CHƯƠNG III THÉP VÀ NHIỆT LUYỆN THÉP

chương 4 chuyển pha và nhiệt luyện thép

chương 4 chuyển pha và nhiệt luyện thép
... ứng suất dư CHUYỂN BIẾN KHI NUNG NĨNG VÀ LÀM NGUỘI THÉP 3.1 Đại cương nhiệt luyện thép 3.1.1 Định nghĩa • Định nghĩa nhiệt luyện: nhiệt luyện nung nóng KL đến nhiệt độ xác định, giữ nhiệt với thời ... cơng khí 3.1.3 Thí dụ tính thép sau nhiệt luyện Mác thép C45 (≈ 0 ,45 %C) • • • Thường hóa: σb= 46 0 -48 0 MPa; 143 -179 HB Tơi: 40 0-500 HB Tơi + ram: - Ram 40 0 C: σb= 730- 840 MPa; 205-235HB - Ram 500 ... trình chuyển pha Chuyển pha xảy nhờ q trình: - Trong pha cũ xuất trung tâm pha mới: m ầm - Mầm phát triển thành h ạt tinh th ể pha 1 .4. Động học q trình chuyển pha • • • Mơ tả mối quan hệ lượng pha...
 • 91
 • 857
 • 0

CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP

CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP
... THUẬT VẬT LIỆU 30 CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP 6.3 RAM THÉP 6.3.1 Định nghĩa mục đích a, Định nghĩa - Ram phương pháp nhiệt luyện nung nóng thép qua đến nhiệt độ thấp Ac1 giữ nhiệt để Mactenxit ... + Thép < 0,25%C - thường hoá; + Thép 0,3÷0,65%C - Ủ hoàn toàn; + Thép > 0,7%C - Ủ không hoàn toàn Trần Thế Quang – BỘ MÔN KỸ THUẬT VẬT LIỆU 12 CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP 6.2 TÔI THÉP ... 6.2.1 Định nghĩa mục đích a, Định nghĩa - Tôi thép phương pháp nhiệt luyện nung thép đến nhiệt độ cao nhiệt độ tới hạn (Ac1) để làm xuất Austenit, giữ nhiệt làm nguội nhanh để biến thành Mactenxit...
 • 40
 • 691
 • 15

CHUYỂN BIẾN PHA VÀ NHIỆT LUYỆN THÉP

CHUYỂN BIẾN PHA VÀ NHIỆT LUYỆN THÉP
... hạt b, Các phương pháp ủ chuyển biến pha - Được tiến hành nhiệt độ nhỏ Ac chuyển biến pha từ Peclit sang Austenit gồm: + Ủ thấp ủ kết tinh lại * Ủ thấp - Là phương pháp ủ nhiệt độ 200 ÷ 6000C với ... Tăng độ cứng thép Cacbon thấp ( ≤0,25%C) để dễ gia công cắt gọt; - Làm nhỏ hạt Xe chuẩn bị cho nhiệt luyện kết thúc; - Làm lưới XeII thép sau tích Chú ý + Thép < 0,25%C - thường hoá; + Thép 0,3÷0,65%C ... Các phương pháp ủ có nhiệt độ ủ cao Ac có xảy chuyển biến pha Peclit → Austenit nung nóng với hiệu ứng làm nhỏ hạt, gồm: + Ủ hoàn toàn; + Ủ không hoàn toàn ủ cầu hoá; + Ủ đẳng nhiệt; + Ủ khuếch...
 • 12
 • 1,307
 • 15

CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP ppsx

CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP ppsx
... THUẬT VẬT LIỆU 30 CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP 6.3 RAM THÉP 6.3.1 Định nghĩa mục đích a, Định nghĩa - Ram phương pháp nhiệt luyện nung nóng thép qua đến nhiệt độ thấp Ac1 giữ nhiệt để Mactenxit ... + Thép < 0,25%C - thường hoá; + Thép 0,3÷0,65%C - Ủ hoàn toàn; + Thép > 0,7%C - Ủ không hoàn toàn Trần Thế Quang – BỘ MÔN KỸ THUẬT VẬT LIỆU 12 CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP 6.2 TÔI THÉP ... 6.2.1 Định nghĩa mục đích a, Định nghĩa - Tôi thép phương pháp nhiệt luyện nung thép đến nhiệt độ cao nhiệt độ tới hạn (Ac1) để làm xuất Austenit, giữ nhiệt làm nguội nhanh để biến thành Mactenxit...
 • 40
 • 398
 • 0

Tài liệu Chương III ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG 2 VÀ CHU TRÌNH CARNOT doc

Tài liệu Chương III ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG 2 VÀ CHU TRÌNH CARNOT doc
... III. 1 ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG III. 1.1 Ý nghĩa III. 1 .2 Nội dung - Cách 1: - Cách 2: III. 2 CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG III. 2. 1 Khái niệm III. 2 Phân loại a Chu trình thuận ... cấp cho chu trình III. 3 CHU TRÌNH CARNOT III. 3.1 Chu trình Carnot thuận chiều a Giới thiệu chu trình 1 -2: Nén đoạn nhiệt 2- 3: Giãn nở đẳng nhiệt 3-4: Giãn nở đoạn nhiệt 4-1: Nén đẳng nhiệt b ... T-s chu trình p T TI TII 4 v s1=s2 s3=s4 s c Hiệu suất nhiệt chu trình ηC = 1− q2 q1 q1- lượng nhiệt nhận vào từ nguồn có nhiệt độ cao; q1 = q23 = TI(s3 – s2) q2- lượng nhiệt thải nguồn có nhiệt...
 • 12
 • 531
 • 10

Chương III ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG 2 VÀ CHU TRÌNH CARNOT ppsx

Chương III ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG 2 VÀ CHU TRÌNH CARNOT ppsx
... ε +1 q2> - tổng lượng nhiệt nhận vào q1< - tổng nhiệt lượng thải lo< – tổng công nhận vào chu trình III. 3 CHU TRÌNH CARNOT III. 3.1 Chu trình Carnot thuận chiều a Giới thiệu chu trình 1 -2: Nén ... const III. 3 .2 Chu trình Carnot ngược chiều a Giới thiệu chu trình 1 -2: Nén đoạn nhiệt 2- 3: Nén đẳng nhiệt 3-4: Giãn nở đoạn nhiệt 4-1: Giãn nở đẳng nhiệt b Đồ thị p-v chu trình c Hệ số làm lạnh q2 ... biến hoàn toàn nhiệt thành công III. 2 CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG III. 2. 1 Khái niệm III. 2 Phân loại a Chu trình thuận chiều - Khái niệm: lo >0 - Kết quả: q1 = lo + q - Hiệu suất nhiệt q2 lo q1 − q ηt...
 • 10
 • 431
 • 1

chương III: Mol và tính toán hóa học

chương III: Mol và tính toán hóa học
... tính toán hóa học Mol, khối lượng mol, thể tích mol gì? Chuyển đổi khối lượng mol, thể tích lượng chất nào? Tỉ khối khí A khí B gì? Công thức hóa học phương trình hóa học sử dụng tính toán hóa học ... Lấy số mol nhân 6.1023 Bài 2:SGK tr65 Em tìm khối lượng của: a) mol nguyên tử Cl mol phân tử Cl2 b) mol nguyên tử Cu mol phân tử CuO c) mol nguyên tử C,1 mol phân tử CO,1 mol phân tử CO2 d) mol ... tử NaCl,1 mol phân tử C12H22O11 (đường) Khối lượng mol nguyên tử = NTK Khối lượng mol phân tử = PTK Bài 3:SGK tr65 Em tìm thể tích (đktc) của: a) mol phân tử CO2 ; mol phân tử H2 ; 1,5 mol phân...
 • 20
 • 2,405
 • 9

Chương III. Lớp và đối tượng

Chương III. Lớp và đối tượng
... class class trừu tượng nếu: • Có phương thức trừu tượng Lớp lớp trừu tượng lại có phương thức trừu tượng ( phương thức trừu tượng kế thừa từ lớp cha chưa thực) lớp lớp trừu tượng Lớp có khai báo ... tập 3.1- Khái niệm lớp đối tượng Đối tượng (Object): vật,người,… cụ thể • Đối tượng = Properties + Methods • Lớp (class): Mô hình (template) mô tả cho nhóm đối tượng Đối tượng hữu, thực thể ... 50 3.10 -Lớp con(trong/inner) Là lớp khai báo bên lớp khác Quan hệ : lớp (enclosing, outter class) , lớp (nested, inner class) Lớp có quyền truy xuất lớp Lớp truy xuất lớp có instance lớp 51 ...
 • 61
 • 231
 • 1

Chương III: TÍNH TOÁN NHIỆT THỪA

Chương III: TÍNH TOÁN NHIỆT THỪA
... nhiệt BÀI TÍNH TOÁN NHIỆT THỪA ⎡ KCal ⎤ Qthừa ⎢ : Lương nhiệt thừa lại nhà có tác dụng làm tăng nhiệt ⎣ h ⎥ ⎦ độ không khí phòng Vì vậy, thông gió ta phải đưa gió vào để khử hết lượng nhiệt thừa ... truyền nhiệt kết cấu bao che (kcal/m2hoc) + F: Diện tích truyền nhiệt kết cấu bao che,(m2) + ∆ttt :Hiệu số nhiệt độ tính toán giửa nhiệt độ bên bên nhà:(oc) Trong trình tính toán phải tính hệ ... cách nhiệt: tức có lớp vật liệu có hệ số λ < Kcal/mh0C nhiệt trở lớp cách nhiệt tính sau: RiCN = RiKCN + Trong đó: δ' (3-6) λ' - RiCN: nhiệt trở dải cách nhiệt - RiKCN: nhiệt trở dải không cách nhiệt...
 • 34
 • 987
 • 9

Tài liệu chương III: tính cách nhiệt,cách ẩm pdf

Tài liệu chương III: tính cách nhiệt,cách ẩm pdf
... nhiệt ẩm để giải vấn đề ta phải thực việc cách nhiệt cách ẩm kho lạnh Nếu ẩm xâm nhập vào qua vách qua vách kho lạnh gây số tác hai: - Nó làm ẩm vật liệu cách nhiệt làm giảm khả cách nhiệt vật liệu ... cấu trúc cách ẩm lắp phía có độ ẩm cao (về phía nóng) Khi lắp cấu trúc cách ẩm cho kho em chọn nhựa đ-ờng giấy dầu dùng để cách ẩm cho t-ờng, trần dùng tôn để lợp đồng thời để cách ẩm III Ph-ơng ... khả khối l-ợng sản phẩm (do chuyển pha từ lỏng sang ) Để khắc phục tác hại nêu ng-ời ta phải cách ẩm cho kho II.cấu trúc cách nhiệt cách ẩm : Cấu trúc cách nhiệt: Cấu trúc cách nhiệt đảm bảo...
 • 19
 • 609
 • 14

Tài liệu CHƯƠNG III: PROTEIN VÀ AMINO ACID doc

Tài liệu CHƯƠNG III: PROTEIN VÀ AMINO ACID doc
... (scleroprotein) 3.3.2 Protein phức tạp Phosphoprotein: Protein + hợp chất hữu có P Glycoprotein: Protein + Glucid Lipoprotein: Protein + lipid Nucleoprotein: Protein + nucleic acid Chromoprotein: Protein ... nhóm  Amino acid chủ yếu (Essential amino acid) : PHILL MATT V  Amino acid không chủ yếu (Nonessential amino acid) 2.5.2.Phân loại theo chức hoá học gốc R: nhóm 3 .PROTEIN 3.1.Cấu trúc protein ... thể 2 .AMINO ACID 2.1.Công thức cấu tạo - Danh pháp Amino acid đơn vị cấu tạo protein, dẫn xuất acid hữu cơ; đó, nguyên tử hydrogen (H) vị trí carbon α thay nhóm amin (NH2), gọi α -amino acid NH2...
 • 19
 • 321
 • 0

Sinh học 9 - Tiết 15 - Chương III: ADN VÀ GEN Bài: AND pps

Sinh học 9 - Tiết 15 - Chương III: ADN VÀ GEN Bài: AND pps
... lệ d- Chỉ b c 2- Theo nguyên tắc bổ xung thì: a- A=T; G=X b- A+T=G+X c- A+X+T=G+X+T` c- Chỉ b c V/ DẶN DÒ: - Học theo nội dung SGK - Làm tập 4, 5, vào - Đọc mục “Em có biết” -o0o - ... lại - Về tỷ lệ loại đơn phân ADN: A=T; G=X A+G=T+X IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ - Tìm câu trả lời 1- Tính đa dạng phân tử ADN do: a- Số lượng, thành phần, trình tự xếp N b- Hàm lượng ADN nhân tế bào c- ... - ADN đại phân tử cấu tạo theo nguyên ADN? GV: Yêu cầu HS đọc lại  tắc đa phân mà đơn phân Nuclêôtít gồm quan sát hình 15 thảo luận (A, T, G, X) H?: Vì ADN có tính đặc thù - Phân tử ADN...
 • 4
 • 484
 • 2

Chương III: Protein và amino acid potx

Chương III: Protein và amino acid potx
... (scleroprotein) 3.3.2 Protein phức tạp Phosphoprotein: Protein + hợp chất hữu có P Glycoprotein: Protein + Glucid Lipoprotein: Protein + lipid Nucleoprotein: Protein + nucleic acid Chromoprotein: Protein ... 186.12 Trp W Amino acid có tính acid (Carboxylated amino acids) Aspartic acid 115.09 Asp D Glutamic acid 129.12 Glu E Amino acid có tính kiềm dạng amide (Amino/ amide-containing amino acids) Asparagine ... nhóm  Amino acid chủ yếu (Essential amino acid) : PHILL MATT V  Amino acid không chủ yếu (Nonessential amino acid) 2.5.2 Phân loại theo chức hoá học gốc R: nhóm Amino acid Mol Wt ký tự ký tự Amino...
 • 35
 • 249
 • 0

CHƯƠNG III: PROTEIN VÀ AMINO ACID ppsx

CHƯƠNG III: PROTEIN VÀ AMINO ACID ppsx
... (scleroprotein) 3.3.2 Protein phức tạp Phosphoprotein: Protein + hợp chất hữu có P Glycoprotein: Protein + Glucid Lipoprotein: Protein + lipid Nucleoprotein: Protein + nucleic acid Chromoprotein: Protein ... 186.12 Trp W Amino acid có tính acid (Carboxylated amino acids) Aspartic acid 115.09 Asp D Glutamic acid 129.12 Glu E Amino acid có tính kiềm dạng amide (Amino/ amide-containing amino acids) Asparagine ... nhóm  Amino acid chủ yếu (Essential amino acid) : PHILL MATT V  Amino acid không chủ yếu (Nonessential amino acid) 2.5.2 Phân loại theo chức hoá học gốc R: nhóm Amino acid Mol Wt ký tự ký tự Amino...
 • 22
 • 272
 • 0

Sinh học lớp 9 - Chương III – ADN và gen doc

Sinh học lớp 9 - Chương III – ADN và gen doc
... AND - Củng cố cho HS kiến thức cấu trúc phân tử ADN - Rèn kĩ quan sát phân tích mô hình ADN - Rèn thao tác lắp ráp mô hình ADN Quan sát hình thái nhiễm săc thể - Học sinh nhận biết dạng NST kì - ... hiển vi - Rèn kĩ vẽ hình 2, Kĩ năng: - Tiếp tục phát triển kĩ quan sát phân tích kênh hình - Làm việc với SGK - Nhóm hoạt động nhóm 3, Thái độ: - Say mê yêu thích môn - Áp dụng hiểu biết học vào...
 • 3
 • 2,028
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: trình gia công và nhiệt luyện thép kết cấugiáo trình kim loại học và nhiệt luyệnvật liệu cơ khí và nhiệt luyệntài liệu kim loại học và nhiệt luyệntai lieu vat lieu va nhiet luyen mon chi tiet maychương iii virut và bệnh truyền nhiễm pptchương iii tính toán nhiệt thừaphần iii quy trình nhiệt luyệnchương 4 nhiệt luyện thépcông nghệ nhiệt luyện thép chương 4công nghệ nhiệt luyện thép chương 5công nghệ nhiệt luyện thép chương 6công nghệ nhiệt luyện thép chương 7nhiet luyen thep va hop kimcông nghệ nhiệt luyện và thấm nitơ thể khí sử dụng khí nh3 cho thép skd11 dùng làm khuôn dập nguộiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả