Bai 1 ESTE HOA HOC 12

đề kiểm tra 1 tiết hóa học 12 bài số 1

đề kiểm tra 1 tiết hóa học 12 bài số 1
... 810 C 750 D 650 m : m CO2 = 33 : 88 Câu 15 : Khi đốt cháy cacbohiđrat X H2O Công thức phân tử X A C6H12O6 B (C6H10O5)n C Cn(H2O)m D C12H22O 11 Câu 16 : Đun 12 gam axit axetic với luợng dư ancol etylic ... AgNO3/NH3 vào X đun nhẹ m gam Ag Giá trị m A 13 ,5 B 7,5 C 10 ,8 D 6,75 Trang 3/4 - Mã đề thi 13 2 - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 13 2 ... hợp A 0, 015 mol 0,005 mol B 0,005 mol 0, 015 mol C 0, 01 mol 0,02 mol D 0, 01 mol 0, 01 mol Câu 19 : Làm bay 5,98 gam hỗn hợp este axit axetic ancol đông đẳng ancol metylic Nó chiếm thể tích 1, 344 lit...
 • 4
 • 1,867
 • 83

Bài giảng bài este hóa học 12

Bài giảng bài este hóa học 12
... HCOOCH=CH-CH3 d/ CH3COOCH=CH2 BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài 1: Viết công thức cấu tạo gọi tên este mạch hở có công thức phân tử C3H6O2, C4H6O2 tạo từ ancol axit thích hợp  Bài 2: Thủy phân 8,8 g este X có công thức ... metacrylat), … Tạo hương công nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm,… BÀI TẬP CỦNG CỐ  Bài 1: Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có este đồng phân nhau? a/ b/ c/ d/  Bài 2: Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản ... to, H2SO4 RCOOR' H 2O H 2O I/ KHÁI NIỆM, DANH PHÁP   Khái niệm este: Thay nhóm – OH nhóm – COOH axit OR’ este Tên este: Tên este = Tên gốc R’ + tên gốc axit có đuôi “at” Ví dụ: CH3COOC2H5:...
 • 13
 • 197
 • 0

Chương 1 SBT Hoa hoc 12 CB

Chương 1 SBT Hoa hoc 12 CB
... 1. 15 Khi thủy phân chất béo X dung dịch NaOH, thu glixerol hỗn hợp hai muối C17H35COONa, C15H31COONa có khối lượng 1, 817 lần Trong phân tử X có A: gốc C17H35COO B: gốc C17H35COO C: gốc C15H31COO ... học 1. 17 Đun sôi a gam triglixerit X với dung dịch kali hiđroxit (dư) đến phản ứng hoàn toàn thu 0,92g glixerol m gam hỗn hợp Y gồm muối axit oleic (C17H33COOH) 3 ,18 g muối axit linoleic (C17H31COOH) ... tương ứng 1. 12 Hỗn hợp gồm axit axetic ancol etylic Chia X thành phần Cho phần tác dụng với natri dư thấy có 3,36 lít khí H2 thoát (đktc) Phần hai phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M Thêm...
 • 4
 • 1,127
 • 9

Kỹ thuật giải bài tập môn Hóa Học 12

Kỹ thuật giải bài tập môn Hóa Học 12
... n 3 Na 2HPO4 (n  2)  m NaH2PO4  0,1 .120 12 gam  %m NaH2PO4   0,1 mol 0,2 mol m Na 2HPO4  0,2.142  28,4gam 12 100%  29,7%  %m Na 2HPO4  70,3% 12  28,4 Đáp án B Ví dụ Dẫn 2,24lít (ở ... pháp 10: Phân tích hệ số IV BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu : Hỗn hợp X gồm Fe, Mg Zn Biết X tác dụng với HCl thu 12, 32 lít khí, cho X tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu 29 ,12 lít khí NO Biết thể tích ... quan trọng áp dụng cho tập mà phản ứng hoá học có tham gia tạo thành chất khí, : cracking ankan, tổng hợp amoniac, ozon hoá O2, oxi hoá SO2 thành SO3… - Đa số toán loại giải phương pháp đưa thêm...
 • 10
 • 562
 • 0

498 BÀI TẬP HAY HÓA HỌC 12

498 BÀI TẬP HAY HÓA HỌC 12
... tím Câu 11 Để oxi hóa hoàn toàn kim loại R thành phần oxit phải dùng lượng oxi 40% lượng kim loại dùng R kim loại sau : A Kim loại hóa trị I B Kim loại hóa trị II C Mg D Ca Câu 12 Đốt cháy hoàn ... ởi l dd Ba(OH)2 0,0225M th c ó 2,955g k ết t T ính V? A 0,336 l hay 1,68lit B.0,168l hay 0,84lit C.0,436lit hay 1,68lit D.0,336lit hay 2,68lit Câu 392 H ãy ch ọn tr ình t ự ti ến h ành n ácc tr ... C.2 D.1 Câu 312 Trong ph ản ứng este h óa gi ữa ancol v axit h ữu c th ì c ân b ằng s ẽ chuy ển d ịch theo chi ều t ạo este ta: A.Cho ancol d hay axit d B Gi ảm n ồng đ ộ ancol hay axit C.D ùng...
 • 49
 • 383
 • 0

SKKN: Rèn luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm Hóa học 12

SKKN: Rèn luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm Hóa học 12
... kết học tập học sinh - Đối với tổ môn nhà trường, có môn Hóa, phải xây đựng chuẩn để đánh giá kết học tập học sinh qua học, từ xây dựng ngân hàng câu hỏi để học sinh rèn luyện tốt kỹ làm bài, trắc ... bình học học sinh năm học 2 012- 2013 LỚP 12A1 Học kì I Học kì II Bài Bài TBM hk I Bài Bài TBM hk II GIỎI 48,5% 48,5% 18,2% 36,4% 42,4% 18,2% KHÁ 21,2% 9,1% 54,5% 30,3% 30,3% 63,6% TR.BÌNH 12, 1% ... trường THPT Hóa học môn học mà nhiều học sinh yếu đặc biệt trường mà mặt nhận thức học sinh thấp trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai Hóa học môn học vừa lý thuyết vừa thực nghiệm Học sinh phải...
 • 86
 • 822
 • 2

Bài tập ôn Hóa học 12 HK I

Bài tập ôn Hóa học 12 HK I
... EIU123 GIO N HểA 12 Câu 41 Cho chất sau: CH3COOC2H3 (I) , C2H3COOH (II) , CH3COOC2H5 (III) CH2=CH-COOCH3 (IV) Chất vừa tác dụng v i dung dịch NaOH, dung dịch nớc brom A I, II, IV B I, II, III ... II, III C I, II, III, IV D I IV Câu 42.Đun 0,1 mol este đơn chức X v i NaOH (lấy d 20% so v i lợng PƯ) chng cất lấy hết ancol Y l i 10,4 gam chất rắn khan Oxi hoá hết Y thành anđehit Z Cho Z ... isoamylic Biết hiệu suất phản ứng đạt 68% A 97,5gam BOOK SHIN B 192,0gam C 292,5gam D 159,0gam TRUNG TM EIU123 GIO N HểA 12 Câu 17 Đun lợng d axit axetic v i 13,80 gam ancol etylic (có axit H...
 • 13
 • 346
 • 0

slike bài giảng môn hóa học 12 bài kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

slike bài giảng môn hóa học 12 bài kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
... Chương KIM LOẠI KIỀM KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM Bài 25 KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM ( Tiết ) A KIM LOẠI KIỀM I VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN, ... Dựa vào III TÍNH CHẤT HOÁ HỌC cấu hình electron lớp Trong hợp hóa kim lượng ion chấtcủa KLK + Các nguyên tử kimtừ em loại dự đoánởsố oxi hóa loại kiềm electron tính chất hóa kiềm có lớp cùng, ... kim loại kiềm có1 số [Xe]6s1 hợp oxi [Ne]3s1 [ Kr]5s [Ar]4s1 Cấu hình hoáI +1 520 500 420 400 380 (kj/mol) II TÍNH CHẤT HÓA HỌC Kim loại Vậy tính khử kim loại kiềm thể qua phản ứng ? kiềm Tác...
 • 37
 • 456
 • 0

slike bài giảng môn hóa học 12 bài sắt và các hợp chất của sắts

slike bài giảng môn hóa học 12 bài sắt và các hợp chất của sắts
... điện tốt loại sắt? ( yếu Ag, Cu, Al) * Sắt có tính nhiễm từ III TÍNH CHẤT HÓA HỌC:  Nhận xét - Sắt kim loại có tính khử trung bình - Khi tác dụng với chất có tính oxi hoá yếu, sắt bị oxi hoá ... tác dụng với chất có tính oxi hoá mạnh, sắt bị oxi hoá đến số oxi hoá +3 Tác dụng với phi kim Tính chất hóa học Tác dụng với axit Tác dụng với dung dịch muối III TÍNH CHẤT HÓA HỌC: Tác dụng ... CẦU MỸ THUẬN ĐƯỜNG SẮT GIÀN KHOAN MỎ BẠCH HỔ NHÀ MÁY LỌC, HOÁ DẦU DUNG QUẤT TÀU THUỶ CUỐC, XẺNG Giá sắt Các công trình xây dựng từ sắt Cột sắt Delhi (Ấn Độ) cột sắt đúc vào kỷ thứ 5, cao 7m21,...
 • 54
 • 376
 • 0

slike bài giảng môn hóa học 12 bài 45 hóa học và vấn đề môi trường

slike bài giảng môn hóa học 12 bài 45 hóa học và vấn đề môi trường
... HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG Bài 45 HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG I Hóa vấn đề ô nhiễm môi trường 1.Ô nhiễm môi trường không khí 2.Ô nhiễm môi trường nước ... môi trường đất II Hóa học với vấn đề phòng chống ô nhiễm môi trường HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG Chúng ta tìm hiểu ô nhiễm môi trường mặt hóa học I Hóa học vấn đề ô nhiễm môi trường Ô nhiễm môi ... (Mn) ≤ 0,2 HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG Ô nhiễm môi trường đất Khi có mặt số chất hàm lượng chúng vượt qua giới hạn hệ sinh thái đất cân môi trường bị ô nhiễm HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG Nguồn...
 • 47
 • 1,311
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết hoá học 12 trắc nghiệm

Đề kiểm tra 1 tiết hoá học 12  trắc nghiệm
... lời d Đặt A CxHyO, theo đề cho ta có : ay a (12 x + y +16 ) = 18 12 x + y + 16 = 9y  8y – 12 x = 16  2y – 3x = Mặt khác 12 x + y + 16 = 9y < 12 0  y < 13 ,3 Do y chẵn nên có x = 4, y = hợp lý Vậy ... khí A (đkc) có tỉ khối He là: 3 ,12 5 Khối lượng hỗn hợp X là: A 15 ,6g B 21, 6g C 27g D 19 ,2g ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 45 PHÚT MƠN HỐ 12 NÂNG CAO CHƯƠNG 1: ESTER- LIPIT Câu 1: Hai chất hữu X Y đơn chức đồng ... lời a 38 Được 18 triglixerit sau đây, câu trả lời c => 39 Cơng thức saccarozơ C12H22O 11 hay C12H14O3(OH)8  Este saccarozơ với axit axetit C12H14O3(OOCCH3)8 túc có CTCT C28H38O19  Câu trả lời...
 • 36
 • 126
 • 0

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC1 MÔN HÓA HỌC 12 MÃ ĐỀ 236

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 12 MÃ ĐỀ 236
... este môi trường axit phản ứng thuận nghịch D Tất este phản ứng với dung dịch kiềm thu sản phẩm cuối muối ancol C©u 10 : Trong tên đây, tên phù hợp với chất C6H5-CH2-NH2 là: A C©u 11 : A C©u 12 : ... lượng muối thu là: 44,00 gam B 11 ,05 gam C 11 ,15 gam D 43,00 gam Đốt cháy hoàn toàn lượng chất hữu X thu 3,36 lit khí CO 2, 0,56 lit khí N2 (các khí đo đktc) 3 ,15 gam H2O Khi X tác dụng với dung ... NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO )n (1) ; C©u 25 : ( NH-[CH2]5-CO )n (2); [C6H7O2(OOCCH3)3]n (3) Tơ thuộc loại poliamit là: A 1, 3 B 1, 2,3 C 2,3 D 1, 2 C©u 26 : A C©u 27 : A Trung hòa 11 ,8 gam amin đơn chức cần...
 • 6
 • 123
 • 0

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC1 MÔN HÓA HỌC 12 MÃ ĐỀ 237

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 12 MÃ ĐỀ 237
... (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl Sau phản 22 :ứng, khối lượng muối thu là: A.44,00 gam B .11 ,15 gam C .11 ,05 gam D.43,00 gam C©uSố hợp chất hữu đơn chức có phân tử khối 74, tác dụng với dung dịch ... C©uPolime điều chế phản ứng trùng ngưng là: 15 : A.Nilon-6,6 B.Polietilen C.Polistiren D.poli(vinyl clorua) C©u Amin có CTPT C4H11N có số đồng phân là: 16 : A.6 B.7 C.8 D.5 C©uCho mẫu quỳ tím vào ... thức CH3COOC2H3 Khi thủy phân X dung dịch NaOH loãng, sản phẩm thu 21 :được gồm: A .1 muối anđehit B.2 muối nước C .1 axit anđehit D .1 muối ancol C©uCho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) phản...
 • 3
 • 62
 • 0

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC1 MÔN HÓA HỌC 12 MÃ ĐỀ 238

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 12 MÃ ĐỀ 238
... D Tơ visco tơ axetat C©u 10 : A Đun nóng dung dịch chứa 2,7g glucozơ với dung dịch AgNO 3/NH3 khối lượng Ag thu tối đa là: 2 ,16 g B 3,24g C 1, 62g D 1, 08g C©u 11 : A C©u 12 : Chất không phản ứng ... khan? 12 ,2g B 8,8g C 16 ,6g Cho tơ sau: ( NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO )n (1) ; C©u 30 : ( NH-[CH2]5-CO )n (2); [C6H7O2(OOCCH3)3]n (3) Tơ thuộc loại poliamit là: A 1, 3 B 1, 2,3 C 2,3 D 1, 2 Học sinh ... aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl Sau phản ứng, khối lượng thu là: 11 ,05 gam B 44,00 gam C 11 ,15 gam D 43,00 gam Số hợp chất hữu đơn chức có phân tử khối 74, tác dụng với dung...
 • 6
 • 214
 • 4

Xem thêm