từ vựng ăn mặc

ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI CÁ BẠC MÁ KHAI THÁC BẰNG NGHỀ LƯỚI VÂY Ở VÙNG BIỂN VEN BỜ TỪ NGHỆ AN ĐẾN BẾN TRE

ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI CÁ BẠC MÁ KHAI THÁC BẰNG NGHỀ LƯỚI VÂY Ở VÙNG BIỂN VEN BỜ TỪ NGHỆ AN ĐẾN BẾN TRE
... Đánh giá nguồn lợi Bạc Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) khai thác nghề lới vây vùng biển ven bờ từ Nghệ An đến Bến Tre * Mục đích luận án - Đánh giá trạng v biến động nguồn lợi ... nguồn lợi Bạc khai thác nghề lới vây vùng biển Việt Nam - Cung cấp đợc dẫn liệu xu hớng biến động sản lợng v suất khai thác nguồn lợi Bạc theo đội t u, không gian v thời gian biển ... Bạc Rastrelliger kanagurta, góp phần xây dựng sở khoa học nhằm đánh giá biến động nguồn lợi nhỏ vùng biển Việt Nam - Đề xuất phơng hớng khai thác hợp lý v bảo vệ nguồn lợi theo quan...
 • 27
 • 313
 • 0

tu vung ve cac mon an duoc che bien pho bien trong tieng anh 9314

tu vung ve cac mon an duoc che bien pho bien trong tieng anh 9314
... baked beans /beɪk biːns/ - đậu hầm 15 pork chops /pɔːk tʃɒps/ - sườn lợn 27 biscuit /ˈbɪs.kɪt/ - bánh quy mặn potato chips /pəˈteɪ.təʊ tʃɪps/ - khoai tây chiên 16 mixed vegetables /mɪkst ˈvedʒ.tə.bļs/ ... ˈvedʒ.tə.bļs/ - rau trộn 28 french-fries /frentʃ fraɪz/ - khoai tây chiên kiểu Pháp (cắt dài) pancakes /ˈpæn.keɪks/ - bánh kếp 17 mashed potatoes /mæʃt pəˈteɪ.təʊ/ - khoai tây nghiền 29 fried...
 • 17
 • 1,080
 • 1

giáo an từ vựng

giáo an từ vựng
... 老师先把全部生词读一遍, 然后要求学生跟着读一遍。 下班 xiàbān 单个学生读(三个学生接力 完成)。 tan ca 学生模仿造句 如果学生发音不准,老师就 如: 我下班了 给学生纠正。 老师在黑板上写出个重点的 生词 。 套 (量) tào 下班 xiàbān căn, tan ca 跟上班相对的意思。 例: 请学生模仿造句 。 如: 这套邮票真好 看。 房子 (名) fángzi ... 这个月的租房没了 才 (副) mới, vừa 13 商量 (动) shāngliang thương lượng 交换意见 例: 这问题大家商量怎么样了? 请学生模仿,造句 。 14.名片(儿) (名) 如: 我刚才回到家。 如: 你同学去了很 久了, 你怎么现 在才去? míngpiàn(r) danh thiếp 虽然 (连) 15 要是 (连) yàoshì 如: 虽然我们班人 ... juédìng định 请学生模仿,造句。 租金 (名) zūjīn tiền thuê nhà, đất, xe… 出租房子、土地等的钱 例: 房子的租金太贵了 商量 (动) shāngliang 10 别处 (名) biéchù nơi khác 如: 我们都商量好 thương lượng 了。 别、另外的地方 11 决定 (动) juédìng định 例: 我决定了,...
 • 13
 • 164
 • 2

giao an- Tong ket tu vung -Giao an thi gvg

giao an- Tong ket tu vung -Giao an thi gvg
... (vua nhiên tình tầng lớp xã hội định hình đó,khanh,ngữ … vai trò + thần, thuật bề đóng (quan) quan trọng và(vợ vua) …trở nên + hoàng hậu ngày quan trọng I Sự phát triển từ vựng: II Từ mượn : ... Việt : Câu : Khái niệm Câu :  TiÕt 50 Chọn quan niệm quan niệm sau: A Từ Hán Việt chiếm tỉ lệ không đáng kể vốn từ tiếng Việt B Từ Hán Việt phận quan trọng lớp từ mượn gốc Hán C Từ Hán Việt phận ... lệch, trúng tủ, … + học vẹt, nâng cao Nhu cầu - Vương triều phong : giao tiếp nhận thứckiến Biệt ngữ xã hội : người thượng, thi n tử, bệ hạ + hoàng vấn đề khoa Biệt ngữ xã hội từ … (vua) học,...
 • 18
 • 231
 • 2

Gián án thủ thuật dạy từ vựng TA 6

Gián án thủ thuật dạy từ vựng TA 6
... 7,15% 14,3% 21,4% 42 5,13% 5,13% 10,3% 23,1% 10 25 ,6% 16 41% 35 89,7% Giữa HKII 16, 7% 11 26, 2% 18 42,8% 16, 7% 14,3% 31 73,8% 19,1 19 45,2% 36 85,7% So víi kÕt qu¶ kh¶o s¸t chÊt lỵng gi÷a häc ... Vµ ®em l¹i kÕt qu¶ kh¶ quan KÕt qu¶ ®¹t ®ỵc cđa líp 6/ 5 nh sau: Điểm 0,5 -3 Thời gian TSHS SL % 9,5% 3,5-4,5 SL % Điểm Cộng SL % 5 -6 SL % 6, 5-7,5 SL % 8-10 SL % Cộng SL % Giữa HKI 42 HKI 42 7,15% ... miªu t¶ ®Ĩ lµm râ nghÜa cđa tõ, chóng ta cã thĨ kÕt hỵp thªm vÝ dơ thùc tÕ ®Ĩ gióp häc sinh nhËn biÕt nghÜa dƠ dµng h¬n B2 Dïng tõ tr¸i nghÜa, ®ång nghÜa: Ta sư dơng tõ ®ång nghÜa, tr¸i nghÜa...
 • 8
 • 261
 • 3

Gián án De on TNTHPT - Tu vung + Reading 16 unit

Gián án De on TNTHPT - Tu vung + Reading 16 unit
... and confetti B Typical birthday party decorations include some flowers and confetti C Typical birthday party decorations include balloons, streamers, and confetti D Typical birthday party decorations ... D developed Doi Moi is a faithful reflection _ Vietnam's particular historical features and conditions of socio-economic development A in B of C on D with Doi Moi is to welcome the opportunities ... controlled most positions of employment and power in society 16 A deep-seated B deep-rooted C deep-based D in-depth 17 A for B to C as D with 18 A about B at C in D with 19 A deny B limit C allow...
 • 28
 • 266
 • 1

Gián án Sáng kiến kinh nghiệm dạy từ vựng Tiếng Anh 12 chuẩn

Gián án Sáng kiến kinh nghiệm dạy từ vựng Tiếng Anh 12 chuẩn
... 2 Sáng kiến kinh nghiệm initiative experience THE THEME HOW TO TEACH VOCABULARIES IN HIGH SCHOOL FOCUS ON ENGLISH 12 TEACHER: NGUYEN DUY TUAN SCHOOL: TAN ... Suggested answers: 1.c 2.d 3.a 4.b TRANSLATION: Nguyen Duy Tuan – Tan An High School 11 12 Sáng kiến kinh nghiệm initiative experience ILLUSTRATED LECTURE unit 9: deserts reading task page 98 Task ... Gò đống Đỉnh Lá nhọn V DO EXERCISES GAP FILLING Nguyen Duy Tuan – Tan An High School 12 13 Sáng kiến kinh nghiệm initiative experience Gap-fills are an excellent way to reinforce vocabulary,...
 • 19
 • 1,105
 • 29

Gián án Sáng kiến kinh nghiệm dạy từ vựng Tiếng Anh 12 chuẩn

Gián án Sáng kiến kinh nghiệm dạy từ vựng Tiếng Anh 12 chuẩn
... 2 Sáng kiến kinh nghiệm initiative experience THE THEME HOW TO TEACH VOCABULARIES IN HIGH SCHOOL FOCUS ON ENGLISH 12 TEACHER: NGUYEN DUY TUAN SCHOOL: TAN ... Suggested answers: 1.c 2.d 3.a 4.b TRANSLATION: Nguyen Duy Tuan – Tan An High School 11 12 Sáng kiến kinh nghiệm initiative experience ILLUSTRATED LECTURE unit 9: deserts reading task page 98 Task ... Gò đống Đỉnh Lá nhọn V DO EXERCISES GAP FILLING Nguyen Duy Tuan – Tan An High School 12 13 Sáng kiến kinh nghiệm initiative experience Gap-fills are an excellent way to reinforce vocabulary,...
 • 19
 • 803
 • 16

Từ vựng tiếng anh chủ đề các món ăn

Từ vựng tiếng anh chủ đề các món ăn
... Cat fish Các cháo - Rice gruel dished Các xào - Braised dished Canh bò hành răm: Beef & onion soup Canh cá chua cay: Hot sour fish soup Canh cải thịt nạc: lean pork & mustard soup Canh chua: ... fish broth Canh cua: Crab soup Canh rò cải cúc: Fragrant cabbage pork-pice soup Canh thịt nạc nấu chua: Sour lean pork soup Canh trứng dưa chuột: egg& cucumber soup Canh: soup Chả cá lăng nướng: ... cà mỳ rán: Fried Crayfish in camy Xào, áp chảo: Saute Xôi: Steamed sticky rice Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành 11 ...
 • 11
 • 932
 • 11

Phân tích đối chiếu từ vựng và thành ngữ ẩn dụ trong các ngôn bản kinh tế tiếng anh và tiếng việt

Phân tích đối chiếu từ vựng và thành ngữ ẩn dụ trong các ngôn bản kinh tế tiếng anh và tiếng việt
... (literally strong) frequently collocates with words for increase, decrease and growth (tăng mạnh, giảm mạnh) whereas its literal translation equivalent in English (strong rise, strong fall, strong ... period published by the two leading financial daily newspapers in Vietnam (Thời báo Kinh tế Việt Nam and Diễn đàn Doanh nghiệp) II.1 Analysis of Central Bank reports The fact that the Minutes of the ... translate/transfer this collocation into English using the prototypical equivalents (strong fall, strong rise), as strong only collocates with growth and increase in the texts analysed In English a...
 • 61
 • 517
 • 0

Xem thêm