Từ vựng tiếng anh cần thiết

Từ vựng tiếng Anh cần thiết khi xin việc potx

Từ vựng tiếng Anh cần thiết khi xin việc potx
... vấn trực tiếp To be shortlisted: chọn (tức sau gọi vấn) Hiring manager: người chịu trách nhiệm việc tuyển dụng công ty HR department: phận nhân To supply references: tài liệu tham khảo lý lịch...
 • 2
 • 300
 • 0

Từ vựng Tiếng anh căn bản thông dụng dùng trong du lịch và bệnh viện ppt

Từ vựng Tiếng anh căn bản thông dụng dùng trong du lịch và bệnh viện ppt
... hỏi, ta dùng cụm từ 'good morning', từ sáng trưa Sau đó, ta dùng 'good afternoon' buổi chiều 'Good evening' dùng từ buổi tối đến nửa đêm Đừng dùng cụm từ 'good night' để chào hỏi Từ dùng chào ... theo dõi học 'Tiếng Anh Cho Ngành Du Lịch' Đài Úc Châu thực Bài Học 1: Nhận Giữ Phòng Qua Điện Thoại Lesson 1: Taking a Reservation Over the Phone Xin bạn lắng nghe từ ngữ cụm từ tiếp tục theo ... Thưa quí bạn, Tiếng Anh Cho Ngành Du Lịch loạt Dịch Vụ Giáo Dục Đa Văn Hóa Dành Cho Người Trưởng Thành biên soạn, tổ chức chuyên giảng dạy ngôn ngữ uy tín nước Úc Trong Bài Học vào kỳ tới, tiếp...
 • 7
 • 363
 • 1

4000 Từ vựng tiếng Anh thiết yếu tập 1

4000 Từ vựng tiếng Anh thiết yếu tập 1
... waste, whether 10 4 18 argue, communicate, crowd, depend, dish, empty, exact, fresh, gather, indicate, item, offer, price, product, property, purchase, recommend, select, tool, treat 11 0 19 alive, ... throw, wave 56 10 benefit, certain, chance, effect, essential, far, focus, function, grass, guard, image, immediate, primary, proud, remain, rest, separate, site, tail, trouble 62 11 anymore, asleep, ... toward, wood 16 20 achieve, advise, already, basic, bit, consider, destroy, entertain, extra, goal, lie, meat, opinion, real, reflect, regard, serve, vegetable, war, worth 12 2 21 appear, base,...
 • 193
 • 438
 • 0

4000 Từ vựng tiếng Anh thiết yếu tập 2

4000 Từ vựng tiếng Anh thiết yếu tập 2
... statistic 122 21 astronaut, awake, courage, float, grant, gravity, jewel, miner, mineral, participate, permission, pour, presence, raw, satellite, scale, skip, stretch, telescope, underground 128 22 alarm, ... http://www.compasspub.com ISBN: 978-1-59966-403-3 15 14 13 12 10 1 14 13 12 Photo Credits All images © Shutterstock, Inc except: pp 36, 42, 48, 90,1 62 © iStock International Inc Table of Contents Introduction ... vehicle, wallet, yell 1 52 26 accuse, adjust, amuse, coral, cotton, crash, deck, engage, firm, fuel, grand, hurricane, loss, plain, reef, shut, strict, surf, task, zone 158 27 apology, bold, capture,...
 • 194
 • 266
 • 0

4000 Từ vựng tiếng Anh thiết yếu 3

4000 Từ vựng tiếng Anh thiết yếu 3
... Plus email: info@ com passpub.com http://w w w com passpub.com ISBN: -1 -5 9 6 -4 -0 15 14 13 12 11 10 13 12 Photo Credits All images © Shutterstock, Inc Paul Nation Unit Target Words Page arise, ... thrill, wicked 32 alert, broadcast, bulletin, bump, chop, closet, console, district, drawer, endure, execute, grasp, rear, senator, skull, stir, tap, tremendous, underneath, worm 38 abandon, ambitious, ... headline, informal, inquire, messenger, peer, portrait, pose, ranch, steer, stripe, tame, tempt 134 23 Aborigine, ban, cautious, confess, cottage, daytime, desperate, fade, fierce, gamble, lawn,...
 • 198
 • 607
 • 2

Từ vựng tiếng Anh về các công viên lân cận potx

Từ vựng tiếng Anh về các công viên lân cận potx
... /ˈsiː.sɔː/ - bập bênh khung leo trèo cho trẻ 19 water fountain /ˈwɔː.təʳ ˈfaʊn.tɪn/ - vòi nước uống công cộng ...
 • 5
 • 1,071
 • 2

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành thiết kế may

Từ vựng tiếng anh  chuyên ngành thiết kế may
... Máy ép SYM Băng SYM Đường may Đường khâu nối Chừa đường may Dây viền Đường may túi Đường may năm Mùa Khu vực nghành May dính vào Tay vòng nách Lộn lên, chắp may ráp Chỉ may Cúc có chân Loại, kiểu, ... nóng Xanh nhạt Gấu, lai Vùng gấu To gấu Canh gấu Đáp gấu Li gấu Ống gấu Rông gấu Cao Mông Vòng mông Cầm, giữ Mũ Đường may phần mũ Dây buộc mũ Cạnh mũ Phần mũ Đương may mũ Nẹp mũ Túi mũ Đường may ... Đường may thân sau Giữa thân trước Màu anh đào Xanh trời, màu hồ thủy Mũi xích Xám than Vòng ngực Áo thun trẻ em Màu gạch Màu rươu vang đỏ Kẹp phần nút bấm Sự kết thúc, phần cuối Đường may rap,...
 • 31
 • 673
 • 0

Từ vựng Tiếng Anh thiết yếu ôn tập TN

Từ vựng Tiếng Anh thiết yếu ôn tập TN
... thành công sleepiness (n): s bu n ng success (n): s thành công sleepless (a): không ng ñư c successful (a): thành công sleeplessness (n): s không ng ñư c ≠ unsuccessful (n): không thành công 399 ... water? Anh vui lòng mang cho nư c Certainly, sir: vâng, thưa s p (ông,…) 548 Could you tell me where …? Anh có th cho bi t nơi…? http://vihocsinhthanyeu.tk Trang 13 T v ng ti ng Anh thi t y u _ôn ... skiing (n): môn trư t t 397 sky (n): b u tr i 398 sleep (v): ng sleepy (a): bu n ng stressful (a): căng th ng 420 struggle (v): ñ u tranh ~ for sth: ñ u tranh ~ against sb/sth: ñ u tranh ch ng l...
 • 14
 • 139
 • 0

từ vựng tiếng anh 9 cần nắm chắc

từ vựng tiếng anh 9 cần nắm chắc
... tre - forest (n) rừng - snack (n) thức ăn nhanh - highway (n) xa lộ - banyan tree đa - entrance (n) cổng vào, lối vào - shrine (n) miếu - hero (n) anh - go boating chèo thuyền - riverbank (n) ... scholarship (n) học bổng - dormitory (n) ký túc xá - campus (n) khuôn viên trường - reputation (n) danh tiếng - experience (n, v) kinh nghiệm, trải qua - culture (n) văn hóa - cultural (a) thuộc văn ... thủ - cloth (n) vải - wear out mòn, rách - embroider (v) thêu - label (n) nhãn hiệu - sale (n) doanh thu - go up = increase tăng lên - economic (a) thuộc kinh tế - economy (n) kinh tế - economical...
 • 6
 • 170
 • 0

Bộ 700 từ vựng tiếng anh lớp 6 cần ghi nhớ

Bộ 700 từ vựng tiếng anh lớp 6 cần ghi nhớ
... flow /fləʊ/ v chảy Water always flows downhill 561 562 563 564 minibus note pagoda plan 565 stay /steɪ/ v lại We will stay at the hotel 588 forest 566 suggestion /səˈdʒestʃən/ n lời đề nghị, gợi ... is more expensive than coal 66 8 save /seɪv/ v tiết kiệm, cứu We need to save power 64 6 grow /ɡrəʊ/ v trồng, phát triển, tăng trưởng They grow a lot of rice here 66 9 scrap metal /skræp 'metl/ ... have never seen a plow 66 0 plow /plaʊ/ v cày Farmers use buffaloes to plow rice paddies 66 1 pollute /pə'lu:t/ v làm ô nhiễm People should not pollute their environment 66 2 pollution /pə'lu:ʃn/...
 • 15
 • 331
 • 2

Bộ 600 từ vựng tiếng anh lớp 7 cần ghi nhớ

Bộ 600 từ vựng tiếng anh lớp 7 cần ghi nhớ
... instead of 28 2 97 277 medical form /ˈmedɪkl fɔ:m/ n đơn/ giấy khám sức khỏe All people must complete this medical form leave /liːv/ v rời khỏi, khởi hành The train leaves at o'clock 298 278 medical ... 156 dolphin /ˈdɒlfɪn/ n cá heo A dolphin is intelligent 1 57 the washing /duː ðə wɒʃɪŋ/ v phr giặt quần áo I the washing every day 177 equation /ɪˈkweɪʒn/ n công thức Chemical equations are difficult ... dramas 178 equipment 159 drawing /ˈdrɔːɪŋ/ n tranh vẽ She gave me a beautiful drawing of a horse /ɪˈkwɪpmənt/ n thiết bị, dụng cụ The kitchen is equipped with a lot of modern equipment 179 essay...
 • 15
 • 217
 • 0

Bộ 500 từ vựng tiếng anh lớp 8 cần ghi nhớ

Bộ 500 từ vựng tiếng anh lớp 8 cần ghi nhớ
... is usually a glass container used for keeping pet fish 88 flour /ˈflaʊər/ n bột, bột mì Flour is the finely milled meal of cereal grains 89 folder /ˈfəʊldər/ n kẹp đựng tài liệu, bìa kẹp hồ sơ ... shoes and clothes were jumbled together on the floor 386 387 388 situate souvenir surprise /səˈpraɪz/ n ngạc nhiên I have a surprise for you! 4 08 participate /pɑːˈtɪsɪpeɪt/ v tham gia She never participates ... crisis 482 powder /ˈpaʊdər/ n bột Why are there so many commercials for washingpowders on TV? 483 process /ˈprɑːses/ n trình, quy trình Going to court to obtain compensation is a longprocess 484 pulp...
 • 14
 • 236
 • 0

Xem thêm