Bài tập tổng hợp cả năm lớp 6

bài tập tổng hợp cả năm mời tham khảo

bài tập tổng hợp cả năm mời tham khảo
... ss/x/ce sợ se/ge/z ch chết Nhóm 3: Các trường hợp lại ( Khơng cần nhớ) (Gv nên hướng dẫn hs thấy chọn từ có “-s/-es” theo nhóm, xét từ nhóm đến nhóm 3) Bài tập ứng dụng: A talked B painted C asked ... Teacher Le Thi Hong Yen Grade 11 Vì tơi mạnh rạn chia sẻ với đồng nghiệp cách dạy học sinh làm tập với kết chọn từ đạt 90% trở lên Thay việc học sinh phải nhớ ký hiệu phiên âm cách phát âm từ, ... 2: Chữ trước -ed th k f/gh p ss/x/ce Từ gán thơi khơng phì phèo sợ sh ch chết Nhóm 3: Các trường hợp lại ( Khơng cần nhớ) (Gv nên hướng dẫn hs thấy chọn từ có “-ed” theo nhóm, xét từ nhóm đến nhóm...
 • 33
 • 148
 • 0

Bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 11 cả năm (có đáp án)

Bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 11 cả năm (có đáp án)
... 106 A 107 C 108 A 109 D 110 D 111 A 112 B 113 B 114 C 115 B 116 A 117 B 118 D 119 C 120 C 121 A 122 D 123 A 124 A 125 A 126 D 127 A 128 D 129 C 130 A II UNIT – ( Lê Thanh Mừng ) I turned down ... coming tomorrow D she is going to come tomorrow CÂU ĐÁP ÁN D D B D CÂU 18 19 20 21 KEY ĐÁP ÁN A B D A CÂU 35 36 37 38 ĐÁP ÁN C D B B 50 10 11 12 13 14 15 16 17 A A C A A D D D A B D A A 22 23 ... 10 A 11 B 12 D 13 C 14 B 15 A 16 D 17 B 18 A 19 C 20 D B SENTENCE COMPLETION B B A D C C C D C 10 A 11 C 12 C 13 A 14 B 15 D C ERROR IDENTIFICATION 1.C 2.B 3.B 4.C 5.C 6.B 7.C 8.B 9.B 10.C 11. C...
 • 78
 • 1,429
 • 12

CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN GỒM PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ CÁC BÀI TẬP TỔNG HỢP MINH HỌA CHO 6 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 6.

CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN GỒM PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ CÁC BÀI TẬP TỔNG HỢP MINH HỌA CHO 6 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 6.
... d Lp cỏc cp phõn s bng t bn nm s sau: 3; 6; 12; 24; 48 Gii T nm s ó cho , cú ba ng thc sau: 24 = 6. 12 ; 3.48 = 6. 24; 6. 48 = 12.24 Vi ng thc 3.24 = 6. 12 , trc ht ta lp mt cp phõn s = 12 24 (1) ... ht cho 12 chuyên đề Du hiu chia ht Du hiu chia ht cho 9: cỏc s cú tng cỏc ch s chia ht cho thỡ chia ht cho v ch nhng s ú mi chia ht cho Du hiu chia ht cho 3: cỏc s cú tng cỏc ch s chia ht cho ... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 965 8 36 a) 3.3 2.3 2.5 b) https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 30025 a) 2 .61 1. 16 + 2.12 6. 15 2 .61 2.10 812. 960 25 28 + 25 24 + + 25 + 25...
 • 61
 • 326
 • 0

bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 7

bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 7
... After breakfast , she (get) ………… dressed and goes to school at 6.40 Her classes (start) ………… at 7. 00 o’clock and (finish) ………… at 11.20 After school, she (do) ………… home and has lunch at 12 o’clock ... I’m (4) …………… …grade Hoa : Which (5) ………………… are you (6)…………………… ? Nam : I’m in class 6A What (7) …………………………you? Hoa : I’m in (8)…………………6, class 6B XI Complete the dialogue between you and Thu ... An : ……… (5)……… does he in the afternoon ? Nga : He does his …….(6)……… An : What does he go ……. (7) ……… bed ? Nga : He goes to bed ……(8)…… 10.30 XIX Supply the corect form or tense of the verbs...
 • 6
 • 4,070
 • 87

bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 8 hkii

bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 8 hkii
... France presented the Statue of Liberty to the United States in 187 6 (Use passive form) => Viet Nam is a country which exports ... B exchange C gravity D patient Make the correct choice Nha Trang, a beautiful city belong to Khanh Hoa Province, is a resort A mountainous B seaside C village D countryside Nha Trang is famous ... reading a book He really likes it The book is really A interest B interested C interesting 18 Ben is by the characters in the book A to fascinate B fascinate C fascinating 19 He is also...
 • 7
 • 6,253
 • 229

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ VECTO LỚP 10

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ VECTO LỚP 10
...       b) Tìm tập hợp điểm điểm M cho u  MA  MB  MC  MD phương với AB a) Xác định điểm I cho AB  IB  IC  ID  Bài 32 Cho tam giác ABC , tìm tập hợp điểm M cho :   ...     b) MA  MB  MB  MC Bài 33         Cho tam giác ABC Tìm tập hợp điểm M thỏa điều kiện: MA  3MB  MC  MA  3MB  MC Bài 34 Cho tam giác ABC đường thẳng ...  3CN D Tính độ dài véc tơ Bài 40    Cho tam giác ABC cạnh a Tính AB  AC Bài 41     Cho tam giác vng ABC vng B Biết AB = ; BC = 10 Tính BA  BC Bài 42 Cho hình vng ABCD tâm...
 • 4
 • 2,675
 • 34

DS tổng hợp cả năm lớp 11a5

DS tổng hợp cả năm lớp 11a5
... HSTT HSTT 8.2 9.6 5.4 9.7 8.6 7.8 7.8 8.1 9.9 8.0 7.9 10.0 1 1 L .lớp L .lớp L .lớp L .lớp L .lớp L .lớp L .lớp L .lớp L .lớp L .lớp L .lớp L .lớp ...
 • 2
 • 75
 • 0

BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU CƠ LỚP 11 ppsx

BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU CƠ LỚP 11 ppsx
... HCOOH D C2H5COOH Câu 99.Hỗn hợp X gồm hai axit hữu no Đốt cháy 0,3 mol hỗn hợp X thu 11, 2 lít CO (đktc) Nếu trung hòa 0,3 mol hỗn hợp X cần 500ml dung dịch NaOH 1M Cơng thức cấu tạo hai axit là: ... CH3OH Câu 112 : Trong phản ứng: C6H5COOH + HNO3 (tỉ lệ mol 1:1) → chất hữu D,D là: A o-NO2-C6H4COOH B m-NO2-C6H4COOH C p-NO2-C6H4COOH D Axit 1,3,5-trinitrobenzoic Câu 113 : Hợp chất có cơng thức ... hố hồn tồn m gam hỗn hợp X thu 1,32m gam hỗn hợp Y gồm axit Mặt khác, cho 0,1 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO dư/NH3 thu q 21,6 gam Ag Vậy cơng thức anđehit hỗn hợp X là: A HCHO C3H5CHO...
 • 10
 • 342
 • 5

Bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 11 HKII (with key)

Bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 11 HKII (with key)
... KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 Thời gian làm bài: 60 phút;( không kể phát đề) Mã đề thi 140 Họ, tên thí sinh: Lớp Số báo danh: I PHONETICS: Choose the word ... 10 A A B D A 11 12 13 14 15 B D A B C 16 17 18 19 20 A A B B A 21 22 23 24 25 A A B C A 26 27 28 29 30 C A C B B KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 Thời gian làm bài: 60 phút;( ... been teaching English to us at Quang Trung High School A It is Mr Lanh B It is Mr Lanh that C He is Mr Lanh who D It was Mr Lanh whom 10 Choose the word which has the stressed part pronounced...
 • 46
 • 3,928
 • 13

Ngữ pháp và bài tập tiếng anh cả năm lớp 7

Ngữ pháp và bài tập tiếng anh cả năm lớp 7
... tên đường - at + số nhà, tên đường VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí * thời gian: - at + - in + tháng, mùa, năm - on + thứ, ngày - from …to - after (sau khi) - before (trước ... giá tiền 17 Tính từ kép: Số đếm - N(đếm số ít) - 15-minute break (có dấu gạch nối S) 18 Lời khuyên: - S + should / shouldn’t - S + ought to - S + must + V1 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, ... I’m class 7A 5/ Dictionaries are the shelves the left the room 6/ She is interested literature, but we are fond Math 7/ My birthday is ...
 • 15
 • 528
 • 1

Bài tập tổng hợp tiếng Anh lớp 7

Bài tập tổng hợp tiếng Anh lớp 7
... at the moment A.to watch B.watch C.watches D.watching (CLASS 7) *** TEST *** TUYỂN TẬP TESTS LỚP 7( 2012) School:……………………… Class: 7A… Name:…………………… Test of English Subject of Time:15 minutes Mark ... ……………………………………………………………………………………… What you after school ? ……………………………………………………………………………………… ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP BÀI 4-5-6 I Choose the word that has underlined part pronounced differently from the others ... 3.0 29 10 12 3.0 3.5 Tổng Tổng 2.0 1.5 3.0 Answer I/Language focus (4.5ms) Each correct word gets 0.25m */1/d 2/c 3/a 4/c */1 went 2/much 3/Why 4/record 5/ heavy 6/wash 7/ didn’t 8/ sick note...
 • 26
 • 150
 • 0

Bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 11 HKII (with key)

Bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 11 HKII (with key)
... KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 Thời gian làm bài: 60 phút;( không kể phát đề) Mã đề thi 140 Họ, tên thí sinh: Lớp Số báo danh: I PHONETICS: Choose the word ... 10 A A B D A 11 12 13 14 15 B D A B C 16 17 18 19 20 A A B B A 21 22 23 24 25 A A B C A 26 27 28 29 30 C A C B B KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 Thời gian làm bài: 60 phút;( ... been teaching English to us at Quang Trung High School A It is Mr Lanh B It is Mr Lanh that C He is Mr Lanh who D It was Mr Lanh whom 10 Choose the word which has the stressed part pronounced...
 • 55
 • 629
 • 1

ngu phap va bai tap tieng anh ca nam lop 7

ngu phap va bai tap tieng anh ca nam lop 7
... week ? - Because she had a toothache a What b Why c Where d Who Spinach is very good ………… you but you must wash it …………………… a at / careful b at / carefully c for / careful d for / carefully We ... stamps and envelopes Hoa needs (buy)……………… a phone card I (mail)…………………… this letter tomorrow He (phone)……………… his parents three or four times a week Nam wants (send) …………………this postcard to his ... c bigger c carefully d slow c going 11 My mother always drives d biggest d went a careful b carefuly 12 You ought to the dentist’s a to go b go 13 How is your brother ? _ He’s 1 .70 meters a...
 • 16
 • 264
 • 0

CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN PHẦN SO SÁNH PHÂN SỐ GỒM CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP TỔNG HỢP MINH HỌA DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 6.

CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN PHẦN SO SÁNH PHÂN SỐ GỒM CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP TỔNG HỢP MINH HỌA DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 6.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN PHẦN SO SÁNH PHÂN SỐ GỒM CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP TỔNG HỢP MINH HỌA DÀNH CHO HỌC SINH LỚP Để so sánh phân số , tùy theo số trường hợp cụ thể đặc điểm phân số , ... bạn đọc tham khảo phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN PHẦN SO SÁNH PHÂN SỐ GỒM CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP TỔNG HỢP MINH HỌA DÀNH CHO HỌC SINH LỚP Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 ... hỗn số để so sánh : +Hỗn số phần nguyên lớn hỗn số lớn +Nếu phần nguyên xét so sánh phân số kèm theo Bài tập 1: Sắp xếp phân số 134 55 77 116 ; ; ; 43 21 19 37 theo thứ tự tăng dần 13 Giải: ...
 • 16
 • 397
 • 0

Xem thêm