Bồi dưỡng giải toán trên máy tính cầm tay môn hóa học lớp 12

Giải toán trên máy tính cầm tay môn hóa học - Quảng Ngãi docx

Giải toán trên máy tính cầm tay môn hóa học - Quảng Ngãi docx
... thu gn - C2H2 -> A -> C2H50H -> C2H40 -> C2H302NH4 - C2H2 -> B -> C2H402 -> C2H500CCH3 -> C -> CH4 - C2H2 -> C2H3Cl -> B -> D -> CH2=CH0C2H5 - C2H2 -> C2H4Cl -> B -> C2H402 -> CH2=CH00CCH3 -> PVA ... chuyn theo chiu no? (Cho H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, S=32, K =39, Fe=56; Zn=65, Ba =137) - - - Ht - - Kè THI CHN HC SINH GII NG BNG SễNG CU LONG LN TH 13 TI AN GIANG THI MễN HểA HC Thi gian ... (0,10M), Mg2+ (0,01M), Zn2+ (0,10M), Ba2+ (0,01M) v H+ (1,00M) Hi anion no s cỏc ion SO4 2-, NO 3-, Cl-, S 2-, HSO3 2- cú th cú mt dung dch A? Ti sao? Thờm NH3 c vo dung dch A cho nng NH3 t [NH3]=1M (...
 • 9
 • 658
 • 3

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay môn Vật lý lớp 12 pdf

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay môn Vật lý lớp 12 pdf
... v tính ñ t c m L(H), ñi n tr R( Ω ) Cách gi i A V2 V1 B V K t qu ThÝ sinh kh«ng ®−îc lµm bµi thi phÇn g¹ch chÐo nµy Bài 5: (5 ñi m) M t nêm có m t AB nghiêng m t góc α , ñ t sàn n m ngang Trên ... 300 Tính chi u dài lò xo t c ñ góc c a chuy n ñ ng tròn c a v t L y g = 9,8 m/s2 α w ( ) m ¡   h h Đơn v tính chi u dài (m) t c ñ góc (rad/s) Cách gi i K t qu ThÝ sinh kh«ng ®−îc lµm bµi thi ... cho hai v t ñ ng yên b) Khi cho bi t α 60 , tính gia t c c a hai v t Đơn v góc (ñ ), gia t c (m/s2) a Cách gi i K t qu ThÝ sinh kh«ng ®−îc lµm bµi thi phÇn g¹ch chÐo nµy Bài 6: (5 ñi m) Cho m...
 • 10
 • 324
 • 1

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI QUỐC GIA VÀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN HÓA HỌC VÒNG 2

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI QUỐC GIA VÀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN HÓA HỌC VÒNG 2
... li h5n hgrp FeS2, FeS Khi xir ly *Ot -5, k*r*i"g vdi Br2 KOH du thi xby raphan img theo scv d6: - Fe(OH)3 + KBr + K2SO4 + H2O FeSz * Brz + KOH Fe(OH)3 + I(Br + K2SO4 + H2O FeS + Br2 + KOH Sau lgc, ... rf+olr+H2o - 128 8 - 129 6 -s6 158 90 od n6c thir o, 81 oH' r0t Cflu 4: ( 5,0 iliAm ) Dung dich A gdm axrtHzCzOa 0,1M vd axit 1.*#er;; hUr,oun toan to ml dung dich c6 pK,r : 1 ,25 vlr PKr2 : A cdn25 ml ... dugc t,3441ft (dktc) H2 oiua cilc ch6t Phan2:t6cao"evtadirv6i500mldungdichNaoH0,4Mklridunn6ng -;ha"l' irO'f.fr}i lugng bang kh6i luqng phan 2) thc dung v6i NaHCO: du thi 2, 6881it (dktc) baY Tinh...
 • 6
 • 222
 • 1

SKKN kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi thi giải toán trên máy tính cầm tay môn sinh học cấp THPT

SKKN kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi thi giải toán trên máy tính cầm tay môn sinh học cấp THPT
... nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi thi giải toán máy tính cầm tay môn Sinh học cấp THPT có ý nghĩa thực tiễn với công tác bồi dưỡng thi giải toán máy tính cầm tay môn Sinh học cấp THPT trường THPT ... bồi dưỡng học sinh giỏi thi giải toán máy tính cầm tay môn Sinh học cấp THPT ý nghĩa đề tài III Tính đề tài Trên thực tế công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia thi giải toán máy tính cầm tay ... cứu: Học sinh tham gia bồi dưỡng thi học sinh giỏi giải toán máy tính cầm tay môn Sinh học trường THPT số Văn Bàn - Phạm vi nghiên cứu: Công tác bồi dưỡng học sinh thi học sinh giỏi giải toán máy...
 • 18
 • 224
 • 0

TUYỂN TẬP ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN SINH HỌC THPT

TUYỂN TẬP ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN SINH HỌC THPT
... DC V O TO THNH PH NNG K THI GII TON TRấN MY TNH CM TAY NM HC 2010-2011 THI CHNH THC Mụn: SINH HC - LP 12 - CP THPT Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 25 thỏng 11 nm 2010 Cõu ... +Kiu hỡnh: 11 qu : qu vng 0,75 H T thi chớnh thc Kỡ thi chn i tuyn hc sinh gii quc gia gii toỏn bng mỏy tớnh cm tay Mụn : Sinh Hc Thi gian lm bi : 120 Ngy thi : 14/02/2012 Bi 1: Hiu sut th tinh ... 2B S GD&T VNH PHC CHNH THC K THI CHN HSG LP 11 THPT NM HC 2009 2010 THI MễN: HểA HC Dnh cho hc sinh trng THPT khụng chuyờn Thi gian lm bi : 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt Bi Cho 20,80 gam...
 • 56
 • 7,785
 • 65

ĐỀ THI giải toán trên máy tính cầm tay môn sinh học GIA LAI

ĐỀ THI giải toán trên máy tính cầm tay môn sinh học GIA LAI
... nhp tim o c l 120-140 ln /phỳt Theo em, thi gian ca chu kỡ tim tr em tng hay gim? Nhp tim ca mt em l 120 ln/ phỳt, cn c vo chu kỡ chun ngi, hóy tớnh thi gian ca cỏc pha chu kỡ tim ca em ú Gii ... phõn I s to thnh nhng loi giao t no? Tớnh s lng tng loi nucleotit mi loi hp t to thnh i c th Dd t th phn MTCT12THPT - Trang Cỏch gii Kt qu Bi 7: (5 im) loài sinh vật, giả thi t cặp NST tơng đồng ... ln nm trờn nhim sc th thng v cp gen ny phõn ly c lp vi Mt gia ỡnh m v v chng u bỡnh thng nhng li sinh mt a mc c bnh núi trờn Nu h mun sinh thờm a th hai thỡ xỏc sut s nh th no cỏc trng hp sau:...
 • 6
 • 450
 • 5

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay môn hóa lớp 12

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay môn hóa lớp 12
... HC LP 12 CP THPT Thi gian lm bi : 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi : 07 thỏng 12 nm 2008 Chỳ ý : - thi ny cú sỏu (6) trang - Hc sinh lm bi trc tip vo bn thi ny IM (ca ton bi thi) Bng ... TNH CM TAY NM 2008 HNG DN CHM THI D B Mụn: HểA HC Lp 12 cp THPT Thi gian thi: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 14/3/2008 (HDC gm 08 trang) IM CA TON BI THI Bng s Cỏc giỏm kho (H, tờn ... đợc : 4p + n3 + n4- 124 + 2n4 -n3 + 126 = 333 p = 82 Thay n1 , n2 p vào (1) (5) ta đợc hệ : 2n3 + 4n4 = 744 67n + 0,5n4 = 8233,5 1,0 n3 = 122 n4 =125 Vậy n1 = 126 n2 = 124 Các số khối : A1=208...
 • 93
 • 314
 • 0

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI QUỐC GIA VÀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN SINH HỌC

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI QUỐC GIA VÀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN SINH HỌC
... ctra n6m men, ngudi ta thu du-o c lugng COz (ml) theo tlng khoang thdi gian tucmg img voi nhiQt d0 thi nghiQm nhu sau: Thoi gian (phft) J 40c T4OC 240C 360C 520C a,27 0,83 042 0,47 1,24 2,36 3,52 ... 40m,5 thu6c c6 thli gianbdnth6i qua thAn ld gid, sau mQt thdi gian X giq ngudi tathdy n6ng ctQ thutic m6u ngudi ndy le 0,0005 mg/ml Lugng m5u tim day vdo clong mpch chtr thdi gian X gid li bao ... ll2ldy chdng binh thuong thi x5c suAt dC dAu ldng ctra hg bi benh miq kh6 il6ng Id bao nhiOu? a Ciu C6c ddnliQu sau dAy ln ddng ndng lugng di qua mQt chudi thrig 6n hQ sinh th6i gOr" ar lodi ng6,...
 • 4
 • 224
 • 3

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI QUỐC GIA VÀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN TIN HỌC

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI QUỐC GIA VÀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN TIN HỌC
... 43100 15150 13100 24 35 Blri 3: Quin ry Aet (7 tli6m) doin l6n vir ngo)i nu6c clang mudn dhu tu vlo tinh Th6i Nguy6n MOt nhirng bii todn l)m dau tlhu cdc nhi quin l11i l) viQc quin lf tii nguydn ddt ... di6n tich cfia Th6i Nguy6n c6 thd cdp cho c6c doanh nghiQp l) mQt hinh chir nhAt clucyc chia ludi thinh M x N ddt, M ddng vi N cQU cdc tludng lufi song song vyi circ canh cria hinh chii nhft DiQn ... Ghi file v[n bin LANDMR.OUT mQt si5 nh6t h "." thd hiQn tldt c6 thd diQn tich m6ng d6t trintr (tinh theo h6c-ta) c6 th6 cli.p cho mQt doanh nghiQp Vi dg: LANDMR,INP 46 LANDMR.OUT 16 # # .#...
 • 2
 • 192
 • 0

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI QUỐC GIA VÀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN SINH HỌC VÒNG 2

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI QUỐC GIA VÀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN SINH HỌC VÒNG 2
... thuf sinh noi c.o sU da dpng sinh hqc cao, chuSi ,irh vd hiQu su6t sinh thdi iao hon so vdi chuSi thirc [n thu]ng ,f, ilil;il thirc dn oiua cdc sinh vflt tr6n c4n? , - HCt Hg vd t€n: Thi sinh ... ndy' Khi nguli ta ;hddfio r-ooo gia dinh ci bO vd mp deu c6 1-6ng di5t ng6n tay. gi.ffa,hinh ndv kta" r,i'r, niry vd 20 5 ngudi kh6ng c6 ki6u ;ilili olz "e"o,i Hey giilthi;h ki5t qui theo nguy6n 1f ... b Tinh x6c su6t dO ngudi binh thucrng quAn th6 ndy k6t h6n sinh ngudi trai itAu ldng bi benh b4ch t?ng' Ciu L6ng msc trOn d6t ng6n tay gita ld mOt tinh gang.{q g:" }3 alen trOi M quy dinhlNgudi...
 • 2
 • 223
 • 1

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC TRUNG HỌC NĂM 2009-2010 MÔN HÓA HỌC THPT

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC TRUNG HỌC NĂM 2009-2010 MÔN HÓA HỌC THPT
... 6,022 1023 Hết - SGD & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM KÌ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM 2009 - 2010 Môn: HÓA HỌC Lớp 12 cấp THPT Câu 1: Hợp chất X tạo thành từ 13 nguyên tử ba nguyên ... tổng pirit Tính khối lượng brom theo lí thuyết cần để oxi hóa mẫu khoáng CÁCH GIẢI KẾT QUẢ Câu 4: Phân tử NaCl kết tinh dạng lập phương mặt tâm a) Hãy biểu diễn ô mạng sở tinh thể b) Tính số ion ... cho X vào dung dịch Na2CO3; Na2S CÁCH GIẢI KẾT QUẢ Câu 2: Một mẫu ban đầu có 0,30 mg Co 60 Sau 1,4 năm lượng Co60 lại 0,25 mg Tính chu kì bán hủy Co60 CÁCH GIẢI KẾT QUẢ Câu 3: Thực tế khoáng pirit...
 • 18
 • 515
 • 16

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2009-2010 MÔN SINH HỌC THPT

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2009-2010 MÔN SINH HỌC THPT
... nhiêu? Lời giải Đáp số -Hết KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM 2009 HDC MÔN SINH HỌC Câu 1: Lời giải a.Xác định NST loài: - Gọi x số tế bào sinh dưỡng ban đầu, y số tế bào sinh dục vùng ... Xét tính trạng màu sắc quả: -> F1: Aa x aa + Xét tính trạng hình dạng quả: -> F1: Bb x bb + Xét tính trạng chiều cao cây: -> F1: Dd x dd - Xét DT đồng thời tính trạng: + Ta thấy tích tỉ lệ cặp tính ... tính trạng lặn: y2 = 0,01 - KH có tính trạng trội : y2 + 2xy = 0,24 - KH có tính trạng trội : – ( 0,01 + 0,24 x 2) = 0,51 (1 điểm) Đáp số + TH 1: KG dị hợp tử đem lai dị hợp (AB/ab) - KH có tính...
 • 10
 • 992
 • 32

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2009-2010 MÔN TOÁN THPT

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2009-2010 MÔN TOÁN THPT
... năm số dầu dự trữ hết Tóm tắt cách giải Kết —Hết— KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2009-2010 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN BTTHPT Bài Tóm tắt cách giải f(x) = x2 + 3x - a, b, Sn = + 2n(n ... Phần tóm tắt lời giải (nếu câu đề có yêu cầu) nửa số điểm phần hay câu Nếu câu đề có yêu cầu tóm tắt lời giải học sinh không ghi lời giải lời giải sai không cho điểm câu Nếu thi u đơn vị đo ... tiêu thụ năm thứ n xn+1 = 1,05 xn Tổng dầu tiêu thụ N năm là: x1 + x2 + +xN = (1,05N - 1)A/0,05 Giải pt: (1,05N - 1)A/0,05 = 50A Ta 1,05N = 3,5 Kiểm tra máy ta có 25 < N < 26 Sau 25 năm lượng...
 • 6
 • 247
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giải toán trên máy tính cầm tay môn hóa họcđáp án kì thi chọn hsg giải toán trên máy tính cầm tay môn hoá học năm 20082009 của tỉnh thanh hoáhuon dan cham kỳ thi khu vực giải toán trên máy tính cầm tay môn hóa học năm 2010 pptxlời giải đề thi giải toán trên máy tính cầm tay môn hóa học 20092010tap huấn bồi dưỡng giải toán trên máy tính cầm taygiải toán trên máy tính cầm tay môn sinh họcđáp án thi giải toán trên máy tính cầm tay môn sinh học 2009giải toán trên máy tính cầm tay môn sinhgiải toán trên máy tính cầm tay môn vật lýđề thi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán thpt sở giáo dục đào tạo sóc can thođề thi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán lớp 9đề thi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán thpt sở giáo dục đào tạo sóc trăngde thi khu vuc giai toan tren may tinh cam ty mon hoa nam 2010đề thi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán cấp tỉnh lớp 9đề thi giai toan trên may tinh câm tay môn vât ly tinh phú yênchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả