Cẩm nang tự ôn và luyện thi sinh học

Cẩm nang tự ôn luyện thi sinh học

Cẩm nang tự ôn và luyện thi sinh học
... the c6 kha nang tai sinh, phan l i , to hdp, c6 kha nang dot C a u 1: N h i e m sac the c6 (5 dau? ; A ) O nhan te bao B) nhan te bao cua sinh vat nhan thifc C) CJ sinh vat nhan thiTc D ) V ... viet kieu gen ciia tc bao sinh due 2n sinh cac loai giao tuf va phan gen cua cac loai giao tuf sinh tif te bao sinh due dd • 63 Ca'm Cty TIMHH MTV nang tu 6n va luy$n thi Sinh hpc - Phung Quy DO'ng ... thiTc hien chu'c nang la nhd nguyen tac bd sung - Dirng phien ma: N h d vijng ke't thiic cua gen mang tin hieu ke'l thiic dm nang lu 6n Cty TNHH MTV DWH Khang Vigt Iuy6n thi Sinh hpc - Phiing...
 • 71
 • 580
 • 0

Cẩm nang tự ôn luyện thi sinh học phùng duy đổng

Cẩm nang tự ôn và luyện thi sinh học  phùng duy đổng
... hien chu'c nang la nhd nguyen tac bd sung - Dirng phien ma: N h d vijng ke't thiic cua gen mang tin hieu ke'l thiic dm nang lu 6n Cty TNHH MTV DWH Khang Vigt Iuy6n thi Sinh hpc - Phiing Duy Pgng ... the c6 kha nang tai sinh, phan l i , to hdp, c6 kha nang dot C a u 1: N h i e m sac the c6 (5 dau? ; A ) O nhan te bao B) nhan te bao cua sinh vat nhan thifc C) CJ sinh vat nhan thiTc D ) V ... viet kieu gen ciia tc bao sinh due 2n sinh cac loai giao tuf va phan gen cua cac loai giao tuf sinh tif te bao sinh due dd • 63 Ca'm Cty TIMHH MTV nang tu 6n va luy$n thi Sinh hpc - Phung Quy DO'ng...
 • 71
 • 311
 • 0

Cẩm nang tự ôn luyện thi sinh học (NXB đại học sư phạm 2012) phùng duy đổng

Cẩm nang tự ôn và luyện thi sinh học (NXB đại học sư phạm 2012)  phùng duy đổng
... x=480 cẩm nang tự ôn luyện thi Sinh hpc - Phùng Duy Đổng - Thời gian tiếp nhận gắn nuclêôtit loại G (hay X) vào mạch bằng: , 480x15 giây X — - = giây 720 - Thời gian cần thi t đ ể gen tự nhân ... en? S ố lượng tỉ lệ % loại ribônuclêôtit mARN T sô" axit arain liên kết phân tử prôtêin đ ể thực chức sinh học 35 cẩm nang tự ồn luyện thi Sinh học - Phùng Duy Đổng Thời gian trình tổng hợp prôtêin ... 25% = 360 1 cẩm nang tự ồn luyện thi Sinh học - Phùng Duy Đổng B i 29: Gọi n sô' lần tái gen A ’,T ’ G ’ X ’là loại nuclêôtit tự môi trường nội b cần cung cấp, N ’ tổng sô' nuclêôtit tự môi trường...
 • 142
 • 52
 • 0

Cẩm nang vật lý 12 luyện thi đại học

Cẩm nang vật lý 12 luyện thi đại học
... kì thi cơng nhận TNTHPT tuyển sinh vào trường ĐH, CĐ, … Cuốn Cẩm Nang Vật 12 thi t kế kèm với giáo khoa Vật 12 (chương trình chuẩn chương trình nâng cao), với mục đích giúp học sinh rèn luyện ... LỜI NĨI ĐẦU Cẩm nang Vật 12 viết sở dựa vào tinh thần thay sách giáo khoa cấp đổi phương pháp dạy học; đổi phương pháp dạy học vật lí Đặc biệt dựa sở kiểm tra đánh giá kiến thức học sinh hình ... Hấp thụ lọc lựa: Vật suốt (vật khơng màu) vật khơng hấp thụ ánh sáng miền nhìn thấy quang phổ Vật có màu đen vật hấp thụ hồn tồn ánh sáng miền nhìn thấy quang phổ Vật suốt có màu vật hấp thụ lọc...
 • 33
 • 1,142
 • 2

Cẩm nang tự ôn luyện thi đại học môn sinh phùng duy đổng

Cẩm nang tự ôn luyện thi đại học môn sinh  phùng duy đổng
... hien chu'c nang la nhd nguyen tac bd sung - Dirng phien ma: N h d vijng ke't thiic cua gen mang tin hieu ke'l thiic dm nang lu 6n Cty TNHH MTV DWH Khang Vigt Iuy6n thi Sinh hpc - Phiing Duy Pgng ... the c6 kha nang tai sinh, phan l i , to hdp, c6 kha nang dot C a u 1: N h i e m sac the c6 (5 dau? ; A ) O nhan te bao B) nhan te bao cua sinh vat nhan thifc C) CJ sinh vat nhan thiTc D ) V ... viet kieu gen ciia tc bao sinh due 2n sinh cac loai giao tuf va phan gen cua cac loai giao tuf sinh tif te bao sinh due dd • 63 Ca'm Cty TIMHH MTV nang tu 6n va luy$n thi Sinh hpc - Phung Quy DO'ng...
 • 71
 • 298
 • 0

Cẩm nang tự ôn luyện thi đại học môn Sinh học cực hay - Phùng Duy Đổng

Cẩm nang tự ôn luyện thi đại học môn Sinh học cực hay - Phùng Duy Đổng
... ddt Dap so: So te bao sinh tinh So te bao sinh tru'ng 8000 16000 - , '-r; ?-; - '-' • : ;-; rv,>, „ So te bao sinh due difc •' v-'ii'ir'i :'ssa\^^^•hni^Rlv•(ynt•i' • So te bao sinh due cai 10^ Bai ... hien chu'c nang la nhd nguyen tac bd sung - Dirng phien ma: N h d vijng ke't thiic cua gen mang tin hieu ke'l thiic dm nang lu 6n Cty TNHH MTV DWH Khang Vigt Iuy6n thi Sinh hpc - Phiing Duy Pgng ... protein c6 trinh trf: Met - Arg - Glu - Thr - Lys Day la dang dot bien nao? Hau qua vai tro cua no? ' t r'' " k.,„ 97 Ca'm nang ti; On va luygn thi Sinh hpc - Phung Duy Dfl'ng Cty TIMHH MTV DVVH...
 • 71
 • 285
 • 0

Cẩm nang ôn tập vật lý 12 ôn thi tốt nghiệp PTTH luyện thi đại học

Cẩm nang ôn tập vật lý 12 ôn thi tốt nghiệp PTTH và luyện thi đại học
... ƒx-570MS 42 Cẩm Nang Vật 12 ơn thi TNTHPT & LTĐH Ngày mai hơm Trường THPT Phan Bội Châu, Di Linh, Lâm Đồng LỜI NĨI ĐẦU CHUẨN BỊ KIẾN THỨC THI TNTHPT & LTĐH ( Cẩm nang Vật 12 ơn thi TNTHPT ... kì thi TNTHPT tuyển sinh vào trường ĐH, CĐ, … Cuốn Cẩm Nang Vật 12 ơn thi TNTHPT & LTĐH thi t kế kèm với giáo khoa Vật 12 (chương trình chuẩn chương trình nâng cao), với mục đích giúp học ... Cẩm nang Vật 12 ơn thi TNTHPT & LTĐH viết sở dựa vào tinh thần thay sách giáo khoa cấp đổi phương pháp dạy học; đổi phương pháp dạy học vật lí Đặc biệt dựa sở kiểm tra đánh giá kiến thức học...
 • 43
 • 743
 • 0

tài liệu ôn thi học sinh giỏi luyện thi đại học môn sinh

tài liệu ôn thi học sinh giỏi và luyện thi đại học môn sinh
... SĐ : F1 x F1 AaBb G F1 X AaBb AB, Ab, aB, ab F2 AB, Ab, aB, ab - - A-bb aaB:l aabb : lông nâu : lông : lông nâu ) Quy : A S SĐ p gen 1 S X AABB GP aabb AB ab F1 ) F1 x F1 X AaBb G F1 AaBb AB, ... 2Aabb - aabb : lông nâu : lông nâu ) SĐ : aabb SĐ SĐ * NST gi i, - Chim, - B xít, r - B nh * Nh n d i tính: ♀ ♂ Y ♀ Y ♂ ♀ ♂ O m, gia c p, châu ch ♀ O ♂ ng quy lu t di truy n: - D a vào KQ lai thu ... aaB- =aabb 12 gen không alen 13 3 1 1 3 3KH: A-B=A-bb ≠ ≠ 2KH: A-B=A-bb= ≠ 3 3KH: A-B ≠ - ≠ aaB- =aabb 15 (1:4:6:4) A-B-=A-bb = aaB-≠ aabb : ,K : - SĐ : , , B- , - S ,b : ? 1 lông 1 : : S S (I,...
 • 20
 • 3,612
 • 22

Đề cương ôn thi học sinh giỏi luyện thi đại học môn hóa 12 đầy đủ (100 trang)

Đề cương ôn thi học sinh giỏi và luyện thi đại học môn hóa 12 đầy đủ (100 trang)
... Chun đề ơn thi học sinh giỏi hóa 12 Tuần 1.Ơn tập cấu tạo ngun tử- bảng tuần hồn- liên kết hố học Tóm tắt lí thuyết Bài tập vận dụng Chun đề cấu tạo ngun tử- bảng tuần hồn –liên kết hóa học Bài ... Dương Trường THPT Nguyễn Du Chun đề ơn thi học sinh giỏi hóa 12 Clorua I Cl- Cl- + Ag+ → AgCl↓ trắng (hóa đen ngồi ánh sáng) Bromua I Br- Br- + Ag+ → AgBr↓ vàng nhạt (hóa đen ngồi ánh sáng) Iotua ... Du Chun đề ơn thi học sinh giỏi hóa 12 Tương tự, thay FeCl A FeCl với khối lượng (được dung dịch B) lượng kết tủa thu cho H2S vào B nhỏ 3,36 lần lượng kết tủa tạo cho dung dịch Na2S vào B Viết...
 • 100
 • 546
 • 1

Ôn thi tốt nghiệp luyện thi Đại học môn Sinh

Ôn thi tốt nghiệp và luyện thi Đại học môn Sinh
... biểu không loài sinh học ? A Loài sinh học hình thành từ kết CLTN B Loài sinh học đơn vị tổ chức sinh giới C.Loài sinh học đơn vị tổ chức sinh sản, đơn vị tổ chức tự nhiên D.Loài sinh học thể ... http://violet.vn/tranvanquy_bato trúc 140 câu hỏi ôn tập, luyện thi môn Sinh THPT C Cấu tạo quan sinh sản không tương đồng với cá thể loài D Tập tính sinh sản khác với cá thể loài 108.Sự giao phối ... biến dị sinh vật ngày nhiều Người sưu tầm: Trần Văn Quý Website: http://violet.vn/tranvanquy_bato 140 câu hỏi ôn tập, luyện thi môn Sinh THPT B biến dị cá thể biến đôi đồng loạt thể sinh vật...
 • 13
 • 67
 • 0

Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp luyện thi đại học Con lắc đơn

Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học Con lắc đơn
... d Giảm mm Câu 27: Tại nơi: Một lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1 Một lắc đơn khác có độ dài l2 dao động với chu kì T2 Chu kì lắc đơn có độ dài (l1 + l2) 2,7s, chu kì lắc đơn có độ dài ... Nhanh 1,35s Câu 33: Con lắc Phu - cô nhà thờ thánh I - xắc thành phố Xanh Pê - téc - bua lắc đơn, gồm nặng có khối lợng m = kg, treo vào trần vòm nhà thờ sợi dây không trọng lợng, không giãn, độ ... b 43,2s c 4,32s d 21,6s Câu 30: Tại nơi: Một lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1 = 1,5 s Một lắc đơn khác có độ dài l2 dao động với chu kì T2 = 0,9 s Chu kì lắc đơn có độ dài (l1 - l2)...
 • 2
 • 1,113
 • 26

Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp luyện thi đại học Con lắc Lò Xo

Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học Con lắc Lò Xo
... (cm) Câu 36: Một lắc xo có chiều dài tự nhiên l0, độ cứng k đợc treo thẳng đứng vào điểm cố định Nếu treo vào xo vật nặng có khối lợng m1 = 100g xo bị giãn đoạn 5mm Nếu treo vào xo ... 0,02J Câu 25: Một lắc xo treo thẳng đứng ậ vị trí cân xo giãn cm Cho lắc dao động, vật ly độ cm động 0,032J g = = 10 m/s2 Biên độ dao động lắc là: a cm b cm c cm d cm Câu 26 : Một lắc xo ... ghi đáp án: Con lắc xo Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ) (cm) d x = 6sin(10 t ) (cm) b x = 2,5 sin(20t + sin(10 t - a.x = Câu 35: Một lắc xo treo thẳng đứng Độ cứng xo k = 60 N/m,...
 • 3
 • 1,173
 • 21

Xem thêm