH dữ LIỆU CHO NHÓM lớp THÔNG TIN đa DẠNG SINH học

BÁO cáo xây DỰNG mô HÌNH dữ LIỆU CHO NHÓM lớp THÔNG TIN đa DẠNG SINH học
... công nghệ thông tin, quản lý liệu thông tin đa dạng sinh học - Rèn luyện, nâng cao kĩ quản lý liệu đa dạng sinh học 3.2 Nội dung - Tổng quan tình hình thông tin liệu đa dạng sinh học - Xây dựng giải ... vững tài nguyên sinh vật; xây dựng, quản lý sở liệu điều tra tài nguyên đa dạng sinh học; xây dựng chế trao đổi thông tin đa dạng sinh học, an toàn sinh học; lập báo cáo đa dạng sinh học cấp quốc ... ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỮ LIỆU CHO NHÓM LỚP THÔNG TIN ĐA DẠNG SINH HỌC Địa điểm thực tập : Trung tâm Thông...
 • 43
 • 84
 • 0

Báo cáo " ỨNG DỤNG HÌNH SWAT ĐỂ QUẢN LÝ XÓI MÒN ĐẤT THEO CÁC TIỂU LƯU VỰC SÔNG Ở XÃ DƯƠNG HÒA, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ" doc

Báo cáo
... toán lượng đất bị xói mòn tiểu lưu vực theo cấp độ chúng Trong đề tài dựa vào hình SWAT để phân chia khu vực nghiên cứu thành cấp xói mòn đất theo tiểu lưu vực (hình 10), hình SWAT tự động ... địa hình, đồ đất, đồ trạng sử dụng đất, đồ thủy văn… - Chuẩn hóa đồ thu thập theo chuẩn sở liệu phục vụ cho việc ứng dụng hình SWAT để thành lập đồ xói mòn đất lưu vực sông Dương Hòa Hình ... lượng đất bị xói mòn tiểu lưu vực sau: - Những tiểu lưu vực có mức độ xói mòn cấp khu vực có màu sắc sáng hình SWAT tính toán lượng đất bị xói mòn chúng - 8,8 tấn/ha/năm - Những tiểu lưu vực...
 • 10
 • 596
 • 10

XÂY DỰNG HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN HỮU HUYỆN ĐỨC HÒA LONG AN

XÂY DỰNG MÔ HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN HỮU CƠ HUYỆN ĐỨC HÒA LONG AN
... đề thu gom xử chất thải rắn quan tâm nước nói chung huyện Đức Hòa nói riêng  Việc phân loại rác nguồn giúp tận dụng lượng rác có khả tái sinh, tái chế  Xây dựng nhà máy xử rác hữu làm phân ... chứa chất thải khu băm chất thải Diện tích cần thiết khu băm chất thải Công nhân vận hành khu băm chất thải Đơn vị Diện tích m2 290 m2 553 Người Diện tích cần thiết để đặt thiết bị chứa chất thải ... TỔNG QUAN VỀ HUYỆN ĐỨC HÒA – LONG AN Diện tích tự nhiên: 427,7 Km2, với dân số: 219040 người (tính đến năm 2012), gồm thị trấn 17 xã Biểu đồ thể tỉ lệ phần trăm chất thải rắn sinh hoạt...
 • 31
 • 309
 • 1

Xây dựng hình ba chiều của trường ĐHQG hà nội bằng máy quay cầm tay và các ứng dụng trong hình ba chiều này (báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp đại học quốc gia do trường đại học pdf

Xây dựng mô hình ba chiều của trường ĐHQG hà nội bằng máy quay cầm tay và các ứng dụng trong mô hình ba chiều này (báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp đại học quốc gia do trường đại học cô pdf
... tạo hình hình máy tính - Xây dụng số ứng dụng thực ảo thực trộn dựa hình chiêu cua Đại học Quốc Gia Nội: Xây dựng ứng dụng phục vụ tham quan Đại học Quốc Gia trực tuyển; Xây dựng ứng dụng ... điện tứ 1.2 Nội dung nghiên cứu - Xây dựng hình ba chiều bàng máy quay cầm tay: Dựa phân tích xử lý ánh thu liên tục từ máv quay cầm tay tạo hình chiều anh bề mặt Sử dụng đồ họa ba chiều đè ... môn Mạng Truyền thône máy tính Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Nội - Cán (liiim gia: o Tlis Đặng Trung Kiên, Bộ môn Mạng Truyền thôna máy tính Trường Đại học Cônu niỉhệ Đại học Quốc...
 • 106
 • 99
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng mô hình trường học theo hướng tích cựcbáo cáo xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 2015xây dựng mô hình điều khiển cửa cuốn tự động dùng plcxay dung mo hinh ly luan va thao tac hoa cac khai niem trong de tai nghie cuu khoa hocxây dựng mô hình cạnh tranh của bidvxây dựng mô hình chính xác hóa dữ liệuxây dựng mô hình và thu thập tài liệu làm thuyết minhxây dựng mô hình dao động của ôtôxây dựng mô hình trạng thái của đcmc trên miền thời gian liên tụcmô hình làm việc của vật liệubáo cáo kết quả dự án xây dựng mô hình lúa cá để chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở vùng thường xuyên ngập úng huyện hà trung tỉnh thanh hóatrần tân tiến 2004 xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thủy văn biển đông việ nam báo cáo tổng kết đề tài cấp nhà nước kc 08 04báo cáo kết quả thực hiện dự án xây dựng mô hình chế biến rau củ quả thành sản phẩm hàng hóabáo cáo dự án xây dựng mô hình áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp nhằm góp phần ổn định và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc xã tân thành tỉnh tây ninhbáo cáo tổng kết dự án xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tạo vùng cây ăn quả theo hướng cải tạo vùng bạch đàn thuộc khu vực tỉnh thanh hóa234-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (309).pdf261-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (333).pdf266-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (338).pdf269-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (340).pdf2014 THONG BAO DHCD BAT THUONG285-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (355).pdf297-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (366).pdfCông dụng cây cỏ máu tuệ lâm tăng cân đẹp daLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU320-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (387).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU337-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (401).pdf353-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (416).pdf358-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (420).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUKẾT hợp GIẢI THUẬT DI TRUYỀN và MẠNG nơ RON RBF NHẬN DẠNG và xử lý tín HIỆU điều KHIỂN PHI TUYẾNKHẢO sát các mô HÌNH PHÁ HOẠI dẻo của dầm bê TÔNG xỉ cốt THÉP TRONG THÍ NGHIỆM uốn BA điểmPhieu dang ky chuyen khoan