Nghiên cứu biến động tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Sinh kế bền vững vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu nghiên cứu điển hình tại tỉnh nam định

Sinh kế bền vững vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu nghiên cứu điển hình tại tỉnh nam định
... CHƯƠNG 3: SINH K Hb GIA ðÌNH VEN BI%N ðcNG BdNG SÔNG HcNG TRONG B9I C NH BI N ð:I KHÍ H2U: NGHIÊN CVU ðI%N HÌNH TfI TgNH NAM ðhNH 79 3.1 Thic trjng sinh k@ hl gia ñình vùng ven biLn ... hGu q Vi`t Nam tác ñlng lên sinh k@ vùng ven biLn ñ^ng bong sông H^ng 95 3.2.1 Bi n ñ i khí h!u I Vi t Nam 95 3.2.2 Tác ñ&ng c a bi n ñ i khí h!u lên sinh k vùng ven bi+n ... xét chung v nghiên c u v sinh k b n v:ng vùng ven bi#n b i c nh bi n ñ i khí h u kho ng tr ng cho nghiên c u c a Lu n án Các nghiên c6u th gi(i I Vi t Nam v sinh k b n v ng vùng ven bi+n b'i...
 • 209
 • 602
 • 3

Sinh kế bền vững vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu nghiên cứu điển hình tại tỉnh nam định (TT)

Sinh kế bền vững vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu nghiên cứu điển hình tại tỉnh nam định (TT)
... CHƯƠNG SINH KẾ HỘ GIA ðÌNH VEN BIỂN ðỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ðỔI KHÍ HẬU: NGHIÊN CỨU ðIỂN HÌNH TẠI TỈNH NAM ðỊNH 3.1 Thực trạng sinh kế hộ gia ñình vùng ven biển ðồng sông Hồng 3.1.1 ... dân ven biển 1.3 Sinh kế bền vững vùng ven biển bối cảnh biến ñổi khí hậu 1.3.1 Tác ñộng biến ñổi khí hậu ñối với vùng ven biển BðKH gây ảnh hưởng lên vùng ven biển phương diện: hệ sinh thái ven ... lịch sinh thái nghề truyền thống CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG VEN BIỂN TRONG BỐI CẢNH BIẾN ðỔI KHÍ HẬU 1.1 Sinh kế bền vững 1.1.1 Khái niệm ðịnh nghĩa Chambers Conway (1992) sinh...
 • 12
 • 45
 • 0

Sinh kế bền vững vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu nghiên cứu điển hình tại tỉnh nam định

Sinh kế bền vững vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu nghiên cứu điển hình tại tỉnh nam định
... Nhận xét chung nghiên cứu sinh kế bền vững vùng ven biển bối cảnh biến ñổi khí hậu khoảng trống cho nghiên cứu Luận án Các nghiên cứu giới Việt Nam sinh kế bền vững vùng ven biển bối cảnh BðKH tập ... Sinh kế bền vững vùng ven biển ñồng sông Hồng bối cảnh biến ñổi khí hậu: Nghiên cứu ñiển hình tỉnh Nam ðịnh” kỳ vọng lấp ñược phần khoảng trống nghiên cứu Mục ñích nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu ... sinh kế bền vững vùng ven biển bối cảnh biến ñổi khí hậu Nội dung chương bao gồm tổng quan sinh kế bền vững, gắn khung sinh kế bền vững với BðKH sinh kế bền vững vùng ven biển bối cảnh BðKH Chương...
 • 198
 • 176
 • 0

NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG của hệ SINH THÁI RỪNG NGẬP mặn VÙNG VEN BIỂN dưới tác ĐỘNG của nước BIỂN DÂNG NGHIÊN cứuĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG của hệ SINH THÁI RỪNG NGẬP mặn VÙNG VEN BIỂN dưới tác ĐỘNG của nước BIỂN DÂNG NGHIÊN cứu ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
... rừng ngập mặn giới nói chung Việt Nam nói riêng ứng trước áp lực tác động nước biển dâng biến đổi khí hậu Nước biển dâng tác động phức tạp hệ sinh thái rừng ngập mặn vùng miền Đặc biệt, rừng ... ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 4.1 Kịch nước biển dâng Dựa vào báo cáo 2009 Bộ Tài nguyên Môi trường “Biến đổi khí hậu, kịch nước biển dâng cho ... tiết ổn định 2.5 Nước biển dâng phản ứng rừng ngập mặn Trong nghiên cứu mình, Gilman cs (2007) nghiên cứu, đánh giá phản hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn American Samoa kịch nước biển dâng mô lại vị...
 • 8
 • 312
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Tài nguyên nước mặt lưu vực sông Gianh " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... tự) Mạng lưới sông trạm khí tượng thủy văn lân cận lưu vực hình Phân tích đồ đẳng trị chuẩn mưa năm lưu vực sông Gianh thấy: Tài nguyên nước mưa - Lượng mưa hàng năm lưu vực sông Gianh lớn, tính ... sông Gianh nói đáng tin cậy, sử dụng làm sở khoa học cho việc lập quy hoạch khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nói chung tài nguyên nước nói riêng lưu vực sông Gianh Lời cảm ơn Nghiên ... Nhung / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên Công nghệ 27, Số 1S (2011) 166-175 3.2.4 Tài nguyên nước hồ Trên phạm vi lưu vực sông Gianh có tổng cộng 17 hồ chứa nước nhỏ xây dựng sông hai bên...
 • 10
 • 285
 • 6

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG CẢ

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG CẢ
... đâu Cửa Hội Cả Cả Cả Cả Cả Cả Cả Cả Cả Cả Cả Cả Cả Cả Cả Cả Cả Cả Ngàn Sâu Ngàn Sâu Ngần Sâu Độ dài sông km Diện tích lưu vực ( km²) Đặc trưng trung bình lưu vực Mật độ Độ Độ Độ Độ sông Rộn Dài ... vững tài nguyên nước Điều khẳng định đề tài Nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước mặt lưu vực sông Cả “ cần thiết có ý nghĩa mặt khoa học thực tiễn Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: ... quản lý nguồn nước phải gắn liền với việc quản lý bảo vệ lưu vực Lưu vực sông Cả lưu vực đánh giá lưu vực có tiềm nước mặt lớn nước Trong năm qua việc khai thác tài nguyên nước lưu vực phát triển...
 • 80
 • 397
 • 0

Nghiên cứu biến đổi khí hậu vùng trung du và miền núi Bắc Bộ thời kì 1970 - 2010

Nghiên cứu biến đổi khí hậu vùng trung du và miền núi Bắc Bộ thời kì 1970 - 2010
... (tháng VI - IX) Hình 2.10 Xoáy thuận nhiệt đới trung bình tháng ảnh hưởng đến vùng trung du miền núi Bắc Bộ, thời 1970 - 2010 Trung bình thời 1970 - 2010, vùng trung du miền núi Bắc Bộ có 1.75 ... - xã hội nguy BĐKH toàn cầu vùng trung du miền núi Bắc Bộ ngày gia tăng phát triển theo chiều hướng không tích cực Chương 2: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ THỜI KÌ 1970 - ... tối ưu mạnh vùng, làm sở để nghiên cứu sâu tác động BĐKH địa phương vùng Vì tất lí trên, tác giả chọn đề tài Nghiên cứu biến đổi khí hậu vùng trung du miền núi Bắc Bộ thời 1970 - 2010 làm...
 • 102
 • 599
 • 4

BÁO CÁO " TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG Ở MIỀN NAM VIỆT NAM " ppt

BÁO CÁO
... Tổng quan nghiên cứu biến đổi khí hậu hoạt động thích ứng miền Nam Việt Nam TS Lê Anh Tuấn, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu – Đại học Cần Thơ Hội thảo “Cùng nổ lực để thích ứng biến đổi khí ... Tổng quan nghiên cứu biến đổi khí hậu hoạt động thích ứng miền Nam Việt Nam TS Lê Anh Tuấn, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu – Đại học Cần Thơ Hội thảo “Cùng nổ lực để thích ứng biến đổi khí ... Tổng quan nghiên cứu biến đổi khí hậu hoạt động thích ứng miền Nam Việt Nam TS Lê Anh Tuấn, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu – Đại học Cần Thơ Hội thảo “Cùng nổ lực để thích ứng biến đổi khí...
 • 10
 • 550
 • 3

TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ

TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ
... nghiên cứu biến đổi khí hậu? Nghiên cứu gì? Ai (có thể) nghiên cứu? Nghiên cứu nào? – Các cách tiếp cận, lĩnh vực – Bài báo khoa học lĩnh vực BDKH – Tính phản biện Tại Sao? ? • Biến đổi khí hậu ... thấy liên quan • • • • • không đồng tình với việc toàn ngành cấp lập kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu Một cách tiếp cận cụ thể Desk Study Desk study + Interviews, FGDs Field assessment Policy ... Một vài thông tin cá nhân • Công việc tại: Nghiên cứu tư vấn • Công việc trước đây: – – – – – – – – – – – Đại học Kyoto Trung tâm nghiên cứu thiên tai Châu Á Liên hiệp quốc chiến lược giảm...
 • 17
 • 370
 • 1

diễn trình giao lưu kinh tế, văn hoá việt trung vùng lưu vực sông hồng trong bối cảnh quan hệ khu vực

diễn trình giao lưu kinh tế, văn hoá việt  trung vùng lưu vực sông hồng trong bối cảnh quan hệ khu vực
... mối quan hệ hợp tác, nhu cầu trao đổi, lực bổ sung ưu khiếm khuyết kinh tế khu vực Từ quan điểm cách tiếp cận Khu vực học thấy diễn trình giao lưu kinh tế, văn hoá Việt - Trung vùng lưu vực sông ... trù phú dòng sông nuôi dưỡng trung tâm văn hoá, văn minh mà tạo nên mạch nối liên kết kinh tế, văn hoá vùng đất, tộc người trung tâm trị lịch sử Mặc dù, “cho đến khó khu vực Sông Hồng Nam Vân ... Á, Tây Nam Á đến Trung Quốc để thiết lập quan hệ bang giao, giao lưu kinh tế Vị cửa ngõ, cầu nối hai khu vực Đông Bắc Á Đông Nam Á Việt Nam có ý nghĩa quan trọng quan hệ khu vực Một số nhà nghiên...
 • 40
 • 290
 • 0

Một số giá trị của văn hoá làng việt vùng châu thổ sông hồng trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Một số giá trị của văn hoá làng việt vùng châu thổ sông hồng trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
... s6ng chfnh tri - xii hitrong lang xii T~i dia ban khao sat, lam vi~c vo'i d¢i ngii lanh d~o, ke ea nhfrng ngum dii nghi va nhfrng ngum duang chilc, cfiu hoi duqc d~t la: "Trong nhfrng nam lam quan ... hQ" Con thon lang thl d~y nhfrng m~t trai, nhu "cac khoan dong gop cho lang nhi~u va n~ng n~", "trong lang co nhi~u mAu thuAn", r6i tu tuang "Cl;lcbQ, b an VI, "tran h ChK dKt d aI, v.v ap ... sinh gi6ng noi", ma la "noi t6t nhat cho vi¢c di ducmg tu6i gia", cho "sl;tphat tri~n cua tre em" Trong tam tubng cua nguOi dan, dong hQ cling co vai tro khong kern G~n 100% sO nguoi duQ'c hoi cho...
 • 19
 • 81
 • 0

Phát triển mô hình tối ưu hoá động nghiên cứu, phân tích và đánh giá kinh tế đối với quy hoạch, quản lý và khai thác tài nguyên nước ở hệ thống sông Hồng

Phát triển mô hình tối ưu hoá động nghiên cứu, phân tích và đánh giá kinh tế đối với quy hoạch, quản lý và khai thác tài nguyên nước ở hệ thống sông Hồng
... km3 Tài nguyên nước Đề tài KC08-TN02 Phát triển hình tối ưu hóa động cho nghiên cứu, phân tích đánh giá kinh tế quy hoạch, quản khai thác tài nguyên nước Hệ thống sông Hồng- Thái bình” phân ... trường tài nguyên nước 30 Đề tài KC08-TN02 Phát triển hình tối ưu hóa động cho nghiên cứu, phân tích đánh giá kinh tế quy hoạch, quản khai thác tài nguyên nước Hệ thống sông Hồng- Thái ... 25 Đề tài KC08-TN02 Phát triển hình tối ưu hóa động cho nghiên cứu, phân tích đánh giá kinh tế quy hoạch, quản khai thác tài nguyên nước Hệ thống sông Hồng- Thái bình” thiếu nước nước...
 • 122
 • 201
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu biến đổi khí hậu vùng trung du và miền núi bắc bộ thời kì 1970lịch sử nghiên cứu biến đổi khí hậuứng dụng gis trong nghiên cứu biến đổi khí hậutrung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậutrung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu miền trungviện nghiên cứu biến đổi khí hậu cần thơnghiên cứu biến đổi khí hậuviện nghiên cứu biến đổi khí hậunghiên cứu biến đổi khí hậu ở việt namtình hình nghiên cứu biến đổi khí hậu thế giớinghiên cứu biến đổi khí máu động mạch ở bệnh nhân copd37 1 tình hình sản xuất thủy sản ở đồng bằng sông cửu long đồng bằng sông hồng và cả nước năm 2002 nghìn tấnnuoc cnh hdh nong thon nong nghiep nuoc ta va dong bang song hong trong thoi ky qua do len cnxhvai trò của đồng bằng sông hồng trong sản xuất lương thựcnghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh khí hậu vùng đông bắc việt nam phục vụ phát triển một số cây trồng nông lâm nghiệp có giá trị kinh tếĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả