Ma trận đề kiểm tra 1 tiết HKI lớp 10 (2014 2015)

De,dap an,ma tran de KIEM TRA 1 tiet HKI.

De,dap an,ma tran de KIEM TRA 1 tiet HKI.
... vô sản Trung Quốc” xảy vào thời gian nào? A- 5 /19 66 B- 12 /19 66 C- 5 /19 68 D- 12 /19 98 3- Năm xem “ Năm châu Phi”? A 19 45 B 19 55 C 19 60 D 19 65 4- Sau 19 45, quốc gia sau không tham gia khối SEATO? ... chiến tranh giới thứ hai? • Trước 19 45: Các nước châu Á chịu bóc lột, nô dịch nặng nề nước đế quốc thực dân (1 ) • Sau 19 45: - Sau ch/tr TG II đến cuối năm 50, hầu châu Á giành độc lập (1 ) - ... 19 84, BRu Nây thành viên thứ tổ chức ASEAN - 7 /19 95, Việt Nam thành viên thứ tổ chức ASEAN - 7 /19 97, Lào Mi-an-ma gia nhập ASEAN - 4 /19 99, Căm-pu-chia thành viên thứ 10 tổ chức ASEAN → Đến 19 99,...
 • 6
 • 307
 • 0

Ma trận đề kiểm tra một tiết HKI VL 10- Chuẩn

Ma trận đề kiểm tra một tiết HKI VL 10- Chuẩn
... tiết thuyết LT VD LT VD Chương I Động học chất điểm 14 10 7 50 50 Tổng 14 10 7 50 50 b) Tính số câu hỏi điểm số cho cấp độ Cấp độ Nội dung (chủ đề) Số lượng câu (chuẩn cần kiểm tra) Trọng...
 • 2
 • 290
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HKI lớp 10 CB

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HKI lớp 10 CB
... f(2007) c f (10 0009) < f (10 0000) b f (10 95) > f(205) d f(2) < f (- 3) 3x+9 : x2 + b D = ¡ \ { 1; 1} 16 Tập xác định hàm số y= D = ¡ \ { 1} a c D = ¡ \ {0} d D = ¡ II.Tự luận : (6đ) 1. Lập bảng biến ... 11 .Hàm số đồ thị hàm số sau đồng biến ¡ : − 2)x − b y=-x+3 1 − )x + m + 200 207 d y=( − 4)x + 2m − a y=( c y= ( 12 .Hàm số y=3x : a Không chẵn , không lẻ b Chẵn c lẻ d Cả a , b, c sai 2x3 − 13 ... 2.a.Viết phương trình đường thẳng qua A(2;3) song song với Ox (1 ) b Xác định Parabol y = ax + bx + c biết parabol qua A(3 ;1) có đỉnh I (1; 5) (1 ) x3 + x Xét tính chẵn ,lẻ hàm số sau : y= x +2 x ...
 • 2
 • 2,558
 • 4

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA . LẦN II. HKILỚP 10 MÔN TIẾNG ANH pdf

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA . LẦN II. HKI – LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH pdf
.. . that D whom 10 This morning I bought a newspaper and ………… . magazine THPT Tháp Chàm PRTC, Ninh Thuận: thptthapcham@ninhthuan.edu.vn Trang 3/5 A an B the C Ø D a 11 In the early 1910s,……………………were .. . câu: 32 Tổng số điểm: 10 Tỉ lệ : 100 % Số câu: 16 Số điểm: 4,75 47,5% Số câu: 13 Số điểm: 4,25 42,5% ONE PERIOD TEST (2) Grade : 10 MARKS Name: ………………………………… Class: 10 A B C D 0 0 0 0 0 0 .. . 0 10 0 0 11 0 0 12 0 0 A B C D 13 0 0 14 0 0 15 0 0 16 0 0 17 0 0 18 0 0 19 0 0 20 0 0 21 0 0 22 0 0 23 0 0 24 0 0 A TỰ LUẬN THPT Tháp Chàm PRTC, Ninh Thuận: thptthapcham@ninhthuan.edu.vn Trang...
 • 5
 • 2,798
 • 92

Ma trận, đề kiểm tra 1 tiết môn Địa Lí 6 (12-13-HKI)

Ma trận, đề kiểm tra 1 tiết môn Địa Lí 6 (12-13-HKI)
... ………… ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN ĐỊA LÍ HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2 012 -2 013 I.Trắc nghiệm: (3 điểm) Câu 1: (2đ) 1. 1.C (0,5 đ) , 1. 2.A (0,5 đ) , 1. 3.B (0,5 đ) , 1. 4.D (0,5 đ) Câu 2: (1 ) 1) hình vẽ (0,25đ), ... Nam – Tây Bắc (0,5đ) b) (1 ) Học sinh ghi tọa độ đia điểm 0,5 điểm 300Đ 200Đ A 200B B 10 0N MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - MÔN ĐỊA LÍ HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2 012 -2 013 Chủ đề (nội dung, chương)/Mức ... 900000 : 7000000 : 18 000000 Tương ứng thực địa (km) 0 ,1 70 18 0 Câu 3: (2,0đ) a) (1 ) - Hướng từ địa điểm A đến địa điểm D: Đông Bắc – Tây Nam (0,5đ) - Hướng từ địa điểm B đến địa điểm C: Đông Nam...
 • 4
 • 314
 • 2

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết khối 11

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết khối 11
... độ Nội dung CTCT-Danh pháp Đònh nghóa 2,0 0,25 0,5 0,25 1, 5 0,75 1, 0 0,5 2,5 5,5 1, 5 1, 75 1, 5 0,5 2,5 10 ,0 20 V .Ma trận đề số 4: *MA TRẬN ĐỀ Mức độ Nội dung Đồng đẳng, đphân hiđrôcacbon thơm Hợp ... 1, 25 0,25 0,5 1, 0 2,0 2,0 3 2,5 1, 5 0,75 0,75 1, 0 3,5 4,0 16 6,0 MA TRẬN ĐỀ Biết TN Hidrocacbon không no Hiểu TL 0,5 Hidrocacbon thơm TN 2,5 Tổng 0,25 3,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 1 0,25 1, 5 ... 2,5 1 1,5 0,25 1, 5 2,5 0,5 TL 0,25 Ancol - Phênol Vận dụng TN TL 0,25 0,25 Dẫn xuất halogen Anđêhit -Xêton Axit cacboxilic Tổng 0,25 1, 5 0,5 1 0,25 1 4 0,5 2,0 Mức độ Nội dung 0,5 1, 0 0,25 VI Ma...
 • 3
 • 2,054
 • 14

Tài liệu MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 3, HKII ( 2011-2012) Môn: Tiếng Anh 12 (chuẩn) đề thi 122 docx

Tài liệu MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 3, HKII ( 2011-2012) Môn: Tiếng Anh 12 (chuẩn) Mã đề thi 122 docx
... Email: thptlequydon@ninhthuan.edu.vn Trang 4/5 BÀI KIỂM TRA SỐ – LỚP 12 CƠ BẢN ĐÁP ÁN MÃ DỀ 12 2 made 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 ... 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... ĐÔN ( thi gồm 03 trang) ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN Năm học 2 011 -2 012 Môn: Tiếng Anh, Lớp 12 (chương trình chuẩn) Thời gian làm bài: 45 phút (Học sinh không sử dụng tài liệu. ) đề thi 12 2 Mark...
 • 5
 • 850
 • 10

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KÌ II SINH HỌC 10

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KÌ II SINH HỌC 10
... ở: A, đầu B, Giữa C, sau D, cuối Câu 5: Trong trình giảm phân, tượng trao đổi chéo xảy sau đây? A, đầu I B, I C, sau I D, đầu II E, II Câu 6: Câu sau Sai nói sinh ... A, Ánh sáng (1) chất hữu (2) B, Chất hữu (1) CO2 (2) C, Chất vô (1) CO2 (2) D, Ánh sáng (1) CO2 (2) Câu 15 : Nguồn lượng (1) nguồn cacbon (2) vi sinh vật hoá tự dưỡng : A, Hoá học (1) chất hữu ... (1) Chất hữu (2) C, Chất vô (1) CO2 (2) D, Ánh sáng (1) CO2 (2) Câu 16 : Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật hiểu tăng …… Tế bàoc quần thể A, Kích thước B, số lượng C, Cả A B D, A B Câu 17 :...
 • 3
 • 2,199
 • 74

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 – HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2011 - 2012 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN ) đề 570 ppt

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 – HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2011 - 2012 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN ) Mã đề 570 ppt
... KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN - HỌC KỲ LỚP 11 VĂN - CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN - NĂM HỌC: 2 011 2 0 12 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 đề 570 ... 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 ... CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (Đề kiểm tra gồm 03 trang) Họ tên học sinh: ………………………… ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT (Bài số 3) Học kỳ II Năm học: 2 011 2 0 12 Môn: Tiếng Anh Lớp :11 (Chương trình chuẩn) Thời gian làm bài:...
 • 7
 • 1,511
 • 30

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 – HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2011 - 2012 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN ) đề 169 ppt

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 – HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2011 - 2012 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN ) Mã đề 169 ppt
... Trang 7/8 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ... ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 169 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 ... 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A A C C B A C D C D B C A D C A B B A...
 • 8
 • 589
 • 2

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 3, HKII ( 2011-2012) Môn: Tiếng Anh 12 (chuẩn) đề 132 docx

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 3, HKII ( 2011-2012) Môn: Tiếng Anh 12 (chuẩn) Mã đề 132 docx
... A A A A A A A A A 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 209 209 209 209 ... Quý Đôn Học kỳ II, Năm học 2 011 -2 012 Môn: Tiếng Anh 12 (chuẩn) Thời gian làm bài: 45 phút (4 0 câu trắc nghiệm, câu 0.25 điểm) ( Đề kiểm tra gồm trang) đề 13 2 (Học sinh không sử dụng tài liệu) ... 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 11 12 13 14 A D D C B C B D C B B C A A A C B D D B...
 • 10
 • 661
 • 7

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết nghề kì 2

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết nghề kì 2
... từ 14 h đến 17 h ngày tuần Khai giảng ngày 27 /09 IV LỊCH HỌC BUỔI SÁNG VÕ CHIỀU VẼ MÚA ĐÀN GIATH N ỜI Thứ Thứ (Từ 14 h30(Từ 15 h -17 h) 16 h30) Thứ Thứ Thứ Thứ h h h h h h (Từ -8 ) (Từ -9 ) (Từ 14 -16 ... đề) Học sinh làm lưu thư mục gốc ổ đĩa D tên Baithi???? (???? SBD), ví dụ: Baithi19 72. xls Tạo bảng tính sau lập công thức điền liệu vào ô có dấu hỏi (?): Thứ (Từ 7h-9h) A B STT Họ tên 10 11 12 ... ĐIỂM MÔN TIN HỌC - HỌC KỲ I NĂM HỌC 20 09 - 2 010 Điểm Điểm Điểm KT học kỳ miệng hệ số hệ số 7 8 8 4 8 9 9 9 9 9 9 9 Điểm kiểm tra học kỳ cao nhất: ? Điểm kiểm tra học kỳ thấp nhất: ? Điểm trung...
 • 2
 • 747
 • 2

Ma tran de kiem tra 1 tiet

Ma tran de kiem tra 1 tiet
... (1 ) A B a phóng to / thu nhỏ trang tính Cách ghép với … b mở hộp thoại thiết đặt trang với … c / ẩn đường lưới với … d hiển thò trang in e hiển thò trang in trước với … II Tự luận (5đ) Câu 1: ... CƠNG TRỨ MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA KÌ II MƠN: TIN HỌC NĂM HỌC 2009 – 2 010 I/ MA TRẬN TÊN BÀI HỌC CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Tổng câu II/ ĐỀ KIỂM TRA I ... CƠNG TRỨ MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA KÌ II MƠN: TIN HỌC NĂM HỌC 2009 – 2 010 I/ MA TRẬN TÊN BÀI HỌC CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Tổng câu II/ ĐỀ KIỂM TRA I...
 • 5
 • 419
 • 0

Ma trận đề kiểm tra một tiết HKI VL 11- Chuẩn

Ma trận đề kiểm tra một tiết HKI VL 11- Chuẩn
... trở pin Hình thức kiểm tra: kiểm tra tiết, trắc nghiệm khách quan, 20 câu a) Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình Nội dung Tổng số tiết Lí thuyết Số tiết thực Trọng ... 10.5 12.5 45 55 b) Tính số câu hỏi điểm số cho cấp độ Cấp độ Nội dung (chủ đề) Trọng số Số lượng câu (chuẩn cần kiểm tra) Điểm số Cấp độ 3, Chương I Điện tích, điện trường 21 4,2 ≈ 2,0 Chương...
 • 2
 • 235
 • 0

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết văn 6

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết văn 6
... Số câu : 1, 5 SĐ : Tỉ lệ : 50% Số câu: ½ Số điểm: Số câu : 1, 5 SĐ : Tỉ lệ : 30% Số câu: Số điểm Số câu : SĐ : Tỉ lệ : 20% Số câu: Số điểm: Số câu : SĐ : 10 Tỉ lệ : 10 0% Đề 2: Cấp độ Chủ đề Truyện ... câu : 1, 5 Số câu : 1, 5 TS điểm : SĐ : SĐ : Tỉ lệ : Tỉ lệ : 50% Tỉ lệ : 30% Số câu: Số điểm Số câu : SĐ : Tỉ lệ : 20% Số câu: Số điểm: Số câu : SĐ : 10 Tỉ lệ : 10 0% Đề 3: Cấp độ Nhận biết Chủ đề ... câu: ½ Số điểm: Số điểm: Số câu : 1, 5 Số câu : 1, 5 SĐ : SĐ : Tỉ lệ : 50% Tỉ lệ : 30% nghĩa chi tiết Thánh Gióng bay trời sau đánh tan quân xâm lược Số câu :1 Số câu : Số điểm :2 Số điểm : Số...
 • 7
 • 292
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: ma trận đề kiểm tra 1 tiết vật lý 10ma trận đề kiểm tra 1 tiết công nghệ 10ma tran de kiem tra 1 tiet tin lop 9ma trận đề kiểm tra 1 tiết sinh học 10ma trận đề kiểm tra lần ii hki lớp 10 môn tiếng anh pdfđề kiểm tra 1 tiết hki lớp 10 nang caoma trận đề kiểm tra 1 tiết môn sử 9ma trận đề kiểm tra 1 tiết địa 6ma tran de kiem tra 1 tiet sinh 11ma tran de kiem tra 1 tiet toan 11ma trận đề kiểm tra 1 tiết môn toán 11ma trận đề kiểm tra 1 tiết công nghệ 8ma trận đề kiểm tra 1 tiết địa lí 7ma trận đề kiểm tra 1 tiết sinh học 12ma tran de kiem tra 1 tiet mon sinh 11CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học