Nghiên cứu khả năng hấp thụ metylen xanh, metyl da cam và metyl đỏ của quặng sắt biến tính và thử nghiệm xử lý môi trường

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ quặng sắt trại cau thái nguyên khảo sát khả năng hấp phụ metylen xanh, metyl da cam của vật liệu hấp phụ

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ quặng sắt trại cau thái nguyên và khảo sát khả năng hấp phụ metylen xanh, metyl da cam của vật liệu hấp phụ
... tâm nghiên cứu Xuất phát từ lý đó, chọn đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ quặng sắt Trại Cau - Thái Nguyên khảo sát khả hấp phụ metylen xanh, metyl da cam vật liệu hấp phụ Với mục ... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  NGUYỄN THỊ THƢƠNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ TỪ QUẶNG SẮT TRẠI CAU – THÁI NGUYÊN VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ METYLEN XANH, METYL DA CAM ... hƣớng nghiên cứu hấp phụ metylen xanh metyl da cam Các nghiên cứu hấp ph metylen xanh metyl da ca vật liệu hấp phụ khác trước nghiên cứu rộng rãi Tuy nhiên, hầu hết nghiên cứu dựa hấp phụ vật liệu...
 • 76
 • 213
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ pb2+ ở các nồng độ muối EDTA của cây cải bẹ xanh brassica juncea l czern trên đất trồng rau tại quận 12

Nghiên cứu khả năng hấp thụ pb2+ ở các nồng độ muối EDTA của cây cải bẹ xanh  brassica juncea l czern trên đất trồng rau tại quận 12
... chiến l ợc khả thi để loại bỏ kim loại từ đất khoảng thời gian thích hợp (Blaylock MJ, 1997) Vì l trên, đề tài Nghiên cứu khả hấp thụ Pb 2+ nồng độ muối EDTA cải bẹ xanh Brassica juncea L. Czern ... tài liệu Tổng hợp nghiên cứu khả xử l đất nhiễm KLN thực vật, tìm giống khác từ kết nghiên cứu với nghiên cứu trước đây, tìm ảnh hưởng muối EDTA khả hấp thụ KLN đưa đề xuất để tăng hiệu xử l đất ... dụng EDTA đến độ khả dụng sinh học tích l y Pb rễ, thân, Brassica juncea L var Nồng độ Pb ảnh hưởng khơng đáng kể đến sinh trưởng cải xanh Ứng dụng EDTA l m tăng khả hấp thu Pb đáng kể trồng đất...
 • 95
 • 206
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ của một số khoáng tự nhiên

Nghiên cứu khả năng hấp thụ của một số khoáng tự nhiên
... riêng lớn, nên nói chung, khoáng n y có khả hấp phụ; nhiên, trạng thái tự nhiên, tính hấp phụ chúng không cao Để nâng cao khả hấp phụ, cần xử lý chuyển hóa khoáng tự nhiên cho độ xốp, bề mặt riêng ... thông số cấu trúc vật liệu hấp phụ, xác định khả hấp phụ mẫu khoáng tự nhiên DA v BE đ= chuyển hóa biến tính, đ"ợc thực [3] Xác định thông số đặc tr ng vật liệu hấp phụ Các vật liệu hấp phụ l khoáng ... ảnh h"ởng đến khả hấp phụ khoáng trình hấp phụ nh": loại dầu, nhiên liệu lỏng (xăng, nhiên liệu diesel DO, nhiên liệu nặng FO, mazut, dầu nhờn ), thời gian hấp phụ, nhiệt độ trình hấp phụ, thời...
 • 5
 • 604
 • 3

Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía thử nghiệm xử môi trường

Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thử nghiệm xử lý môi trường
... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ THANH TÚ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ METYL ĐỎ TRONG DUNG DỊCH NƯỚC CỦA CÁC VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ BÃ MÍA VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Chuyên ... liệu hấp phụ (VLHP) để xử lí ô nhiễm môi trường Xuất phát từ lí trên, luận văn thực đề tài: Nghiên cứu khả hấp phụ metyl đỏ dung dịch nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ mía thử nghiệm xử môi ... VLHP để hấp phụ metyl đỏ kinh tế Ngoài ra, nhận thấy so với hấp phụ than chế tạo từ hạt na [16] dưa chuột [15] hấp phụ metyl đỏ dung dịch nước hiệu suất hấp phụ VLHP tốt 2.6 Xử thử mẫu nước thải...
 • 55
 • 804
 • 5

Nghiên cứu khả năng hấp thụ ion Cu 2+, Ni 2+ của than bùn Việt Yên - Bắc Giang

Nghiên cứu khả năng hấp thụ ion Cu 2+, Ni 2+ của than bùn Việt Yên - Bắc Giang
... cân hấp phụ với ion Ni2 + Cu2 + 45 phút 30 phút - pH hấp phụ tốt Ni2 + than bùn từ ÷ 5.5; ion Cu2 + ÷ 4.5 - Khi tăng nồng độ dung dịch Ni2 +, Cu2 + hiệu suất hấp phụ giảm - Sự hấp phụ ion Ni2 + Cu2 + than ... đạt cân hấp phụ than bùn - Khảo sát ảnh hưởng pH đến dung lượng hấp phụ Cu2 +, Ni2 + than bùn - Khảo sát ảnh hưởng nồng độ đến dung lượng hấp phụ Cu2 +, Ni2 + than bùn - Khảo sát dung lượng hấp phụ ... không lớn hiệu suất hấp phụ ion Ni2 Cu2 + than giảm Điều hoàn toàn phù hợp với lí thuyết Từ kết khảo sát tiến hành khảo sát trình hấp phụ ion Cu2 +, Ni2 + than bùn theo mô hình hấp phụ đẳng nhiệt...
 • 5
 • 477
 • 2

nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs
... hình để thực trình nghiên cứu khả hấp phụ xylen ôxít nhôm Ôxít nhôm hoạt tính có kích thước mao quản phù hợp có sử dụng để nghiên cứu khả hấp phụ xylen, từ đưa kết luận khả hấp phụ hợp chất có ... Huy Lớp Hóa Dầu K49-QN Nghiên cứu khả hấp phụ VOCs hỗn hợp γ- Al2O3-zeolit X.P1 Chương Kết thảo luận Hấp phụ tĩnh xylen, rượu nước Hàm lượng zeolit ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ Cân khoảng 1,0 ... thu hồi (hấp phụ, hấp thụ, ngưng tự) cho phép thu hồi loại VOCs Nói chung, phương pháp hấp thụ, ngưng tụ, oxy hóa thường sử dụng để loại bỏ VOCs với hàm lượng lớn (trên 1%), phương pháp hấp phụ...
 • 59
 • 519
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mĩa thử nghiệm xử môi trường

Luận văn: Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mĩa và thử nghiệm xử lý môi trường
... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ THANH TÚ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ METYL ĐỎ TRONG DUNG DỊCH NƯỚC CỦA CÁC VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ BÃ MÍA VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Chuyên ... liệu hấp phụ (VLHP) để xử lí ô nhiễm môi trường Xuất phát từ lí trên, luận văn thực đề tài: Nghiên cứu khả hấp phụ metyl đỏ dung dịch nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ mía thử nghiệm xử môi ... VLHP để hấp phụ metyl đỏ kinh tế Ngoài ra, nhận thấy so với hấp phụ than chế tạo từ hạt na [16] dưa chuột [15] hấp phụ metyl đỏ dung dịch nước hiệu suất hấp phụ VLHP tốt 2.6 Xử thử mẫu nước thải...
 • 55
 • 414
 • 3

nghiên cứu khả năng hấp thụ trao đổi ION của Xơ dừa vỏ trầu biến tính

nghiên cứu khả năng hấp thụ và trao đổi ION của Xơ dừa và vỏ trầu biến tính
... 90,22% dừa 45,21% 78,41% trấu) Khả xử lý trấu so với dừa khả hấp phụ ban đầu kén hơn, hàm lượng thấp polymer có tác dụng hấp phụ lignin, tannin Tuy nhiên khả trao đổi ion tương đương dừa ... 81,21% 70,36%, ngang với nhựa trao đổi ion Dung lượng xử lý lần tương đương nhựa trao đổi ion zeolite A - Khả hấp phụ /trao đổi ion Ni2+ Cd2+ trấu hoạt hóa thấp so với dừa hoạt hóa Hiệu suất xử ... nhiều đến thay đổi Nồng độ dung dịch cao độ tăng độ dẫn điện riêng độ giảm độ pH lớn 3.2.Khảo sát khả hấp phụ hoặc /và trao đổi ion Ni2+, Cd2+ Khả xử lý ion kim loại dừa trấu khảo sát hai dung...
 • 8
 • 601
 • 11

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT CỦA CỎ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CẢI TẠO ĐẤT O NHIỄM

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT CỦA CỎ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CẢI TẠO ĐẤT O NHIỄM
... lĩnh vực cải t o đất ô nhiễm KLN chưa nghiên cứu cách đầy đủ Vì vậy, việc nghiên cứu khả hấp thụ KLN cỏ Vetiver môi 23 trường đất khác đánh giá hiệu cải t o đất ô nhiễm Cu - Cd cặp kim loại tương ... Panicoideae (Hình PL 6.1) loại đất: (a) Đất cát biển (FAO-UNESCO: Haplie Arenosols); (b) Đất đỏ vàng đá granit (FAO-UNESCO: Haplic Acrisols) (c) Đất phù sa sông Vu Gia (FAO-UNESCO: Dystric Fluvisols) ... hữu theo phương pháp Walkley – Black; N KLN đất tổng số theo Kenđan; P 2O5 tổng số so màu xanh molipden; K 2O 16 3.2.4 Khả hấp thụ Pb tổng số o quang kế lửa; P 2O5 dễ tiêu theo Oniani; K 2O dễ Hàm...
 • 14
 • 1,971
 • 10

Nghiên cứu khả năng hấp thụ cu, zn, pb từ đất của một số loại thực vật

Nghiên cứu khả năng hấp thụ cu, zn, pb từ đất của một số loại thực vật
... nghiên cứu 38 4.2 H m lợng Cu, Zn, Pb tổng số thân thực vật 40 lấy vùng đất bị ô nhiễm 40 4.3 Khả hấp thụ Cu, Zn, Pb Đơn Buốt 47 4.4 Khả hấp thụ Cu, Zn, Pb Dừa Nớc 48 4.5 Khả hấp thụ Cu, Zn, Pb Mơng ... Đối tợng nghiên cứu - Đất bị ô nhiễm Cu, Zn, Pb - Các loại thực vật sống vùng đất ô nhiễm Cu, Zn, Pb 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Tập trung nghiên cứu khả hấp thụ Cu, Zn v Pb thực vật sau: Đơn Buốt, ... Đứng 49 4.6 Khả hấp thụ Cu, Zn, Pb Rau Muống 50 4.7 Khối lợng Cu, Zn, Pb tích lũy v giảm đất 52 sau 90 ng y thí nghiệm 52 4.8 Khả hấp thụ Cu, Zn, Pb Đơn Buốt 53 4.9 Khả hấp thụ Cu, Zn, Pb Đơn Buốt...
 • 110
 • 316
 • 1

Tài liệu Nghiên cứu khả năng hấp thụ Cadmium trong đất của cỏ Vetiver docx

Tài liệu Nghiên cứu khả năng hấp thụ Cadmium trong đất của cỏ Vetiver docx
... Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CADMIUM TRONG ĐẤT CỦA CỎ VETIVER (VETIVERIA ZIZANIOIDES L.) 1.GIỚI THIỆU 1.1Tổng Quan kim loại nặng cadmium Cadmium nguyên tố ... thiểu Hình :Cỏ Vetiver 2.NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu - Thực vật sử dụng để nghiên cứu loài cỏ vetiver (Vetiveria zizanioides L.) Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học ... kể đến khả sinh trưởng Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học phát triển cỏ vetiver Trong tiêu sinh lý cỏ, chiều dài rễ có biểu rõ tác động hàm lượng Cd đất 3.2 Khả tích luỹ Cd phận cỏ vetiver Khả tích...
 • 9
 • 628
 • 4

Nghiên cứu khả năng hấp thụ crom trong nước bằng cây cỏ voi

Nghiên cứu khả năng hấp thụ crom trong nước bằng cây cỏ voi
... dụng để xử lý nước thải có chứa Crom  Kiến nghị Nên nghiên cứu khả hấp thụ kim loại khác cỏ voi Nghiên cứu áp dụng mô hình để xử lý loại nước thải có chứa Crom nước thải công nghiệp, nước thải bệnh ... cây, nồng độ Crom nước đầu vào khác khả hấp thụ Crom thùng khác Có khác biệt điều kiện sống, cách chăm sóc với mật độ khác nên khả hấp thụ chất dinh dưỡng thùng có nhiều lớn so với thùng Cỏ voi ... thuận lợi Việt Nam nước có nông nghiệp phát triển dồi nguồn nguyên liệu tự nhiên Xuất phát từ thực tế đó, khóa luận tập trung nghiên cứu đề tài:” Nghiên cứu khả hấp thụ Crom nước cỏ voi Đề tài vừa...
 • 50
 • 324
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ niken trong nước của cây rong đuôi chồn cây bèo cái

Nghiên cứu khả năng hấp thụ niken trong nước của cây rong đuôi chồn và cây bèo cái
... nuôi rong, bèo ta cho vào bể khoảng 10 rong 10 bèo 2.4.2 Khảo sát khả hấp thu Niken rong đuôi chồn bèo Tiến hành khảo sát khả hấp thu rong bèo với kim loại Niken môi trường nước Đối với loại (rong ... 3.2 Khả hấp thu Niken nƣớc bèo 38 3.2.1 Khả hấp thu Niken bèo 38 3.2.2 Khả hấp thu Niken bèo có mặt axit Aspactic 42 3.3 Khả hấp thu Niken nƣớc rong bèo 43 3.3.1 Khả hấp thu Niken ... tích Niken rong bèo nuôi 33 CHƢƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Khả hấp thu Niken nƣớc rong đuôi chồn 34 3.1.1 Khả hấp thu Niken rong đuôi chồn 34 3.1.2 Khả hấp thu Niken rong...
 • 61
 • 330
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng (cr3+, ni2+, cu2+, zn2+) bằng bã mía sau khi đã biến tính thử nghiệm xử môi trường

Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng (cr3+, ni2+, cu2+, zn2+) bằng bã mía sau khi đã biến tính và thử nghiệm xử lý môi trường
... k, n số Trong đề tài này, nghiên cứu cân hấp phụ VLHP với ion kim loại nặng (Cr3+, Ni2+, Cu2+, Zn2+) môi trường nước theo mô hình đường đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir Đường đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir ... Cân hấp phụ - Các phương trình đẳng nhiệt hấp phụ Hấp phụ trình thuận nghịch Khi tốc độ hấp phụ tốc độ giải hấp trình hấp phụ đạt cân Một hệ hấp phụ đạt đến trạng thái cân bằng, dung lượng hấp phụ ... (liên kết ion, liên kết cộng hóa trị, liên kết phối trí, ) 1.3.2 Hấp phụ môi trường nước Sự hấp phụ môi trường nước chịu ảnh hưởng nhiều pH môi trường Đặc tính ion kim loại nặng môi trường nước:...
 • 23
 • 1,048
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng hấp phụ feiii niii crvi của vật liệu oxit nano mno2 bọc cát trong môi trường nước và thử nghiệm xử lý môi trườngnghiên cứu khả năng hấp thụ niken trong nước của cây rong đuôi chồn và cây bèo cáinghiên cứu khả năng hấp thụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc và thăm dò xử lý môi trườngnghiên cứu khả năng hấp thụ carbon của rừng trồng keo tai tượng ở các tuổi khác nhau tại huyện yên bình – tỉnh yên báinghiên cứu khả năng hấp thụ asen của vật liệu mcm 41nghiên cứu khả năng hấp thụ cacbon rừng trồng keo lai thuần loài ở các cấp tuổi và các cấp đất khác nhauthử nghiệm xử lý môi trườngnghiên cứu khả năng hấp phụ của than hoạt tínhnghiên cứu khả năng hấp phụ lân của vật liệu tự chế chứa canxi hydroxitđề tài nghiên cứu khả năng hấp phụ mangan trong dung dịch nước trên bentonit bình thuậnnghiên cứu khả năng hấp phụ cadimi và chì trong đất ô nhiễm bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiênnghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thăm dò xử lí môi trườngnghiên cứu khả năng hấp phụ khí h2 của vật liệu mof5 và irmof3nghiên cứu khả năng hấp phụ đồng niken sắt của vật liệu oxit mangan kính thước nanomet trong môi trường nướcnghiên cứu khả năng hấp phụ ion pb2 lên vật liệu chế tạo từ vỏ đậu tương luận văn thạc sỹ hóa họcĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếTiểu luận môn kinh tế lượngSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học