Đồ án lưới điệnGVHD Lê Thành Doanh

Ứng dụng phương pháp mờ trượt để điều chỉnh công suất trong bộ biến đổi điện năng kép gió lưới điện

Ứng dụng phương pháp mờ trượt để điều chỉnh công suất trong bộ biến đổi điện năng kép gió  lưới điện
... cho phép ñi u n ñ c l p công su t tác d ng công su t ph n kháng b ng ñi n áp rotor ñư c phát b i m t b chuy n ñ i ñây công su t tác d ng ph n kháng ñư c ñi u n riêng l Công su t tác d ng ñư c ... Ls ; Rs g= ωs − ω ; ωs NG D NG PHƯƠNG PHÁP M CH NH B Lm L s Lr (3.12) TRƯ T Đ ĐI U σ = 1− BI N Đ I Dòng rotor ( quan h v i công su t tác d ng công su t ph n kháng công th c 3.10) xem xét phù h ... DC công su t phát c a DFIG Trong su t trình s t lún ñi n áp, b ñi u n ñã ñi u ch nh ñư c ñi n áp DC công su t ph n kháng h th ng l y l i ñi n áp mong mu n sau g n b n chu kỳ Nhưng t c ñ gió công...
 • 25
 • 515
 • 1

xây dựng kế hoạch giá thành & biện pháp hạ giá thành sản phẩm tại công ty sản xuất thiết bi lưới điện minh khai

xây dựng kế hoạch giá thành & biện pháp hạ giá thành sản phẩm tại công ty sản xuất thiết bi lưới điện minh khai
... chung tình hình sản xuất kinh doanh Công ty 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty sản xuất thiết bi điện Minh Khai: Công ty sản xuất thiết bi lưới điện Minh Khai thành lập ngày ... sản phẩm Công ty, để có đánh giá thực tế vấn đề ta phân tích bi n đổi chi phí giá thành đơn vị sản phẩm từ phát tăng giảm yếu tố giá thành sản phẩm giúp Công ty bi t khai thác việc giảm giá thành ... mà Công ty nhập thường xuyên nên so sánh việc đánh giá công tác hạ giá thành sản phẩm Do việc Công ty chưa thực coi trọng công tác kế hoạch hoá công tác quản lý chi phí kế hoạch hạ giá thành Công...
 • 45
 • 144
 • 0

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 1 doc

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 1 doc
... 18 ,00 18 ,60 23,55 14 ,04 17 ,43 18 ,40 17 ,35 14 ,53 Qmin (MVAr) 9,20 Smax (MVA) 42,22 34 ,12 35,29 44,70 32,22 40 42,22 32,94 33,33 Smin (MVA) 21, 11 17,06 17 ,65 22,35 16 ,11 20 21, 11 16,47 16 ,67 Loại phụ ... Bảng 1. 1 Số liệu phụ tải Phụ tải Pmax (MW) 38 29 30 38 29 36 38 28 30 Pmin (MW) 19 14 ,5 15 19 14 ,5 18 19 14 15 cos ϕ 0,9 0,85 0.85 0,85 0,9 0,9 0,9 0,85 0,9 Số liệu Qmax (MVAr) 18 ,40 18 ,00 18 ,60 ... điều chỉnh điện áp Điện áp thứ cấp 9,00 9,30 11 ,78 7,02 8,72 9,20 8,68 7,27 I I I I I I I I I KT KT KT KT KT KT KT KT KT 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1. 1.4 Kết luận Ở hai nguồn có phụ tải số nên...
 • 9
 • 202
 • 1

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 2 pps

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 2 pps
... điện PN2 = PF -Ptd-PN- Δ PN Trong mục (2. 1.1.a) tính được: PN = 1 42 MW, Δ PN = 7,10 MW Do đó: PN2 = 18 0-1 8-1 4 2- 7 ,10 = 12, 9 MW QN2 = 12, 9.0,6197 = 8,00 MVAr Vì dòng điện chạy đường dây N -2 không ... j18,59 60,00 100,8 525 N -4 38 + j23,55 85,44 114 ,28 63 HT-5 29 + j14,05 50,00 98,3946 N -6 36 + j17,44 64,03 109,7970 HT-7 38 + j18,40 36,06 110,1416 HT-8 28 + j17,35 41 ,23 95,9946 HT-9 30 + j14,53 ... kết tính toán phần (1 .2) ta có: Pkt = 20 4 MW, Ptd = 24 MW Từ sơ đồ mạng điện (3 .2) ta có: PN = P1 + P3+ P4 + P6 = 1 42 MW Δ PN = 5%PN = 7,10 MW Do đó: PN2 = 20 4- 2 4- 14 2- 7,10 = 30,9 MW Công suất...
 • 9
 • 203
 • 0

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 3 docx

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 3 docx
... 13, 6 419,88 231 ,92 169,14 209,96 39 7,96 172,89 174,96 38 0 33 0 265 510 38 0 33 0 33 0 510 33 0 33 0 120 95 70 185 120 95 95 185 95 95 70,7 31 ,6 36 ,1 64,0 50,0 36 ,1 60,0 63, 2 44 ,3 41,2 km l, m m 0 ,33 ... 38 +j18,40 30 ,9+j19,15 1,9 +j1,18 30 +j18,59 38 +j22,55 29+j14,05 36 +j17,44 38 +j18,40 28+j17 ,35 30 +j14, 53 N -2 2-HT N -3 N -4 HT-5 N -6 HT-7 HT-8 HT-9 S, MVA dây Đường Thiết kế lưới điện N -1 ... kV N -1 38 + j18,40 41, 23 110,58 N -2 30 ,9 + j19,15 44,72 100,74 2-HT 1,9 + j1,18 63, 25 42,00 N -3 68 + j42,14 60,00 147,05 3- 4 38 + j 23, 55 36 ,06 110,14 HT-5 29 + j14,05 50,00 98 ,39 N -6 36 +...
 • 9
 • 181
 • 0

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 4 pptx

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 4 pptx
... 87 ,48 30+j 14, 53 HT-9 87 ,48 95 86 ,44 28+j17,35 7-8 86 ,44 185 196,98 66+j35,75 HT-7 196,98 95 1 04, 98 36+j17 ,44 3-6 1 04, 98 95 84, 57 29+j 14, 05 HT-5 84, 57 120 115,96 38+j23,55 3 -4 115,96 300 3 14, 54 ... dây Δ Ubt, % Δ Usc, % N -1 3,06 6,12 HT-5 3,23 6 ,46 N -2 3,37 6, 74 3-6 3,30 6,60 2-HT 0,36 0,72 HT-7 3,86 7,72 N -3 8,75 17,50 7-8 2,37 4, 74 3 -4 3,00 6,00 HT-9 4, 72 9 ,44 Bảng 3.9 Các giá trị tổn ... 38+j18 ,40 68,9+j37,55 1,9 +j1,18 1 04 +j59,58 38+j23,55 29+j 14, 05 36+j17 ,44 66+j35,75 28+j17,35 30+j 14, 53 N -2 2-HT N -3 3 -4 HT-5 3-6 HT-7 7-8 HT-9 S, MVA 2-1 dây Đường Khoa Sư phạm kỹ thuật 34 Phan...
 • 9
 • 142
 • 0

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 5 ppt

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 5 ppt
... 37,96+j23 ,53 30.04+j18,61 7,96+j4,92 29+j14, 05 36+j17,44 66+j 35, 75 2-HT N -3 N -4 3-4 HT -5 N -6 HT-7 28+j17, 35 1,9 +j1,18 N -2 30+j14 ,53 7-8 30,9+j19, 15 N -1 HT-9 87,48 86,44 196,98 104,98 84 ,57 49,16 ... 20249,22 2-HT 70 63, 25 14 ,54 1,90 1,18 0,006 208 21049,60 N -3 95 60,00 9,90 30,00 18 ,59 1,019 283 27168,00 N -4 120 85, 44 11 ,53 38,00 23 ,55 1,904 354 48393,22 HT -5 95 50,00 8, 25 29,00 14, 05 0,708 ... 1 85, 47 234,41 6,80 95, 40 110,80 IBT, A 87,48 86,44 196,98 104,98 84 ,57 49,16 1 85, 47 234,41 6,80 95, 40 110,80 mm Ftt, 95 95 1 85 95 95 70 1 85 240 70 95 120 mm Ftc, 330 330 51 0 330 330 2 65 510 605...
 • 9
 • 211
 • 0

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 6 doc

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 6 doc
... 0,708 283 268 23 ,68 3 -6 95 41,20 6, 80 36, 00 17,44 0,899 283 1 865 5, 36 HT-7 185 36, 06 3,07 66 ,00 35,75 1,723 441 25443,94 7-8 95 31 ,62 6, 04 28,00 17,35 0,542 283 14317,54 HT-9 Tổng 95 70,71 11 ,67 30,00 ... 354 17592,38 HT-5 95 50,00 8,25 29,00 14,05 0,708 283 268 23 ,68 3 -6 95 41,20 6, 80 36, 00 17,44 0,899 283 1 865 5, 36 HT-7 185 36, 06 3,07 66 ,00 35,75 1,723 441 25443,94 7-8 95 31 ,62 6, 04 28,00 17,35 ... 3,77 68 ,90 37,55 1,918 441 31258,08 2-HT 70 63 ,25 14,54 1,90 1,18 0,0 06 208 55107, 36 N -3 300 60 ,00 3,30 104,0 59,58 3,918 500 48000,00 3-4 120 36, 06 4, 86 38,00 23,55 0,803 354 17592,38 HT-5 95...
 • 9
 • 193
 • 0

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 7 docx

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 7 docx
... 28,820+j19 ,78 0 31, 277 +j16,468 -1 , 073 +j13,291 30,4 67 + j4,383 30,4 67 +j5,803 -1 ,2 87+ j13,286 30, 175 +j15,2 37 28, 172 +j18,936 38,208+j20,914 29,1 67+ j15,289 S”,MVA 1,42 1, 97 2.26 1,32 1, 17 1,61 VAr ... MVA 0, 07+ j0,48 0,935+j21 ,75 38+j18,40 N -3 9,90 + j12,90 1,59 0, 07+ j0,48 0,935+j21 ,75 30+j18,59 N -4 11,53 +j 17, 93 2,30 0, 07+ j0,48 0,935+j21 ,75 38 +j23,55 N -6 10,56 + j13 ,76 1 ,7 0, 07+ j0,48 ... 0,935+j21 ,75 36+j 17, 44 Đường dây Zd , N -1 Ω Khoa Sư phạm kỹ thuật Ω MVA 58 Phan Thành Trung S’, Khoa Sư phạm kỹ thuật 39, 077 +j22,094 31,191+j20 ,76 0 40,132+j 27, 922 37, 644+j20,608 MVA 39, 077 +j20 ,75 4...
 • 9
 • 177
 • 0

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 8 pdf

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 8 pdf
... -2 ,05 112,95 12 -3 ,56 -4 ,10 110,90 13 -5 ,34 -6 ,15 1 08, 85 14 -7 ,12 -8 ,20 106 ,80 15 -8 ,90 -1 0,25 104,75 16 -1 0, 68 -1 2,30 102,70 17 -1 2,46 -1 4,35 100,65 18 -1 4,24 -1 6,40 98, 60 19 -1 6,02 -1 8, 45 96,55 ... 14,7 58+ j6,641 14,7 58+ j5,031 HT-5 0,4 48+ j0,697 19,557+j10 ,80 3 19,557+j7,933 N -4 0,244+j0,3 18 15,334+j6 ,81 3 N -3 15,334+j8,733 -4 0,951-j20,637 -4 0,951-j21 ,82 7 HT-2 2, 982 +j2 ,85 1 61, 687 +j37,66 61, 687 +j36,24 ... 19,105+j9,141 58, 531+j33,55 -4 3,933-j23, 488 15,09+j8,415 19,109+j10,247 14, 585 +j6,415 18, 101+j7 ,84 9 19,105+j9,311 14, 084 +j8,369 15, 087 +j7,077 15,029+j8,937 14,026+j9, 289 19,035+j10,001 18, 031+j9,439...
 • 9
 • 210
 • 0

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 9 potx

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 9 potx
... 200.1 09 đ Tổng vốn đầu tư để xây dựng trạm biến áp là: Kt = Kth + Ktt = 334,8.1 09 + 200.1 09 = 534,8.1 09 đ Như tổng vốn đầu tư để xây dựng mạng điện là: K = 334,8.1 09 + 534,8.1 09= 867,6.1 09 đ 7.2 ... Z=0,125 × 8 69, 6 × 1 09 + 95 × 1 09 = 203,7.1 09 đ 7.4.3 Giá thành truyền tải điện β= Υ 95 .10 = = 58,35 đ/kWh Α 1,628.10 7.4.4 Giá thành xây dựng MW công suất phụ tải chế độ phụ tải cực đại K0= 8 69, 6.10 ... đó: - thời gian tổn thất công suất lớn t- thời gian máy biến áp làm việc năm, t=8760 h (Các máy biến áp vận hành song song năm) τ = (0,124+Tmax.1 0-4 )2.8760 = (0,124+5500.1 0-4 )2.8760 = 397 9 h...
 • 9
 • 213
 • 0

Phát triển mạng lưới bán lẻ ở các đô thị lớn của tổng công ty Thương mại Hà Nội

Phát triển mạng lưới bán lẻ ở các đô thị lớn của tổng công ty Thương mại Hà Nội
... của Tổng công ty Thương mại Hà Nội Chương II: Thực trạng phát triển mạng lưới bán lẻ của Tổng công ty Thương mại Hà Nội Chương III: Phương hướng và giải pháp phát triển mạng ... LƯỚI BÁN LẺ CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 2.1 Thực trạng kinh doanh của Tổng công ty Thương mại Hà Nội 2.1.1 Kết quả kinh doanh của Tổng công ty Thương mại Hà Nội giai đoạn 2006-2010 ... về Tổng công ty Thương mại Hà Nội 1.3.1 Lịch sử hình thành và phát triển Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty thành...
 • 69
 • 167
 • 0

Đồ Án Môn Học Lưới Điện

Đồ Án Môn Học Lưới Điện
... Hiền 10 Lớp Đ3-H1 Đồ Án Môn Học Lưới Điện GVHD: PGS.TS.Phạm Văn Hòa  Phương án 3:  Phương án 4: SV: Trần Thị Thảo Hiền 11 Lớp Đ3-H1 Đồ Án Môn Học Lưới Điện GVHD: PGS.TS.Phạm ... thất điện áp đường dây Với loại dây AC - 95 ta có: r0 =0,33Ω/km, x0 =0,429Ω Điện trở và điện kháng đường dây: SV: Trần Thị Thảo Hiền 19 Lớp Đ3-H1 Đồ Án Môn Học Lưới Điện ... thất điện áp đường dây Với loại dây AC-70 ta có: r0 =0,46Ω/km, x0 =0,44Ω Điện trở và điện kháng đường dây: SV: Trần Thị Thảo Hiền 27 Lớp Đ3-H1 Đồ Án Môn Học Lưới Điện GVHD:...
 • 52
 • 170
 • 0

Thiết kế bộ hòa đồng bộ máy phát vào lưới điện

Thiết kế bộ hòa đồng bộ máy phát vào lưới điện
... khác Máy phát điện gồm có máy phát một chiều và máy phát xoay chiều Trong máy phát điện xoay chiều được chia làm hai loại là máy phát đồng bộ và máy phát không đồng bộ ... điện, điện áp, tần số các thiết bị đo 3.3.3 Thí nghiệm hòa đồng bộ máy phát vào lưới điện Quy trình hòa đồng bộ điện áp từ máy phát vào lưới điện được tiến hành theo ... hiểu các thiết bị được sử dụng mô hình hòa đồng bộ máy phát vào lưới truyền tải: Động ba pha, máy phát ba pha, bộ biến tần, bộ - kích từ, bộ hòa đồng bộ, các thiết...
 • 38
 • 278
 • 0

Nghiên cứu tạo dòng bưởi diển và cam xã đoài đa bội bàng xữ lý colchicine trong điều kiện in vitro

Nghiên cứu tạo dòng bưởi diển và cam xã đoài đa bội bàng xữ lý colchicine trong điều kiện in vitro
... 4.9b ảnh hởng xử lý Colchicine in vitro cam X Đo i 59 4.10a Sự phục hồi chồi Diễn sau xử lý Colchicne in vitro 62 4.10b Sự phục hồi chồi cam X Đo i sau xử lý Colchicine in vitro 63 4.11 Đặc ... xử lý Colchicine 67 4.12a Tỷ lệ dạng chồi Diễn sau xử lý Colchicine 69 4.12b Tỷ lệ dạng chồi cam X Đo i sau xử lý Colchicine 71 4.13 Hiệu xử lý Colchicine in vitro đến tạo chồi đa bội ... i Di n v cam Xó oi sau x lý Colchicine in vitro 64 4.11 Kh nng ph c h i c a ch i B i Di n v cam Xó oi sau x lý Colchicine in vitro 66 4.12 Cỏc d ng ch i b i Di n v cam Xó oi...
 • 112
 • 482
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế lưới điệnsơ đồ bộ máy nhà nước thời lê thánh tôngđồ án công nghệ chế tạo máy thanh truyềndo an thu gom rac huyen chau thanhđồ án sửa chữa hệ thống âm thanh trên xe toyotađồ án thiết kế hồ chứa nước thanh lanhbình xuyên vĩnh phúcđồ án công nghệ chế tạo máy thanh lắcyêu cầu thiết kế lưới điện cho khu vực gồm 1 nguồn và 6 phụ tải được phânđồ án nền móng mẫu cua le xuan maiđồ án dầm i căng sauung xu cua nguoi tieu dung doi voi do an chin tai huyen gia lam thanh pho ha noiđồ án tốt nghiệp gvhd ths lê thị thúy ngađồ án dầm i 33mđồ án tốt nghiệp nganh quan tri kinh doanhđồ án tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanhCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học