Ngành đào tạo tin học

Đào tạo tin học cho sinh viên ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

Đào tạo tin học cho sinh viên ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
... 3.2 Dói vài hpc phàn tin hpc ùng dung cóng tàc vàn thuhni trù Tu trude dén nay, ndi dung tao tin hpc ùmg dung cho sinh vién ngành luu trù hpc va quàn tri vàn pbdng vàn tàp trung nhiéu vào phàn ... phue vu cho còng tàc vàn phòng (he thdng thóng tin vàn phdng) quàn ly còng tàc vàn thu va phàn mém quàn ly tài liéu luu trù Day se mò binh vàn phòng theo dùng nhu ly thuyét cùa tó chùc vàn phòng ... chu sinh vièn ngành Luu trù hpc va Quàn trj vàn phòng 3.1 Dèi vài hpc phàn tin hpc cahàn Dira trèn càc yèu càu ve trinh dò tin hpc nhu dà nèu d tran, eàn eù vào nói dung ebuong trinh tao tin...
 • 9
 • 96
 • 0

Quyết định chuyển giao Trung tâm Đào tạo Tin học trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND tỉnh sang trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật

Quyết định chuyển giao Trung tâm Đào tạo Tin học trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND tỉnh sang trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật
... Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật, thủ trưởng quan liên quan Giám đốc Trung tâm Tin học Bình Định chịu trách ... Sau bàn giao, Chủ tịch Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật có trách nhiệm hướng dẫn, đạo Trung tâm Tin học xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm để làm sở ... liên quan Giám đốc Trung tâm Tin học Bình Định chịu trách nhiệm thi hành định kể từ ngày ký / TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH KT-CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Vũ Hoàng Hà ...
 • 2
 • 426
 • 0

Đào tạo tin học cho xã Gánh nặng, đường xa

Đào tạo tin học cho xã Gánh nặng, đường xa
... phường, xã, song hiệu hạn chế cán công chức nhìn chung yếu kiến thức, chuyên môn kỹ tin học Sở làm đề tài thí điểm đào tạo tin học cho cấp 10 Tuy nhiên, việc mở rộng thức hoá đào tạo tin học cho ... cán xã, phường dự định tương lai xa, đào tạo tin học cho cán công chức cấp tỉnh “kẹt” kinh phí, phải trông chờ vào ngân sách Nhà nước Khi hỏi nội dung cần thiết nên có khung đào tạo tin học cho ... Khắc phục hư hỏng thông thường phần cứng phần mềm… Cần khung đào tạo tin học Không thể phủ nhận nhu cầu đào tạo tin học cho cán cấp phường ngày trở nên cấp thiết Trao đổi với phóng viên Bưu...
 • 3
 • 193
 • 0

kế hoạch đào tạo tin học

kế hoạch đào tạo tin học
... gian tổ chức lớp học Thời gian học (ngày) Địa điểm I ĐÀO TẠO TIN HỌC CHUYÊN SÂU VÀ KỸ NĂNG Đào tạo quản trị CSDL Oracle Database 10g Cán cục CNTT số Cục Thuế lớn lớp 20 người Đã đào tạo 13 ngày/lớp ... cử 4 lớp 252 người cán CCT Cán tin học Cục Thuế lớp 63 người Quý ngày/ lớp Hà Nội Cán kê khai tin học chi Cục Thuế lớp 480 người Đã đào tạo ngày/lớp Hà Nội ĐÀO TẠO HDSD ỨNG DỤNG THEO DỰ ÁN Ứng ... Hải PHỤ LỤC KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TIN HỌC NĂM 2010 (Ban hành kèm theo công văn số 2328 /TCT-CNTT ngày 30/ 6/2010 Tổng cục Thuế) TT Nội dung Thuộc dự án Đối tượng tham dự Số lớp, số lượng học viên Thời...
 • 5
 • 310
 • 2

Xây dựng phần mềm quản lý trung tâm đào tạo tin học

Xây dựng phần mềm quản lý trung tâm đào tạo tin học
... dng phn mm qun trung tõm o to tin hc GIAI ON I NH GI YấU CU ỏnh giỏ yờu cu o Tờn ti : Xõy dng h thng thụng tin tr giỳp qun trung tõm o to tin hc o Ngi yờu cu : Trung tõm o to tin hc Future ... hc phớ, s tin úng mi t Ph trỏch trung tõm Ph trỏch trung tõm Giỏm c trung tõm Phõn cụng lch ging dy cho giỏo viờn Khỏch hng ng ký hc Giỏm c trung tõm Lu tr thụng tin v hc viờn K toỏn trung tõm ... thụng tin hin ti H thng thụng tin hin ti ca trung tõm ch yu lm vic mt cỏch th cụng nú c mụ t nh sau : + Khi ngi cú nhu cu hc ti trung tõm n ng ký hc ti trung tõm qua bn ng ký Ngi ph trỏch ca trung...
 • 38
 • 444
 • 1

Xây dựng phần mềm hỗ trợ đào tạo tin học trực tuyến

Xây dựng phần mềm hỗ trợ đào tạo tin học trực tuyến
... học qua mạng, tìm hiểu phần mềm dạy học, sử dụng ngôn ngữ xây dựng phần mềm dạy học phù hợp với khả tin học GV HS Xác định sở lý luận thực tiễn việc dạy học trực tuyến ứng dụng phần mềm dạy học ... trình dạy học tin học Tìm hiểu số ứng dụng phần mềm MTĐT, xây dựng phần mềm dạy học hỗ trợ cho trình dạy học THVP Bước đầu đề tài góp phần giải khó khăn cho học viên điều kiện tham gia học tập ... luận việc ứng dụng CNTT việc dạy học tin học nói chung THVP nói riêng - Thiết kế xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ dạy học THVP - Xây dựng phương án dạy học với phần mềm thiết kế ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN...
 • 31
 • 47
 • 0

Chương trình đào tạo đại học ngành tin học quản lí

Chương trình đào tạo đại học ngành tin học quản lí
... Anh văn đại cương 2110021 Kinh tế vĩ mô I 2120031 Kinh tế trị Mác-Lênin 2150011 Tin học đại cương 10 2130032 Quản trị học 11 2110032 Luật kinh tế 12 2110051 Xã hội học 13 4270021 Anh văn đại cương ... môn học: Cơ sở liệu 29 4270122 Anh văn chuyên ngành 30 2150103 Hệ quản trị sở liệu I 31 2150113 Hệ quản trị sở liệu II 32 2150062 Hệ thống thông tin quản lý 33 2100022 Kế toán tài 34 2150152 Kiến ... Kiến thức chuyên ngành Cấu trúc liệu giải thuật 25 2150353 Sửa chữa & bảo trì máy tính (Học phần TC) 26 27 2150182 2150162 Cơ sở liệu Cơ sở lập trình 3 28 2150363 Đề án môn học: Cơ sở liệu 29...
 • 3
 • 205
 • 0

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành công tác xã hội

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành công tác xã hội
... Kiến thức ngành II 33 1 45 401 Chính sách hội 2 45 402 An sinh hội vấn đề hội 2 45 403 Nhập môn công tác hội 2 45 404 Nhập môn truyền thông đại chúng 2 45 405 Công tác hội cá nhân ... Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp : Thực theo quy chế Đào tạo đại học cao đẳng hệ quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào ... Quản trị ngành công tác hội 2 13 45 412 Y tế thường thức kỹ thuật cứu nạn 2 14 07 401 Giáo dục hòa nhập 2 15 45 413 Thực hành công tác hội 3 16 45 414 Thực hành công tác hội 3 Tự chọn (SV...
 • 4
 • 323
 • 1

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành giáo dục mầm non

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành giáo dục mầm non
... chức thực CT GDMN 2 18 10 413 Quản lý giáo dục mầm non 2 19 03 406 Đánh giá giáo dục mầm non 2 20 107 401 Giáo dục hoà nhập 2 21 03 407 Giáo dục học mầm non 2 03 107 Tự chọn (SV chọn 2/3 HP = ... thức giáo dục chuyên nghiệp I Kiến thức sở khối ngành ngành 10 1 03 001 Tâm lý học đại cương 2 03 107 Giáo dục học đại cương 2 10 101 Mỹ thuật 3 10 102 Âm nhạc múa 3 03 001 II Kiến thức ngành ... 1 03 401 Sự học PTTL trẻ em lứa tuổi MN 2 03 402 Sự học PTTL trẻ em lứa tuổi MN 3 10 401 Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi MN 2 10 402 Chương trình giáo dục MN 2 03 403 Giáo dục gia đình...
 • 4
 • 632
 • 0

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành giáo dục tiểu học

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành giáo dục tiểu học
... Thực theo quy chế Đào tạo đại học cao đẳng hệ quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Thang điểm: Nội dung chương trình (tên ... 110 TLH lứa tuổi tiểu học TLH sư phạm 3 03 107 Giáo dục học đại cương 2 03 112 Lý luận dạy học Tiểu học 2 03 113 Lý luận giáo dục Tiểu học 2 23 103 Sinh lý trẻ lứa tuổi tiểu học 2 30 101 Phương ... dung chương trình tiểu học, phương pháp dạy học phương pháp đánh giá k ết học tập rèn luyện học sinh toàn bậc tiểu học + Nắm yêu cầu phương pháp kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh tiểu học...
 • 5
 • 566
 • 4

Xem thêm