Bài tập từ gia đình tiếng anh (with key)

Bài tập chuyển đổi câu tiếng Anh ( With key)ÔN THI HỌC SINH GIỎI

Bài tập chuyển đổi câu tiếng Anh ( With key)ÔN THI HỌC SINH GIỎI
... made all this mess (MUST) All this mess I wish you would stop all the noise (LONGER) I can’t put _ She left without ... take the job, she’s got on very well (FIRST) Reluctant _ I think the hardware of that computer was infected with viruses (OPINION) That computer ... absolutely certain/sure (that) he didn’t know anything about the murder Never before have there been so/as many tourists in the city as this year Don’t you wish you had something to do? We could...
 • 18
 • 1,652
 • 2

Bài tập chuyển đổi câu tiếng anh ( with key)

Bài tập chuyển đổi câu tiếng anh ( with key)
... convenient (2 5)………… to get information People (2 6)………….the Internet for many purposes: education, communication, (2 7)…………and commerce The (2 8)…….helps people communicate with friends and relatives by (2 9)……… ... air with exhaust gases and smoke, (2 6) ………… the water with chemicals and other substances, and damages the (2 7)………… with too many fertilizers and pesticides Man also pollutes his surroundings (2 8) ... ÔN TẬP Đề thức Mã đề: 2141 KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 Khóa ngày 30 tháng năm 2013 Môn thi: TIẾNG ANH Thời gian làm : 60 phút ( không kể thời gian giao đề ) PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (8 .0...
 • 40
 • 239
 • 2

Từ gia đình tiếng Anh lớp 8 (Bài 7, 8)

Từ gia đình tiếng Anh lớp 8 (Bài 7, 8)
... There is no in the countryside ENTERTAINMENT 17 She has no parents or close RELATIVES 18 People in the country are often more than people in the city FRIENDLY 19 Farmers are always ... after winning the contest PRIDE 27 Disneyland is one of the famous areas of ENTERTAINMENT 28 He had no for his absence EXPLANATION 29 We live in a rather rich NEIGHBORHOOD 30...
 • 2
 • 695
 • 3

Bài tập từ vựng HKI tiếng anh lớp 12 (with key)

Bài tập từ vựng HKI tiếng anh lớp 12 (with key)
... was very respectful at home and _ to his parents a responsible b caring c obedient d lovely 12 One of Vietnamese traditions is a belief in _ families and in preserving their cultures a ... equality 11 The to success is to be ready from the start a key b response c agreement d demand 12 A recent survey has shown that supporters of equal partnership in marriage are still in the ... for c at d on 11 She looked _ me, smiling happily and confidently a on b over c forward d at 12 - What an attractive hair style you have got, Mary! - _ a Thank you very much I am afraid...
 • 24
 • 159
 • 0

Tài liệu BÀI TẬP TỪ U1-16 TIẾNG ANH 10

Tài liệu BÀI TẬP TỪ U1-16 TIẾNG ANH 10
... walk before breakfast? A B C D 80 Do you mind if I sitting near the window? A B C D Page 10 Exercise English 10 Unit PEOPLE'S BACKGROUND PART I PHONETICS Questions 1-5: Choose the word whose underlined ... from C during D for Page 22 Exercise English 10 23 his homework yet? A Did he B Had he done C Has he done D Does he 24 I _my brother USD 10, 0000 so far A lent B had lent C lend D has ... English 10 ABC D 78 They have had it since three months A B C D 79 Have you ever gone to London? A B C D 80 She couldn't come in time because of she missed the bus ABC D Page 37 Exercise English 10...
 • 91
 • 703
 • 7

Bài soạn BÀI TẬP TỪ U1-16 TIẾNG ANH 10

Bài soạn BÀI TẬP TỪ U1-16 TIẾNG ANH 10
... walk before breakfast? A B C D 80 Do you mind if I sitting near the window? A B C D Page 10 Exercise English 10 Unit PEOPLE'S BACKGROUND PART I PHONETICS Questions 1-5: Choose the word whose underlined ... from C during D for Page 22 Exercise English 10 23 his homework yet? A Did he B Had he done C Has he done D Does he 24 I _my brother USD 10, 0000 so far A lent B had lent C lend D has ... English 10 ABC D 78 They have had it since three months A B C D 79 Have you ever gone to London? A B C D 80 She couldn't come in time because of she missed the bus ABC D Page 37 Exercise English 10...
 • 91
 • 554
 • 6

Phương pháp làm bài tập từ vựng môn tiếng anh

Phương pháp làm bài tập từ vựng môn tiếng anh
... Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Phương pháp làm t p t v ng 19 You know I’ll always stand … you if you are in trouble ... c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Phương pháp làm t p t v ng A up B on C back D over 42 Youths have to … military ... c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Phương pháp làm t p t v ng 64 The police are said to be looking … the matter B into...
 • 12
 • 5,668
 • 23

Chuyên đề các dạng bài tập tự lu ận tiếng anh 12

Chuyên đề các dạng bài tập tự lu ận tiếng anh 12
... năm Các dạng tập tự lu n SGK lớp12 Trang Chuyên đề ôn thi Tốt nghiệp 2014 Trong phần này, xin giới thiệu dạng tự lu n SGK lớp 12 nhằm giúp bạn hệ thống lại dạng để biên soạn tài liệu ôn tập tốt ... môn tiếng Anh thống dạng đề kiểm tra tiết toàn thành phố có tỉ lệ 60% trắc nghiệm 40% tự lu n Nhiều năm qua, trường trì tốt tỉ lệ kiểm tra tiết điều giúp em không bỡ ngỡ với dạng đề tự lu n kỳ ... III KẾT LU N: Tuy tập sách giáo khoa thiết kế nghiêng dạng trắc nghiệm, có nhiều loại hình tập tự lu n đơn vị học Các loại tập quen thuộc với giáo viên thường xuyên sử dụng cho tiết tập tự chọn...
 • 18
 • 307
 • 0

Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi tự luận môn tiếng anh năm 2015

Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi tự luận môn tiếng anh năm 2015
... viên môn Tiếng Anh Hocmai.vn Online) nhấn mạnh số vấn đề sau: Thứ nhất, theo đạo Bộ GD-ĐT, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2014 coi bước thử quan trọng đổi thi năm 2015 Vì thế, thay đổi đề thi môn Tiếng ... mấu chốt công đoạn em phải biết xếp câu văn theo trật tự định "có viết nấy" Thí sinh thi đại học năm 2015 tham gia ôn tập kiến thức tiếng anh để củng cố ngữ pháp tiếng anh khí học tiếng anh nắm ... theo trật tự từ chi tiết it quan trọng đến quan trọng (cách theo trật tự trình bày trên) Tác giả không dùng câu kết đoạn văn Một số đề thi gặp phần tự luận đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh: Write...
 • 7
 • 776
 • 2

Hướng dẫn chi tiết cách làm bài thi tự luận môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2015 và một số bài luận mẫu

Hướng dẫn chi tiết cách làm bài thi tự luận môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2015 và một số bài luận mẫu
... Hướng dẫn chi tiết cách làm thi tự luận môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2015 số luận mẫu Bên cạnh đồng tình với định đưa phần tự luận vào đề thi, thầy Phan Huy Phúc (Giáo viên môn Tiếng Anh THPT ... Ý kiến số giáo viên Tiếng Anh xung quanh đề thi tự luận môn Tiếng Anh: Hướng dẫn chi tiết cách làm thi tự luận môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2015 số luận mẫu Thầy Phan Huy Phúc: “Trước tiên, ... thời lượng thi 90 phút Hướng dẫn chi tiết cách làm thi tự luận môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2015 số luận mẫu Những nội dung kiến thức cần lưu ý Để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đạt...
 • 25
 • 6,196
 • 203

Bài tập viết lại câu tiếng Anh ôn thi TN THPT (With key)

Bài tập viết lại câu tiếng Anh ôn thi TN THPT (With key)
... necessary that this work be finished by Monday This work 38 It’s a pity I didn’t take my doctor’s advice I wish 39 The bread is so tale we can’t eat it The bread isn’t 40 Who does this bag belong ... minutes to get to work 37 This work must be finished by Monday 38 I wish I had taken my doctor’s advice 39 The bread isn’t fresh enough to eat 40 Whose bag is this? / is this bag? 41 his temper ... had ever before 56 .late to anything 57 After leaving/ having left the school, he joined the army 58 The plumber repaired the leak this morning 59 How beautiful this flower is! 60 Somebody stole...
 • 6
 • 1,004
 • 28

Hướng dẫn làm bài thi tự luận môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2015

Hướng dẫn làm bài thi tự luận môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2015
... biệt SGK Tiếng Anh lớp 12 để ghi vài chủ đề thường gặp” Cô giáo Nguyệt Ca: "Cũng định hướng Bộ GD-ĐT, phần tự luận không chiếm đến 2,5 điểm đề thi THPT Quốc gia Bởi đề thi THPT Quốc gia nhằm ... trật tự từ chi tiết it quan trọng đến quan trọng (cách theo trật tự trình bày trên)  Tác giả không dùng câu kết đoạn văn  Một số đề thi gặp phần tự luận đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh: ... cao đẳng lựa chọn thí sinh phù hợp" Gợi ý phương pháp làm thi tự luận môn Tiếng Anh Phương pháp làm dạng viết đoạn văn đề thi THPT Quốc gia Để viết đoạn văn (paragraph), trước tiên em cần hiểu...
 • 4
 • 389
 • 1

Hướng dẫn làm bài thi tự luận môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2015

Hướng dẫn làm bài thi tự luận môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2015
... biệt SGK Tiếng Anh lớp 12 để ghi vài chủ đề thường gặp” Cô giáo Nguyệt Ca: "Cũng định hướng Bộ GD-ĐT, phần tự luận không chiếm đến 2,5 điểm đề thi THPT Quốc gia Bởi đề thi THPT Quốc gia nhằm ... theo trật tự từ chi tiết it quan trọng đến quan trọng (cách theo trật tự trình bày trên) Tác giả không dùng câu kết đoạn văn Một số đề thi gặp phần tự luận đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh: Write ... cao đẳng lựa chọn thí sinh phù hợp" Gợi ý phương pháp làm thi tự luận môn Tiếng Anh Phương pháp làm dạng viết đoạn văn đề thi THPT Quốc gia Để viết đoạn văn (paragraph), trước tiên em cần hiểu...
 • 4
 • 280
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cách làm bài tập từ loại trong tiếng anhphương pháp làm bài tập từ vựng môn tiếng anhbai tap tu loai trong tieng anhbài tập câu giả định trong tiếng anhbài tập so sánh tính tiếng anh từ lớp 7 có đáp ánbài tập trọng âm trong tiếng anh bài tập tự luyệnbài hát hay về gia đình tiếng anhbài tập về thì trong tiếng anhbài tập câu giả địnhbài tập luyện viết câu tiếng anhmẹo làm bài tập phát âm trong tiếng anhbài tập trắc nghiệm môn tiếng anh lớp 12kế hoạch hóa gia đình tiếng anhkế hoạch hóa gia đình tiếng anh là gìbài tập tự luận về sóng ánh sángSử dụng hiệu quả các ứng dụng trong phần mềm VNEDU mạng giáo dục việt nam vào đổi mới công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT đinh chương dươngGiáo dục giới tính cho học sinh nữ trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPTGiáo dục phòng, chống tham nhũng thông qua tiết ngoại khóa môn giáo dục công dân ở trường THPTKết hợp phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả môn GDCDMột số giải pháp đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả tiết sinh hoạt cuối tuần trong công tác giáo viên chủ nhiệm lớp tại trường THCSTHPT như thanhÁp dụng phương pháp trắc nghiệm để kiểm tra các môn học lý thuyếtMột số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học nội dung bảo vệ biên giới quốc gia nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namNghiên cứu lựa chon bài tập phát triển thể lực chung cho học sinh lớp 10 trường THPT thọ xuân 4Vận dụng kiến thức vi sinh vật trong sinh học 10 để giáo dục phòng tránh viêm nhiễm đường sinh dục cho các em nữ sinh lớp 10 thông qua buổi sinNgoại khóa tìm hiểu cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 2021 cho học sinh trường THPT hoằng hóa 2Phát huy tich chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học môn GDCD lớp 10Sử dụng câu chuyện lịch sử kết hợp kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy tiết 1 bài 14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc GDCD 10Sử dụng phần mềm microft powerpoint để giảng dạy tích hợp có hiệu quả bài 6 tiết 1 khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng chương trình giáo dục công dân 10MỘT số KINH NGHIỆM TRONG CÔNG tác GIÁO dục học SINH cá BIỆTMột vài giải pháp nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật cho học sinh lớp 12c5 trường THPT đinh chương dươngPhát huy tính tự lập trong học tập và đời sống cho học sinh lớp 11b4 trường THPT triệu sơn 2 năm học 2016 2017Tích hợp kiến thức liên môn trong việc giảng dạy chuyên đề sự vận động và phát triển của thế giới vật chất môn GDCD phần triết học lớp 10Các giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học phần công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học môn GDCD lớp 10Tuần 6. Ngôi trường mớiBài 8. Ăn, uống sạch sẽ