Tổng quan tư pháp quốc tế

MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN VỀ QUAN HỆ THỪA KẾ TRONG PHÁP QUỐC TẾ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN VỀ QUAN HỆ THỪA KẾ TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ
... NHIỀU HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI MỘT QUAN HỆ THỪA KẾ: MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN A LÝ DO ÁP DỤNG NHIỀU HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI QUAN HỆ THỪA KẾ Trong nội luật quốc gia có hai quan điểm thừa kế Theo ... điểm thừa kế mang tính nhân thân thể pháp quốc tế việc áp dụng hệ thống pháp luật quan hệ thừa kế Quan điểm thứ hai, chủ yếu nước theo hệ thống common law, có cách tiếp cận mang tính thực tiễn ... người thừa kế, quy định khác luật áp dụng quan hệ ủy thác - trust - quan hệ thừa kế, v.v.) Để khắc phục vấn đề trên, có hai xu hướng: Chỉ cho phép áp dụng hệ thống pháp luật quan hệ thừa kế; Cho...
 • 14
 • 645
 • 1

bài giảng pháp quốc tế - chương 9 quan hệ lao động trong pháp quốc tế

bài giảng tư pháp quốc tế - chương 9 quan hệ lao động trong tư pháp quốc tế
... điều chỉnh pháp quốc tế quan hệ lao động pháp quốc tế không sâu nghiên cứu nội dung mà chủ yếu tập trung giải xung đột pháp luật quan hệ lao động có yếu tố nước phát sinh mà pháp luật nước ... hệ hợp đồng 2 Quan hệ lao động pháp quốc tế điều chỉnh • Chủ thể tham gia quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài; • Nơi thực công việc lao động theo thỏa thuận nước ngoài; • Hợp đồng lao động ... kinh tế quốc tế ngày làm phát sinh quan hệ lao động có yếu tố nước cần phải điều chỉnh pháp luật Vấn đề đặt pháp luật quốc gia áp dụng điều chỉnh quyền nghĩa vụ bên vấn đề khác có liên quan đến quan...
 • 10
 • 680
 • 3

bài giảng pháp quốc tế - chương 6 quan hệ sở hữu trong pháp quốc tế

bài giảng tư pháp quốc tế - chương 6 quan hệ sở hữu trong tư pháp quốc tế
... vậy, quan hệ sở hữu có yếu tố nước thường phát sinh xung đột pháp luật 2 Quan hệ sở hữu pháp quốc tế điều chỉnh • - Chủ sở hữu tài sản người nước cư trú nước ngoài; • - Tài sản quan hệ sở hữu ... ngoài; • - Sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quan hệ sở hữu xảy nước • Nội dung điều chỉnh pháp quốc tế quan hệ sở hữu - Giải xung đột pháp luật quyền sở hữu; - Giải xung ... liên quan đến quyền sở hữu; - Vấn đề quốc hữu hóa tài sản thuộc quyền sở hữu người nước • II GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT TRONG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN QUAN HỆ SỞ HỮU • pháp quốc tế...
 • 25
 • 1,412
 • 3

bài giảng pháp quốc tế - chương 7 quan hệ thừa kế trong pháp quốc tế

bài giảng tư pháp quốc tế - chương 7 quan hệ thừa kế trong tư pháp quốc tế
... 2 Quan hệ thừa kế pháp quốc tế điều chỉnh - Chủ thể quan hệ thừa kế gồm người để lại di sản thừa kế, người hưởng di sản thừa kế người nước cư trú nước ngoài; - Tài sản quan hệ thừa kế di sản ... ngoài; - Sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ thừa kế (chết, lập di chúc, …) phát sinh nước 3 Nội dung điều chỉnh pháp quốc tế quyền thừa kế - Xung đột pháp luật quan hệ thừa ... kế có yếu tố nước ngoài; - Xung đột pháp luật việc giải vấn đề di sản không người thừa kế có yếu tố nước II GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ Theo pháp quốc tế...
 • 18
 • 1,867
 • 3

BÀI GIẢNG: QUAN HỆ HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG TRONG PHÁP QUỐC TẾ doc

BÀI GIẢNG: QUAN HỆ HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ doc
... VIÊN Khái niệm Hợp đồng TPQT Giải xung đột PL Hợp đồng Khái niệm quan hệ trách nhiệm hợp đồng có yếu tố nước Giải xung đột pháp luật bồi thường thiệt hại hợp đồng KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG TRONG TPQT • ... thông mua bán hàng hóa quốc tế • Theo Công ước Viên 1980 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG 1980) • Theo PICC UNIDROIT • Theo PLVN VÍ DỤ VỀ HỢP ĐỒNG TRONG TPQT Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa: ... - Luật bên bên thỏa thuận - Tập quán thương mại quốc tế? - Nơi thực hợp đồng? Hợp đồng điện tử BÀI TẬP VỀ NHÀ Thiết kế điều khoản chọn luật Hợp đồng có yếu tố nước ...
 • 9
 • 577
 • 4

Quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài trong pháp quốc tế việt nam hiện nay, thực trạng và hướng giải quyết

Quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài trong tư pháp quốc tế việt nam hiện nay, thực trạng và hướng giải quyết
... - Quan hệ sở hữu trí tuệ yếu tố nước ngoài, - Quan hệ hôn nhân - gia đình yếu tố nước ngoài, - Quan hệ thừa kế yếu tố nước ngoài, - Quan hệ lao động yếu tố nước ngoài, - Quan hệ tố ... quan hệ thừa kế yếu tố nƣớc 1.1.1 Khái niệm quan hệ thừa kế yếu tố nƣớc Để đưa khái niệm quan hệ thừa kế yếu tố nước ngoài, cần giải vấn đề sau: Thừa kế yếu tố nước Trước tiên vấn đề thừa ... THIỆN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ THỪA KẾ CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 2.1 Thực tiễn pháp luật điều chỉnh quan hệ thừa kế yếu tố nƣớc Việt Nam 2.1.1 Giải xung đột pháp luật quan hệ thừa...
 • 52
 • 147
 • 0

Tổng hợp đề thi môn pháp quốc tế

Tổng hợp đề thi môn tư pháp quốc tế
... đồng có đồng nghĩa với việc bên chọn pháp luật VN nhằm giải tranh chấp không? Tại sao? ĐỀ THI TƯ PHÁP QUỐC TẾ K35 NGÀY 24/12/2012 Câu 1: Khẳng đinh sai a Theo pháp luật Việt Nam công nhận án định ... Thương nhân A (quốc tịch VN, có trụ sở thương mại VN) ký kết hợp đồng mua thương nhân B (quốc tịch Úc, có trụ sở thương mại tài Sydney) 1000 MT thép Trong hợp đồng bên thỏa thuận tất ... đến sở pháp để kết hôn Nhưng UBNDTP hà nội từ chối việc kết hôn cho A với lý việc triệu tập B đến không hỏia Lý UBND TPHN đưa để không kết hôn cho A có hợp lý không? sao?b ANh chị vấn thủ...
 • 2
 • 194
 • 3

BAi giang tu phap quoc te

BAi giang tu phap quoc te
... hụn tui kt hụn ti Vit nam Nam 20 tui ( 19 tui + ngy ) N 18 tui ( 18 tui + ngy ) Cỏc nc trờn th gii qui nh rt khỏc v tui kt hụn : Trung quc ( Nam 22 tui, n 20 tui ) M ( nam 14 tui, n 12 tui ) ... Vit nam Ngi Vit nam tu n theo lut Vit nam Ngi nc ngoi phi tu n th lut Vit nam + lut nc ngoi Ch tu n theo phỏp Ngi Vit nam lut ca Vit nam tu n theo lut Vit nam Ngi nc ngoi phi tu n th lut Vit nam ... cú thm Tun theo php lut VN: tun theo php quyn ca Vit Nam Vit Nam lut Vit Nam NN: tu n theo phỏp lut Vit Nam v phỏp lut ca nc ngi nc ngoi mang quc tch C quan ngoi giao Tun theo php lut VN: tun theo...
 • 117
 • 1,532
 • 34

Tổng quan về marketing quốc tế

Tổng quan về marketing quốc tế
... http://Clubtaichinh.net [[Public Relation [PR], open source for e-commerce * Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Click Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click ]] * Http://ecvin.net Chia se tu http://Clubtaichinh.net ... http://Clubtaichinh.net [[Public Relation [PR], open source for e-commerce * Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Click Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click ]] * Http://ecvin.net Chia se tu http://Clubtaichinh.net ... http://Clubtaichinh.net [[Public Relation [PR], open source for e-commerce * Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Click Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click ]] * Http://ecvin.net Chia se tu http://Clubtaichinh.net...
 • 14
 • 673
 • 1

Tổng quan tài chính quốc tế

Tổng quan tài chính quốc tế
... VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ LOGO Sự hình thành phát triển TCQT Nội dung tài quốc tế Hoạt động tài quốc tế LOGO Sự hình thành phát triển tài quốc tế  Khái qt tài quốc tế Tài quốc tế hoạt động tài ... gián tiếp, viện trợ quốc tế khơng hồn lại, hợp tác quốc tế tài chính LOGO Nội dung tài quốc tế  Thanh tốn quốc tế  Viện trợ quốc tế  Tín dụng quốc tế  Đầu tư gián tiếp quốc tế  Đầu tư trực ... diện quốc tế   Nghĩa hoạt động tài diễn bên chủ thể quốc gia với bên chủ thể quốc gia khác tổ chức tài quốc tế LOGO Sự hình thành phát triển tài quốc tế  Cơ sở hình thành quan hệ tài quốc tế...
 • 18
 • 696
 • 7

Tổng quan thanh toán quốc tế

Tổng quan thanh toán quốc tế
... Trung gian toán + Thanh toán tiền mặt toán không dùng tiền mặt + Thanh toán nội địa toán quốc tế 4) Tài trợ ngoại thương a Vai trò NHTM toán quốc tế - Là cầu nối trung gian toán hai bên: toán theo ... thành toán quốc tế - Mọi quốc gia tự sản xuất cung cấp thứ mà cần - Sự khác biệt điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội => Sự phụ thuộc lẫn kinh tế, xã hội Hình thành Quan hệ kinh tế quốc tế => ... Hoạt động NHTM Nghiệp vụ NH Quốc tế Thanh toán QT KD ngoại tệ Tài trợ ngoại thương Bảo lãnh NH Các dịch vụ khác Tín dụng QT Vai trò TTQT Thanh toán quốc tế với kinh tế: - Bôi trơn thúc đẩy hoạt...
 • 14
 • 329
 • 0

tổng quan tài chính quốc tế.doc

tổng quan tài chính quốc tế.doc
... niệm: Tài quốc tế tổng thể quan hệ kinh tế hình thái giá trị gắn liền với dịch chuyển nguồn lực tài quốc gia với Cơ sở hình thành: Tài quốc tế hình thành phát triển sở thương mại chu chuyển vốn quốc ... kiện tài nước quốc tế có ảnh hưởng phạm vi toàn giới, quan hệ tài ngày quốc tế hóa Thực tế cho thấy, thị trường tài liên kết chặt chẽ với phạm vi quốc gia mà phạm vi quốc tế, công ty cá nhân quốc ... tăng lên thị trường tài quốc gia phụ thuộc ảnh hưởng lẫn Ngoài rủi ro tỷ giá, việc nắm giữ tài sản nước phải đối mặt với rủi ro quốc gia Rủi ro quốc gia liên quan đến khả xảy quốc hữu hóa, bị phá...
 • 7
 • 215
 • 2

Ưu, nhược điểm của các phương pháp giải quyết xung đột pháp luật của pháp quốc tế. Thực tiễn áp dụng các phương pháp này tại Việt Nam.doc

Ưu, nhược điểm của các phương pháp giải quyết xung đột pháp luật của tư pháp quốc tế. Thực tiễn áp dụng các phương pháp này tại Việt Nam.doc
... nhược điểm phương pháp giải xung đột pháp luật pháp quốc tế? Thực tiễn áp dụngc ác phương pháp Việt Nam Môn: pháp quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội MỤC LỤC Trang Môn: pháp quốc tế ... quan hệ III Thực tiễn áp dụng PP GQXĐ Việt Nam Các quy định pháp luật Việt Nam phương pháp giải xung đột pháp luật Pháp luật Việt Nam điều luật cụ thể nói khái niệm, định nghĩa phương pháp, rút từ ... hợp pháp luật nước dẫn chiếu trở lại pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam áp dụng pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” b, Thực tiễn áp dụng phương pháp thực chất Các quy phạm thực...
 • 9
 • 11,970
 • 131

Tập bài giảng về pháp quốc tế

Tập bài giảng về Tư pháp quốc tế
... pháp quốc tế ngành luật khác pháp quốc tế công pháp quốc tế pháp quốc tế luật quốc tế : Bản chất luật áp dụng phạm vi quốc tế -> Không có mối quan hệ hữu đương nhiên với công pháp ... lệ pháp • Đối ng điều chỉnh pháp quốc tế quan hệ vượt khỏi biên giới quốc gia, liên quan đến pháp luật quốc tế -> nguồn pháp quốc tế bao gồm Điều ước quốc tế : Văn qui phạm pháp luật Pháp ... ước quốc tế Chú ý Ngoại lệ Hoa kỳ không áp dụng ưu tiên điều ước quốc tế pháp quốc tế Trong công pháp quốc tế, điều ước quốc tế loại nguồn bản, giá trị cao pháp luật quốc gia B Pháp luật quốc...
 • 32
 • 4,610
 • 54

Xem thêm