Ôn tập 0101 CLUB 30 7 2016

Ôn tập Đại Số Lớp 7

Ôn tập Đại Số Lớp 7
... PHẦN ĐẠI SỐ 1) Thế số hữu tỷ? Cho ví dụ Số thực gì?  Số hữu tỉ số viết dạng a b  Với a,b Ví dụ : ∈ Z, b ≠0 − 0,6 ; -1,25; Số hữu tỉ số vô tỉ gọi chung số thực Kí hiệu: R 2) Nêu mối quan hệ tập ... hệ với nhaubởi công thức : y = k x ( k số khác 0) Hai đại lượng y x tỉ lệ nghòch với liên a y = hệbởi công thức: hay y.x=a x 7) Muố hàm số y=ax (a ≠ có dạng 8) Đồ thòn thu thập số) vấn đề ? i làm ... phải điều tra ban đầu để thu thập số liệu vấn đề quan tâm Ta lập bảng số liệu thống kê ban đầu bảng phân phối thực nghiệm (còn gọi bảng tần số ) 9)Cho biểu thức đại số sau:4xy2 ; 3-2y ; 5(x+y ) ;...
 • 12
 • 3,406
 • 31

On tap chuong 1 hinh 7

On tap chuong 1 hinh 7
... 60 11 0 60 12 0 50 13 13 0 50 j' '' '' ' '' '' 74 0 15 0 30 90 10 0 11 0 80 90 80 70 12 0 70 10 0 60 11 0 60 12 0 50 13 16 0 20 16 0 '' 14 0 40 18 0 16 0 20 10 17 0 14 0 40 40 14 0 k 30 15 0 10 17 0 17 0 10 M 40 14 0 ... 13 0 13 5040 14 0 14 40 30 15 0 15 0 30 20 16 0 16 0 20 13 0 50 30 15 0 18 0 13 0 50 20 16 0 O 50 90 10 0 11 0 80 90 80 70 12 0 70 10 0 60 11 0 60 12 0 10 17 0 74 '''''''''' j' ' 90 10 0 11 0 80 90 80 70 12 0 70 10 0 ... thàóng song song våïi e âi qua M, âi N d qua N M e N M 15 0 30 10 17 0 13 0 50 40 11 80 40 O 20 16 0 18 0 40 14 0 17 0 10 15 0 30 O 30'' j' ' '' ' '' '' ' 15 0 18 0 18 0 17 10 90 10 0 11 0 80 90 80 70 12 0 70 10 0...
 • 16
 • 1,235
 • 2

ÔN TẬP TNKQ BAI 6, 7 CÁC PHƯƠNG PHÁP LAI

ÔN TẬP TNKQ BAI 6, 7 CÁC PHƯƠNG PHÁP LAI
... khác C tạo thể khảm mang đặc tính đông vật thực vật D Cả a, b, c 36/ Cừu Dolly kết phương pháp A C D nhân giống vô tính B lai tế bào lai xa phương pháp Bai +7 1[ 5]d 9[ 5] 13[ 5]a 21[ 5]d 25[ ... khó khăn giao phối phương pháp lai xa B hạn chế tượng thoái hóa C tái tổ hợp thông tin di truyền hai loài xa bậc thang phân loại D tao hiệnj tượng ưu lai 32/ Trong phương pháp lai tế bào, để tăng ... thụ lai khác loài tượng A thực vật động vật không thụ tinh B lai phép lai xa khả sinh sản C thực vật khả sinh sản D động vật khả sinh sản 20/ Lai xa hình thức A lai khác nòi B lai khác thư C lai...
 • 3
 • 239
 • 0

Ôn Tâp HK II Anh 7

Ôn Tâp HK II Anh 7
... dark to see …………………………………( clear / clearly) My sister plays the piano ……………………………… ( good/ well) VIII/ Supply the correct form or tense of the verbs : I like (watch)………………………… basketball You ought ... there ?……………………………………………………… Did they buy a lot of souvenirs for there friends ?…………………………………………… III Read the passage and choose the correct answer : Most people need from seven to eight hours ... Michael Jordan is a skillful basketball player He plays…………………………………………………………………………………………………………………… III/ Write sentences with the cues given Tuan / like / watch / children’s program ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 12
 • 292
 • 14

GAĐT - ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 7- HỌC KỲ II

GAĐT - ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 7- HỌC KỲ II
... B -1 C D -1 Đúng Sai Câu 14 Đơn thức sau không đồng dạng với đơn thức (-5 x2y). (-2 xy) Sai A C 2x (-5 x2y2) 8x (-2 yx2y2) Đúng Sai B 4x36y2 D 7x2y (-2 xy) Sai Câu 15 Nghiệm đa thức B(x) = 3x - Sai A − ... Sai A -5 C Đúng x − x + x − 3x − x + 5 Sai B D Kết khác Sai Câu 12 Nghiệm đa thức P(x) = Sai A C -6 Sai x–3 là: Đúng B D Kết khác Sai Câu 13 Nghiệm đa thức M(x) = x2 – 3x + : Sai Sai A -2 B -1 C ... x = -2 y = là: Sai A 20 C -2 4 Đúng Sai B -2 0 D 24 Sai Câu Giá trò biểu thức B = 3x2 – 4y – x +1 x =1 y = là: Sai A C Sai Đúng B -5 D Kết khác Sai Câu Cho đa thức f(x) = x5 – 5x4 + 5x3 – x2 - 6x...
 • 44
 • 530
 • 4

on tap hk i anh 7

on tap hk i anh 7
... long………………………… a/public holiday b/vacation c/recess 17/ My parents……………… me next month a/ visit b/visiting c/will visit 18/Do Vietnamese students have more or ……………… vacations than American ones? ... is it from…………… to……………….? It is(about)……………… ¤ Giving directions:( đường) Để đường dùng từ gi i từ sau: -Go straight ahead Go along this street Take the first/second street Turn right/left On ... soccer in the afternoon 2/Present Progressive tense(Thì tiếp diễn) *Form : Verbs Ordinary verbs affirmative S+is/am/are+V-ing negative S+is/am/are+not+V-ing Question Is/Am/Are+S+V-ing *Use: diễn...
 • 7
 • 207
 • 2

Ôn tập chương 1 -hình 7

Ôn tập chương 1 -hình 7
... 74 0 15 0 30 90 10 0 11 0 80 90 80 70 12 0 70 10 0 60 11 0 60 12 0 50 13 16 0 20 16 0 '' 14 0 40 18 0 16 0 20 10 17 0 14 0 40 40 14 0 k 30 15 0 10 17 0 17 0 10 M 40 14 0 13 0 13 5040 14 0 14 40 30 15 0 15 0 30 20 16 0 16 0 ... 13 0 50 30 15 0 18 0 13 0 50 20 16 0 O 50 90 10 0 11 0 80 90 80 70 12 0 70 10 0 60 11 0 60 12 0 10 17 0 74 '''''''''' j' ' 90 10 0 11 0 80 90 80 70 12 0 70 10 0 60 11 0 60 12 0 18 0 N0 74 ''''''''''' j' 16 0 20 17 0 ... M 15 0 30 10 17 0 13 0 50 40 11 80 40 O 20 16 0 18 0 40 14 0 17 0 10 15 0 30 O 30'' j' ' '' ' '' '' ' 15 0 18 0 18 0 17 10 90 10 0 11 0 80 90 80 70 12 0 70 10 0 60 11 0 60 12 0 50 13 13 0 50 j' '' '' ' '' '' 74 0...
 • 16
 • 558
 • 3

BÀI TẬP ÔN TẬP UNIT 4 LỚP 7

BÀI TẬP ÔN TẬP UNIT 4 LỚP 7
... Where / I find / history books? Bài 7: Chọn đáp án để trả lời câu hỏi sau: What time you go to school, Mai? A Yes, at 6 .45 a.m B 6 .45 a.m C At 2 .45 a.m D At 6 .45 a.m Do you like English or Geography, ... breakfast at 6.30 and go (4) school at 6 .45 I have English, Literatureand Math (5) Monday, Wednesday and Friday I (6) .have Geography, Chemistry and other subjects (7) I like English and Literature ... Sometimes, I go to (10) school library to read books, magazines and newspapers 10 Bài 9: Viết lại câu sau cho nghĩa câu không đổi In my timetable, there isnt an English class on Tuesday I My elder sister...
 • 5
 • 4,679
 • 100

de cuong on tap hkII TOAN 6,7,8

de cuong on tap hkII TOAN 6,7,8
... điểm cung AC Đường thẳng MN cắt dây AB, AC D E Khẳng định sau đúng? a/ ∆ ADE cân A b/ ∆ ADE cân D c/ ∆ ADE cân E d/ ∆ ADE 13/ Tứ giác sau nội tiếp đường tròn? a/ hình vuông, hình thang cân, hình ... phẳng song song với đáy hình trụ phần mặt phẳng nằm hình trụ có tính chất nào? a/ Hình tròn hình tròn đáy b/ Tam giác cân c/ Hình thang cân d/ Hình chữ nhật 22/ Khi cắt hình trụ mặt phẳng song song ... ∆AKE ∆ADE cân? d/ ∆ABC có thêm điều kiện AH = HK? BC Bài 12: Cho ∆ABC có AB < BC, phân giác BD ( D ∈ AC) Trên cạnh BC lấy điểm E cho BA = BE a/ Chứng minh rằng:DA = DE ? b/ Gọi F giao điểm DE BA...
 • 20
 • 957
 • 7

ÔN TẬP KỲ II VL 7

ÔN TẬP KỲ II VL 7
... Câu 11: Hiệu điện hai đầu bóng đèn cho biết gì? Số vôn ghi dụng cụ điện có ý nghĩa gì? TL: - Trong mạch điện kín, hiệu điện hai đầu bóng đèn tạo dòng ... với bóng đèn định, hiệu điện hai đầu bóng đèn lớn cường độ dòng điện chậy qua bóng đèn lớn - Số vôn ghi dụng cụ điện cho biết hiệu điện định mức để dụng cụ hoạt động bình thường Câu 12: Cường độ...
 • 3
 • 169
 • 0

Bai tap trac nghiem - On tap cuoi nam lop 7

Bai tap trac nghiem - On tap cuoi nam lop 7
... every Wednesday c/ Saturday d/ Monday 9/ How often you go ? a/ once or twice a month b/ once and twice a month c/ one and two times a month d/ one or two times a month 10/ Who will you come to ... match ?- ( once or twice a month, one or two times a month, once and twice a month) We are used to ( get, getting, got) up early now 10 I have a lot of homework ( to do, will do, doing) tonight ... learn c didn’t learned d won’t leann What is the matter with Nam ? - He a bad toothache a.has b have c.is d.haved Tom a sick note last Thursday ? a Did - write b Did - wrote c Does – write...
 • 5
 • 572
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ 2 LÍ 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ 2 LÍ 7
... khong: A 20 dB B 50 dB C 60 dB D 120 dB Cõu 1 37 Hóy chn phng ỏn ỳng (ng vi A, B, C hoc D) tr li cõu hi sau: Ch cỏch i n v sai ghi cỏc hiu in th sau: A 0 ,75 KV = 75 0 V D 500KV=500000V B 2, 5 KV =25 0 ... cú ghi cũn s 22 0V thụng tin di õy, thụng tin no l phự hp nht? A 22 0V l hiu in th nh mc búng ốn in cú th sỏng bỡnh thng B c s dng búng ốn in núi trờn vi hiu in th vt quỏ giỏ tr 22 0V C Khi thng ... tớch õm Cõu 77 Hóy la chn phng ỏn tr li ỳng (ng vi A, B, C hoc D) tr li cõu hi sau: Trong cỏc mch in sau õy, mch in no cú cỏc búng ốn mc ni tip? (1) (2) (3) (4) A (1), (2) v (3) B (2) , (3) v...
 • 30
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 30 ôn tập phần văn lớp 7 kì 2bài 30 ôn tập phần văn lớp 7soạn bài ôn tập phần văn lớp 7 bài 30ôn tập công nghệ lớp 7ôn tập sinh học lớp 7câu hỏi ôn tập ngữ văn lớp 7các câu hỏi ôn tập ngữ văn lớp 7ôn tập học kì lớp 7 môn toánôn tập anh văn lớp 7ôn tập địa lý lớp 7ôn tập kiến thưc toán 7đề cương ôn tập sinh học lớp 7 học kì 2đề cương ôn tập môn sinh lớp 7 hk1đề cương ôn tập môn sinh học 7 học kì 1đề cương ôn tập môn sinh học 7 hk2down load CV đi số 358(1)down loadDown CV đi số 366 2MAU DE XUAT DU ANDown load CV đi số 1712đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 9. Đất Cà MauTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên