Bài giảng tổng quan về giáo dục và giáo dục nghề nghiệp phần 2 phương pháp dạy học

Bài giảng tổng quan về giáo dục giáo dục nghề nghiệp phần 4 kỹ năng chuẩn bị bài giảng

Bài giảng tổng quan về giáo dục và giáo dục nghề nghiệp phần 4  kỹ năng chuẩn bị bài giảng
... (1 n phỳt) Bc Gii thiu ch Bc2:2: Dn nhp n44phỳt) phỳt) (1 (1 n Bc Gii quyt Bc 3:3:Ging bi mi (Chim thigian) gian) (Chim a a ss thi Bc 4: Ktc thỳc v Bc 4: Cng kin thc (1kt n phỳt) thỳc bi (1 n ... nguyờn nhõn, bin phỏp khc phc - Tng kt phn hng dn ban u Bc 4: Hng dn thng xuyờn (Hớng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển kỹ năng) - Ph bin luyn - Cho hc sinh vo ỳng v trớ luyn thc ... ? - Nhn xột - Chiu hỡnh nh t iu khin mỏy tin, t vo bi - Tp trung quan sỏt - Nh li, trinh by tỏc dng ca cu dao - Lng nghe - Quan sỏt, chun b tõm th tip nhn kin thc mi THI GIAN 2p HOT NG DY HC...
 • 32
 • 260
 • 0

Giáo án - Bài giảng: TỔNG QUAN VỀ .NET FRAMEWORK NGÔN NGỮ C#

Giáo án - Bài giảng: TỔNG QUAN VỀ .NET FRAMEWORK VÀ NGÔN NGỮ C#
... Namespace T ổ n g quan ngôn n g ữ C# Đặc điểm ngôn ngữ Quá trình biên dịch CT C# Các loại CT c # Cấu trúc chương trình C# Chương trình C# đơn giản N g u y ễn Văn Ph on g - 2010 .NET Framework Chương ... cháo ngôn ngữ • Định nghĩa kiểu liệu tiền định có sẵn IL: • Tất ngôn ngữ NET sinh mã cuối sở kiểu liệu VB.NET IL Integer * f? N g u y ễn Văn Ph on g - 2010 C# Int32 int V V NET Framework - ... Văn Ph on g - 2010 NET Framework NET 3.5 (Nov-2007) VS.NET 2008 Default: Windows •NET 2.0 (Nov-2005) VS.NET 2005 o o NET 1.1 (Apr-2003) VS NET 2003 Default: Server 2003 o NET 1.0 (Feb-2002) N g...
 • 50
 • 495
 • 0

Bài giảng tổng quan về ngôn ngữ ngôn ngữ học

Bài giảng tổng quan về ngôn ngữ và ngôn ngữ học
... TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ VÀ NGÔN NGỮ HỌC • • • • • Ngôn ngữ ngôn ngữ học Nguồn gốc ngôn ngữ Chức NN Bản chất xã hội NN Ngôn ngữ hệ thống tín hiệu Ngôn ngữ ngôn ngữ học I • Ngôn ngữ gì? Khái ... nói để định hình, để biểu trao đổi tư tưởng tình cảm với Ngôn ngữ ngôn ngữ học • • • Phân biệt ngôn ngữ, lời nói hoạt động ngôn ngữ: Ngôn ngữ: Là tập hợp đơn vị, quy tắc xã hội quy ước quy định ... vuông góc với trục ngữ đoạn • Quan hệ liên tưởng quan hệ ngữ đoạn có mối liên quan, chi phối thống với Ngôn ngữ hệ thống tín hiệu III • Đặc điểm ngôn ngữ Tính hai mặt tín hiệu ngôn ngữ – – • Là hợp...
 • 34
 • 4,176
 • 0

Bài giảng tổng quan về kiểm toán môi trường kiểm toán

Bài giảng tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán
... thiệu khái niệm kiểm tốn phân biệt loại hình kiểm tốn  Cung cấp kiến thức mơi trường kiểm tốn Các nội dung  Khái niệm kiểm tốn  Phân loại kiểm tốn  Mơi trường hoạt động kiểm tốn KIỂM TỐN LÀ GÌ ... NƯỚC KIỂM TỐN TN THỦ Kiểm tốn viên thuế Kiểm tốn viên nhà nước Thanh tra Thu thuế Xem xét việc chấp hành Kiểm tra việc chấp quy định hành pháp luật KIỂM TỐN ĐỘC LẬP NGƯỜI THỨ BA KIỂM TỐN BCTC Kiểm ... 13 KHÁI QT VỀ MƠI TRƯỜNG KIỂM TỐN Những đặc điểm nghề kiểm tốn profession • Trách nhiệm xã hội • Tính chun mơn cao •Tiêu chuẩn hành nghề • Niềm tin cơng chúng 14 KHÁI QT VỀ MƠI TRƯỜNG KIỂM TỐN...
 • 23
 • 221
 • 0

Bài giảng tổng quan về cài đặt quản trị mạng

Bài giảng tổng quan về cài đặt và quản trị mạng
... p) Tri n khai cài ñ t (Implementation) Cài ñ t ph n c ng : ñi dây m ng, l p ñ t, c u hình thi t b n i k t m ng (hub, switch, router) Cài ñ t ph n m m C u hình server, máy tr m Cài ñ t, c u hình ... (Operation) Ki m tra S k t n i gi a máy tính Ho t ñ ng c a d ch v M c ñ an toàn c a h th ng D a vào b ng ñ c t yêu c u Giám sát : hi u năng, hi u su t, ñ an toàn m ng Quy trình m ng PDIOO (ti ... top-down B t ñ u t t ng cao xu ng t ng th p (mô hình OSI) Phân tích m c ñích, yêu c u Trư c tiên !!! Quan tr ng Ki u d li u, lưu lư ng, ng d ng Các nhóm ngư i dùng Thi t k m c logic trư c, m c v t...
 • 25
 • 150
 • 0

Bài giảng tổng quan về cài đặt quản trị mạng chương 3 bùi trọng tùng

Bài giảng tổng quan về cài đặt và quản trị mạng chương 3  bùi trọng tùng
... 12 1/11/2012 Cài ñặt cấu hình DHCP DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol 3. 1 Hoạt ñộng DHCP 3. 1.1 Cấp phát cấu hình IP 13 3.1.2 Gia hạn sử dụng cấu hình IP 14 1/11/2012 3. 1 .3 Chuyển tiếp ... không quản lý domain thông tin mà giới hạn ñược lưu cache server Mục ñích : tăng hiệu suất hệ thống 26 13 1/11/2012 4 .3 Phân giải tên miền UDP, Port 53 Tự phân giải File HOST : C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\ ... 16 1/11/2012 3. 3 Cấu hình DHCP Windows Server 20 03 Control Panel Add/Remove Programs Add/Remove Windows Components Networking Services Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 17 Cài ñặt DHCP...
 • 18
 • 130
 • 0

Bài giảng tổng quan về cài đặt quản trị mạng chương 2 bùi trọng tùng

Bài giảng tổng quan về cài đặt và quản trị mạng chương 2  bùi trọng tùng
... dùng 16 2/ 7 /20 12 2 .2 Phân tích yêu cầu kỹ thuật (tiếp) Quản trị mạng Quản trị hiệu suất Quản trị lỗi Quản trị cấu hình Quản trị an toàn an ninh Quản trị tài khoản Tiện lợi Tương thích 17 2. 3 Khảo ... Ring 29 FDDI 36 IP 24 TCP 24 21 Nội dung Quy trình mạng Khảo sát phân tích yêu cầu Thiết kế mạng Triển khai hạ tầng mạng Quản trị mạng 22 11 2/ 7 /20 12 3.1 Thiết kế mức logic 3.1.1 Thiết kế topo mạng ... 2/ 7 /20 12 Nội dung Quy trình mạng Khảo sát phân tích yêu cầu Thiết kế mạng Triển khai hạ tầng mạng Quản trị mạng 1.Quy trình mạng 1.1 Khái niệm quy trình mạng Khái niệm Tiến...
 • 25
 • 101
 • 0

Bài giảng tổng quan về cài đặt quản trị mạng chương 4 bùi trọng tùng

Bài giảng tổng quan về cài đặt và quản trị mạng chương 4  bùi trọng tùng
... Number : 100-199, 2000-2699 Cài ñặt & Quản trị mạng - Bộ môn Truyền thông & Mạng máy tính - CNTT - BKHN Nguyên tắc lọc gói Cài ñặt & Quản trị mạng - Bộ môn Truyền thông & Mạng máy tính - CNTT - BKHN ... 1.1.1.1:2001 1.1.1.1 : 2000 Cài ñặt & Quản trị mạng - Bộ môn Truyền thông & Mạng máy tính - CNTT - BKHN 11 Hoạt ñộng NAT Cài ñặt & Quản trị mạng - Bộ môn Truyền thông & Mạng máy tính - CNTT - BKHN ... tra Cài ñặt & Quản trị mạng - Bộ môn Truyền thông & Mạng máy tính - CNTT - BKHN 1/11/2012 Áp dụng ACL lên cổng giao tiếp Router(config-if)#ip access-group ACL-Number {in | out} Cài ñặt & Quản trị...
 • 9
 • 70
 • 0

Bài giảng tổng quan về cài đặt quản trị mạng chương 1 bùi trọng tùng

Bài giảng tổng quan về cài đặt và quản trị mạng chương 1  bùi trọng tùng
... 10 00 010 100 011 011 0000 010 010 100000 10 00 010 100 011 011 0000 010 010 100000 11 111 111 111 111 111 111 111 111 000000 11 111 111 111 111 111 111 111 111 100000 10 00 010 100 011 011 0000 010 010 000000 10 00 010 100 011 011 0000 010 010 000000 13 3 27 12 8 13 3 35 27 12 8 ... 11 1 111 11 1 111 11 1 11 11 0 00 255  Kích thước  27 (bit) AND  255 255  Theo lũy thừa Trong trường hợp /26   RFC1878  203 17 8 14 2 12 8 10 011 01 010 00 1 11 10 0 0 00 203 .17 8 .14 2 .12 8/27 ... 223 .1. 2 .1 223 .1. 1.2 223 .1. 1.4 223 .1. 1.3 223 .1. 2.9 223 .1. 3.27 223 .1. 2.2 11 0 010 00 200 11 0 010 00 200 subnet 223 .1. 3 .1 /24 223 .1. 3.2 00 010 111 00 010 000 00000000 23 16 00 010 111 00 010 000 10 000000 23 16 12 8...
 • 19
 • 131
 • 0

Bài giảng tổng quan về cài đặt quản trị mạng chương 5 bùi trọng tùng

Bài giảng tổng quan về cài đặt và quản trị mạng chương 5  bùi trọng tùng
... Kiến trúc hệ quản trị mạng Kiến trúc hệ quản trị mạng Cơ chế hoạt ñộng Hỏi ñáp – Polling Thông báo – Notification/Trap Mô hình chức hệ quản trị mạng (1) Quản trị hiệu – Performance ... ứng lại với trạng mạng Mô hình chức hệ quản trị mạng (2) Quản trị cấu hình – Configuration management Quản trị cấu hình mạng hệ thống Theo dõi quản lý hiệu ứng xảy hoạt ñộng mạng với phiên khác ... chức hệ quản trị mạng (5) Quản trị bảo mật – Security management ðiều khiển việc truy cập ñến tài nguyên mạng theo sách ñịnh: cho phép, từ chối thống kê việc truy cập Thành phần quản trị bảo...
 • 10
 • 84
 • 0

Bài giảng tổng quan về Internet Web

Bài giảng tổng quan về Internet và Web
... dịch vụ web, ftp, email Internet Khoa CNTT – ĐHKHTN TPHCM Tổng kết l Lịch sử, khái niệm Internet, Web l Các dịch vụ Internet l Khai thác tài nguyên Internet 22 Khoa CNTT – ĐHKHTN TPHCM Bài thực ... liên kết trang web dịch vụ website Internet IAP (Internet Access Provider): Nhà cung cấp đường truyền Internet Khoa CNTT – ĐHKHTN TPHCM Một số thuật ngữ thông dụng khác l l l 21 ISP (Internet Service ... (Web Browser) Web server (info.cern.ch) Từ năm 1993 internet phát triển nhanh Đến nay, mạng internet liên kết hàng trăm triệu người dùng có khoảng - 50 tỉ trang web Khoa CNTT – ĐHKHTN TPHCM Web...
 • 10
 • 1,573
 • 32

bài giảng tổng quan về báo cáo tài chính lập báo cáo tài chính - đại học mở tp hồ chí minh

bài giảng tổng quan về báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính - đại học mở tp hồ chí minh
... phải lập trình bày báo cáo tài năm Các cơng ty, Tổng cơng ty có đơn vị kế tốn trực thuộc, phải lập báo cáo tài tổng hợp vào cuối kỳ kế tốn năm dựa báo cáo tài đơn vị kế tốn trực thuộc cơng ty, Tổng ... thống BCTC gồm: - Bảng cân đối kế tốn Mẫu số B01-DN - Báo cáo kết kinh doanh Mẫu số B02-DN - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN - Bản thuyết minh BCTC Mẫu số B01-DN Trách nhiệm lập trình bày ... phải lập báo cáo tài niên độ dạng đầy đủ Cơng ty mẹ tập đồn phải lập báo cáo tài hợp niên độ 11 07/11/2013 Kỳ lập- Nơi nhận BCTC Các loại DN Kỳ lập BC Thời hạn nộp BCTC DNNN Nơi nhận Bcáo cáo CQTài...
 • 12
 • 698
 • 2

Giáo an Bài giảng: Tổng quan về Công nghệ thông tin

Giáo an Bài giảng: Tổng quan về Công nghệ thông tin
... (Projector): Xuất thông tin hình ảnh chiếu dùng để phóng to hình ảnh cần hiển thị • Máy in (Printer): Xuất thông tin giấy, gồm máy in kim, laser, phun ( p ) g • Loa (Speaker): Xuất thông tin âm 10/10/2011 ... trường – Nêu 10 phần mềm mã nguồn mở thông dụng: công dụng, chức • Yêu cầu kết quả: – Thông tin nhóm thực – File kết quả: văn bản, hình ảnh, video, … – Upload lên trang moodle 10/10/2011 Khoa CNTT ... – Hoạt động trí thông minh nhân tạo ộ ê í ô â – Giao tiếp trực tiếp với người ngôn ngữ tự nhiên, tự học tri thức giới xung quanh, biể đ t cảm xúc… ó biểu đạt ả ú http://www.pranavmistry.com/projects/sixthsense/...
 • 13
 • 444
 • 1

Bài giảng Giao dịch đàm phán - Bài 1: Tổng quan về giao dịch kinh doanh

Bài giảng Giao dịch đàm phán - Bài 1: Tổng quan về giao dịch kinh doanh
... niệm Giao dịch kinh doanh: là sự tiếp xúc, quan hệ giữa các chủ thể kinh doanh để trao đổi các thông tin về kinh tế kinh doanh nhằm thỏa mãn một nhu cầu nào của nhà kinh doanh ... nghiệp là một chủ thể kinh tế độc lập nền kinh tế Khái niệm và bản chất của giao dịch kinh doanh • Khái niệm Giao dịch: Giao dịch là sự tiếp xúc, quan hệ giữa các cá nhân ... chất của giao dịch kinh doanh : Là quan hệ kinh tế Là quan hệ mang tính tổ chức, tính pháp lý, tính lợi ích Là quan hệ tự do, bình đẳng, hai chiều Đặc điểm GDKD • Chủ thể giao dịch...
 • 25
 • 998
 • 2

Bài giảng Tổng quan về chuyển tiếp Implant abutment: Mào xương, mô mềm khoảng sinh học Hoàng Tử Hùng

Bài giảng Tổng quan về chuyển tiếp Implant abutment: Mào xương, mô mềm và khoảng sinh học  Hoàng Tử Hùng
... XOR-nư u Bi u k t n i Rãnh nư u Khe Nư u KHO NG SINH H C PH C HÌNH TRÊN IMPLANT Vùng xung quanh implant quanh có s tương đ ng (?) v nhi u phương di n*: – Ph n bám dính bi u gi ng nhau(?) ... xương mào ti p n i implant- cùi (abutm.) giao di n implant- cùi vi khe k vi khu n thâm nhi m t bào viêm tr c (hình thái) d u nén/ d u dán sinh h c KHO NG SINH H C (biologic width) Kho ng sinh ... M C TIÊU Dành cho đ ng nghi p /sinh viên quan tâm đ n Nha khoa C y ghép, v : 1- Kho ng sinh h c ph c h i implant 2- Đi m nguyên nhân gây m t xương quanh implant 3- m m: m t y u t quy t đ nh...
 • 54
 • 319
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng tổng quan môn giao dịch và đàm phán kinh doanh3 đại học y tế công cộng ths nguyễn đức thành bài giảng tổng quan về cung cấp dịch vụ y tếbài giảng tổng quan về lãnh đạobài giảng tổng quan về kinh tế họcbài giảng tổng quan về tài chính doanh nghiệpbài giảng tổng quan về kế toánbài giảng tổng quan về cây ca caobài giảng tổng quan về hệ thống chính trịbài giảng tổng quan về viễn thôngbài giảng tổng quan về internetbài giảng tổng quan về cây lúabai giang tong quan ve van hoc viet namphần 3 phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá các bài tích hợp giáo dục pháp luật trong môn giáo dục công dântổng quan về kiến trúc và các chức năng của phần mềm hrm 2 0ưu nhược điểm và những điều cần lưu ý của phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đềchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây