Trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh new

500 câu hỏi trắc nghiệm tưởng hồ chí minh

500 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh
... quốc b Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa Hồ Chí Minh c Hiệu triệu Tổng khởi nghĩa Tổng Việt Minh d Lời kêu gọi To n quốc kháng chiến Hồ Chí Minh 377 Câu 162 Hồ Chí Minh soạn thảo Bản Tuyên ngôn Độc ... Huỳnh Thúc Kháng thay mặt Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ tịch n ớc Hồ Chí Minh đâu? a Pháp c Liên Xô b Trung Quốc d ấn Độ Câu 196 Trong thời gian Hồ Chí Minh Pháp (1946), lập Chính phủ lâm thời n ớc ... nhân d Liên xô vĩ đại Câu 244 Tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân" Hồ Chí Minh có bút danh l gì? a Hồ Chí Minh c T.L b Trần Lực d X.Y.Z Câu 245 Hồ Chí Minh viết tác phẩm...
 • 77
 • 7,246
 • 38

Trắc nghiệm tưởng hồ chí minh

Trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh
... quan Hồ Chí Minh Câu 348 Chọn phương án trả lời vời tưởng Hồ Chí Minh? tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng phát triển sang tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta Câu 349 Hồ Chí Minh ... Theo giáo trình tưởng Hồ Chí minh, văn hoá có chức năng? Câu 389 Theo giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, có chuẩn mực đạo đức cách mạng bản? Câu 390 Theo giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, có nguyên ... Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lờn chủ nghịa Mác gì? chủ nghĩa nhân đạo triệt để Câu 251 tưởng Hồ Chí Minh hình thành phát triển qua giai đoạn? Câu 252 Chọn phương án trả lời với tưởng Hồ Chí Minh...
 • 23
 • 2,027
 • 6

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... nghĩa, giáng đòn liệt vào ý chí xâm lược vào đế quốc Mỹ Nghị Bộ trị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 14 thông qua váo thời gian nào? b Tháng năm 1968 32 Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập hội nghị trị ... miền bắc nước ta tiến bước dài chưa thấy lịch sử dân tộc Đất nước, xã hội người đổi mới' Câu nói ai? d Hồ Chí Minh 34 Đại hội lần thứ đảng đề bốn mục tiêu thời kỳ độ: xây dựng chế độ làm chủ nhân ... thời gian nào? c 1-11-1968 49 Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào chiến sĩ nước có nói "Hễ tên xâm lược đất nước ta ta phải tiếp tục chiến đấu, quét đi" Câu nói Người vào thời gian nào? c 3-11-1968...
 • 17
 • 4,352
 • 3

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm - Tưởng Hồ Chí Minh phần 1(Có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm - Tư Tưởng Hồ Chí Minh phần 1(Có đáp án)
... loài người c Chủ nghĩa Mác - Lênin d Những phẩm chất chủ quan Hồ Chí Minh e Cả a, b, c, d Câu 192: Chọn phương án trả lời với tưởng Hồ Chí Minh? a tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng sáng tạo ... xây dựng mười ngày nay” câu nói Hồ Chí Minh đâu? a Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 17/7/1966 b Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 20/7/1969 c Bản Di chúc Câu 217: Kế thừa tưởng Hồ Chí Minh xây dụng văn hoá Việt ... Phương pháp làm việc biện chứng Câu 157: tưởng Hồ Chí Minh hình thành phát triển qua giai đoạn? a c b d Câu 158: Chọn phương án trả lời với tưởng Hồ Chí Minh? a Từ năm 1890 đến năm 1911:...
 • 22
 • 8,216
 • 57

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm - tưởng Hồ Chí Minh phần 2 (có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm - Tư tưởng Hồ Chí Minh phần 2 (có đáp án)
... đa số nhân dân” Câu trích từ tác phẩm chủ tịch Hồ Chí Minh? a) Hồ Chí Minh toàn tập.t7 b) Hồ Chí Minh toàn tập.t8 c) Hồ Chí Minh toàn tập.t9 d) Hồ Chí Minh toàn tâp.t10 Câu 1 52 Tính khoa học ... điểm trích dẫn từ đâu? a) Hồ Chí Minh toàn tập, t2 b) Hồ Chí Minh toàn tập t4 c) Hồ Chí Minh toàn tập t7 d) Hồ Chí Minh toàn tập t10 Câu 65 Xác định quan điểm Hồ Chí Minh a) Giải phóng giai cấp ... HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI Câu 146 Hồ Chí Minh trình bày khái niệm văn hóa năm nào? a) 8- 1941 b) 8-1 9 42 c) 8-1 943 d) 8-1 944 Câu 147 Định nghĩa văn hóa Hồ Chí Minh...
 • 94
 • 30,057
 • 532

Câu hỏi trác nghiệm tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Câu hỏi trác nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án
... nói Hồ Chí Minh đâu? a Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 17-7-1966 b Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 20-7-1969 c Bản di chúc 189 Hồ Chí Minh dặn toàn Đảng “phải tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, sống với ... cho độc lập” câu nói Hồ Chí Minh vào thời gian nào? a Tháng năm 1945 b Tháng năm 1945 c Tháng 12 năm 1946 185 Khi giáo dục cách người công an cách mạng” chủ tòch Hồ Chí Minh điều? a Ba ... mạng” Hồ Chí Minh in tạp chí nào? a Tạp chí quân đội b Tạp chí học tập c tạp chí Những vấn đề hoà bình chủ nghóa xã hội 162 Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” Hồ Chí Minh in số tháng năm nào? a Tháng...
 • 50
 • 6,638
 • 41

Trắc Nghiệm Tưởng Hồ Chí Minh pot

Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh pot
... 8 Đặc điểm truyền thống gia đình Bác Hồ? a Yêu nước, thương dân, căm thù giặc b.Dòng dõi quý tộc, nho gia c.Nhà nho, yêu nước d.Cả phương án Thân mẫu Bác Hồ làm nghề để nuôi gia đình năm Huế? ... Hồ làm nghề để nuôi gia đình năm Huế? a Nghề nông b.Dạy học c.Nội trợ d.Dệt cửi 10 Thân sinh Bác Hồ đâu? a Nghệ An b Huế c.Hà Nội d.Đồng tháp 68 Theo Bác, nhiệm vụ nước ta bước vào thời kỳ độ ... Kết hợp cải tạo với xây dựng mà xây dựng chủ yếu d Cả phương án 69 “Dân ta phải thuộc sử ta Cho ng gốc tích nước nhà Việt Nam”Câu thơ Bác hàm ý gì? a Khuyên dân phải học sử dân tộc b Khuyên...
 • 2
 • 2,388
 • 59

Trắc Nghiệm Tưởng Hồ Chí Minh potx

Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh potx
... 8 Đặc điểm truyền thống gia đình Bác Hồ? a Yêu nước, thương dân, căm thù giặc b.Dòng dõi quý tộc, nho gia c.Nhà nho, yêu nước d.Cả phương án Thân mẫu Bác Hồ làm nghề để nuôi gia đình năm Huế? ... Hồ làm nghề để nuôi gia đình năm Huế? a Nghề nông b.Dạy học c.Nội trợ d.Dệt cửi 10 Thân sinh Bác Hồ đâu? a Nghệ An b Huế c.Hà Nội d.Đồng tháp 68 Theo Bác, nhiệm vụ nước ta bước vào thời kỳ độ ... Kết hợp cải tạo với xây dựng mà xây dựng chủ yếu d Cả phương án 69 “Dân ta phải thuộc sử ta Cho ng gốc tích nước nhà Việt Nam”Câu thơ Bác hàm ý gì? a Khuyên dân phải học sử dân tộc b Khuyên...
 • 2
 • 332
 • 2

Đề thi trắc nghiệm tưởng Hồ Chí Minh

Đề thi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh
... lợi t tởng Hồ Chí Minh đợc tính từ: a Năm 1921 đến năm 1930 b Năm 1930 đến năm 1941 c Năm 1945 đến năm 1969 Đáp án: c 13 Vấn đề dân tộc t tởng Hồ Chí Minh thời đại cách mạng vô sản vấn đề: a Dân ... Vecxay (Pháp) đề cập đến vấn đề: a Đòi quyền tự dân chủ tối thi u cho nhân dân b Đòi quyền bình đẳng pháp lý cho nhân dân c Cả a & b Đáp án: c 18 Theo Hồ Chí Minh độc lập, tự là: a Quyền thi ng liêng ... Trong t tởng Hồ Chí Minh, tảng khối đại đoàn kết dân tộc là: a Liên minh công-nông 14 b Liên minh công-nông, lao động trí óc c Liên minh công-nông tầng lớp lao động khác d Liên minh công-nông...
 • 33
 • 5,138
 • 30

Trắc nghiệm tưởng Hồ Chí Minh pdf

Trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh pdf
... ng Hồ Chí Minh tảng tưởng, kim nam cho hành động Đảng ta c Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh tảng tưởng kim nam cho hành động Đảng ta Câu hỏi 278: Theo Hồ Chí Minh, ... Hồ Chí Minh? e Cả a, b, c, d Câu hỏi 389: Chọn phương án trả lời với tưởng Hồ Chí Minh? a tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tế nước ta b ... gốc tưởng Hồ Chí Minh tiếp thu văn hóa phương Đông Cụ thể là: a Những mặt tích cực Nho giáo b tưởng vị tha Phật giáo c tưởng Khổng Tử xã hội bình yên không thay đổi " Câu hỏi 360: Hồ Chí...
 • 45
 • 1,747
 • 29

Trắc nghiệm tưởng Hồ Chí Minh pptx

Trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh pptx
... dân tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc xây dựng người Việt Nam giai đoạn cách mạng tưởng Hồ Chí Minh giáo dục tưởng Hồ Chí Minh Đảng cầm quyền ... hỏi tự luận Trình bày khái niệm tưởng Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh gồm nội dung nào? Trình bày hòan cảnh lịch sử đời tưởng Hồ Chí Minh? tưởng Chí Minh hình thành từ nguồn gốc nào? ... người” tưởng Hồ Chí Minh 21 tưởng Hồ Chí Minh quan hệ dân tộc giai cấp 22 Tìm hiểu quan điểm Hồ Chí Minh vai trò liên minh công-nông cách mạng giải phóng dân tộc 23 tưởng Hồ Chí Minh vấn...
 • 17
 • 438
 • 6

Bộ đề thi trắc nghiệm tưởng Hồ Chí Minh ĐH Công Nghiệp IUH

Bộ đề thi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh ĐH Công Nghiệp IUH
... Đối ng môn tưởng Hồ Chí Minh gì? Quá trình sản sinh tưởng Quá trình thực hoá tưởng Quá trình sản sinh thực hoá tưởng thực tiễn Quá trình Đảng cộng sản vận dụng tưởng Hồ Chí Minh ... công nhân phong trào yêu nước Chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh phong trào công nhân Chủ nghĩa Mác, tưởng Hồ Chí Minh phong trào yêu nước Chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh ... người tưởng “thân dân” tưởng “cứu nhân độ thế” 26 a b c d tưởng Hồ Chí Minh hình thành phát triển qua thời kỳ? thời kỳ thời kỳ thời kỳ thời kỳ 27 Trong trình hình thành tưởng Hồ Chí Minh, ...
 • 50
 • 3,536
 • 22

164 CÂU TRẮC NGHIỆM TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( CÓ ĐÁP ÁN)

164 CÂU TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( CÓ ĐÁP ÁN)
... tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta qua thời kì cách mạng; giá trị tưởng Hồ Chí Minh Nhiệm vụ lại gì? a) Làm rõ tưởng kinh tế Hồ Chí Minh b) Làm rõ tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh c) Làm rõ ... Minh c) Làm rõ tưởng quân Hồ Chí Minh d) Xác định rõ giai đoạn hình thành, phát triển tưởng Hồ Chí Minh 8) nguyên tắc phương pháp luận nghiên cứu, học tập tưởng Hồ Chí Minh: Bảo đảm thống ... thuyết Khổng tử nhiều điều không 39) Tìm câu nội dung bị nhầm lẫn câu sau: nguồn gốc tưởng Hồ Chí Minh tiếp thu tưởng văn hoá phương Tây Cụ thể là: a) Tiếp thu giá trị tưởng nhân quyền...
 • 28
 • 5,946
 • 19

Tổng hợp câu hỏi và trả lơi trắc nghiệm tưởng Hồ Chí Minh

Tổng hợp câu hỏi và trả lơi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh
... phận tưởng văn hóa Hồ Chí Minh Nói cách khác, tưởng Hồ Chí Minh đạo đức phận tưởng Hồ Chí Minh văn hóa, tưởng Hồ Chí Minh văn hóa lại phận tưởng Hồ Chí Minh nói chung Chủ tịch Hồ Chí ... trọng vào đạo đức - Vị trí tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tưởng văn hóa Hồ Chí Minh Đại hội IX Đảng ta đưa mệnh đề cấu thành định nghĩa chuẩn xác tưởng Hồ Chí Minh, "Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ ... mà tổng hợp có tính hệ thống, tức nghiên cứu góc độ học thuyết trị - cách mạng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh phận tưởng văn hóa Hồ Chí Minh Nói cách khác, tưởng Hồ Chí Minh đạo đức phận tư...
 • 23
 • 2,196
 • 0

185 câu trắc nghiệm tưởng hồ chí minh

185 câu trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh
... 3: a Câu 4: b Câu 5: e Câu 6: b Câu 7: b Câu 8: c Câu 9: d Câu 10: b Câu 11: c Câu 12: b Câu 13: c Câu 14: d Câu 15: d Câu 16: d Câu 17: a Câu 18: a Câu 19: c Câu 20: b Câu 21: b Câu 22: c Câu ... Câu 24: c Câu 25: a Câu 26: d Câu 27: c Câu 28: b Câu 29: c Câu 30: a Câu 31: b Câu 32: b Câu 33: b Câu 38: d Câu 39: b Câu 40: c Câu 41: a Câu 42: c Câu 43: a Câu 44: a Câu 45: b Câu 46: d Câu ... Câu 48: c Câu 49: d Câu 50: b Câu 51: d Câu 52: b Câu 53: a Câu 54: a Câu 55: a Câu 56: c Câu 57: d Câu 58: c Câu 59: d Câu 60: d Câu 61: b Câu 62: c Câu 63: c Câu 64: b Câu 65: c Câu 66: a Câu...
 • 26
 • 442
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các dạng câu trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minhbộ câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh500 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh200 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minhcâu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh pdfcâu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh wattpadcâu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minhbài tập trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minhde thi trac nghiem tu tuong ho chi minhđề thi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh hutechbộ đề thi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minhđề thi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minhnhững câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minhcác câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây