bai giang KHÍ vô TRÙNG

Bài giảng Lớp vỏ khí

Bài giảng Lớp vỏ khí
... không khí: Không khí bao gồm thành phần sau:  Khí Nitơ: 78%  Khí ôxi: 21%  Hơi nước khí khác: 1%2 2/ Cấu tạo lớp vỏ khí: (lớp khí quyển) - Có tầng: đối lưu, bình lưu tầng cao khí 3/ Các khối khí: ... Không khí bao gồm thành phần sau:  Khí Nitơ: 78%  Khí ôxi: 21%  Hơi nước khí khác: 1%2 2/ Cấu tạo lớp vỏ khí: (lớp khí quyển) Quan sát hình vẽ cho biết: Lớp vỏ khí gồm tầng nào? Thảo luận nhóm ... Vai trò TIẾT 21: LỚP VỎ KHÍ 2/ Cấu tạo lớp vỏ khí: (lớp khí quyển) - Có tầng: đối lưu, bình lưu tầng cao khí Tên tầng Vị trí Đặc điểm Vai trò Đối lưu – 16km -Chiếm 90% không khí -Nhiệt độ giảm...
 • 26
 • 470
 • 0

Bài giảng thuốc khử trùng và thuốc sát trùng PGS TS thị trà an

Bài giảng thuốc khử trùng và thuốc sát trùng  PGS TS võ thị trà an
... rác lớn Sát trùng Lưu ý: để việc sát trùng có hiệu quả, bề mặt sát trùng phải rác bụi bẩn (chất vơ cơ) Bề mặt sát trùng tiến trình tấy uế 4/13/2015 Câu hỏi: Tại thuốc sát trùng, khử trùng dùng ... tiên sát trùng nhiệt hóa chất (nếu có thể), nhiệt ẩm có hiệu nhanh nhiệt khơ ► Cần lựa chọn thuốc sát trùng khử trùng phù hợp với tính nhạy cảm mầm bệnh 4/13/2015 PHÂN LOẠI SÁT TRÙNG ► Sát trùng ... 4/13/2015 KHÁI NI M Thuốc khử trùng (disinfactants): tiêu diệt vi khuẩn vi sinh vật nhiễm khác; phá hủy ngun sinh chất vi khuẩn ln vật chủ → sử dụng cho đồ vật vơ sinh Thuốc sát trùng (antiseptics):...
 • 35
 • 449
 • 0

Bài giảng Khí cụ điện - chương 5

Bài giảng Khí cụ điện - chương 5
... Kiãúckhäúp II NAM CHÂM ĐIỆN ĐẠI CƯƠNG VỀ NAM CHÂM ĐIỆN i Φ N S N i N S a) S Hinh 5. 2.Nam chám âiãûn b) TÍNH LỰC HÚT ĐIỆN TỪ NAM CHÂM ĐIỆN TÍNH LỰC HÚT ĐIỆN TỪ NAM CHÂM ĐIỆN Lỉûc hụt âiãûn tỉì ... ψ [J/cm] = -5 ,1.ψ [kg ] dδ dδ ψ I= L ;L =W G ψ =W nãn φm 5, 1 φm dG F= [kg ]; G dδ NAM CHÂM ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ VỊNG CHỐNG RUNG NAM CHÂM ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ VỊNG CHỐNG RUNG Hình 5. 5 Nam c hám ... CẤU ĐIỆN TỪ Φt δ Φδ Φr Hç nh 5. 1 Kãút cáúu m ảch tỉ ì 1.Thán m ảch tỉ ì; Nàõp m ảch tỉ ì ;3.khe hở kh ơng khí; KHÁI NIỆM CHUNG CƠ CẤU ĐIỆN TỪ Khi cho dng âiãûn chảy qua cün dáy cấu Hình 5. 1,...
 • 34
 • 1,009
 • 5

Bài giảng Khí cụ điện - chương 6

Bài giảng Khí cụ điện - chương 6
... Lò xo nhã Tiếp điểm 6 Ống ngắn mạch RÅ LE CM ỈÏNG DNG ÂIÃÛN CỈÛC ÂẢI KHẠI NIÃÛM CHUNG RÅLE CM ỈÏNG DNG ÂIÃÛN CỈÛC ÂẢI Rơle cảm ứng dòng điện cực đại dùng để bảo vệ cho mạch điện có cố q tải, ngắn ... lỉûc hụt l xo phn lỉûc nàõp mảch tỉì âỉåüc vãư phêa li ỈÏng våïi mảch tỉì chiãưu - xoay chiãưu cọ cạc råle chiãưu - xoay chiãưu RÅLE QỤA TI RÅLE ÂIÃÛN TỈÌ CHỈÅNG : RÅ LE RÅLE ÂIÃÛN TỈÌ RƠ LE TỐC ... tiãøu  Råle cỉûc âải - cỉûc tiãøu  Råle so lãûch  Råle âënh hỉåïng ÂÀÛC TÊNH CA RÅLE Âỉåìng biãøu diãùn quan hãû giỉỵa âải lỉåüng vo x v âáưu y ca råle gi l âàûc “ vo - “ v cn âỉåüc coi l âàûc...
 • 73
 • 736
 • 5

Bài giảng Khí cụ điện - chương 7

Bài giảng Khí cụ điện - chương 7
... d.Ba cỉûc ng NỤT ÁÚN KHẠI NIÃÛM CHUNG   Nụt áún (hay nụt báúm, nụt âiãưu khiãøn) dng âãø âọng - càõt mảch åí lỉåïi âiãn ạp Nụt áún thỉåìng âỉåüc dng âãø âiãưu khiãøn cạc rå le, cäng tàõc tå, ... quang sau dáy chy âỉït CẠC U CÁƯU CA CÁƯU CHY  u cáưu âäúi våïi cáưu chç sau:  Âàûc tuún ampe - giáy ca cáưu chç cáưn phi tháúp hån âàûc thiãút bë bo vãû  Khi cọ ngàõn mảch cáưu chç phi lm...
 • 29
 • 695
 • 3

Bài giảng Khí cụ điện - chương 8

Bài giảng Khí cụ điện - chương 8
... CHUNG Áptơmát TBĐ tự động cắt mạch điện có cố , dùng để bảo vệ cho mạch điện có cố q tải, ngắn mạch, sụt áp, truyền cơng suất ngược Ngồi còn dùng để đóng mở cho mạch điện khơng thường xun đóng mở ... quang Tiếp điểm làm việc Cuộn dây đóng Rơle nhiệt 6,7 Cơ cấu tự tuột khớp Rơle dòng điện cực đại 9, 10 Rơle điện áp 11 Cuộn dây cắt từ xa 12 Cần đóng cắt 13 Gối tựa APTOMAT APTOMAT APTOMAT APTOMAT...
 • 21
 • 586
 • 6

Bài giảng Khí cụ điện - chương 9

Bài giảng Khí cụ điện - chương 9
... âiãûn âãø khọa hồûc måí cạc van bạn dáùn ( thyristor, triac) Cäng tàõc tå cọ hai vë trê : âọng - càõt, âỉåüc chãú tảo cọ säú láưn âọng càõt låïn, táưn säú âọng càõt cọ thãø tåïi 1500 láưn mäüt ... Dng âiãûn âënh mỉ ïc Iâm    L dng âiãûn âi qua tiãúp âiãøm chênh chãú âäü lm viãûc giạn âoản - láu di, nghéa l åí chãú âäü ny thåìi gian cäng tàõc tå åí trảng thại âọng khäng láu quạ giåì Cäng ... khiãøn âäüng cå khäng âäưng bäü ba pha läưng sọc cáưn cọ kh nàng âọng u cáưu dng âiãûn bàòng ( 3- 7)Iâm  Kh nàng càõt våïi cäng tàõc tå xoay CẠC U CÁƯU K THÛT  Táưn s äú thao tạc  Säú láưn...
 • 26
 • 478
 • 0

Bài giảng Khí cụ điện - chương 10

Bài giảng Khí cụ điện - chương 10
... lớn, nên cắt dễ gây điện áp cao làm hỏng cách điện thiết bị điện Mặt khác hồ quang điện chiều khó dập tắt hơn, ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị đóng cắt Có nhiều dạng cấu điện từ chấp hành với ...  Mắc ắc quy song song với nguồn điện, TBĐ đóng cắt nặng nề VAN ĐIỆN TỪ KHÁI NIỆM CHUNG Van điện từ dùng để đóng, mở ống dãn chất lỏng chất khí cách đóng cắt điện vào cuộn dây CẤU TẠO Dây quấn ... KHÁI NIỆM CHUNG Trong cấu điện từ chấp hành nam châm điện phận chủ yếu Nó sinh lực điện từ cần thiết cho cấu làm việc Trong cấu điện từ, NCĐ chiều dùng phổ biến lý sau :  Làm...
 • 14
 • 491
 • 2

Bài giảng Khí cụ điện - chương 11

Bài giảng Khí cụ điện - chương 11
... trỡ i lng u mc khụng i, i lng u vo bin thiờn mt phm vi nht nh ng vi cỏc i lng dũng in, in ỏp, cụng sut ta cú cỏc b n nh tng ng Trong ú b n nh in ỏp l c dựng rng rói hn c ỉN AẽP SếT Tặè KHNG...
 • 10
 • 454
 • 2

Bài giảng Bỏng Nhiễm trùng nông

Bài giảng Bỏng Nhiễm trùng nông
... độ sâu bỏng biu bỡ trung bi - H bỡ- Phân độ sâu bỏng Chia làm bỏng nông, sâu trung gian Bỏng nông Bỏng độ 1: Bỏng lớp sừng Da đỏ, rát Khỏi sau 2-3 ngày, không sẹo Gặp: bỏng nắng, bỏng nước ... cương bỏng Bài giảng: lý thuyết đối tượng sv năm thứ Thời gian: tiết địa điểm giảng giảng đường Mục tiêu học tập Trình bày nguyên nhân gây nên bỏng Nắm cách tính diện tích độ sâu bỏng ... bỏng axit Bỏng độ Phá hủy da, tới xương, vùng bị cháy đen Gặp: bỏng điện cao thế, sét đánh, cháy nhà Bỏng trung gian: Giữa giới hạn bỏng nông sâu Tổn thương phần lớp tb đáy Có thể thành bỏng...
 • 39
 • 387
 • 6

Bài giảng: Bệnh ấu trùng sán dây lợn

Bài giảng: Bệnh ấu trùng sán dây lợn
... trùng sán dây lợn - Không ăn rau sống, không uống nước lã - Quản lý phân tốt, phân người nhiễm sán dây lợn - Phát điều trị sớm người mắc bệnh sán dây lợn để ngăn ngừa mắc bệnh ấu trùng sán dây lợn ... bệnh có nang ấu trùng da phải có định điều trị - Trước điều trị bệnh nang ấu trùng phải điều trị bệnh sán dây lợn trưởng thành ruột Nếu bệnh nhân có sán trưởng thành ruột nguy đợt xuất nang ấu ... ấu trùng mức độ biểu bệnh khác thường rối loạn nhịp, suy tim Ít thấy tượng bệnh lý tim 3.3 Thể bệnh não - Não nơi ấu trùng sán lợn ký sinh hệ thần kinh trung ương Tuỳ theo giai đoạn nang ấu trùng...
 • 5
 • 1,516
 • 13

(Hình học 10 - Chương II) Bài giảng: Tích hướng của hai vecto

(Hình học 10 - Chương II) Bài giảng: Tích vô hướng của hai vecto
... Khi góc hai vectơ 00 ? Hai vectơ hư Hai vectơ ngược hướng ớng Khi góc hai vectơ 1800 ? Hai vectơ hướng Hai vectơ ngược hướng Định nghĩa tích hớng hai vectơ Định nghĩa: Tích hớng hai vectơ ... Đ2 tích hớng hai vectơ Bài học nêu định nghĩa tích hớng với tính chất Các em học sinh phải biết vận dụng kiến thức để giải số toán hình học toán thực tế giảng theo chơng trình chuẩn góc hai ... độ tích hớng Nếu a (a1; a2) b (b1; b2) a b = a1.b1 + a2.b2 Góc hai vectơ a b xác định bởi: a1 b1 + a b cos = 2 2 a + a b1 + b B phơng pháp giải toán Bài toán 1: Tính tích hớng hai...
 • 21
 • 1,862
 • 3

Bài giảng hóa

Bài giảng hóa vô cơ
... Nguyên tố hoá học: tập hợp đồng vị có điện tích hạt nhân Phân tử: hạt nhỏ chất có đầy đủ tính chất hóa học chất 1.1 Các khái niệm     Khối lượng nguyên tử: khối lượng trung bình nguyên tử nguyên...
 • 23
 • 337
 • 3

Xem thêm