Báo cáo học phần Quan trắc môi trường: Quan trắc chất lượng không khí trong nhà

quan trắc chất lượng không khí trong nhà

quan trắc chất lượng không khí trong nhà
... động Vật liệu nhà phát sinh: amiăng, bụi, khí radon từ loại thảm, tường, treo, I Một số vấn đề IAQ Hội Một số bệnh ô nhiễm không khí nhà gây II Quan trắc chất lượng không khí nhà Đánh giá đặc ... IAQ iệu ật l V Tố cđ nhà gôi n Tuổi nhà ộl oại bỏ ô nh iễm Tốc độ phát xạ ô nhiễm nhà Nhiệt độ độ ẩm nhà Nồng độ chất ô nhiễm bên Khả trao đổi khí với bên Các thông số quan trắc 10 Lấy mẫu đo đạc ... Tổng quan đề tài Một số vấn đề IAQ Quan trắc IAQ Giải pháp cải thiện IAQ Mục tiêu quan Xử lý số liệu trắc Vị trí Thời gian Phân tích mẫu Yếu tố ảnh hưởng Lấy mẫu Thông số quan Bảo quản trắc I...
 • 26
 • 1,413
 • 5

Tài liệu Báo cáo "Vận dụng quảnchất lượng toàn diện trong lĩnh vực kinh doanh khí hoá lỏng: những tồn tại và biện pháp khắc phục " ppt

Tài liệu Báo cáo
... (6/2011) KINH NGHIEM THUC TIJN Q ^ T p hay "khan hilm" tren thi trudng lao dong va nhflng ngfldi tai de tang sfl khae biet v l gia tri cong viec so vdi nhflng vi tri khac to chflc n h i m "gifl chan" ... 2.3 Cdc che"do phdc lai Nhu da gidi thieu d p h i n dau, cac td chflc PCP quoc t l ed mot chinh sach phuc Idi dae Sd'41 (6/2011) KINH NGHIEM THUC TIJN [ ^ ^ biet hdn ban so vdi cae doanh nghiep ... cong viec (d cae td chflc PCP qude te, khong cd ngudn doanh thu hay Idi nhuan nao nen khong the liy tfl cac ngudn doanh thu dflde) QUAN Lt KINH TE CHUC PHI CHINH P H O QUOC T^ • Xay dflng mot...
 • 6
 • 267
 • 0

Báo cáo "Vận dụng quảnchất lượng toàn diện trong lĩnh vực kinh doanh khí hoá lỏng: những tồn tại và biện pháp khắc phục " pptx

Báo cáo
... dong eua mot sdtd chflc phflc tap vi pham p h i p luat, vien trd khong cd QUAN LY KINH T£ rnm MOI TRUlOrNG KINH DOANH QUAN Ly NHA NUdc V^ Vl^N TRO PHI CHINH P H O NUdC NGOAl hieu qua hoac eo nhflng ... vdi chinh quyIn dia phUdng da tao kho khan cong tie quan ly hoac khong QUAN Lt KINH T ^ E Q UEMR MOI TRUdNG KINH DOANH QUAN Vi nghiem tuc thiic hien y k i l n chi dao ciia Thii tudng Chinh phu ... tie lam viec vdi eac dia phUdng v l cong tac Trong qua trinh xii ly cong viec hen quan den cae to chflc PCPNN, ca mat lien quan din v i n dl chinh tri, kinh te va an ninh diu dUde xem xet va can...
 • 6
 • 218
 • 0

Báo cáo hóa phân tích khoa môi trường đại học Đà Lạt

Báo cáo hóa phân tích khoa môi trường đại học Đà Lạt
... chuẩn pha KMnO4 Sử dụng dung dịch chuẩn vừa pha để định phân dung dịch sắt (II) đồng thời tăng cường kỹ cho trình thực hành phân tích môi trường thực tế III Tính toán kết pha chế hoá chất Pha chế ... Toán kết pha chế hoá chất: Kết báo cáo kết quả: Trả lời câu hỏi giải tập: Trang : 17 Trang : 17 Trang : 17 Trang : Mục đích: Tính Toán kết pha chế hoá chất: Kết báo cáo kết quả: Trả lời câu hỏi ... Tính Toán kết pha chế hoá chất: Kết báo cáo kết quả: Trả lời câu hỏi giải tập: Trang : Trang : Trang : Trang : Mục đích: Tính Toán kết pha chế hoá chất: Kết báo cáo kết quả: Trả lời câu hỏi giải...
 • 36
 • 661
 • 1

báo cáo hệ thống quảnchất lượng môi trường theo iso 14001

báo cáo hệ thống quản lý chất lượng môi trường theo iso 14001
... - Hệ thống quản ISO 14001: 2010 - Hệ thống quản chất lượng ISO 9001: 2008 - Hệ thống quản an toàn & sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001: 2004 Nội dung Lưu đồ Giải thích Quản khối lượng, ... môi trường, dù bất lợi có lợi, toàn phần khía cạnh môi trường tổ chức gây * Hệ thống quản môi trường Một phần hệ thống quản tổ chức sử dụng để triển khai áp dụng sách môi trường, quản ... dụng, tái chế, xử lý, tiêu hủy, thải loại chất thải Tài liệu tham khảo - Sổ tay môi trường tổ chức - Luật bảo vệ môi trường 2005 - Tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 Hệ thống quản môi trường hướng dẫn...
 • 85
 • 1,676
 • 36

Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình

Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình
... 2.2 Quan điểm sử dụng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình Hiện nay, vấn đề sản xuất lượng hạt nhân để sử dụng cho mục đích hòa bình lựa chọn quan tâm quốc gia nhằm giải vấn đề lượng môi trường ... thụ lượng giới Và vấn đề sử dụng lượng hạt nhân nói chung sử dụng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình nói riêng gây nhiều tranh cãi nhiều quốc gia giới II TRÌNH BÀY VẤN ĐỀ 2.1 Sử dụng lượng hạt ... cho mục đích hòa bình; nhiên, phủ nhận lợi ích to lớn mà lượng hạt nhân mang lại vấn đề lượng môi trường mà giải Dưới ba lí cho quan điểm ủng hộ việc sử dụng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình...
 • 10
 • 410
 • 2

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giấy Hải Hưng tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giấy Hải Hưng tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh
... Vinh phối hợp với nhóm sinh viên H.5, lớp MTK6 trường ĐHSP KT Hưng Yên tiến hành lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho Dự án đầu xây dựng Nhà máy giấy Hải Hưng Nghi Kim, thành phố ... phố Vinh 1.2 Mô tả sơ lược loại hình dự án: 1.2.1 Các thông tin chung dự án: a) Tên dự án: Tên dự án "DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY GIẤY HẢI HƯNG TẠI XÃ NGHI KIM, THÀNH PHỐ VINH" b) Chủ dự án ... Đầu xây dựng nhà máy giấy Hải Hưng Nghi Kim, thành phố Vinh nhóm sinh viên H.5 lớp MTK6 – Trường ĐHSP KT Hưng Yên thực Ngoài ra, Chủ đầu Dự án nhận giúp đỡ Cơ quan sau: - UBND Nghi Kim,...
 • 16
 • 529
 • 9

Nghiên cứu xác lập mạng lưới điểm quan trắc chất lượng không khí cụm và khu công nghiệp phục vụ công tác giám sát chất lượng môi trường không khí Hà Nội giai đoạn 2010 - 2030

Nghiên cứu xác lập mạng lưới điểm quan trắc chất lượng không khí cụm và khu công nghiệp phục vụ công tác giám sát chất lượng môi trường không khí Hà Nội giai đoạn 2010 - 2030
... NHIÊN LƯU QUANG SÁNG NGHIÊN CỨU XÁC LẬP MẠNG LƯỚI ĐIỂM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ CỤM VÀ KHU CÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2010 2030 ... không khí cụm khu công nghiệp phục vụ công tác giám sát chất lượng môi trường không khí Nội, giai đoạn 2010 - 2030 với mong muốn tạo sở để xây dựng hệ thống điểm quan trắc chất lượng không khí ... thống mạng lưới điểm quan trắc Nội nhiều bất cập, không đáp ứng trình công nghiệp hóa, đại hóa thủ đô Nội Chính đề tài nghiên cứu Nghiên cứu xác lập mạng lưới điểm quan trắc chất lượng không...
 • 126
 • 498
 • 0

Nghiên cứu xác lập mạng lưới điểm quan trắc chất lượng không khí làng nghề phục vụ công tác giám sát và quảnchất lượng môi trường không khí Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2010-2030

Nghiên cứu xác lập mạng lưới điểm quan trắc chất lượng không khí làng nghề phục vụ công tác giám sát và quản lý chất lượng môi trường không khí Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2010-2030
... THỊ TÚ OANH NGHIÊN CỨU XÁC LẬP MẠNG LƢỚI ĐIỂM QUAN TRẮC CHẤT LƢỢNG KHÔNG KHÍ LÀNG NGHỀ PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ THÀNH PHỐ HÀ NỘI, GIAI ĐOẠN 2010 - ... cập, không đáp ứng trình công nghiệp hóa, đại hóa thủ đô Hà Nội Chính đề tài nghiên cứu Nghiên cứu xác lập mạng lưới điểm quan trắc chất lượng không khí làng nghề phục vụ công tác giám sát quản ... quản chất lượng môi trường không khí thành phố Nội, giai đoạn 2010 - 2030” nhằm đáp ứng mục tiêu có hệ thống điểm quan trắc không khí tối ưu làng nghề cho TP Hà Nội Chƣơng 1: Tổng quan...
 • 123
 • 342
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO CHẤT THẢI RẮN Ở VIỆT NAM

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO CHẤT THẢI RẮN Ở VIỆT NAM
... NỘI DUNG TRÌNH BÀY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤẤ T DO CHẤẤ THẢI T RẮẤ ViỆT N NAM TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN 1.1 Khái niệm chất thải rắẤ : n Chất thải rắn toàn loại vật chất người loại bỏ hoạt động ... ô nhiễm đất 3 HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO CHẤT THẢI RẮN VIỆT NAM - Nguồn chất thải rắn có nhiều, chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn ngành khai thác mỏ, rác đô thị, chất ... Để hạn chế việc ô nhiễm thải chất thải rắn, nhiều nước có biện pháp xử lý chất thải rắn nghiêm ngặt như: phân loại chất thải, tận dụng thu hồi lại chất thải, xử lý chất thải độc hại nguy hiểm...
 • 20
 • 243
 • 0

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án bệnh viện đa khoa tư nhân hà giang

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án bệnh viện đa khoa tư nhân hà giang
... Phòng khám đa khoa Giang nhận vấn Trung tâm Khoa học Công nghệ Môi trường (CESAT) tiến hành xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án Bệnh viện đa khoa nhân Giang nhằm ... môi trường tốt trình hoạt động, cung cấp sở khoa học cho quan quản lý môi trường công tác quản lý giám sát môi trường 4 CHƯƠNG MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 TÊN DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN HÀ GIANG ... Đối ng quy mô chịu tác động giai đoạn hoạt động dự án Thành phần môi trường mức độ chịu tác động hoạt động dự án đưa bảng sau: Bảng 3.17 Thành phần môi trường mức độ chịu tác động hoạt động dự...
 • 53
 • 214
 • 0

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án bệnh viện đa khoa tư nhân Hà G

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án bệnh viện đa khoa tư nhân Hà G
... Công nghệ Môi trường (CESAT) tiến hành xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án Bệnh viện đa khoa nhân Giang nhằm có sở để Công ty g n giữ môi trường tốt trình hoạt động, ... tác động giai đoạn xây dựng Thành phần môi trường mức độ chịu tác động hoạt động xây dựng dự án trình bày bảng sau: 34 34 Bảng 3.16 Tóm tắt tác động trình xây dựng đến môi trường TT Hoạt động ... xây dựng tiến hành thời gian ngắn, trình xây dựng dự tác động đến môi trường nước, động – thực vật người dân 3.2.2 Đối ng quy mô chịu tác động giai đoạn hoạt động dự án Thành phần môi trường...
 • 57
 • 61
 • 0

Nghiên cứu xác lập mạng lưới điểm quan trắc chất lượng không khí làng nghề phục vụ công tác giám sát và quảnchất lượng môi trường không khí thành phố hà nội, giai đoạn 2010 2030

Nghiên cứu xác lập mạng lưới điểm quan trắc chất lượng không khí làng nghề phục vụ công tác giám sát và quản lý chất lượng môi trường không khí thành phố hà nội, giai đoạn 2010  2030
... sơ đồ mạng lưới điểm quan trắc mô đường tròn đồng tâm sau: Hình 3.5 Sơ đồ mô mạng lưới điểm quan trắc môi trường không khí làng nghề địa bàn thành phố Nội b Xác định mạng lưới điểm quan trắc ... số chất lượng môi trường tổng hợp để phân vùng chất lượng môi trường đánh giá tính khả biến chất lượng môi trường làng nghề Ứng dụng sở thuyết hàm ngẫu nhiên: Để thiết lập mạng lưới điểm quan ... nghiên cứu Các làng nghề địa bàn thành phố Nội Chuỗi số liệu nghiên cứu, khảo sát CLKK làng nghề (tham khảo từ dự án Lập quy hoạch mạng lưới quan trắc CLKK cố định địa bàn Thành phố Nội...
 • 23
 • 228
 • 0

Mẫu báo cáo công tác quảnchất lượngchất lượng công trình xây dựng

Mẫu báo cáo công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng
... đó) Công tác nghiệm thu: phận công trình, giai đoạn xây dựng hoàn thành thực kỳ báo cáo Đánh giá chất lượng phận công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục công trình toàn công trình xây dựng ... án đầu tư xây dựng công trình) II Nội dung báo cáo thường kỳ: Tóm tắt tiến độ thi công xây dựng công trình Những sửa đổi trình thi công so với thiết kế phê duyệt (nêu sửa đổi lớn, sửa đổi, ... kỳ báo cáo Sự cố khiếm khuyết chất lượng, có : thời điểm xảy ra, vị trí, thiệt hại, nguyên nhân, tình hình khắc phục Dự kiến kế hoạch nghiệm thu kỳ báo cáo Các thông số kỹ thuật chủ yếu công trình...
 • 2
 • 2,263
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: mang luoi quantrac chat luong nuoc mang luoi quan trac chat luong khong khi mang luoi quan trac moi truong datbáo cáo công tác quản lý chất lượng công trìnhbáo cáo tốt nghiệp quản trị chất lượngbáo cáo thực tập quản trị chất lượngbáo cáo thực tập quản lý chất lượngbáo cáo thực tập quản trị chất lượng sản phẩmbáo cáo thực tập quản lý chất lượng sản phẩmbáo cáo bài tập quản trị chất lượng thực phẩm2 5 kết quả quan trắc chất lượng không khí khu dân cư gần công ty cổ phần xi măng bỉm sơn năm 2011quan trắc chất lượng không khísố liệu quan trắc chất lượng không khí2 7 kết quả quan trắc chất lượng không khí khu dân cư cạnh khu công nghiệp bỉm sơnhiện trạng mạng lưới điểm quan trắc chất lượng không khí quốc giahệ thống quan trắc chất lượng không khí nền và nền vùng quốc giahệ thống quan trắc chất lượng không khí ở tp hồ chí minhBM02.DV01 Giay dang ky TT nguoi lien quanBM03.DV1 Giay yeu cau rut tienhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anX1J3ZklBLW1Namshttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anbld0UnpkWFBGalkBM07.DV1 Giay xac nhan gui tien k viet k van tayBM08.DV1 Xac nhan so du KHCNBM10.DV1 Giay dang ky TT nguoi lien quanhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anRDcyYk1tS2plMnMBài 4. Tìm hiểu thư điện tửBM06.DV2 Giay yeu cau dich vuVan ban sao luc 290 (QD 1314)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMG9ZOG1fY01CWHMVan ban sao luc 295 (QD433 TT)Van ban sao luc 297 (QD 1154 NHNN)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTWFOUFZPNGFSbFUhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anS3ZDMTBrYk5FZzgVan ban sao luc 370 (QD 807)Van ban sao luc 371 (CT 922)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3and19RcVBGZVAtalUVan ban sao luc 358 (TT 13 BTTTT)