Nghiên cứu tổng hợp nano oxit hôn hợp trên cơ sở niken và thăm dò khả năng xúc tác oxi hóa CO

Nghiên cứu tổng hợp nano oxit hỗn hợp trên sở niken thăm khả năng xúc tác oxi hóa CO (tóm tắt)

Nghiên cứu tổng hợp nano oxit hỗn hợp trên cơ sở niken và thăm dò khả năng xúc tác oxi hóa CO (tóm tắt)
... 2.2.3 Nghiên cứu khả xúc tác oxi hóa CO nano oxit hỗn hợp chứa niken - Khảo sát hoạt tính xúc tác oxi hóa CO oxit NiO, spinen NiFe2O4 perovskit LaNiO3 - Khảo sát hoạt tính xúc tác oxi hóa CO perovskit ... hấp phụ hóa học oxit chứa niken 1.1.3 Biến tính số oxit chứa niken 1.2 Phản ứng oxi hóa xúc tác oxit kim loại 1.2.1 chế xúc tác oxi hóa oxit kim loại 1.2.2 chế xúc tác oxi hóa oxit kim ... La1-xCexNiO3 - Khảo sát hoạt tính xúc tác oxi hóa CO perovskit LaNi1-xCoxO3 - Khảo sát hoạt tính xúc tác oxi hóa CO oxit hỗn hợp Ce1-xNixOy Những đóng góp luận án Tổng hợp thành công oxit hỗn hợp sở niken, ...
 • 24
 • 242
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp nano oxit hỗn hợp trên sở niken thăm khả năng xúc tác oxi hóa CO

Nghiên cứu tổng hợp nano oxit hỗn hợp trên cơ sở niken và thăm dò khả năng xúc tác oxi hóa CO
... nano oxit hỗn hợp sở niken thăm khả xúc tác oxi hóa CO thực khuôn khổ luận án khoa học Điểm luận án tổng hợp dạng oxit chứa niken kích thước nanomet: đơn oxit niken (oxit NiO), oxit hỗn hợp ... hỗn hợp chứa niken Trên sở phương pháp tổng hợp đốt cháy gel PVA, số oxit hỗn hợp chứa niken tổng hợp đơn oxit niken (oxit NiO), oxit hỗn hợp kiểu cấu trúc spinen (spinen NiFe2O4), oxit hỗn hợp ... trưng số nano oxit hỗn hợp chứa niken (ii) Biến tính oxit hỗn hợp chứa niken (iii) Nghiên cứu hoạt tính oxi hóa CO xúc tác oxit chứa niken 27 CHƢƠNG KỸ THUẬT THỰC NGHIỆM 2.1 Phƣơng pháp tổng hợp vật...
 • 114
 • 412
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp oxit hỗn hợp cao cuo ceo2 kích thước nanomet bằng phương pháp tẩm thăm khả năng xúc tác của nó cho phản ứng oxi hóa hợp chất hữu

Nghiên cứu tổng hợp oxit hỗn hợp cao cuo ceo2 kích thước nanomet bằng phương pháp tẩm và thăm dò khả năng xúc tác của nó cho phản ứng oxi hóa hợp chất hữu cơ
... Thị Nhung NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT HỖN HỢP CaO- CuO- CeO2 KÍCH THƯỚC NANOMET BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẨM VÀ THĂM DÒ KHẢ NĂNG XÚC TÁC CỦA NÓ CHO PHẢN ỨNG OXI HÓA HỢP CHẤT HỮU CƠ Chuyên ngành: Hóa vô Mã ... sánh khả xúc tác oxit đơn lẻ CuO, CeO2 với oxit hỗn hợp CaO- CeO2, CuO- CeO2 CaO- CuO- CeO2 cho phản ứng oxi hóa phenol H2O2 Error! Bookmark not defined 3.2 Nghiên cứu số đặc trƣng oxit hỗn hợp ... trình tổng hợp oxit hỗn hợp CaO- CeO2Error! Bookmark not defined 2.3.2 .Tổng hợp oxit hỗn hợp CaO- CuO- CeO2Error! Bookmark not defined 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu hoạt tính xúc tác cho phản ứng oxi hóa...
 • 14
 • 200
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp oxit hỗn hợp cao cuo ceo2 kích thước nanomet bằng phương pháp sol gel thăm khả năng xúc tác của nó cho phản ứng oxi hóa hợp chất hữu

Nghiên cứu tổng hợp oxit hỗn hợp cao cuo ceo2 kích thước nanomet bằng phương pháp sol gel và thăm dò khả năng xúc tác của nó cho phản ứng oxi hóa hợp chất hữu cơ
... QUANG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT HỖN HỢP CaO - CuO - CeO2 KÍCH THƢỚC NANOMET BẰNG PHƢƠNG PHÁP SOL - GEL VÀ THĂM DÒ KHẢ NĂNG XÚC TÁC CỦA NÓ CHO PHẢN ỨNG OXI HÓA HỢP CHẤT HỮU CƠ Chuyên ngành: Hóa vô ... đề tài: Nghiên cứu tổng hợp oxit hỗn hợp CaO- CuO- CeO2 kích thước nanomet phương pháp sol- gel thăm khả xúc tác cho phản ứng oxi hóa hợp chất hữu cho nghiên cứu Nguyễn Văn Quang Hóa vô - ... nhiễu xạ tia X oxit CeO2 oxit hỗn hợp CaO- CuO- CeO2 Giản đồ khử theo chương trình nhiệt độ oxit hỗn hợp CaO- CuO- CeO2 45 46 Hình 3.15: Phổ Raman CeO2 48 Hình 3.16: Phổ Raman CaO- CuO- CeO2 48 DANH...
 • 15
 • 136
 • 0

nghiên cứu tổng hợp perovskit lafeo3 bằng phương pháp đốt cháy gel đánh giá khả năng xúc tác oxi hóa co, hấp phụ asen sắt mangan

nghiên cứu tổng hợp perovskit lafeo3 bằng phương pháp đốt cháy gel và đánh giá khả năng xúc tác oxi hóa co, hấp phụ asen sắt mangan
... TRUNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP PEROVSKIT LaFeO3 BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY GEL VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÚC TÁC OXI HÓA CO, HẤP PHỤ ASEN, SẮT, MANGAN Chuyên ngành: Hóa vô Mã số: 60.44.25 LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA ... 1.2.2 Phương pháp đồng tạo phức 1.2.3 Phương pháp đồng kết tủa 1.2.4 Phương pháp Sol - Gel 1.2.5 Tổng hợp đốt cháy gel polyme 1.3 Một số kết nghiên cứu tổng hợp Perovskit ... hấp phụ Khi trình hấp phụ đạt trạng thái cân tốc độ hấp phụ tốc độ giải hấp 2.2.2.2 Hấp phụ vật lý hấp phụ hóa học Hấp phụ vật lý gây nên lực VanderWalls, liên kết yếu, dễ bị phá vỡ Hấp phụ hóa...
 • 76
 • 341
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOF 199 khảo sát hoạt tính xúc tác trên phản ứng ghép c n

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOF 199 và khảo sát hoạt tính xúc tác trên phản ứng ghép c n
... spectrophotometric) 1.4.3 Khảo sát hoạt tính x c t c Khảo sát hoạt tính x c t c vật liệu MOF- 199 ph n ứng ghép C- N axit Benzenboronic với Benzylamin Khảo sát khả x c t c dựa yếu tố : Nhiệt độ ph n ứng, loại ... lu n v n này, t c giả ch n đề tài: Nghi n c u tổng hợp vật liệu MOF- 199 khảo sát hoạt tính x c t c ph n ứng ghép C- N Tổng hợp MOF- 199 phương pháp nhiệt dung môi điều ki n Việt Nam Sử dụng phương ... ceton, andehit, nitril, nitro, sulfonyl hay d n xuất axit carboxylic Ph n ứng Knoevenagel thường ch n làm ph n ứng c đi n để đánh giá khả x c t c ph n ứng, nhi n vi c giải phóng n c ph n ứng ảnh...
 • 81
 • 331
 • 2

Tổng hợp, xác định cấu trúc thăm hoạt tính xúc tác của vật liệu nano YVO4: RE3+ (RE = Nd, Sm, Pr)

Tổng hợp, xác định cấu trúc và thăm dò hoạt tính xúc tác của vật liệu nano YVO4: RE3+ (RE = Nd, Sm, Pr)
... là: Tổng hợp, xác định cấu trúc thăm hoạt tính xúc tác vật liệu nano YVO4: RE3+ (RE = Nd, Sm, Pr) 2 Mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu Trên sở khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình tổng ... khả xúc tác vật liệu M10(VO4)6(OH)2 tốt so với vật liệu M10(PO4)6(OH)2 24 Như vậy, vật liệu vanadat vật liệu có triển vọng nghiên cứu hoạt tính xúc tác Việc tổng hợp nghiên cứu tính chất vật liệu ... nhiệt để tổng hợp vật liệu nano YVO4 pha tạp ion đất Nd3+, Sm3+ Pr3+, sau viết tắt YVO4 :RE3+ (RE= Nd, Sm, Pr) 1.5 Cơ chế xúc tác vật liệu oxit phức hợp 1.5.1 Tính chất hấp phụ oxi Theo tài liệu [33],...
 • 81
 • 141
 • 0

Đề cương nghiên cứu khoa học đánh giá tình trạng mực nước biển dâng phân tích khả năng thích nghi dựa vào cộng đồng tại các vùng ven biển tỉnh trà vinh

Đề cương nghiên cứu khoa học đánh giá tình trạng mực nước biển dâng và phân tích khả năng thích nghi dựa vào cộng đồng tại các vùng ven biển tỉnh trà vinh
... giáp với tỉnh Vĩnh Long, phía Đông Đông Bắc giáp tỉnh Bến Tre sông Cổ Chiên, phía Tây Tây Nam giáp với tỉnh Sóc Trăng sông Hậu, phía Đông giáp biển Đông với 65 km bờ biển Đến cuối năm 2008, tỉnh ... trấn) Diện tích tự nhiên 2.292,8 km2, dân số 1050,4 nghìn ngời, chiếm 5,65% diện tích 5,96% dân số vùng BSCL Tỉnh có địa hình đồng ven biển; huyện phía Bắc có địa hình phẳng huyện ven biển; địa ... hình đồng với cao độ khác nhau, nên việc đầu t cải tạo đồng ruộng, xây dựng công trình thủy lợi tốn Tỉnh Trà Vinh nằm vùng nhiệt đới có khí hậu mát mẻ quanh năm, bị ảnh hởng lũ Trà Vinh số tỉnh...
 • 12
 • 644
 • 1

nghiên cứu tổng hợp, khảo sát cấu trúc tính chất của vật liệu nano perovskite y1-xcaxfeo3

nghiên cứu tổng hợp, khảo sát cấu trúc và tính chất của vật liệu nano perovskite y1-xcaxfeo3
... nano, ống nano v.v Vật liệu nano hai chiều vật liệu chiều có kích thước nano, hai chiều tự do, ví dụ màng mỏng Vật liệu cấu trúc nano hay nanocomposite có phần vật liệu có kích thước nm cấu ... vào loại vật liệu từ mềm ứng dụng làm lỏi cuộn cảm biến, lỏi biến thế, anten từ v.v 42 3.2 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano Y1-xCaxFeO3 Trên sở thực nghiệm thu nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano ... hợp chất tính chất đặc biệt vượt trội so với tính chất vật liệu tinh thể ban đầu Đây hướng nghiên cứu thu hút ý nhiều nhà nghiên cứu nước giới 1.2.3 Vật liệu sở YFeO3 Tinh thể YFeO3 có cấu trúc...
 • 51
 • 284
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp ester nhờ siêu âm vi sóng

Nghiên cứu tổng hợp ester nhờ siêu âm và vi sóng
... 57,45 60 77,75 94,01 Siêu âm 40 59,48 50 79,99 10 97,41 Siêu âm 30 71,42 20 83,31 97,58 Siêu âm 25 75,44 Khuấy từ Ac2O 50 Vi sóng Ac2O Siêu âm Khuấy từ Oleyl alcol 93,27 Vi sóng CH3COOH 10 Khuấy ... dụng phương pháp kỹ thuật vào Ở sử dụng phương pháp quen thuộc khuấy từ hai phương pháp siêu âm vi sóng Theo kết thu bảng cho thấy ba phương pháp vi sóng cho kết tốt siêu âm cho kết không tốt Sở ... thêm vào hủ bi sau hỗn hợp khuấy nhiệt độ phòng phút Tiếp tục sục khí nitơ vào hỗn hợp đậy nắp thật kín Hỗn hợp cho vào khoang lò vi sóng với mức chiếu xạ 600 CH3(CH2)7 (CH2)7CH2OH W phút Hỗn hợp...
 • 5
 • 375
 • 6

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Ag - TiO2 Ag - TiO2bentonit

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Ag - TiO2 và Ag - TiO2bentonit
... ĐỀ TÀI: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Ag- TiO2 Ag - TiO2/ bentonit II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Nghiên cứu khả xúc tác quang hóa vật liệu Ag- TiO2 Ag- a- - TiO2/ bentonit Sử dụng phương pháp vật lí đại ... vật liệu Ag- TiO2 Ag - TiO2/ bentonit” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Tổng hợp xúc tác Ag- TiO2 đưa lên giá thể bentonit - Nghiên cứu tính chất vật liệu xúc tác Ag- TiO2 Ag- TiO2/ bentonit Bà - phương pháp đại ... Một vài nghiên cứu gần vật liệu TiO2 cấy thêm số nguyên tố khác a- vật liệu có khả xúc tác vùng ánh sáng khả kiến Trên sở khoa học thực tiễn chọn đề tài: Nghiên cứu Rị tổng hợp vật liệu Ag- TiO2...
 • 49
 • 1,197
 • 5

Nghiên cứu, tổng hợp perovskit hệ lantan cromit lantanmanganit bằng phương pháp đốt cháy

Nghiên cứu, tổng hợp perovskit hệ lantan cromit và lantanmanganit bằng phương pháp đốt cháy
... nghiên cứu tiếp theo: Qua nghiên cứu đề tài Nghiên cứu, tổng hợp perovskit hệ lantan cromit v lantan manganit phơng pháp đốt cháy, đa số kiến nghị sau: - Sử dụng phơng pháp đốt cháy để tổng hợp ... Chính chọn đề tài nghiên cứu Nghiên cứu, tổng hợp perovskit hệ lantan cromit v lantan manganit phơng pháp đốt cháy Mục đích v nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu chế tạo perovskit hệ LaCrO3 LaMnO3 ... rắn, đốt cháy pha khí, đốt cháy dung dịch đốt cháy gel polyme Trong tổng hợp đốt cháy gel polyme, dung dịch tiền chất gồm muối nitrat kim loại trộn với polyme hoà tan vào nớc tạo thành hỗn hợp...
 • 28
 • 229
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, khảo sát cấu trúc mối quan hệ giữa cấu trúc với hoạt tính của một số chất ức chế ăn mòn kim loại dạng bay hơi dãy Bê ta - Aminoxeton

Nghiên cứu tổng hợp, khảo sát cấu trúc và mối quan hệ giữa cấu trúc với hoạt tính của một số chất ức chế ăn mòn kim loại dạng bay hơi dãy Bê ta - Aminoxeton
... tài: Nghiên cứu tổng hợp, khảo sát cấu trúc mối quan hệ đạt đợc kết định cấu trúc với hoạt tính số chất ức chế ăn mòn kim Qua tham khảo tài liệu thấy hợp chất aminoxeton chất có khả ức chế ăn mòn ... tối u cấu trúc chất ức chế bay Bớc đầu xem xét mối quan hệ cấu trúc phân tử với khả Việt Nam vấn đề nghiên cứu ức chế ăn mòn pha ức chế ăn mòn -aminoxeton xác định ảnh hởng thiếu tính hệ thống ... Các kết nghiên cứu góp phần tìm kiếm thay chất ức chế dãy -aminoxeton với số thông số lợng tử đổi cấu trúc chất ức chế hữu để nâng cao hiệu bảo vệ liên quan đến trình ức chế ăn mòn kim loại pha...
 • 14
 • 321
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số Spinen dạng Zn1-xNixFe204 NiCr2-x Fex04 từ một số nguồn nguyên liệu thăm khả năng ứng dụng làm chất màu

Nghiên cứu tổng hợp một số Spinen dạng Zn1-xNixFe204 và NiCr2-x Fex04 từ một số nguồn nguyên liệu và thăm dò khả năng ứng dụng làm chất màu
... sinh màu Nd 2O3 thu chất màu tím dịu dùng làm màu men, chất tạo màu thủy tinh pha lê Sử dụng oxit prazeodim làm chất sinh màu thu dãy màu rộng xit xeri cho màu gạch sáng, sắc màu chất phụ thuộc vào ... loại màu xương hạn chế, nhiều chất màu dễ bị biến đổi màu sắc nung nhiệt độ cao Màu men Màu men thường tao cách đưa trực tiếp số hợp chất gây màu chất màu tổng hợp bền nhiệt vào men Tùy theo khả ... tán vào mạng lưới loạt chất màu từ hồng đến đỏ thẫm Để tổng hợp chất màu ta trộn phối liệu từ đá phấn CaCO3, SnO2, SiO2, bicromat chất chảy borac nung khí oxi hóa đến 1300oC Để tổng hợp chất màu...
 • 126
 • 269
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP CÁC NHÓM CHỨC OXAZOL IMIDAZOL TỪ DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM BẰNG HỆ XÚC TÁC RUTHENIUM-TIN PALADIUM-TIN " docx

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... 2-alkylbenzoxazol xúc tác SnCl2 Tạp chí Hóa học, T43(1) Tr 14-18,2005 5.3 Các báo cáo khoa học hội nghị Quốc gia Hồ Sơn Lâm tác giả: Tổng hợp OXAZOL xúc tác SnCl2 Hội nghị khoa học công nghệ hóa ... nghị tổng kết NCCB KHTN khu vực phía Nam năm 2005 Ý nghĩa thực tiễn hiệu ứng dụng thực tiễn − Việc tổng hợp 2-alkylbenzoxazol 2-alkylbenzimidazol xúc tác SnCl2 cho phép tiếp tục nghiên cứu tổng hợp ... ý nghĩa khoa học nghiên cứu mà tiến hành ba năm qua, sau: Oxazol, Imidazol đồng đẵng quan tâm nhà nghiên cứu tổng hợp hữu Điều nói lên tầm quan trọng hợp chất thực tiễn, vai trò nghiên cứu chất...
 • 4
 • 220
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tổng hợp nano oxit mangannghiên cứu tổng hợp oxit zno có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử hoạt tính quang xúc tácnghiên cứu tổng hợp oxít sắt từ fe3o4 ứng dụng làm vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong nướcđồ án nghiên cứu tổng hợp nhôm oxit hoạt tính có chất lượng cao ứng dụng làm chất xúc trang 7 filesnghien cuu tong hop tio2 nanonghiên cứu tổng hợpnghiên cứu tổng hợpluận án nghiên cứu tổng hợp biodieselnghiên cứu tổng hợp về thị trườngphòng nghiên cứu tổng hợpphương pháp nghiên cứu tổng hợp tài liệuphương pháp nghiên cứu tổng hợpnghiên cứu tổng hợp là gìthuc nghiem nghien cuu tong hop khao sat hoat tinh xuc tac khu nox cua he osm2nghiên cứu tổng hợp atenolol và metoprolol tartratLuyện tập Trang 46tổng hợp lời chúc ngày nhà giáo việt nam ý nghĩa nhấtTest ostatochnye znania po angliyskomu yazyku 2017tuyển tập truyện cười phục vụ ngày 2011 vui nhấtGiới thiệu một số hệ thống điện tàu 5300T. Đi sâu nghiên cứu hệ thống hòa đồng bộ các máy phátÔn tập bài tập Kĩ Thuật Số FULL ChươngLịch sử học thuyết chính trị phương tây cổ đạiBài Giảng Tư tưởng Hồ Chí Minhslide môn pháp luật đại cương (full)Thuyết trình phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngThuyết trình rủi ro của tín dụng đen có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị cần thiếtTiểu luận phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngBài giảng thực hành dịch (dành cho các lớp đại học liên thông)Giáo trình tiếng anh chuyên ngành lịch sửMAI THUONG địa lý tự NHIÊN đại CƯƠNG 3Ảnh hưởng của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đến thương mại hàng giày dép của Việt NamAnh ngữ sinh động phần 2Những lỗi thường gặp trong tiếng anh phần 2Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 2Bài giảng quy hoạch du lịch