Bai 23 cay co ho hap khong

Bài 23: Cây hấp không?

Bài 23: Cây có hô hấp không?
... trình hấp? khí cacbonic nước +Từ viết sơ đồ hấp? Dựa Sơ đồ hấp: vào sơ đồ hấp nêu khái niệm Chất hữu cơ+khí oxi→ Nănglượng+khí cacbonic hấp? -Hô hấp ý nghóa + nước đời sống cây? ... +Những phận +Tất phận tham tham gia hấp? gia hấp +Cây hấp vào thời điểm +Cây hấp suốt ngày đêm ngày? +Người ta dùng biện pháp để giúp rễ hạt gieo hấp tốt? -Giáo viên chốt lại -Cho ... đọc thông tin sgk thảo luận nhóm 3phút +Phải bố trí thí nghiệm thử kết thí nghiệm để biết lấy khí oxi không khí +Từ kết thí nghiệm cho biết hấp không giải thích sao? Tiểu kết 2: hấp Hoạt...
 • 3
 • 2,033
 • 16

BAI 23. CAY CO HO HAP KHONG

BAI 23. CAY CO HO HAP KHONG
... sản xuất lượng cần cho ho t động sống , đồng thời thải khí cacbonic nước - Cây hô hấp suốt ngày đêm Tất quan tham gia hô hấp - Ph¶i lµm cho ®Êt tho¸ng t¹o ®iỊu kiƯn thn lỵi cho h¹t míi gieo vµ ... cđa c©y( rƠ, th©n, l¸, hoa, qu¶, h¹t) Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng C¬ quan nµo cđa c©y h« hÊp a RƠ b Th©n c L¸ d d TÊt c¶ c¸c c¬ quan cđa c©y( rƠ, th©n, l¸, hoa, qu¶, h¹t) Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ... biƯn ph¸p kÜ tht lµm cho ®Êt tho¸ng( ®iỊu kiƯn bình th­êng vµ bÞ ngËp lơt? Cã ý nghÜa ®èi víi rƠ c©y vµ h¹t míi gieo? Tr¶ lêi - Trong ®iỊu kiƯn bình th­êng: Ta ph¶i xíi x¸o cho ®Êt th­êng xuyªn...
 • 18
 • 1,448
 • 14

bài 23: cây hấp không

bài 23: cây có hô hấp không
... cacbônic nước +Hơi H Cây hấp vào thời gian nào? Những quan tham gia hấp trao đổi khí trực tiếp với môi trường bên ngoài? - Cây hấp suốt ngày đêm Mọi quan tham gia hấp BI 23: CY Cể Hễ HP ... que đóm cháy không - T kt qu thớ nghim v nờu trờn, em hóy tr li cõu hi ca u bi v gii thớch vỡ sao? Cây hấp thí nghiệm cho thấy thải khí cacbônic hút khí ôxi không khí BI 23: CY Cể Hễ HP ... sáng, hấp lấy khí ôxi nhả khí cacbônic hấp tranh với người - Còn ban ngày mát dễ thở quang hợp lấy khí cacbonic, nhả khí ôxi vaứ hụi nửụực cho người hấp Câu hỏi Giữa quang hợp hấp có...
 • 29
 • 1,140
 • 5

Sinh học 6 - Bài 23: CÂY HẤP KHÔNG? ppt

Sinh học 6 - Bài 23: CÂY CÓ HÔ HẤP KHÔNG? ppt
... lập - HS đọc thông tin  SGK trang 78, với SGK, trả lời câu hỏi: 79 suynghĩ trả lời câu hỏi ? hấp gì? hấp ý nghĩa - Yêu cầu nêu được: đời sống + Viết sơ đồ hấp cây? + Mô tả quan ... nghiệm, HS - HS nghe bổ sung vào nhắc lại chỗ chưa Tiểu kết: - Cây nhả khí cacbonic hút khí oxi Hoạt động 2: hấp Mục tiêu: HS hiểu khái niệm hấp ý nghĩa hấp Hoạt động GV Hoạt động HS - GV ... III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Nêu khái niệm quang hợp? - Không khí thiếu oxi trì cháy không? Bài học MB: Như SGK trang 77 Hoạt động...
 • 6
 • 2,040
 • 1

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 23: CÂY HẤP KHÔNG? pptx

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 23: CÂY CÓ HÔ HẤP KHÔNG? pptx
... suynghĩ trả lời câu hỏi: + hấp gì? hấp ý nghĩa trả lời câu hỏi - Yêu cầu nêu được: + Viết sơ đồ đời sống hấp cây? + Mô tả quan + Những quan hấp tham gia hấp trao đổi khí trực tiếp ... chức - Kiểm tra sĩ số: Kiểm tra cũ - Nêu khái niệm quang hợp? - Không khí thiếu oxi trì cháy không? Bài MB: Như SGK trang 77 Hoạt động 1: I CÁC THÍ NGHIỆM CHỨNG MINH HIỆN TƯỢNG HÔ HẤP Ở CÂY? ... kết: - Cây hấp suốt ngày đêm, tất cá quan tham gia Củng cố - HS trả lời câu hỏi 1, 2, SGK - Yêu cầu HS giải thích: Một đất nỏ giỏ phân Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi SGK - Ôn lại bài: ...
 • 11
 • 5,368
 • 15

bài giảng sinh học 6 bài 23 cây hấp không

bài giảng sinh học 6 bài 23 cây có hô hấp không
... sau: ?Cây hấp không? Vì em biết? +Cây hấp, hấp hút khí oxy nhả khí cacbônic làm cho que đóm tàn đỏ bị tắt 10 Tiết 25 (bài 23) CÂY CÓ HÔ HẤP KHÔNG II Sự hấp - Sơ đồ hấp: ... vôi váng mỏng 10 Tiết 25 (bài 23) CÂY CÓ HÔ HẤP KHÔNG -Không khí chuông chất khí gì? Vì em biết? +Không khí chuông cacbonic cốc nước vôi váng đục -Vì mặt cốc nước vôi chuông ( A )có ... 10 Tiết 25 (bài 23) CÂY CÓ HÔ HẤP KHÔNG I Các thí nghiệm chứng minh tượng hấp a) Thí nghiệm nhóm Lan Hải Khi ánh sáng thải nhiều khí cacbonic b)Thí nghiệm An Dũng Cây hấp, hấp hút khí...
 • 13
 • 1,708
 • 1

Bài 23. Cây hấp không?

Bài 23. Cây có hô hấp không?
... khơng ánh sáng, lấy khí ơxi 2.Từ kết thí nghiệm 2, cho biết: hấp khơng? Vì sao? Cây hấp thí nghiệm cho thấy thải khí cacbơnic hút khí oxi khơng khí 2 Hơ hấp *Sơ đồ hơ hấp cây: ... khái niệm hơ hấp hấp q trình hút khí ơxi khơng khí để phân giải chất hữu tạo lượng cung cấp cho hoạt động sống, đồng thời thải khí cacbơnic nước Vậy ban ngày hấp khơng? Cây hấp suốt ngày ... Quang hợp xanh ý nghĩa gì? Chất hữu khí ơxi quang hợp xanh tạo cần cho sống hầu hết sinh vật Trái Đất, kể ngườ Bài 23: CÂY CĨ HƠ HẤP KHƠNG ? Các thí nghiệm chứng minh tượng hơ hấp a) Thí nghiệm...
 • 22
 • 934
 • 0

Bai 23: Cay co ho hap khong?

Bai 23: Cay co ho hap khong?
... 26 – BÀI 23: CÂY CÓ HÔ HẤP KHÔNG? Các thí nghiệm chứng minh tượng hô hấp cây? a) Thí nghiệm nóm Lan Hải Điều kiện thí nghiệm chuông A chuông B có điểm giống khác nhau? TIẾT 26 – BÀI 23: CÂY CÓ ... mÆt cèc níc v«i Níc v«i cã v¸ng máng Vậy Lan Hải làm thí nghiệm nhằm mục đích gì? TIẾT 26 – BÀI 23: CÂY CÓ HÔ HẤP KHÔNG? Các thí nghiệm chứng minh tượng hô hấp cây? a) Thí nghiệm nóm Lan Hải +Mục...
 • 4
 • 231
 • 0

bai 23- cay co ho hap khong

bai 23- cay co ho hap khong
... chất hữu , sản lượng cho ho t động sống, đồng thời thải khí CO2 nước - Cây hơ hấp suốt ngày đêm Tất quan tham gia hơ hấp - Phải làm cho đất thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho hạt gieo rễ hô hấp ... giải chất hữu , sản lượng cho ho t động sống, đồng thời thải khí CO2 nước - Cây hơ hấp suốt ngày đêm Tất quan tham gia hơ hấp H·y kĨ nh÷ng biƯn ph¸p kÜ tht lµm cho ®Êt tho¸ng giúp c©y dƠ h« hÊp ... trình lấy khí oxi để phân giải chất hữu , sản lượng cho ho t động sống, đồng ViÕt s¬Thếtãm t¾t qu¸ hấp ?h« hÊp ë c©y ? ®å hơ tr×nh thời thải khí CO2 nước C©y h« hÊp vµo thêi gian nµo? Nh÷ng c¬ quan...
 • 25
 • 326
 • 0

Bài 23:Cây hấp không?

Bài 23:Cây có hô hấp không?
... Vì lấy ôxi không khí -Từ thí nghiệm cho biết: Cây hấp, cây thải khí cacbônic hút ôxi không khí 2/ hấp cây:  Nghiên cứu thông tin sgk,trả lời câu hỏi: ? hấp ? hấp ý nghĩa đời ... gieo rễ hấp tốt để góp phần nâng cao suất trồng Kiểm tra đánh giá: 1.Muốn chứng minh hấp, ta phải làm thí nghiệm gì? 2 .Hô hấp gì? Vì hấp ý nghĩa quan trọng ? 3.Vì ban đêm không nên ... -Hô hấp trình lấy ôxi để phân giải chất hữu cơ, sản lượng cần cho hoạt động sống, đồng thời thải khí cacbônic nước -Cây hấp suốt ngày đêm.Tất quan tham gia hấp -Sơ đồ tóm tắt trình hấp...
 • 15
 • 227
 • 0

Slide sinh 6 bài 23 cây hấp không _Gv H.T.p Thảo ft T.T Gái

Slide sinh 6 bài 23 cây có hô hấp không _Gv H.T.p Thảo ft T.T Gái
... lấy khí O2(Oxi) không khí SƠ ĐỒ TƯ DUY THÍ NGHIỆM 2: NHÓM AN VÀ DŨNG Từ kết thí nghiệm Em cho biết : Cây hấp không? Vì sao? Kết luận B A Cây quang hợp Cây hấp Lí A Cây hút khí ôxi ... thuỷ tinh Cây trồng cốc Thí nghiệm diêm Tấm kính đóm Mục đích thí nghiệm gÌ? A) Thấy ánh sáng lấy chất không khí? C) Biết chất thải thí nghiệm B) D) Chứng tỏ hấp Chứng tỏ không hấp Câu ... hoạt động sống cây, đồng thời thải khí cacbonic nước - Nhờ hấp, lượng cần cho hoạt động sống - Cây hấp suốt ngày đêm, quan tham gia vào hấp - Để tăng suất trồng ta cần biện pháp...
 • 47
 • 357
 • 0

Bài 23: Cây hấp không ?

Bài 23: Cây có hô hấp không ?
... biết: Lớp tế bào biểu bì cấu tạo nào? +Lớp tế bào không màu suốt, xếp sát nhau, vách phía dày -Vai trò lớp biểu b ? +Bảo vệ phiến cho ánh sáng chiếu vào TB bên TIẾT 23: CẤU TẠO TRONG CỦA ... Trên biểu bì (nhất mặt dưới) nhiều lỗ khí THỊT LÁ CHỨC NĂNG 3- Tế bào vách mỏng bên chứa lục lạp 4- Giữa tế bào khoảng không GÂN LÁ 5- Nằm xen phần thịt 6- mạch rây mạch gỗ A- Chứa ... Lỗ khí Lỗ khí chức l ? Lỗ khí giúp trao đổi khí thoát nước Biểu bì mặt Biểu bì mặt -Trên 1cm2 diện tích khoảng 30000 lỗ khí -Có lỗ khí mặt lúa, ngô… *Còn mặt nước lỗ khí mặt sen, súng…...
 • 24
 • 155
 • 0

bài 23: Cây hấp không

bài 23: Cây có hô hấp không
... hút ôxi không khí Từ kết thí nghiệm nêu trả lời câu hỏi: Cây hấp không? Giải thích sao? Cây hấp thí nghiệm cho thấy thải khí cacbônic hút khí ôxi không khí Bài 23: hấp không ? ... gia hấp trao đổi khí trực tiếp với môi trường bên ngoài? Cây hấp suốt ngày đêm Mọi quan tham gia hấp Bài 23: hấp không ? Hãy kể biện pháp kĩ thuật làm cho đất thoáng, dễ hấp? ... khí cacbônic hút ôxi không khí hấp - Sơ đồ hấp: Chất hữu + Khí ôxi Năng lượng + Khí cacbônic + Hơi nước - Cây hấp suốt ngày đêm Tất quan tham gia hấp Cây hấp vào thời gian nào?...
 • 13
 • 136
 • 0

GIÁO ÁN SINH 6_BÀI 23: CÂY HẤP KHÔNG pdf

GIÁO ÁN SINH 6_BÀI 23: CÂY CÓ HÔ HẤP KHÔNG pdf
... yêu cầu HS - Kết luận: Cây hấp rút KL nhả khí co2, hút khí o2 Hot ng Hễ HP CY Mục tiêu: HS hiểu khái niệm hấp ý nghĩa hấp - GV yêu cầu học sinh hoạt - HS đọc thông tin SGK tr động độc...
 • 5
 • 209
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : Cây hấp không ppt

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : Cây có hô hấp không ppt
... khí cacbonic  hấp thiện kiến thúc HĐ 2: (14 phút) - GV yêu cầu HS tìm hiểu thông hấp cây: tin mục SGK cho biết: ? hấp * hấp trình lấy khí ? Sơ đò tóm tắt trình hấp oxi để phân ... nghĩa quang hợp ? III Bài mới: Đặt vấn đ : Lá thực quang hợp ánh sáng mặt trời, nhã khí oxi Vậy hấp không ? Để biết hôm tìm hiểu qua Triển trai bài: Hoạt động thầy trò HĐ 1: (20 phút) Nội dung ... gia hấp hấp * Sơ đồ hấp: ? Vì phải làm cho đất tơi xốp - HS trả lời, gv giải thích, kết luận Chất HC + O2 Nlượng + CO2 + -GV gọi hs đọc phần ghi nhớ cuối H2O IV Kiểm tra, đánh gi : (4...
 • 6
 • 422
 • 0

Xem thêm