Báo Cáo Nhân Hai Ma Trận BigData

Tiểu luận môn PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ GIẢI THUẬT NÂNG CAO Ứng dụng lập trình song song với MPI trong bài toán nhân hai ma trận

Tiểu luận môn PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ GIẢI THUẬT NÂNG CAO Ứng dụng lập trình song song với MPI trong bài toán nhân hai ma trận
... toán nhân hai ma trận với thuật toán Định nghĩa toán nhân hai ma trận đơn giản Cho ma trận A có kích thước m x n, ma trận B có kích thước n x p Ma trận C có kích thước m x p kết phép toán nhân ma ... phần nhỏ, phần giải processor với nhớ riêng Các phần giao tiếp với qua nhiều mạng để giải vấn đề toán Ứng dụng lập trình song song với MPI toán nhân hai ma trận [5] Hình Mô hình lập trình message ... dùng với MPI Ứng dụng lập trình song song với MPI toán nhân hai ma trận Tên Kiểu liệu C tương đương MPI_ CHAR signed char MPI_ DOUBLE double MPI_ FLOAT Float MPI_ INT Int MPI_ LONG Long MPI_ LONG_DOUBLE...
 • 15
 • 495
 • 2

Ứng dụng cơ chế multi thread để giải quyết bài toán nhân hai ma trận lớn

Ứng dụng cơ chế multi thread để giải quyết bài toán nhân hai ma trận lớn
... cầu Bài toán đặt nhân hai ma trận lớn multi thread Thuật toán nhân hai ma trận: Phép nhân hai ma trận thực số cột ma trận bên trái số dòng ma trận bên phải Nếu ma trân A có kích thước m x n ma trận ... tài Ứng dụng chế multi thread hệ điều hành đề giải toán nhân hai ma trận lớn hệ điều hành Ubuntu Phương pháp triển khai đề tài - Tìm hiểu phương pháp lập trình C Ubuntu - Tìm hiểu cách tạo thread ... 2.3.5 Nối thread Nối (joining) cách để thực việc đồng hóa thread Ví dụ: Hàm sử dụng thread chạy chờ thread để lấy kết Vd: Trong hàm main, thread main chạy Khi sử dụng pthread_join(tên thread cần...
 • 22
 • 521
 • 1

Báo cáo thuyết trình ma trận SWOT

Báo cáo thuyết trình ma trận SWOT
... CỦA MA TRẬN SWOT .1 II .MA TRẬN SWOT …………………………………………………………….2 III.ĐỂ THIẾT LẬP MA TRẬN SWOT PHẢI TRẢI QUA BƯỚC ……… VI.CÁC CHIẾN LƯỢC KẾT HỢP:…………………………………………… V.CÁC VÍ DỤ PHÂN TÍCH MA TRẬN ... TIẾN………….8 3.1.Trước cổ phần hóa 3.2.Sau cổ phần hóa 4 .Ma trận SWOT phân tích sản phẩm BIA ANUVI………………15 I.NGUỒN GỐC CỦA MA TRẬN SWOT Mô hình phân tích SWOT kết khảo sát 500 công ty có doanh thu cao ... nhất! Do tất chiến lược phát triển ma trận SWOT chọn lựa để thực V CÁC VÍ DỤ PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT 1.Phân tích môi trường sản xuất Ví dụ điển hình phân tích SWOT Sau ví dụ cụ thể việc phân tích...
 • 21
 • 201
 • 0

Báo cáo thuyết trình ma trận SWOT

Báo cáo thuyết trình ma trận SWOT
... CỦA MA TRẬN SWOT .1 II .MA TRẬN SWOT …………………………………………………………….2 III.ĐỂ THIẾT LẬP MA TRẬN SWOT PHẢI TRẢI QUA BƯỚC ……… VI.CÁC CHIẾN LƯỢC KẾT HỢP:…………………………………………… V.CÁC VÍ DỤ PHÂN TÍCH MA TRẬN ... TIẾN………….8 3.1.Trước cổ phần hóa 3.2.Sau cổ phần hóa 4 .Ma trận SWOT phân tích sản phẩm BIA ANUVI………………15 I.NGUỒN GỐC CỦA MA TRẬN SWOT Mô hình phân tích SWOT kết khảo sát 500 công ty có doanh thu cao ... nhất! Do tất chiến lược phát triển ma trận SWOT chọn lựa để thực V CÁC VÍ DỤ PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT 1.Phân tích môi trường sản xuất Ví dụ điển hình phân tích SWOT Sau ví dụ cụ thể việc phân tích...
 • 21
 • 109
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Nhân tố tác động đến sự hài lòng của người lao động, mô hình lý thuyết và vận dụng ở Việt Nam" pot

Tài liệu Báo cáo
... U HAI L O N G C O A NGUdi LAO OONG, Bang Miic hap din ciia cong viec cua giang vien (theo thang diem 5) Ngudn danh gia STT Tieu chi danh gia Giangvien Lanh dao Khoa" Sinh vien Hao hiing dUng ... giang vien dang la ban che Idn, dae biet k i t qua danh gia tfl phia sinh vien, ngUdi tnic tilp "sii dung" san p h i m dao tao dang edn rit thip Ket luan Nghien eflu khao s i t flng dung nhflng ly ... ngudi lao dong da dUde nghien eflu trUdc day la phu hdp va rat ed y nghia do'i vdi cac nha quan ly tai Sd'41 (6/2011) NGHIEN Cli^ TRAO flOl ^ ^ Viet Nam Mflc hai long cong viec eua ngUdi lao dong...
 • 7
 • 402
 • 1

Báo cáo môn MẬT VÀ AN TOÀN DỮ LIỆU CHỮ KÝ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Báo cáo môn MẬT MÃ VÀ AN TOÀN DỮ LIỆU CHỮ KÝ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN
... copy chữ G gửi cho A Giới thiệu chữ số phủ nhận tài liệu gửi N yêu cầu G tham gia kiểm thử chữ Kiểm thử chữ số G từ chối tham gia kiểm thử chữ Chữ giả mạo G chối bỏ chữ ... a ửi g G i Chữ số phủ nhận Giới thiệu chữ số phủ nhận G tài liệu gửi N N yêu cầu G tham gia kiểm thử chữ A u cầ gử i u yê Kiểm thử chữ số G gi m G, a th m th ch ữ Co py iể ... mạo G chối bỏ chữ G tuyên bố chữ giả mạo Cần có thêm giao thứ chối bỏ Sơ đồ chữ phủ nhận chaum – van antwerpen Sơ đồ chữ phủ nhận David Chaum Hans van AnEtwerpen đề xuất năm...
 • 16
 • 275
 • 2

Phân tích báo cáo tài chính cổ phiếu HAG của công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Phân tích báo cáo tài chính mã cổ phiếu HAG của công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
... thời gian qua từ đó làm tăng độ rủi ro kinh doanh Bất động sản PHẦN IV: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI 4.1 Giới thiệu chung: Tên công ty: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Tên giao ... tên gọi Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Niêm yết cổ phiếu: Ngày 22 tháng 12 năm 2008, Công ty thức niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM (HOSE) với mã chứng khoán là HAG Ngành ... công ty: tiền thân công ty, Xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh thành lập năm 1993 Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Năm 2006, Xí nghiệp tư doanh chuyển đổi sang hoạt động hình thức công ty cổ phần...
 • 62
 • 873
 • 6

Báo cáo nhân sự công ty cổ phần sữa Việt Nam

Báo cáo nhân sự công ty cổ phần sữa Việt Nam
... xây dựng biểu tượng tốt đẹp công ty 3) Phương pháp đánh giá điểm mạnh điểm yếu hoạt động nhân doanh nghiệp: 1) DN có phận chuyên trách nhân giám đốc nhân hay phòng nhân hay chưa? - Nếu so với ... bảo sở để phân công người việc - Nếu tuyển dụng ngẫu nhiên DN biết lực LĐ mà tuyển việc phân công thiếu hợp lý,hiệu sử dụng LĐ không cao.(vd:Các công ty nhà nước) 3) Quy trình tuyển nhân viên có ... khó đảm bảo, chi phí nhân công không sử dụng hiệu 4) Nguồn nhân lực có bố trí sử dụng hợp lý không? - Nếu nguồn nhân lực có tổ chức,sắp xếp,cũng sử dụng hợp lý suất chất lượng công việc cao chứng...
 • 4
 • 892
 • 12

Báo cáo nghiên cứu nguồn mở

Báo cáo nghiên cứu mã nguồn mở
... vực Tên đăng nhập trống SVN sử dụng nhiều nhất, rộng rãi nguồn mở hệ thống điều khiển phiên bản, thiết kế để cung cấp quản lý nguồn tập trung có kiểm soát truy cập cho đội phân tán  Mục...
 • 22
 • 218
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhân hai ma trận trong matlabbài toán nhân hai ma trậnnhan hai ma tran lon1 15 kiến trúc sa để thực hiện nhân hai ma trậnnhân hai ma trậnnhân hai ma trận vuông bằng thuật toán strassenphép nhân 2 ma trận toán cao cấpnhan 2 ma tran trong toan cao captoan cao cap nhan 2 ma tranbáo cáo nhân sự côgn ty hải hàbáo cáo nhận thức của khách hàngbáo cáo nhận xétbài giảng toán cao cấp 1 ma trậngiáo trình toán cao cấp 1 ma trậnquang báo hiển thị led ma trận20170509 BSC Vietnam Company Update VN PVT20170508 BSC Vietnam Company AGM Note VN RAL ICB372220170425 BSC Vietnam Company Update VN PPC20160307 BSC Vietnam Technical Analysis Report VN C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt VHG%2c DPR v%c3%a0 PHRTB so 139 giao dich cp TMT cua SSIAMCV so 492 cong bo thong tin bat thuong giai the Chi nhanhThong bao GD CP cua ong Dang Quang Vinh TGDCV so 45 cua SSIAM bao cao ket qua GD CP cua co dong lonChot danh sach co dongQD so 260 ngay 07 03 2011 vv trieu tap DHDCD thuong nien TMT 2011BCKQGD cp TMT cua ong Nguyen Viet Anh Co dong lon ngay 07 10 11BC thay doi so huu cp TMT cua o Nguyen Viet Anh Co dong lon ngay 07 10 11BC tro thanh co dong lon cp TMT cua ong Bui Quoc Cong ngay 07 10 11TB giao dich cp TMT cua ong Trinh Xuan Nham Pho TGDNghi quyet cua HDQT so 198 NQ-TMT-HDQTBC tinh hinh quan tri Cty Quy IV 2011 so 24 BC TMT HDQT ngay 18 01 2012BC tinh hinh quan tri cong ty 6 thang nam 2012CBTT so 599 vv cham dut HDLD doi voi phu trach phong TCKT kem theo QD so 594Thong bao giao dich cp TMT cua ong Bui Van Huu Chu tich HDQTCV so 305 cong bo thong tin bat thuong tam ngung hoat dong Chi nhanh Cong ty