Đề cương tư tưởng HCM

DỀ CUONG TU TƯỞNG HCM

DỀ CUONG TU TƯỞNG HCM
... thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Ý nghĩa việc học tập nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc 2.1.Tư tưởng Hồ ... tắc xây dựng đạo đức 14 ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 6.2 Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh + Khái niệm nhân văn + Khái niệm “con người” Tư tưởng HCM + Nội dung Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh + “Trồng ... CƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Tư tưởng Hồ Chí Minh đại đồn kết dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại 4.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh đại đồn kết dân tộc + Những sở hình thành Tư tưởng Hồ...
 • 38
 • 276
 • 0

Đề cương tưởng HCM ( dành cho bí thư CB)

Đề cương tư tưởng HCM ( dành cho bí thư CB)
... về chinh tri,̣ tưởng, tổ chức, kiể m tra giám sát… ́ - Về nâng cao chấ t lươ ̣ng sinh hoa ̣t và lực hoa ̣t đô ̣ng của tổ chức công đoàn - Những kế t quả thư c hành tiế ... GV, NV và người lao đô ̣ng ở đơn vi.̣ - Kế t quả phố i hơ ̣p thư c hiên Chủ đề cuô ̣c vâ ̣n đô ̣ng, gắ n với viê ̣c thư c hiên các ̣ ̣ Nghi quyế t, chỉ thi,̣ chương trinh hành đô ... Công tác kiể m tra, giám sát, đấ u tranh phòng chố ng tham nhũng; thư ̣c hiên cải ̣ cách thủ tu ̣c hành chinh, thư c hiên quy chế dân chủ, các phong trào văn hóa, xã hô ̣i ở đơn...
 • 2
 • 169
 • 0

ĐỀ CƯƠNG TUỎNG HCM

ĐỀ CƯƠNG TƯ TUỎNG HCM
... sai, giành quyền tay nhân dân b tưởng bạo lực cách mạng gắn bó hữu với tưởng nhân đạo hòa bình - tường Hồ Chí Minh bạo lực cách mạng khác hẳn tưởng hiếu chiến lực đế quốc xâm ... chuyển hóa sắc sảo, tinh tế với phương pháp khoa học, biện chứng, TT HCM trở thành tưởng Việt Nam đại CÂU 4: TƯ TƯỞNG HCM VỀ CMGPDT Mục tiêu cách mạng giải phóng dân tộc a.Tính chất nhiệm ... Những tiền đề tưởng - lý luận * Giá trị truyền thống dân tộc Lịch sử dựng nước giữ nước lâu đời hình thành nên giá trị truyền thống đặc sắc cao quý dân tộc Việt Nam, trở thành tiền đề tưởng...
 • 22
 • 205
 • 1

Tài liệu DE CUONG TU TUONG HCM DA SOAN ppt

Tài liệu DE CUONG TU TUONG HCM DA SOAN ppt
... thần.Nét đặc sắc HCM để phát huy tốt động lực HCm cần phải khắc phục thành cơng trở lực kìm hãm ptrien CNXH (trong triet hoc al2 tư biện chứng) Trang DE CUONG TU TUONG HO CHI MINH ( DA SOAN ) 06QT5 ... Trang 18 DE CUONG TU TUONG HO CHI MINH ( DA SOAN ) 06QT5 Câu 12: Phân tích ng tắc xây dựng đạo đức theo tư tưởng HCM. Liên hệ thực tiễn thân? Đạo đức tồn quan niệm thiện ác, lương tâm, danh dự, ... đức tài ức tài gắn chặt nhau, có đức mà khơng có tài làm việc khó, có tài mà khơng có đức vơ dụng, chí có hại.Giữa đức tài đức gốc, đức có tài tài có đức, tài cao đức lớn, người phải có tài đức...
 • 22
 • 299
 • 2

ĐỀ CƯƠNG TƯỞNG HCM - TÓM LƯỢC NGẮN GỌN DỄ NHỚ TƯỞNG HCM

ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HCM - TÓM LƯỢC NGẮN GỌN DỄ NHỚ TƯ TƯỞNG HCM
... • tưởng HCM dân tộc Cách Mạng giải phóng dân tộc tưởng HCM CNXH đường lên CNXH Việt Nam tưởng HCM Đảng Cộng Sản Việt Nam tưởng HCM Đại Đoàn Kết dân tộc tưởng HCM Quân tưởng HCM ... HCM Xây dựng nhà nước dân, dân dân tưởng HCM kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại tưởng đạo đức HCM tưởng nhân văn HCM Tưởng văn hóa HCM TTHCM soi đường cho đấu tranh nhân ... Giảng viên) tưởng nhân văn trào lưu tưởng bàn tới người, có lịch sử phát triển từ thời phục hưng đến Cơ sở hình thành tưởng nhân văn HCM tưởng nhân văn HCM hình thành từ tưởng nhân...
 • 42
 • 3,180
 • 4

de cuong tu tuong HCM pot

de cuong tu tuong HCM pot
... rng rói - Phi tu dng o c sut i + Tu dng o c nh mt cuc cỏch mng trng k, gian kh + Mi ngi cn phi nhỡn thng vo mỡnh, phi kiờn trỡ rốn luyn, tu dng sut i nh cụng vic mt hng ngy + Vic tu dng o c ca ... m rng dõn ch, thung xuyờn t phờ bỡnh v phờ bỡnh, tu dng o c cỏ nhõn - Cỏn b, cụng tỏc cỏn b ca ng: tuyn chn cỏn b, o to hun luyn cỏn b, bi dng, tuyn dng, sp xp, b trớ v cú chớnh sỏch cỏn b tt ... vi cỏ nhõn Tu dng o c theo cỏc phm cht o c H Chớ Minh + Yờu T quc, yờu nhõn dõn + Cn cự, sỏng to hc + Sng nhõn ngha, cú o lý - Tu dng o c theo cỏc nguyờn tc o c H Chớ Minh + Kiờn trỡ tu dng o c...
 • 20
 • 181
 • 0

đề cương tưởng HCM (9 cau)

đề cương tư tưởng HCM (9 cau)
... Câu 2: Trình bày nội dung tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc? Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc công đổi nay? a Những nội dung tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc Dân tộc sản phẩm ... Liên hệ tưởng Người đạo đức vào việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cho hệ trẻ tưởng Hồ Chí Minh di sản tinh thần vô quý báu, tưởng vô giá, giá trị nhân văn cao cả, đặc biệt tưởng đạo ... Câu Những nội dung tưởng Hồ Chí Minh phẩm chất đạo đức cách mạng? Liên hệ tưởng Người đạo đức vào việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cho hệ trẻ nay? Những nội dung tưởng Hồ Chí Minh phẩm...
 • 38
 • 92
 • 0

ĐỀ CƯƠNG TƯỞNG HCM

ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HCM
... tiếp thu tưởng nhà khai sáng Pháp - CN M_L: Là yếu tố quan trọng nhất, định việc hình thành tưởng Hồ Chí Minh CN M_L giới quan KH, nhân sinh quan sâu sắc, pp biện chứng triệt để HCM chọn ... thắng lợi CM gpdt tưởng HCM yếu tố cánh hợp lại thành toả sáng bầu trời hoà bình, độc lập Thiếu cánh thành thiếu yếu tố đem lại chiến thắng cho CM gpdt nước ta tưởng HCM CM gpdt sở vững ... tiễn, mối quan hệ XH mối quan hệ qtế Kết luận: TTHCM đạo đức cách mạng quan niệm, tưởng đạo đức (cách mạng tiến bộ) Cùng với tưởng, gương đạo đức HCM soi sáng cho nhân dân VN học tập noi theo...
 • 14
 • 94
 • 0

Đề cương tưởng HCM_ Hướng dẫn tự học_ VCU

Đề cương tư tưởng HCM_ Hướng dẫn tự học_ VCU
... tác phẩm chủ yếu? - Nội dung tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ này? III GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đường giải phóng phát triển dân tộc a tưởng Hồ Chí Minh- tài sản ... minh họa? b tưởng Hồ Chí Minh - tảng tưởng, kim nam cho hành động Đảng cách mạng Việt Nam - Thể nội dung nào? Lấy ví dụ minh họa? tưởng Hồ chí minh phát triển giới a tưởng Hồ chí ... mạng? - tưởng bạo lực cách mạng gắn bó hữu với tưởng nhân đạo, hoà bình ? CHƯƠNG III TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM I TƯ TƯỞNG...
 • 17
 • 550
 • 0

Đề cương TƯỞNG HCM (DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC 2016)

Đề cương TƯ TƯỞNG HCM (DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC 2016)
... dung cho thấy, việc xuất tưởng Hồ Chí Minh không chỉ nhu cầu tất yếu khách quan cách mạng Việt Nam, mà còn tất yếu cách mạng giới Câu tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc a) Thực chất vấn đề ... ý, hình thức dân chủ đề sớm nước ta Hoặc dân bầu đại biểu, uỷ quyền cho họ bàn định vấn đề quốc kế dân sinh, thì nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân ... lòng quốc (Người ví khối đại đoàn kết dân tộc hình ảnh bàn tay) * HCM đề cập vấn đề dân nhân dân cách rõ ràng, toàn diện, thuyết phục: - Khái niệm “Dân” “nhân dân” tưởng Hồ Chí Minh có biên...
 • 25
 • 604
 • 0

đề cương tưởng HCM

đề cương tư tưởng HCM
... hình thành tưởng cách mạng Việt Nam -Viết nhiều tố cáo chủ nghĩa thực dân, đường cách mạng vô sản -Hoạt động nhiều nơi: Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan -Một số nội dung tưởng cách mạng ... 1954-1969 đạo xây dựng miền Bắc cách mạng miền Nam - 1969 Bác 4 .Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc a.Vấn đề dân tộc thuộc địa: - Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa: + Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ... triển hệ tưởng trị, củng cố lập trường trị, nâng cao lĩnh trị ++ Trong đó, đường lối trị vấn đề cốt tử tồn phát triển Đảng ++ Đảng thực vai trò lãnh đạo trị mình, chủ yếu việc đề cương lĩnh,...
 • 19
 • 367
 • 0

Đề cương tưởng Hồ Chí Minh

Đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh
... chủ đạo IV Nội dung tưởng Hồ Chí Minh kinh tế hàng hóa nhiều thành phần thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 1.Tính tất yếu phải trải qua thời kì độ Việt Nam 1.1 Hồ Chí Minh tiếp cận chủ ... cho thời kì đó, thành phần kinh tế khác 2.2 Ngày nay, công đổi mới, tưởng Hồ Chí Minh xây dựng kinh tế nhiều thành phần tưởng chủ đạo, góp phần vào công CNH-HĐH đất nước • Đại hội IX Đảng ... 0918.775.368 IV Nội dung tưởng Hồ Chí Minh kinh tế hàng hóa nhiều thành phần thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội Tính tất yếu phải trải qua thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội 1.1 Hồ Chí Minh tiếp cận chủ...
 • 17
 • 659
 • 1

Dề cương tưởng Hồ Chí Minh

Dề cương tư tưởng Hồ Chí Minh
... cách mạng giới Qua thực tiễn cách mạng, tưởng Hồ Chí Minh ngày toả sáng, chiếm lĩnh trái tim, khối óc hàng triệu triệu người Nét đặc sắc tưởng Hồ Chí Minh vấn đề xung quanh việc giải phóng ... giới .Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc mang tính khoa học cách mạng sâu sắc, thể kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc giai cấp, chủ nghĩa yêu nước chân với chủ nghĩa quốc tế sáng tưởng Hồ Chí Minh ... nước có chủ quyền, bất chấp luật pháp, tưởng quan trọng Hồ Chí Minh chứng tỏ trưòng tồn vĩnh cửu Từ đầu tới giờ, bàn tới nhiều luận điểm mặt tưởng Hồ Chí Minh, tất để làm sáng tỏ mối quan hệ...
 • 16
 • 482
 • 1

Đề cương tưởng Hồ Chí Minh

Đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh
... Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đề cương tưởng Hồ Chí Minh I Chủ nghĩa Mác_Lê – nin I.1 Quan điểm Mác_Lê – nin thời kì độ lên chủ nghĩa xã ... với điều kiện bên quốc tế vừa có nhiều khác biệt, vừa có nhiều điểm ng đồng, phức tạp so với Nga IV Nội dung tưởng Hồ Chí Minh IV.1 Quan điểm HCM độ lên CNXH: VI.1.1 Quá độ gián tiếp từ nước ... vào lao động vốn thân gia đình, có thuê lao động - Kinh tế tư nhân: Kinh tế tư nhân dựa hình thức sở hữu nhân chủ nghĩa liệu sản xuất bóc lột lao động làm thuê Trong thời kỳ độ...
 • 14
 • 226
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương tư tưởng hcm tóm lược ngắn gọn dễ nhớ tư tưởng hcmđề cương tư tưởng hcm vcuđề cương tư tưởng hồ chí minhđề án tư tưởng hcmđề cương tư tưởng hồ chí minh đại học vinhđề cương tư tưởng hồ chí minh spktđề cương tư tưởng hồ chí minh trắc nghiệmđề cương tư tưởng hồ chí minh bách khoađề cương tư tưởng hồ chí minh ftuđề cương tư tưởng hồ chí minh wattpadđề cương tư tưởng hồ chí minh 2011đề cương tư tưởng hồ chí minh 2013đề cương tư tưởng hồ chí minh co dap anđề cương tư tưởng hồ chí minh 2012đề thi tư tưởng hcmso sanh tin nguong ton giao me tinchuyen de phan ung oxi hoa khuCac de kiem tra 1 tiet tieng anh lop 6Thì hiện tại tiếp diễnIELTS READING PRACTICE1THÌ HIỆN tại đơnPHIẾU bài tập TOÁN 4 tuần 5 (10 10)Bài tập mệnh đề quan hệ (relative clauses)topload grammar 1 3qtoefl primary step 1Các biện pháp sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử 12 nhằm giáo dục chủ quyền biển đảo cho HS trường THPT như thanh 2Hướng dẫn học sinh cách học và làm bài thi trắc nghiệm môn lịch sử trong kỳ thi THPT quốc giaHướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập môn lịch sử theo định hướng “ 5 bước, 1 vấn đề”, đáp ứng yêu cầu mới của kỳ thi THPT quốc giaMột số biện pháp nhằm khắc sâu nhân vật lịch sử tiêu biểu trong phần lịch sử việt nam 11 THPTBài 10. Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,... trau dồi vốn từ)Nâng cao hiệu quả dạy học lich sử thế giới lớp 12 bằng kỹ thuật tư duy 5w1h ở trường THPT bá thướcPhương pháp ôn tập cho học sinh giỏi khi giảng dạy phần lịch sử việt nam giai đoạn 1930 đến 1945Phương pháp tổ chức trò chơi trong dạy chưng III phần 2 lịch sử lớp 12 ban cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả bài họcRèn kĩ năng ôn luyện, làm bài thi trắc nghiệm khách quan môn lịch sử kì thi THPT quốc gia năm 2017skkn phương pháp sử dụng tư liệu hồ CHÍ MINH kết hợp tranh, ảnh, bản đồ lịch sử khi dạy bài 16 lịch sử lớp 10 ( CT chuẩn)