slide phân tích dữ liệu

slide thiết kế điều tra chọn mẫu phân tích dữ liệu

slide thiết kế điều tra chọn mẫu phân tích dữ liệu
... dung Các khái niệm Thiết kế điều tra chọn mẫu Phương pháp xác định cỡ mẫu Thu thập liệu sơ cấp Các khái ni ệ m c b ả n Khái ni ệ m v ề ề u tra ch ọ n m ẫ u  Chọn mẫu việc chọn số đơn vị tổng ... sampling design) Chọn mẫu phi xác suất (non-probability sampling) Chọn mẫu thuận tiện (convienience sampling) Chọn mẫu phán đoán (judment sampling) Chọn mẫu hạn ngạch (quota sampling) Chọn mẫu xác suất ... suất (probability sampling) Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản (simple random sampling) Chọn mẫu hệ thống (systematic sampling) Chọn mẫu phân tầng (stratified sampling) Chọn mẫu hạn ngạch theo tỷ lệ (propotionate...
 • 67
 • 234
 • 0

Slide research ideas and econometric models dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu

Slide research ideas and econometric models  dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
... more and the rich may consume less (rice) QD = a0 + a1Y + a2Y2 where QD is demand and Y is income per capita The expected sign of the coefficient a is positive and a2 is negative 21 Demand function ... unnecessary good Inferior, common, and luxury good Material or spirit good Cultural or non–cultural values Standardized or unstandardized good 20 Rich/poor response to the demand For the common products, ... increases 1%, demand increases 0.6% If E=-0.2, when income per capita increases 1%, demand decreases 0.2% (the good is inferior ones) 25 Demand of rice with respect to its own price and income in...
 • 36
 • 138
 • 0

Một số lệnh phân tích dữ liệu, số liệu lập trình trong Matlab

Một số lệnh phân tích dữ liệu, số liệu lập trình trong Matlab
... xếp cặp phức liên hợp Tích chéo vector Tích tích luỹ theo cột Tích tích luỹ theo chiều n Tổng tích luỹ theo cột Tổng tích luỹ theo chiều n Tích chéo tích luỹ Tích chéo tích luỹ theo chiều n Toán ... giúp MATLAB Phần Các hàm phân tích liệu Phân tích liệu MATLAB thực thông qua ma trận hướng cột, biến khác lưu giữ cột khác hàm thể giá trị biến thời điểm quan sát định Các hàm thống kê MATLAB ... lấy tích phân MATLAB cung cấp cho ta ba hàm để tính phép toán liên quan đến tích phân: trapz, quad quad8 Hàm trapz cho ta giá trị xấp xỉ tích phân phía hàm cách lấy tổng miền hình thang điểm liệu...
 • 12
 • 2,052
 • 22

Phân tích dữ liệu.doc

Phân tích dữ liệu.doc
... phẩm, cần phải kiểm đònh kết cách sử dụng phân tích Anova để xem xét khác biệt hay không Kết phân tích Anova yếu tố nhận biết sản phẩm 30 Chương IV: Phân tích liệu qua đặc điểm với giá trò F(2,177) ... tiến hành phân tích nhằm đánh giá tác động lên trình chọn mua người tiêu dùng Qua phân tích ta giá trò thống kê yếu tố kênh phân phối Bảng 4.10 sau: Bảng 4.10: Giá trò thống kê yếu tố kênh phân phối ... đại lý phân phối với giá gốc, thương hiệu Canon đồng ý có nhiều đại lý phân phối với giá gốc cuối Epson đồng ý Để kiểm đònh kết ta sử dụng phân tích Anova nhằm tìm khác biệt Qua phân tích Anova...
 • 23
 • 348
 • 2

Phân tích dữ liệu Kế toán quản trị Nhà máy bia South Dakota Microbrewery

Phân tích dữ liệu Kế toán quản trị Nhà máy bia South Dakota Microbrewery
... 10 Quản trị kinh doanh K6.2 TÀI LIỆU THAM KHẢO T.S Đào Thị Thu Giang 2009, Slide Bài giảng môn Kế toán quản trị -Lớp cao học QTKDK6.2- Đại học Ngoại Thương T.S Huỳnh Lợi 2009, Kế toán quản trị, ... Bảo quản Vận chuyển Số lượng đặt hàng Tổng chi phí Chi phí/mẻ bia ($/mẻ) Buffalo Ale Bismarck Bock Four Heads Stout Chi phí Chi phí Chi phí Hệ số Giá trị Giá trị Giá trị phân bổ phân bổ phân ... 0.52 1.4 $/chai Dựa số liệu, anh/chị đề xuất giúp Sandy Dave tăng lợi nhuận cho South Dakota Micobrewery không? Đưa ý kiến dựa lập luận phân tích Các yêu cầu dự kiến cho mẻ bia- theo nhẵn hiệu STT...
 • 10
 • 659
 • 38

Nghiên cứu makerting Chuẩn bị dữ liệu xử lý và phân tích dữ liệu

Nghiên cứu makerting Chuẩn bị dữ liệu xử lý và phân tích dữ liệu
... không xóa liệu gốc • Thống nguyên tắc chỉnh chung XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÔ TẢ (1) Đo lường độ tập trung: • Số trung bình (mean) • Mode • Số trung vị (Median) (2) Đo lường độ phân ... 1 KIỂM TRA CHỈNH LÝ DỮ LIỆU • Kiểm tra thực địa: xác định tính trung thực xác liệu • Chỉnh liệu: bổ sung thiếu sót hiệu chỉnh sai sót KIỂM TRA THỰC ... độ lệch chuẩn (Var/St.d) • Dãy biến động (Range) • Hệ số biến động (C.V) PHÂN TÍCH TẦN SỐ • Đếm tần số xuất • Đồ thị phân phối tần số • Biểu thị chọn lựa nhãn hiệu, SP ưa thích PHÂN TÍCH BẢNG...
 • 27
 • 373
 • 0

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KIÊM ĐỊNH GIẢ THUYẾT

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KIÊM ĐỊNH GIẢ THUYẾT
... Chương PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ KÊT QUẢ THU ĐƯỢC Trong chương phân tích liệu nghiên cứu định lượng dựa vào lý thuyết chọn , kết cấu theo mô hình nghiên cứu kết khảo sát Từ có kết luận giả thuyết ... 3.3 Quy trình nghiên cứu 14 CHƯƠNG IV : PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KIÊM ĐỊNH GIẢ THUYẾT 14 4.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 15 4.2 Phân tích liệu 16 4.2.1 Mức độ thường xuyên mua ... Origami Cơ sở lý thuyết Mô hình nghiên cứu , giả thiết Nghiên cứu định lượng (khảo sát bảng hỏi , n = 150) - Xây dựng bảng câu hỏi - Thu thập liệu - Mã hóa liệu - Làm liệu - Phân tích liệu Kết nghiên...
 • 50
 • 815
 • 3

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ,KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH TAM-ECAM

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ,KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH TAM-ECAM
... PEU_4 Hình IV Kết chạy hình TAM-ECAM hình TAM-ECAM cuối trình bày Hình IV.1 Các hệ số đường dẫn hệ số chuẩn hóa Kiến trúc FACI phân tích CFA Luận văn Cao học QTDN-K12 Chương IV :Phân tích liệu ... chương 3) hình TAM-ECAM cuối đề tài chưa thích hợp tốt với liệu nghiên cứu nên hình cuối sử dụng làm tiền đề cho nghiên cứu tương lai III KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT Như vậy, hình TAM-ECAM ... nghị từ hình TAM, e-CAM, UTAUT rút gọn lại thành hình TAM-ECAM cuối với thành phần có từ hình e-CAM Các kiến trúc khác không phù hợp loại bỏ khỏi hình cuối Chúng ta kiểm định giả...
 • 16
 • 508
 • 1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ HỒI QUI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ HỒI QUI
... lượng 35 Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1 Phùng Thanh Bình Phân tích kết hồi qui Các hiển thị phương trình hồi qui Các hình thức biểu diễn phương trình hồi qui1 Biểu diễn phương trình hồi qui ba hình ... @month(2) Lead: tới, Lag: trễ, Difference: Sai phân 21 Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1 Phùng Thanh Bình PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI EVIEWS PHÂN TÍCH CHUỖI Khi mở chuỗi liệu, chọn View ta thấy xuất thực đơn dạng ... sang Eviews ngược lại Để biết chi tiết, ta tham khảo chương 5, Eviews Users Guide PHÉP TOÁN VÀ HÀM SỐ TRONG EVIEWS Phần giới thiệu nguyên tắc sử dụng phép tính toán học Eviews hướng dẫn cách sử dụng...
 • 42
 • 861
 • 5

Phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 12 0 phần 2

Phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 12 0 phần 2
... Pearson Correlation Sig (2- tailed) N 27 965** 00 0 27 975** 00 0 27 L 965** 00 0 27 27 964** 00 0 27 K 975** 00 0 27 964** 00 0 27 27 ** Correlation is significant at the 0. 01 level (2- tailed) Quốc Duy ... Dimension Eigenvalue 2. 619 365 01 6 Condition Index 1 .00 0 2. 681 12. 699 Variance Proportions (Constant) L K 03 00 01 51 00 03 46 99 97 a Dependent Variable: VA Quốc Duy 12 14 .05 1 14 .05 1 Chương trình ... ANOVAb Model Regression Residual Total Sum of Squares 1 .23 E +08 91731 92 1.32E +08 df 25 26 Mean Square 122 645979.7 366 927 .676 F 334 .25 1 Sig .00 0a a Predictors: (Constant), L b Dependent Variable:...
 • 13
 • 482
 • 2

hướng dẫn làm quen sử dụng spss để phân tích dữ liệu

hướng dẫn làm quen sử dụng spss để phân tích dữ liệu
... {Truy cập liệu} Truy cập liệu từ sở liệu cách sử dụng trình dẫn Database Wizard thay truy vấn SQL phức tạp Data transformation {Biến đổi liệu} Tính biến đổi liệu giúp bạn có đợc liệu sẵn sàng ... lệnh để tận dụng đặc tính đặc biệt SPSS sẵn hộp thoại Bạn lu mã lệnh file để sử dụng cho công việc SPSS Script Editor Kỹ thuật tự động OLE cho phép bạn tuỳ biến tự động hoá nhiều nhiệm vụ SPSS Sử ... tợng để phân tích, thông tin Filter on vài nhóm đối tợng đợc lọc đối tợng tệp tin liệu đợc đa vào phân tích Weight status {Tình trạng gia quyền} Thông tin Weight on biến gia quyền đợc sử dụng để...
 • 59
 • 1,064
 • 9

Phân tích dữ liệu bằng phần mềm EViews

Phân tích dữ liệu bằng phần mềm EViews
... Tài liệu tham khảo 24 Tài liệu tham khảo Tỡm cỏc tiờu thc thng kờ ca mu Nhõp View/Descriptive Statistics/Common Sample 25 Tài liệu tham khảo 26 Tài liệu tham khảo Tớnh h s tng quan gia cỏc bin EViews ... 40 Tài liệu tham khảo Nhp Genr v ỏnh mỏy L_K_Ratio = L / K 41 Tài liệu tham khảo Nhp ỳp vo L_K_RATIO v chn View / Descriptive Statistics / Histogram and Stats 42 Tài liệu tham khảo 43 Tài liệu ... tờn Graph_1 Khi Anh/Ch Freeze mt bng tớnh, nú c lu gi nh l mt bng 16 Tài liệu tham khảo 17 Tài liệu tham khảo 18 Tài liệu tham khảo Bõy gi, trờn th cha cú tờn hóy nhp View/Spreadsheet Nhn Edit+/-...
 • 65
 • 904
 • 6

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PHẦN MỀM EVIEWS - Nguyễn Duy Tâm

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PHẦN MỀM EVIEWS - Nguyễn Duy Tâm
... chọn trước có thứ tự trước  Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 8/18/2010 TẠO DATABASE – Nhập liệu Các cách nhập liệu: Dữ liệu phiếu: Nhập trực tiếp tay Dữ liệu phần mềm khác (excel, text,…) ... thúc 1-1 2-1 998 Thiết kế Eviews Nếu liệu bắt đầu vào tháng -1 989 đến tháng 5-1 998, Ta làm sao? Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 8/18/2010 TẠO DATABASE – TẠO BIẾN  Các cách tạo biến Eviews ... GiỚI THIỆU PHẦN MỀM EVIEWS  Là phần mềm thống kê phổ biến với điểm mạnh xây dựng mô hình Kinh Tế Lượng Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never TẠO DATABASE Khởi động: Start/Programs /Eviews Double...
 • 15
 • 592
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: phân tích dữ liệuphương pháp phân tích dữ liệubài giảng phân tích dữ liệuphân tích dữ liệu ảnhphân tích dữ liệu quản lýphân tích dữ liệu không gianphân tích dữ liệu điện tâm đồchuyên viên phân tích dữ liệuphan tich du lieu spsskỹ năng phân tích dữ liệuhương dẫn phân tích dữ liệukinh nghiệm phân tích dữ liệucẩm nang phân tích dữ liệucách phân tích dữ liệuphân tích dữ liệu và hồi quiNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươibao cao khao sat nha inNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảobia bds copyBài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)hối lộ trong kinh doanhLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanhPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tục06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanh500 thế võ tự vệ vojtechl levskytính toán hồ nước máiLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảo74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCM5. Phieu lay bieu quyetBC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013