SCT coc theo TCVN 10304 2014

Nghiên cứu tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi cho nền đất khu vực hải phòng theo tiêu chuẩn TCVN 10304 2014

Nghiên cứu tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi cho nền đất khu vực hải phòng theo tiêu chuẩn TCVN 10304 2014
... chịu tải cọc khoan nhồi cho đất khu vực Hải Phòng theo tiêu chuẩn TCVN 10304: 2014 phân tích, tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi theo đất khu vực Hải Phòng theo tiêu chuẩn TCVN 10304: 2014 Từ ... sức chịu tải cọc khoan nhồi chịu nén theo khu vực II-D1, II-D2 Kết tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi theo tiêu cho khu vực II-D4, II-D8 Bảng tổng hợp kết tính toán sức chịu tải cọc theo ... theo khu vực II-D4, II-D8 Kết tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi theo tiêu cho khu vực II-D5, II-D6 Bảng tổng hợp kết tính toán sức chịu tải cọc theo kết xuyên tiêu chuẩn SPT theo TCVN1 0304:...
 • 95
 • 310
 • 1

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng nghiên cứu tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi cho nền đất khu vực hải phòng theo tiêu chuẩn TCVN 10304 2014

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng nghiên cứu tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi cho nền đất khu vực hải phòng theo tiêu chuẩn TCVN 10304 2014
... chịu tải cọc khoan nhồi cho đất khu vực Hải Phòng theo tiêu chuẩn TCVN 10304: 2014" phân tích, tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi theo đất khu vực Hải Phòng theo tiêu chuẩn TCVN 10304: 2014 Từ ... sức chịu tải cọc khoan nhồi chịu nén theo khu vực II-D1, II-D2 Kết tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi theo tiêu cho khu vực II-D4, II-D8 Bảng tổng hợp kết tính toán sức chịu tải cọc theo ... theo khu vực II-D4, II-D8 Kết tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi theo tiêu cho khu vực II-D5, II-D6 Bảng tổng hợp kết tính toán sức chịu tải cọc theo kết xuyên tiêu chuẩn SPT theo TCVN1 0304:...
 • 115
 • 230
 • 0

tcvn 10304:2014 móng cọc - tiêu chuẩn thiết kế

tcvn 10304:2014 móng cọc - tiêu chuẩn thiết kế
... 0,45 10000 0,45 0,23 0,19 100 0,85 0,50 0,45 0,40 15000 0,35 - - 20 0,75 0,40 0,40 0,30 20000 0,30 - - - - - - - 30000 0,20 - - - - - - - CH THCH: 1) Xuyờn loi I l loi xuyờn c, mi xuyờn cu to t ... TCVN TIÊU CHUẩN QUốC GIA TCVN 10304:2014 Xuất lần MóNG CọC- tiêu chuẩn thiết kế Pile Foundation Design Standard Mc lc Trang Li núi u ... fi kPa t cỏt t dớnh 000 - 200 - 15 500 - 580 - 25 000 900 900 30 35 500 1100 1200 40 45 10 000 1300 1400 50 60 12 000 1400 - 60 - 15 000 1500 - 70 - 20 000 2000 - 70 - CH THCH: 1) Giỏ tr qb v...
 • 86
 • 3,381
 • 7

Những thay đổi trong tiêu chuẩn thiết kế móng cọc TCVN 10304 : 2014

Những thay đổi trong tiêu chuẩn thiết kế móng cọc TCVN 10304 : 2014
... TCVN 1030 4: 2014  Được biên soạn cách có khoa học TCVN 1030 4: 2014  Tải trọng TCVN 1030 4: 2014  Sức chịu theo Vật liệu TCVN 1030 4: 2014  Sức chịu theo Vật liệu Tiêu chuẩn Cọc D1200 ... thức Nhật áp dụng cho trường hợp xử lý mũi TCVN 1030 4: 2014  Sức chịu theo đất: sức chịu tải theo hố khoan TCVN 1030 4: 2014  Kiểm tra cọc Đài ~ cọc: N < R / 1.75 ... liệu Tiêu chuẩn Cọc D1200 Cốt thép A-III: 24 Φ 22 B25 B30 B35 TCXD 19 5:1 997 875 875 875 TCVN 1030 4: 2014 1050 1200 1350 TCVN 1030 4: 2014  Sức chịu theo đất: công thức Nhật Công thức cũ  Công thức...
 • 8
 • 1,871
 • 20

Thiết kế tối ưu sức chịu cọc theo đất nền

Thiết kế tối ưu sức chịu cọc theo đất nền
... Chi ưu dy ca låïp âáút thỉï i ; b Cạc âi ưu kiãûn kiãøm tra : + Âi ưu kiãûn cc lm viãûc bãû : Pcoc ≥ N Trong âọ : N - Näüi lỉûc â ưu cc + Âi ưu kiãûn theo váût liãûu lm cc: Pvl ≥ Pcc + Âi ưu ... + Âi ưu kiãûn chi ưu di cc täúi thiãøu ngm âáút : Lcc ≥ 4.0m Lcc = Σli’ ; våïi li’ - chi ưu dáưy låïp âáút thỉï i m cc xun qua; v l 1’ l låïp âáút â ưu tiãn sau xọi låí; + Âi ưu kiãûn ỉïng sút ... Låïn Thiãút kãú täúi ỉu Män: + Âi ưu kiãûn lụn âạy mọng khäúi quy ỉåïc S : S ≤ [S] [S]- âäü lụn cho phẹp + Âi ưu kiãûn chi ưu di täúi âa ca cc : Lcc ≤ [L] [L]- chi ưu di täúi âa cho phẹp ca cc (âäü...
 • 8
 • 850
 • 43

Hướng dẫn thiết kế BTCT với sap2000 v12 theo TCVN

Hướng dẫn thiết kế BTCT với sap2000 v12 theo TCVN
... ng SAP2000 theo TCVN Nh p s li u cho SAP2000 ñ phân tích thi t k k t c u bê tông c t thép theo TCVN ta c n lưu ý m t s ñi m sau: - Khai báo v t li u (Define Material): nh p giá tr f'c fy theo ... f c ' , f y tương ng v i giá tr cư ng ñ bê tông c t thép theo tiêu chu n Vi t Nam sau: B ng Giá tr f c ' tương ng v i mác bê tông theo TCVN Mác Bê tông Rn (kg/cm ) f'c (kg/cm2) 150 200 250 300 ... 130.39 182.22 224.40 267.26 321.85 355.16 457.85 540.81 B ng Giá tr f y tương ng v i lo i c t thép theo TCVN Lo i thép Ra (kg/cm2) AI 2100 AII 2700 AIII 3600 CI 2000 CII 2600 CIII 3400 fy (kg/cm2)...
 • 5
 • 796
 • 11

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 trong lĩnh vực hành chính công cấp phường tại UBND phường hòa minh quận liên chiểu thành phố đà nẵng

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 trong lĩnh vực hành chính công cấp phường tại UBND phường hòa minh quận liên chiểu thành phố đà nẵng
... phát triển đại Chính đó, chọn việc Xây dựng hệ thống quản chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 lĩnh vực hành công cấp phường UBND phường Hòa Minh quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng đề tài ... Đà Nẵng Chương 3, mà cụ thể xây dựng nên hệ thống quản chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001: 2008 TẠI UBND PHƯỜNG HÒA MINH - QUẬN ... tồn chất lượng dịch vụ hệ thống quản chất lượng UBND phường Hòa Minh o Xây dựng hệ thống quản chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 UBND phường Hòa Minh từ nhân rộng cho tất UBND thuộc hệ thống...
 • 26
 • 585
 • 1

Sap nhap so lieu nguyen tac tinh thep theo TCVN

Sap nhap so lieu nguyen tac tinh thep theo TCVN
... thể SAP2 000 tự tổ hợp theo tiêu chuẩn nó, ta cần b (remove) tổ hợp mà SAP tự tạo Vào menu Design  Concrete Frame Design  Select Design Combo 4/6 Chọn tổ hợp BAO bấm Add Các tổ hợp DCON1,2 SAP ... thép bố trí cột theo hình chữ nhật hay hình tròn Kiểu cốt đai đai thường hay đai xoắn (spiral) Khoảng cách từ mép BT đến trọng tâm cốt thép Số theo phương bề rộng tiết diện cột Số theo phương chiều ... cốt thép tiết diện: Nguyên tắc chung: - Dầm tính theo cấu kiện chịu uốn - Cột tính theo cấu kiện chịu nén lệch tâm xiên (chịu lực dọc moment uốn theo phương), tính chất toán tính thép cột khác...
 • 6
 • 210
 • 0

Lập dự án xây dựng tuyến đường qua hai điểm D22-C2 thuộc tỉnh Cao Bằng theo TCVN 4054-2005

Lập dự án xây dựng tuyến đường qua hai điểm D22-C2 thuộc tỉnh Cao Bằng theo TCVN 4054-2005
... 1.18.1 3.6 Tính tốn yếu tố đường cong cho phương án tuyến chọn: Sau so sánh phương án tuyến ta chọn hai phương án tối ưu qua đường dẫn hướng tuyến, tiến hành chọn bán kính đường cong cho thích hợp ... ngầm hoạt động cao, nên khơng có điểm cần tránh 1.17.3 3.3 Quan điểm thiết kế xác định bước compa: a 3.3.1 Quan điểm thiết kế: Ta phải thiết kế tuyến nối hai điểm D22- C2đi qua tất điểm khống chế ... án tuyến Qua so sánh sơ nhận thấy phương án 3,4 lám chia cắt đị a hình mạnh,khối lượng đào đắp lớn tầm nhìn chỗ vượt đèo bị hạn chế.là phương án tuyến dài sơ loại phương án Phương án phương án...
 • 141
 • 300
 • 0

Lập dự án xây dựng tuyến đường qua hai điểm Đ1-X24 thuộc huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên theo TCVN 4054-2005

Lập dự án xây dựng tuyến đường qua hai điểm Đ1-X24 thuộc huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên theo TCVN 4054-2005
... Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Giới thiệu chung Tên công trình: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đ-ờng Đ1 X24 thuộc huyện Nhai thành phố Thái Nguyên Địa điểm xây dựng: Huyện Nhai, thành phố Thái Nguyên ... dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng III Thiết kế đ-ờng đỏ Sau có điểm khống chế (cao độ điểm đầu tuyến, cuối tuyến, điểm khống chế qua cầu cống) điểm ... sau: * Huyện Nhai huyện miền núi nằm phía Đông Bắc thành phố Thái Nguyên có diện tích tự nhiên 845.1km2 Về vị trí địa lý huyện Nhai : Phía Đông Bắc giáp tỉnh Lạng Sơn Phía Tây giáp Huyện...
 • 125
 • 237
 • 0

Lập dự án xây dựng tuyến đường qua hai điểm B3-E8 thuộc tỉnh Hà Giang theo TCVN 4054-2005

Lập dự án xây dựng tuyến đường qua hai điểm B3-E8 thuộc tỉnh Hà Giang theo TCVN 4054-2005
... lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Ch-ơng 1: Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Giới thiệu chung Tên công trình: Dự án đầu tư xây dung tuyến đường B3_E8 thuộc Tỉnh Giang Địa điểm xây dựng: ... gian 15 năm kể từ xây dựng xong, năm nhà n-ớc cấp cho 5% kinh phí xây dựng để tu, bảo d-ỡng tuyến Tính khả thi XDCT: Để đánh giá cần thiết phải đầu t- xây dựng tuyến đ-ờng B3-E8 cần xem xét nhiều ... dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng dày đặc nên thi công phải ý để đảm bảo độ dốc thiết kế Đơn vị lập dự án thiết kế: Sở Giao Thông Công Chính tỉnh Giang...
 • 118
 • 195
 • 0

Lập dự án xây dựng tuyến đường qua hai điểm F11 - T1 thuộc tỉnh Tuyên Quang theo TCVN 4054 - 2005

Lập dự án xây dựng tuyến đường qua hai điểm F11 - T1 thuộc tỉnh Tuyên Quang theo TCVN 4054 - 2005
... - ng Giới thiệu chung Tên công trình: Dự án đầu tư xây dựng tuyến - ng F11 T1 thuộc huyện NA Hang thành phố Tuyên Quang Địa điểm xây dựng: Huyện Na Hang, thành phố Tuyên Quang Chủ đầu t- ... Xây dựng cầu - ng Ph-ơng án qua s-ờn núi bên trái ,sử dung - ng cong nằm với bán kính vừa phải ,nh-ng chiều dài tuyến lớn ph-ơng án I So sánh sơ ph-ơng án tuyến Bảng so sánh sơ ph-ơng án tuyến ... Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu - ng Sau tính toán - c l-u l-ợng cống tra theo phụ lục 16 - Thiết kế - ng ôtô T 3- GSTS KH Nguyễn Xuân Trục- NXB GD 1998 chọn cống theo bảng d-ới...
 • 121
 • 245
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn thiết kế btct với sap2000 v12 theo tcvnthiết kế btct theo tcvnlương và các khoản trích theo lương năm 2014sức chịu tải của cọc theo sptsức chịu tải của cọc theo đất nềnsức chịu tải của cọc theo vật liệuđặt tên con theo phong thủy 2014xác định sức chịu tải của cọc theo sptxác định sức chịu tải của cọc theo đất nềnxác định sức chịu tải của cọc theo vật liệucách tính sức chịu tải của cọc theo đất nềnbảng tính sức chịu tải của cọc theo đất nềnsức chịu tải của cọc theo cường độ đất nềntính sức chịu tải của cọc theo đất nềntính toán sức chịu tải của cọc theo đất nềnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học