ĐÁNH GIÁ NHANH KHU HỆ THÚ Ở VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO

Báo cáo " Dẫn liệu về thành phần loài, đặc điểm phân bố và địa động vật khu hệ Oribatida Vườn Quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ " doc

Báo cáo
... giả trước đặc điểm địa động vật khu hệ Oribatida VQG Xuân Sơn khu hệ Oribatida Việt Nam Vũ Quang Mạnh, Nguyễn Xuân Lâm (2004) Vũ Quang Mạnh (2007) Kết luận 2.2.2 Phân bố theo đai cao địa lý Từ ... 1000-1600m 2.3 Đặc điểm địa động vật khu hệ Oribatida VQG Xuân Sơn Chỉ xét riêng với 85 loài xác định tên khoa học, cho thấy khu hệ Oribatida VQG Xuân Sơn thể rõ yếu tố Ấn Độ - Mã Lai (với 61 loài, chiếm ... Balogh P (1992) [4], trình bày bảng đây: Bảng Thành phần loài phân bố Oribatida theo đai cao địa lý, theo sinh cảnh vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Phú Thọ 12 VI 13 14 x x x x x ĐCT 11 V x x VQN IV TCCB...
 • 8
 • 424
 • 0

Khu hệ Vườn quốc gia Bạch Mã pps

Khu hệ cá ở Vườn quốc gia Bạch Mã pps
... hệ nước miền Bắc miền Nam, ưu chung thuộc khu hệ miền Bắc Việt Nam Các loài khu hệ mang nhiều đặc trưng nước miền núi, có nước vùng đồng Trong số 35 loài mô tả, có tới loài ... đến vược (perciformes) gồm họ (30,79%) loài (22,86%) Các lại có số họ số loài thấp Thành phần loài Vườn quốc gia Bạch chưa thật phong phú song pha tạp, mang tính chất chuyển tiếp khu hệ ... bậc V (cá ngạnh Cranoglanis sinensis), bậc R (cá chình hoa Anguilla marmorata) bậc T (cá lócOphiocepphalus striatus) Khu hệ lưỡng thê bò sát: Kết nghiên cứu cho thấy Vườn quốc gia Bạch có 64...
 • 6
 • 199
 • 0

Nghiên cứu sự tương đồng thành phần loài của khu hệ oribatida vườn quốc gia xuân sơn, phú thọ

Nghiên cứu sự tương đồng thành phần loài của khu hệ oribatida ở vườn quốc gia xuân sơn, phú thọ
... độ tác động người sinh cảnh 3.1 Sự tương đồng thành phần loài đai cao vùng nghiên cứu Hình 3.1 thể tương đồng thành phần loài các đai cao (RTN) VQG Xuân Sơn, Phú Thọ, kết phân tích số Jaccard (J) ... đất người… tạo tổ hợp động vật với thành phần khác Đối với Oribatida Mức độ tương đồng thành phần loài khu vực nghiên cứu hay dạng sinh cảnh khu vực nghiên cứu cho phép hình dung mức độ gần gũi ... tác TCCB: trảng cỏ bụi VQN: vườn quanh nhà ĐCT: đất canh tác 30,1-40% Hình 3.3 Sự tƣơng đồng thành phần loài sinh cảnh vùng nghiên cứu Kết luận Sự tương đồng thành phần loài đai cao dao động từ...
 • 8
 • 197
 • 0

Báo cáo " Đa dạng khu hệ thú huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi và giá trị bảo tồn của chúng " pdf

Báo cáo
... bình.Nh ng loài thú có s lư ng trung bình ch y u loài thú nh loài g m nh m , thú ăn sâu b 71 30 3.3 Giá tr b o t n c a khu h thú Trà B ng Trong s 89 loài thú ñã ghi nh n ñư c Trà B ng, có 30 ... n 15 ngày, t ng c ng 135 ngày, tai ñ a ñi m thu c xã: Trà Bùi, Trà Giang, Trà Sơn, Trà Tân, Trà Th y 135 K t qu th o lu n 3.1 Danh l c thú Trà B ng T nh ng k t qu ñi u tra, k t h p v i k th a ... ít, th nh tho ng g p; = trung bình 3.2 ðánh giá tính ña d ng thành ph n loài c a khu h thú Trà B ng B ng ða d ng h , loài b thú STT Trà B ng t nh Qu ng Ngãi Tên b S h n % n S loài % Ăn sâu b - Soricomorpha...
 • 9
 • 391
 • 1

Đa dạng sinh học khu hệ thú khu bảo tồn thiên nhiên pù huống tỉnh nghệ an

Đa dạng sinh học khu hệ thú ở khu bảo tồn thiên nhiên pù huống tỉnh nghệ an
... cứu thú Nghệ An Nghệ An khu vực bảo vệ đa dạng sinh học VQG Mát, Khu BTTN Huống Khu BTTN Hoạt Nghiên cứu khu hệ thú Mát có công trình nh: Mát, điều tra đa dạng sinh học khu bảo ... khu hệ thú Khu bảo tồn thiên nhiên Huống tỉnh Nghệ An để góp phần đánh giá cách đầy đủ khu hệ thú Huống, bổ sung dẫn liệu thú tỉnh Nghệ An nh tạo sở cho việc đề xuất biện pháp bảo tồn loài ... Trờng đại học vinh ==== Trần Mạnh Hùng đa dạng sinh học khu hệ thú khu bảo tồn thiên nhiên tỉnh nghệ an Chuyên ngành: Động vật học Mã số: 60.42.10 Luận văn thạc sĩ sinh học Hớng dẫn khoa học: GS.TS...
 • 49
 • 731
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm đa dạng thành phần loài, dạng sống khu hệ thực vật và công tác bảo tồn khu hệ thực vật Vườn Quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu đặc điểm đa dạng thành phần loài, dạng sống khu hệ thực vật và công tác bảo tồn khu hệ thực vật Vườn Quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
... tài nghiên cứu đặc điểm đa dạng thành phần loài, dạng sống khu hệ thực vật công tác bảo tồn đa dạng khu hệ thực vật Vườn Quốc gia Xuân Sơn Kết nghiên cứu góp phần xây dựng sở khoa học cho công tác ... đề tài: Nghiên cứu đặc điểm đa dạng thành phần loài, dạng sống khu hệ thực vật công tác bảo tồn khu hệ thực vật Vườn Quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ Số hóa Trung tâm Học liệu ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 22 1.3.3 Những nghiên cứu đa dạng thực vật khu vực nghiên cứu Có thể nói công trình nghiên cứu thảm thực vật đa dạng thực vật Vườn Quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ Để đánh giá...
 • 145
 • 406
 • 0

Nghiên cứu tính đa dạng và một số đặc điểm sinh thái khu hệ nấm lớn Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk

Nghiên cứu tính đa dạng và một số đặc điểm sinh thái khu hệ nấm lớn Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk
... LÂM KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI T NAM VI N SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH V T PH M TH HÀ GIANG NGHIÊN C U TÍNH ðA D NG VÀ M T S ð C ðI M SINH THÁI KHU H N M L N VƯ N QU C GIA CHƯ YANG SIN, T NH ... loài khu h n m l n VQG Chư Yang Sin 22 3.3 Giá tr tài nguyên n m l n VQG Chư Yang Sin 32 i 3.4 nh hư ng c a m t s y u t sinh thái ñ a hình ñ n tính ña d ng khu h n m l n VQG Chư Yang ... m l n VQG Chư Yang Sin 2.4 ð a ñi m th i gian nghiên c u - ð a ñi m nghiên c u: Khu v c phía ñông c a VQG Chư Yang Sin, ñ cao t 600 – 2.200m - Th i gian: Cu i mùa khô, ñ u mùa mưa giai ño n năm...
 • 74
 • 204
 • 1

Đánh giá thực trạng sản xuất và hiệu quả kinh tế của cây đậu xanh vụ thu huyện hương khê tỉnh hà tĩnh

Đánh giá thực trạng sản xuất và hiệu quả kinh tế của cây đậu xanh vụ hè thu ở huyện hương khê  tỉnh hà tĩnh
... tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá thực trạng sản xuất hiệu kinh tế đậu xanh vụ Thu Huyện Hương Khê - Tỉnh Tĩnh Mục đích nghiên cứu - Thông qua điều tra, khảo sát khu vực nghiên cứư trạng ... Thực trạng bố trí lịch thời vụ gieo trồng đậu xanh huyện Hương Khê 3.5 Thực trạng bố trí lịch thời vụ sản xuất đậu xanh huyện Hương Khê Xã Xã Gia Phố Xã Hương Thu Hương Ngày gieo Ra hoa Thu ... điểm kinh tế + Đi sâu điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất đậu xanh khu vực nghiên cứu - Giống - Kỹ thu t trồng - Thu hoạch - Bảo quản - Tiêu thụ sản phẩm + Đánh giá hiệu kinh tế đậu xanh mang...
 • 76
 • 580
 • 6

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (ĐMC) CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG SÂN GOLF VÀ KHU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN TẠI NINH THUẬN docx

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (ĐMC) CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG SÂN GOLF VÀ KHU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN TẠI NINH THUẬN docx
... tiêu thực  Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án tuân thủ qui định hành Pháp luật Việt Nam  Trình bày bảo vệ báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án Bộ Tài nguyên Môi trường ... đánh giá kết trình bày nội dung 4.2.2 Đánh giá trạng môi trường khu vực Dự án  Nội dung đánh giá: + Đánh giá trạng chất lượng không khí xung quanh; + Đánh giá trạng chất lượng nước mặt; + Đánh ... + Làm sở cho việc đánh giá tác động môi trường; + Làm sở cho việc xây dựng biện pháp giảm thiểu; + Làm sở cho việc xây dựng chương trình quan trắc môi trường chương trình quản lý môi trường ...
 • 24
 • 869
 • 5

đánh giá khả năng sản xuất của giống dê boer thế hệ thứ 3 nuôi tại trung tâm nghiên cứu dê và thỏ sơn tây

đánh giá khả năng sản xuất của giống dê boer ở thế hệ thứ 3 nuôi tại trung tâm nghiên cứu dê và thỏ sơn tây
... 1.69 80.00 1 .34 71.80 1.71 SD 2. 63 3.58 3. 18 3. 42 4 .37 5.55 2.98 4.28 4. 63 5. 43 7.01 5 .33 3. 78 3. 00 3. 83 Min 33 35 33 41 49 38 48 58 48 52 64 57 58 77 67 Mac 46 52 48 56 65 58 64 73 69 67 84 71 ... Alpine Saanen Boer Dờ lai Tng c sinh sn 5 20 12 60 Cỏi sinh sn 32 35 38 27 45 42 26 46 291 c hu b 38 20 24 43 35 30 20 44 254 Cỏi Dờ hu b theo m 34 33 29 60 42 32 23 48 30 3 36 30 29 33 40 172 Tng ... T3 2002 35 0 T12 2002 30 21 18 15 T12 20 03 28 41 24 32 T12 2004 35 52 52 42 T12 2005 37 54 54 46 T12 2006 34 50 56 49 T7 2007 36 54 55 56 6 100 12 12 1 53 13 13 212 18 15 230 22 17 233 28 19 255...
 • 50
 • 3,375
 • 2

Nghiên cứu khu hệ và một số đặc điểm sinh thái, sinh học của các loài chim đặc trưng vườn quốc gia xuân sơn, tỉnh phú thọ

Nghiên cứu khu hệ và một số đặc điểm sinh thái, sinh học của các loài chim đặc trưng ở vườn quốc gia xuân sơn, tỉnh phú thọ
... phú loài chim khu vực Nghiên cứu mối quan hệ khu hệ chim VQG Xuân Sơn với khu hệ chim khác vùng Tây Bắc nơi lân cận VQG Xuân Sơn Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, sinh thái học vài loài chim đặc ... nguồn lợi chim rừng Các kết nghiên cứu đợc tổng hợp phân tích thảo luận nội dung luận án "Nghiên cứu khu hệ số đặc điểm sinh học, sinh thái loài chim đặc trng vờn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ" ... 3.2.1 Một số đặc điểm chung loài chim đợc tập trung nghiên cứu VQG Xuân Sơn 3.2 Một số đặc điểm sinh học, sinh thái loài cành cạch lớn Alophoixus pallidus (Swinhoe, 1870) 3.2.3 Một số đặc điểm sinh...
 • 217
 • 610
 • 4

Một đánh giá về các cấu trúc lựa chọn chi trả dịch vụ hệ sinh thái PES vườn quốc gia mũi cà mau

Một đánh giá về các cấu trúc lựa chọn chi trả dịch vụ hệ sinh thái PES ở vườn quốc gia mũi cà mau
... Cuối cùngl  Tháng 11 Báo cáo lựa chọn cấu trúc PES Mục tiêu 1.Đề xuất lựa chọn cấu trúc PES VQGMCM 2.Xác định tiêu chí kinh tế để đánh giá PES 3 .Đánh giá lựa chọn PES tiêu chí 4.Kiến nghị hoạt ... Nhãn sinh thái Đầu vào #1: Dịch vụ hệ sinh thái Bây  hộ có động lực kinh tế tốt để bảo vệ rừng Kết luận kiến nghị (1) • Vườn Quốc gia Mũi Mau ứng cử viên mạnh mẽ cho PES • Tất cấu trúc PES ... •Xây dựng mô hình sinh kế & mô hình chi trả cho dịch vụ môi trường (PES) FORES (Thụy Điển) • Đánh giá mô hình PES & kiến nghị giải pháp thay PES – Xác định dịch vụ hệ sinh thái & giá trị chúng –...
 • 38
 • 315
 • 0

LUẬN ÁN TIẾN SỸ : Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh và mối quan hệ sinh thái của quần thể bò tót vườn quốc gia Cát Tiên

 LUẬN ÁN TIẾN SỸ : Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh và mối quan hệ sinh thái của quần thể bò tót ở vườn quốc gia Cát Tiên
... sinh thái để bảo tồn quần thể tót sinh cảnh chúng VQG Cát Tiên - Mục đích nghiên cứu luận án: - Xác định trạng đặc điểm phân bố quần thể tót VQG Cát Tiên; - Mô tả đặc điểm dạng sinh cảnh phân ... phân bố theo sinh cảnh quần thể tót VQG Cát Tiên; - Tìm hiểu mối quan hệ sinh thái quần thể tót VQG Cát Tiên; - Đề xuất giải pháp quản lý bảo tồn quần thể tót VQG Cát Tiên - Nội dung nghiên ... HữU KHáNH NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM PHÂN Bố THEO SINH CảNH V MốI QUAN Hệ SINH THáI CủA QUầN THể TóT (BOS GAURUS H SMITH, 1827) VƯờN QUốC GIA CáT TIÊN PHụC Vụ CHO QUảN Lý V BảO TồN Chuyên ngành: Kỹ...
 • 125
 • 2,315
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: rapid review of english grammar pdf free downloadrapid review of english grammar bookrapid review of english grammar jean praninskas pdfculture based biochip for rapid detection of environmental mycobacteriarapid development of joint torque strengths2 1 rapid estimation of lens performancegpiib iiia integrin receptor antagonists in the rapid diagnosis of thromboembolic eventsnervous regulation of the circulation and rapid control of arterial pressurerapid expansion of supercritical solutionsrapid control of hemorrhage and contaminationamp 945 2 amp 946 1 integrin leads to rapid internalization of the virus receptor complexesputida btp1 induces a more rapid accumulation of oxylipinsisolation of genes in aquatic animals using reverse transcription polymerase chain reaction and rapid amplification of cdna endsa tailing and 3 rapid amplification of cdna ends racerapid control of bleedingGiải pháp giảm nghèo trên địa bànGiải pháp phát triển trang trại tại Tỉnh Giai LaiGiải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn Huyện Hoà Vang Thành phố Đà NẵngHạn chế ruỉ ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Đà Nẵng.Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh trong NHTMCP Kiên Long, CN Khánh Hoà.Hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại BHXH thành phố Đà Nẵng.Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xãHoàn thiện danh mục cho vay tại chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Bình Định.Kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị.những bài văn tả cảnh biển hay nhấtKế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Kế toán quản trị tại trường Cao đẳng Điện Lực Miền TrungKiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần Bắc Âu.Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Bảo Việt, chi nhánh Đà Nẵng.Mở rộng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Á Châu CN Bình Định.Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng , Chi nhánh Bình ĐịnhMở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Á Châu, CN Ninh Thuận.Mở rộng huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP ngoại thương CN Quảng Nam.Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Bình ĐịnhNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị của người dân tại Đà Nẵng So sánh giữa LOTTE MART và BIG C