Quyết định 4930/QĐ-BYT đính chính Thông tư 17/2016/TT-BYT về việc thu hồi và xử lý thực phẩm không an toàn

Quyết định Số: 1623/QĐ-NHNN VỀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN SẢN XUẤT VÀNG MIẾNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM pptx

Quyết định Số: 1623/QĐ-NHNN VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀNG MIẾNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM pptx
... loại vàng khác Ngân hàng Nhà nước định thời kỳ MỤC TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀNG MIẾNG SJC Điều Phương án sản xuất vàng miếng SJC Căn quy định Điều Quyết định này, Ngân hàng Nhà nước định phương án sản xuất ... công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy chế quản khuôn sản xuất vàng miếng, máy dập vàng miếng giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu Ngân ... công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy chế quản khuôn sản xuất vàng miếng, máy dập vàng miếng giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu Ngân...
 • 7
 • 249
 • 0

Quyết định Số: 4697/QĐ-BCT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC HIỆN VIỆC GIÁM ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT, CÁC AMIN THƠM CÓ THỂ GIẢI PHÓNG RA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN KHỬ TRÊN SẢN PHẨM DỆT MAY docx

Quyết định Số: 4697/QĐ-BCT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC HIỆN VIỆC GIÁM ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT, CÁC AMIN THƠM CÓ THỂ GIẢI PHÓNG RA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN KHỬ TRÊN SẢN PHẨM DỆT MAY docx
... Điều Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng trách nhiệm thực đầy đủ quy định nhà nước lĩnh vực đánh giá phù hợp định Điều Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng ... trường, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng Thủ trưởng quan, tổ chức liên quan trách nhiệm thi hành Quyết định này./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều...
 • 2
 • 547
 • 0

liệu về chất tạo vị màu cho thực phẩm

tư liệu về chất tạo vị và màu cho thực phẩm
... phẩm 07 chất Chất tạo 29 chất Chất bảo quản 08 chất Điều vị 06 chất Men 03 chất Chất độn 01 chất Chất tạo bọt 02 chất Chất tạo xốp 63 chất Hương liệu A Một số chất cho phép sử dụng thực phẩm, cần ... Các chất tạo vị Các chất tạo vị phụ gia làm cho thực phẩm hương vị hay mùi cụ thể tạo từ chất tự nhiên hay nhân tạo Các chất điều vị Các chất điều vị làm tăng hương vị sẵn có thực phẩm Các chất ... /khối lượng thực phẩm mà không làm ảnh hưởng tới giá trị dinh dưỡng Các chất tạo màu thực phẩm Chất tạo màu thực phẩm thêm vào thực phẩm để thay màu sắc bị trình sản xuất hay làm cho thực phẩm trông...
 • 30
 • 356
 • 3

Quyết định Ban hành Quy định về việc cung cấp quản thông tin trên trang thông tin điện tử của huyện An nhơn

Quyết định Ban hành Quy định về việc cung cấp và quản lý thông tin trên trang thông tin điện tử của huyện An nhơn
... UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Về việc cung cấp quản thông tin Trang thông tin điện tử huyện An Nhơn (Ban hành kèm theo Quy t ... tử huyện bao gồm việc tiếp nhận cung cấp, trao đổi thông tin, dịch vụ hành công lên Trang thông tin điện tử huyện An Nhơn( sau gọi chung Trang thông tin điện tử huyện) Quy định áp dụng quan, ... doanh nghiệp, cá nhân tự nguyện tham gia khai thác sử dụng dịch vụ Trang thông tin điện tử huyện Điều Đơn vị quản Trang thông tin điện tử huyện Uỷ ban nhân dân huyện quan quản Trang thông...
 • 5
 • 332
 • 1

Quyết định Số: 3879/QĐ-BCT VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC pdf

Quyết định Số: 3879/QĐ-BCT VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC pdf
... Nhà nước; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các TĐ, TCT 90, 91, CT thuộc Bộ; - Website BCT; - Lưu: VT, KH (3) Lê Dương Quang DANH MỤC BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ... 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng năm 2010 Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu nước sản xuất Điều Trong trình thực hiện, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ... Công ty, Công ty Hiệp hội ngành nghề tiếp tục đề xuất với Bộ Công Thương để điều chỉnh, bổ sung Danh mục phù hợp với tình hình thực tế Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./ KT.BỘ...
 • 3
 • 262
 • 0

Quyết định Số: 1492/QĐ-NHNN VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 pdf

Quyết định Số: 1492/QĐ-NHNN VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 pdf
... DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 (Ban hành kèm theo Quy t định số 1492/QĐ-NHNN ngày ... 2012) Danh mục văn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hết hiệu lực thi hành giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 Thời điểm hết hiệu lực STT Văn Quy t định số 18/1998/QĐ-NHNN1 ngày ... Nhà nước Việt Nam ban hành hết hiệu lực thi hành phần giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 Quy định hết hiệu lực Thời điểm hết hiệu lực STT Văn Thông tư số 03/2007/TTNHNN ngày 05/6/2007...
 • 10
 • 412
 • 0

Quyết Định Số: 5069/QĐ-BCT, VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG potx

Quyết Định Số: 5069/QĐ-BCT, VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG potx
... THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 5069/QĐ-BCT ngày 31 tháng năm 2012 Bộ trưởng Bộ Công Thương) PHẦN I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC ... HÀNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TT Tên thủ tục hành Lĩnh vực Cơ quan thực Chỉ định Tổ chức thử nghiệm Thử nghiệm phương tiện thiết bị sử dụng lượng Tổng cục Năng lượng Đánh ... năm 2012 Bộ Công Thương Quy định dán nhãn lượng cho phương tiện thiết bị sử dụng lượng - Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng năm 2011 Thủ tướng Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải...
 • 13
 • 282
 • 0

Thu hồi đất theo Quyết định số 09/2007/TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh pot

Thu hồi đất theo Quyết định số 09/2007/TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh pot
... đề quản theo quy định; đồng thời trình phương án sử dụng hiệu khu đất Hồ Thành phần hồ Quyết định thu hồi đất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Bản đồ trạng, vị trí khu đất; Biên ... Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Sở Tài thành phố Hồ Chí Minh) để xác định chi phí hợp đầu tư đất, đồng thời xác định phần giá trị lại tài Mô tả bước Tên bước sản đầu tư đất trình Sở ... trình Sở Tài thành phố Hồ Chí Minh thẩm định Sau Sở Tài thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt phần giá trị lại tài sản đầu tư Bước đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức...
 • 4
 • 528
 • 0

Thu hồi đất theo Quyết định số 09/2007/TTg ngày ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với trường hợp có chủ trương thu hồi đất của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh pps

Thu hồi đất theo Quyết định số 09/2007/TTg ngày ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với trường hợp có chủ trương thu hồi đất của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh pps
... trường thành phố Hồ Chí Minh tình hình đặc điêm khu đất; Văn Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành định thu hồi đất; Quyết định thu ... quản theo quy định; đồng thời trình phương án sử dụng hiệu khu đất Hồ Thành phần hồ Chủ trương thu hồi đất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Thành phần hồ sơ Văn báo cáo Sở Tài nguyên ... định thu hồi đất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Bản đồ trạng, vị trí khu đất; Biên thông báo thu hồi đất; Hồ định giá giá trị lại tài sản đầu tư đất Biên tiếp nhận mặt Số hồ sơ: 01 Yêu...
 • 5
 • 441
 • 0

Quyết định Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Kế hoạch đấu thầu Dự án

Quyết định Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch đấu thầu Dự án
... QUYẾT ĐỊNH Điều Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật kế hoạch đấu thầu dự án: “…Tên dự án ” với nội dung sau: Tên dự án: Chủ đầu tư: Lựa chọn thông tin Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: ... lựa chọn, định đơn vị thực theo quy định Pháp luật hành đấu thầu - Nội dung chi tiết số gói thầu kế hoạch đấu thầu dự án theo bảng đây: Đơn vị tính: Hình Mã gói dung thầu TT Nội gói thầu thức ... vốn đầu tư 2: Lựa chọn thông tin 11 Hình thức quản lý dự án: Lựa chọn thông tin 12 Thời gian thực dự án: 13 Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án theo nội dung chủ yếu sau: 13.1 Phần công việc thực...
 • 4
 • 2,802
 • 13

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1547/QĐ-BKH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1547/QĐ-BKH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI
... toàn diện bảo vệ sống người 3.2 Nội dung sách 3.2.1 Tên sách: Quyết định số 1547/QĐ-BKH việc giao tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 3.2.2 Loại sách: Chính sách hỗ trợ đầu vào 3.2.3 Nội dung ... 3.3.3 Về điều chỉnh chế, sách: - Trên sở Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ sửa đổi số quy định Quyết định số 661/QĐ-TTg, liên Bộ (Bộ Nông nghiệp PTNT, Bộ Kế hoạch ... hộ theo Quyết định số 164/2008/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ; Văn số 832/BNN-LN ngày 03 tháng năm 2009 việc triển khai thực Chỉ thị 334/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ - Ủy ban nhân dân tỉnh vào kết rà...
 • 21
 • 412
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hoãn chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy người bán dâm bị xử lý vi phạm hành chính vào trung tâmhoãn chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy người bán dâm bị xử lý vi phạm hành chính vào trung tâm chữa bệnhquyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý các trường hợp vi phạm chính sách đất đai thuộc thẩm quyềnđịnh nghĩa thực phẩm không an toàngiải pháp hoàn thiện việc thu thập và xử lý thông tinđính chính thông tưđính chính thông tư 432010ttbctđính chính thông tư 1382009ttbtcquyết định của bộ giáo dục về việc liên thôngquyết đinh số 234 2003 qđ btc ngày 30 12 2003 của bộ trưởng bộ tài chính về việc ban hành và công bố 06 chuẩn mực kế toán việt namnâng cao chất lượng công tác thu thập và xử lý thông tin phục vụ công tác thẩm địnhnâng cao chất lượng thu thập và xử lý thông tin phục vụ cho công tác thẩm địnhcác quy định về giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạmđánh giá sự hiểu biết của hộ gia đình cá nhân về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính trong sử dụng đất theo vùngthứ năm luật xử lý vi phạm hành chính quy định một số chức danh khác cũng có quyền xử phạt vi phạm hành chínhNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâykết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)giáo trình tài chính doanh nghiệp full chươngmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhquan điểm về hoàn thiện bộ máy nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyềnquản lý nhân sự và tiền lươngphương pháp nghiên cứu khoa họcE 10KT 1 tiet anh 8 2017-2018ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakđề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcquản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1Chương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcNiên luận Stop And Waitchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không gianbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênBài 19. Đường giao thôngTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kim